Opatření děkana č. 1/2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 1/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 1/2008


Název:

Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce


Účinnost:

dnem podpisu


V Praze dne 16. ledna 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakultyFormální úprava a odevzdávání kvalifikační práce – dodatek č. l pokynu děkana č. 27/2007


odst. 4 bod c pokynu o následující znění:

Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s archivací práce v digitálním repozitáři UK a jejímu zpřístupnění třetím osobám prostřednictvím databáze elektronických vysokoškolských prací UK se předkládá na formuláři „Dohoda o podmínkách užití vysokoškolské kvalifikační práce ve smyslu zákona o vysokých školách a zákona o právu autorském“ (dále jen „Dohoda“).


v odst. 5 se doplňuje bod c, který zní:

c. současně s kvalifikační prací odevzdává student vyplněný a podepsaný formulář „Dohody“.


odst. 6, který zní:

Katedra, resp. institut předává „Dohodu“ k podpisu děkana fakulty prostřednictvím studijního oddělení. Studijní oddělení zajistí předání jednoho podepsaného vyhotovení „Dohody“ zpět k rukám studenta (autora) a zajistí archivaci druhého vyhotovení.


odst. 7, který zní:

V zimním semestru ak. roku 2007/2008 odevzdává student formulář „Dohody“ nejpozději v den konání obhajoby závěrečné práce.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Příloha: Dohoda o podmínkách užití vysokoškolské kvalifikační práce ve smyslu zákona o vysokých školách a zákona o právu autorskémZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení
Opatření děkana č. 1/2008

Opatření děkana č. 1/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 1/2008


Název:

Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce


Účinnost:

dnem podpisu


V Praze dne 16. ledna 2008


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

děkan fakultyFormální úprava a odevzdávání kvalifikační práce – dodatek č. l pokynu děkana č. 27/2007


odst. 4 bod c pokynu o následující znění:

Vyjádření souhlasu/nesouhlasu s archivací práce v digitálním repozitáři UK a jejímu zpřístupnění třetím osobám prostřednictvím databáze elektronických vysokoškolských prací UK se předkládá na formuláři „Dohoda o podmínkách užití vysokoškolské kvalifikační práce ve smyslu zákona o vysokých školách a zákona o právu autorském“ (dále jen „Dohoda“).


v odst. 5 se doplňuje bod c, který zní:

c. současně s kvalifikační prací odevzdává student vyplněný a podepsaný formulář „Dohody“.


odst. 6, který zní:

Katedra, resp. institut předává „Dohodu“ k podpisu děkana fakulty prostřednictvím studijního oddělení. Studijní oddělení zajistí předání jednoho podepsaného vyhotovení „Dohody“ zpět k rukám studenta (autora) a zajistí archivaci druhého vyhotovení.


odst. 7, který zní:

V zimním semestru ak. roku 2007/2008 odevzdává student formulář „Dohody“ nejpozději v den konání obhajoby závěrečné práce.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Příloha: Dohoda o podmínkách užití vysokoškolské kvalifikační práce ve smyslu zákona o vysokých školách a zákona o právu autorskémZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení