Opatření děkana č. 15/2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 15/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 15/2008


Název:

Organizace studentské vědyÚčinnost:

01.07.2008V Praze dne 25. června 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


 1. Opatření o organizaci tvoří součást vědecké politiky FSV UK.


 2. Zásady pro organizování studentské vědy na UK FSV se týkají vědecké činnosti studentů podporované z institucionální podpory specifického výzkumu i z dalších účelově vázaných fakultních i mimofakultních zdrojů.


 3. Za rozvoj studentské vědy příslušných oborech odpovídají ředitelé institutu. Ředitelé institutů odpovídají za to, že veškeré takto získané prostředky budou využívány pro činnosti s vykazatelným vztahem k rozvoji studentské vědy. Proděkan pro vědu koordinuje studentskou vědu prováděnou na institutech a zodpovídá děkanovi za prosazování vědecké politiky FSV v oblasti studentské vědy. Společně zodpovídají proděkani pro vědu, pro studijní záležitosti a pro doktorské studium za koordinaci studentských vědeckých aktivit s výukou. Děkan stanovuje obecná pravidla organizování studentské vědy.


 4. Prioritou UK FSV při organizování studentské vědy je zapojení studentů do řešení výzkumného záměru „Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy“ a projektů financovaných z účelových prostředků na vědu.


 5. V roce 2009 se počítá s nastartováním decentralizované Fakultní projektové agentury FSV. Proděkan pro vědu navrhne obecná pravidla, rozšířené kolegium je projedná a VR po přednesení děkanem schválí. Vlastní soutěž si budou organizovat jednotlivé doktorské studijní programy pod dohledem svých oborových rad. Dozorčí radu FPA FSV jmenuje děkan.


  Doporučené způsoby užití zdrojů jsou tyto:


  1. Vytváření publikačních možností pro studenty typu working papers.


  2. Podpora publikační činnosti studentů na základě publikačních záměrů (posudky, překlady, proofingy, odměny za publikaci).


  3. Finanční podpora projektů v rámci zpracovávání doktorských, magisterských výjimečně i bakalářských prací.


  4. Grantové financování projektů samostatných výzkumných akcí.


  5. Spolufinancování tvůrčí vědecké činnosti včetně organizačního zabezpečení v rámci týmů a center na bázi zaměstnaneckého poměru (maximálně 80% celkové částky).


  6. Aktivní účast studentů na konferencích a seminářích v zahraničí.


  V případě bodů b), c), d) a f) je o přidělení prostředků třeba sepsat protokol, ve kterém budou uvedeny podmínky přidělení. A protokol musí být podepsán studentem.


 6. Na každém institutu musí být stanoven jeden pracovník zodpovědný za organizování studentské vědy. Tento pověřený pracovník vstoupí do kontaktu s proděkanem pro vědu a vede na základě instrukcí vedoucího Oddělení vědy evidenci o studentské vědě včetně evidence publikačních záměrů a vypracovává podklady pro souhrnnou výroční zprávu o studentské vědě.


 7. Pravidla odměňování ze zdrojů vyčleněných na studentskou vědu, včetně specifických prostředků pro vědu:


  1. Veškeré publikace vykazované v rámci studentské vědy musejí být zaneseny do fakultních databází kvalifikačních prací anebo musejí být uváděny v rámci bibliografického sběru na stránce Publikace.

  2. Odměňování studentů musí být úzce vázané na vykázané publikační výsledky vědecké činnosti, tj. vztaženo k vlastní publikaci nebo k činnostem zajišťujícím možnost publikování /posudky, odměny redakčním radám atd./, a na organizování studentských odborných seminářů a konferencí.

  3. Odměňování pedagogů musí být ve vykazatelném vztahu ke studentským publikacím vznikajícím za jejich vedení. Podporována je společná publikační činnost pedagogů a studentů.

  4. Pravidla odměňování vyhlašuje ředitel institutu. Společné zásady může upravit děkan svým opatřením, které se automaticky stává přílohou tohoto pokynu. Pravidla pro odměňování studentské vědy musejí přiměřeně aplikovat pravidla, která platí pro vědecko-pedagogické pracovníky a zajišťovat v ideálu rovnost příležitostí.


 8. Instituty zpracovávají výroční zprávu o studentské vědě, kterou je třeba odevzdat do 31.1. nového kalendářního roku. Souhrnnou zprávu za všechny instituty zpracovává proděkan pro vědu a projednává vědecká rada. Pro výroční zprávu institutů jsou připraveny dva formuláře (viz příloha):


  1. wordovský (shrnutí, vlastní popis činností konaných v oblasti studentské vědy a komentáře k seznamu projektů řešených v rámci studentské vědy – včetně podporovaných magisterských a doktorských prací, k výstupům studentské vědy a závěrečnému účtu)

  2. excelovský (seznam zapojených studentů a pracovníků, přehled projektů řešených v rámci studentské vědy, seznamy výstupů studentské vědy a závěrečný účet)


 9. Přijetím tohoto opatření se ruší platnost pokynu děkana 8/2006.
V Praze dne 25. června 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Za správnost:

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Eva Horníčková

vedoucí oddělení vědy


Opatření děkana č. 15/2008

Opatření děkana č. 15/2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 15/2008


Název:

Organizace studentské vědyÚčinnost:

01.07.2008V Praze dne 25. června 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


 1. Opatření o organizaci tvoří součást vědecké politiky FSV UK.


 2. Zásady pro organizování studentské vědy na UK FSV se týkají vědecké činnosti studentů podporované z institucionální podpory specifického výzkumu i z dalších účelově vázaných fakultních i mimofakultních zdrojů.


 3. Za rozvoj studentské vědy příslušných oborech odpovídají ředitelé institutu. Ředitelé institutů odpovídají za to, že veškeré takto získané prostředky budou využívány pro činnosti s vykazatelným vztahem k rozvoji studentské vědy. Proděkan pro vědu koordinuje studentskou vědu prováděnou na institutech a zodpovídá děkanovi za prosazování vědecké politiky FSV v oblasti studentské vědy. Společně zodpovídají proděkani pro vědu, pro studijní záležitosti a pro doktorské studium za koordinaci studentských vědeckých aktivit s výukou. Děkan stanovuje obecná pravidla organizování studentské vědy.


 4. Prioritou UK FSV při organizování studentské vědy je zapojení studentů do řešení výzkumného záměru „Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy“ a projektů financovaných z účelových prostředků na vědu.


 5. V roce 2009 se počítá s nastartováním decentralizované Fakultní projektové agentury FSV. Proděkan pro vědu navrhne obecná pravidla, rozšířené kolegium je projedná a VR po přednesení děkanem schválí. Vlastní soutěž si budou organizovat jednotlivé doktorské studijní programy pod dohledem svých oborových rad. Dozorčí radu FPA FSV jmenuje děkan.


  Doporučené způsoby užití zdrojů jsou tyto:


  1. Vytváření publikačních možností pro studenty typu working papers.


  2. Podpora publikační činnosti studentů na základě publikačních záměrů (posudky, překlady, proofingy, odměny za publikaci).


  3. Finanční podpora projektů v rámci zpracovávání doktorských, magisterských výjimečně i bakalářských prací.


  4. Grantové financování projektů samostatných výzkumných akcí.


  5. Spolufinancování tvůrčí vědecké činnosti včetně organizačního zabezpečení v rámci týmů a center na bázi zaměstnaneckého poměru (maximálně 80% celkové částky).


  6. Aktivní účast studentů na konferencích a seminářích v zahraničí.


  V případě bodů b), c), d) a f) je o přidělení prostředků třeba sepsat protokol, ve kterém budou uvedeny podmínky přidělení. A protokol musí být podepsán studentem.


 6. Na každém institutu musí být stanoven jeden pracovník zodpovědný za organizování studentské vědy. Tento pověřený pracovník vstoupí do kontaktu s proděkanem pro vědu a vede na základě instrukcí vedoucího Oddělení vědy evidenci o studentské vědě včetně evidence publikačních záměrů a vypracovává podklady pro souhrnnou výroční zprávu o studentské vědě.


 7. Pravidla odměňování ze zdrojů vyčleněných na studentskou vědu, včetně specifických prostředků pro vědu:


  1. Veškeré publikace vykazované v rámci studentské vědy musejí být zaneseny do fakultních databází kvalifikačních prací anebo musejí být uváděny v rámci bibliografického sběru na stránce Publikace.

  2. Odměňování studentů musí být úzce vázané na vykázané publikační výsledky vědecké činnosti, tj. vztaženo k vlastní publikaci nebo k činnostem zajišťujícím možnost publikování /posudky, odměny redakčním radám atd./, a na organizování studentských odborných seminářů a konferencí.

  3. Odměňování pedagogů musí být ve vykazatelném vztahu ke studentským publikacím vznikajícím za jejich vedení. Podporována je společná publikační činnost pedagogů a studentů.

  4. Pravidla odměňování vyhlašuje ředitel institutu. Společné zásady může upravit děkan svým opatřením, které se automaticky stává přílohou tohoto pokynu. Pravidla pro odměňování studentské vědy musejí přiměřeně aplikovat pravidla, která platí pro vědecko-pedagogické pracovníky a zajišťovat v ideálu rovnost příležitostí.


 8. Instituty zpracovávají výroční zprávu o studentské vědě, kterou je třeba odevzdat do 31.1. nového kalendářního roku. Souhrnnou zprávu za všechny instituty zpracovává proděkan pro vědu a projednává vědecká rada. Pro výroční zprávu institutů jsou připraveny dva formuláře (viz příloha):


  1. wordovský (shrnutí, vlastní popis činností konaných v oblasti studentské vědy a komentáře k seznamu projektů řešených v rámci studentské vědy – včetně podporovaných magisterských a doktorských prací, k výstupům studentské vědy a závěrečnému účtu)

  2. excelovský (seznam zapojených studentů a pracovníků, přehled projektů řešených v rámci studentské vědy, seznamy výstupů studentské vědy a závěrečný účet)


 9. Přijetím tohoto opatření se ruší platnost pokynu děkana 8/2006.
V Praze dne 25. června 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Za správnost:

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Eva Horníčková

vedoucí oddělení vědy