Opatření děkana č. 3/2006
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 3/2006

Zveřejňování bakalářských a magisterských diplomových prací a disertačních a rigorózních prací


Na základě § 47b zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, platí odstavce:2. Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.


3. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.


Na základě této skutečnosti:

  1. V souladu s výše uvedenou novelou pověřuji ředitele, aby v rámci pracovišť svého institutu zabezpečili zveřejnění bakalářských a magisterských diplomových a prací. Toto zveřejnění bude upraveno příslušnou vyhláškou ředitele. Ve vyhlášce budou uvedena jména a příjmení pracovníků, kteří jsou na jednotlivých pracovištích institutu touto činností pověřeni, a uvedeny místnosti, kde tyto práce budou přístupné. Vyhláška bude umístěna na viditelném místě katedry či ústavu a její kopie zaslána na studijní oddělení UK FSV.


  2. Disertační práce (PhD.) budou zveřejněny k nahlížení v úředních hodinách na oddělení doktorského studia a dalších forem vzdělávání u paní Jarmily Hlaváčkové (Hollar 205).


  3. Práce předložené v rámci rigorózního řízení (PhDr.) budou zveřejněny k nahlížení v úředních hodinách na oddělení doktorského studia a dalších forem vzdělávání u paní Jany Bohuslavové (Hollar 205).


  4. O nahlédnutí do bakalářských a magisterských diplomových prácí a disertačních a rigorózních práce a o pořízení výpisů, opisů a rozmnoženin povede příslušný pracovník evidenci zaznamenávající totožnost toho, kdo do práce nahlédl, popř. pořídil výpis, opis či rozmnoženinu. Náklady na pořízení rozmnoženin upravuje příslušné opatření děkana.


  5. Bakalářské a magisterské diplomové práce a disertační a rigorózní práce, které obsahují údaje, jež lze dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (zvl. § 4, 9 a 10) považovat za „citlivé údaje“, se dle této vyhlášky nezveřejňují. O nezveřejnění práce rozhoduje ředitel příslušného institutu na základě písemně podané a zdůvodněné žádosti autora práce. Rozhodnutí ředitele musí být k dispozici písemně každému, kdo o nahlédnutí do práce projeví zájem, na příslušných pracovištích dle odst. a-c tohoto opatření.

V Praze 15. 5. 2006
Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan

Opatření děkana č. 3/2006

Opatření děkana č. 3/2006

Zveřejňování bakalářských a magisterských diplomových prací a disertačních a rigorózních prací


Na základě § 47b zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, platí odstavce:2. Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.


3. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.


Na základě této skutečnosti:

  1. V souladu s výše uvedenou novelou pověřuji ředitele, aby v rámci pracovišť svého institutu zabezpečili zveřejnění bakalářských a magisterských diplomových a prací. Toto zveřejnění bude upraveno příslušnou vyhláškou ředitele. Ve vyhlášce budou uvedena jména a příjmení pracovníků, kteří jsou na jednotlivých pracovištích institutu touto činností pověřeni, a uvedeny místnosti, kde tyto práce budou přístupné. Vyhláška bude umístěna na viditelném místě katedry či ústavu a její kopie zaslána na studijní oddělení UK FSV.


  2. Disertační práce (PhD.) budou zveřejněny k nahlížení v úředních hodinách na oddělení doktorského studia a dalších forem vzdělávání u paní Jarmily Hlaváčkové (Hollar 205).


  3. Práce předložené v rámci rigorózního řízení (PhDr.) budou zveřejněny k nahlížení v úředních hodinách na oddělení doktorského studia a dalších forem vzdělávání u paní Jany Bohuslavové (Hollar 205).


  4. O nahlédnutí do bakalářských a magisterských diplomových prácí a disertačních a rigorózních práce a o pořízení výpisů, opisů a rozmnoženin povede příslušný pracovník evidenci zaznamenávající totožnost toho, kdo do práce nahlédl, popř. pořídil výpis, opis či rozmnoženinu. Náklady na pořízení rozmnoženin upravuje příslušné opatření děkana.


  5. Bakalářské a magisterské diplomové práce a disertační a rigorózní práce, které obsahují údaje, jež lze dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (zvl. § 4, 9 a 10) považovat za „citlivé údaje“, se dle této vyhlášky nezveřejňují. O nezveřejnění práce rozhoduje ředitel příslušného institutu na základě písemně podané a zdůvodněné žádosti autora práce. Rozhodnutí ředitele musí být k dispozici písemně každému, kdo o nahlédnutí do práce projeví zájem, na příslušných pracovištích dle odst. a-c tohoto opatření.

V Praze 15. 5. 2006
Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan