Pokyn děkana č. 19 /2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana UK FSV č. 19 /2007Zápis ke studiu v akademickém roce 2007/2008


Student je povinen zapsat se v presemestrálním období před začátkem zimního semestru do ročníku studia. Zápis se skládá z kontroly splněných studijních povinností za akademický rok 2006/2007. Kontrola splněných studijních povinností probíhá v souladu se schváleným harmonogramem

  21., 24., 25., 26. a 27. 9. 2007 od 8,30 hod do 12,30 hod..


Podmínkou zapsání do dalšího akademického roku je, aby student při kontrole prokázal , že získal v dosavadním studiu příslušné počty kreditů nutných pro zápis:


v bakalářských SO:


30 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

60 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

90 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

150 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia

180 kreditů pro zápis do šestého ročníku studia


v magisterských SO:

20 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

40 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

80 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

120 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia


Ze závažných důvodů (řádně doložená pracovní neschopnost, garantem studijního programu potvrzený studijní pobyt mimo Prahu v daném termínu apod.) může student zplnomocnit svého zástupce nebo nejpozději do 27.9.2007 požádat o stanovení náhradního termínu kontroly studijních povinností. Platné předpisy neumožňují stanovit náhradní termín kontroly studijních povinností v případě, že student nestihl splnit potřebné penzum studijních povinností!


Studenti, kteří se ke kontrole studijních povinností v tomto týdnu nedostavili ze závažných důvodů, budou na úřední desce I. UK FSV vyzváni, aby se dostavili ke kontrole splněných studijních povinností v náhradním termínu, a sice dne  9.10.2007 od 9,00 do 11,00 hod. Jestliže tak neučiní, bude jim studium dle  čl. 9, odst.1 automaticky ukončeno.


Do podkladů k přiznání prospěchového stipendia se započítávají pouze výsledky dosažené v daném akademickém roce (započítávají se výsledky dosažené při studiu  na zahraničních univerzitách, které jsou součástí studia a to i v rámci programu Sokrates/Erasmus). Výsledky v tomto roce pouze uznané do celkových studijních povinností se nezapočítávají.


Registrace do předmětů

Registrace do elektronického systému TAJEMNÍK probíhá dle harmonogramu akademického roku v období do 12.10.2007 do 14,00 hodin.


V Praze dne 28.8.2007

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSVPokyn děkana č. 19 /2007

Pokyn děkana UK FSV č. 19 /2007Zápis ke studiu v akademickém roce 2007/2008


Student je povinen zapsat se v presemestrálním období před začátkem zimního semestru do ročníku studia. Zápis se skládá z kontroly splněných studijních povinností za akademický rok 2006/2007. Kontrola splněných studijních povinností probíhá v souladu se schváleným harmonogramem

  21., 24., 25., 26. a 27. 9. 2007 od 8,30 hod do 12,30 hod..


Podmínkou zapsání do dalšího akademického roku je, aby student při kontrole prokázal , že získal v dosavadním studiu příslušné počty kreditů nutných pro zápis:


v bakalářských SO:


30 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

60 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

90 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

150 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia

180 kreditů pro zápis do šestého ročníku studia


v magisterských SO:

20 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

40 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

80 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

120 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia


Ze závažných důvodů (řádně doložená pracovní neschopnost, garantem studijního programu potvrzený studijní pobyt mimo Prahu v daném termínu apod.) může student zplnomocnit svého zástupce nebo nejpozději do 27.9.2007 požádat o stanovení náhradního termínu kontroly studijních povinností. Platné předpisy neumožňují stanovit náhradní termín kontroly studijních povinností v případě, že student nestihl splnit potřebné penzum studijních povinností!


Studenti, kteří se ke kontrole studijních povinností v tomto týdnu nedostavili ze závažných důvodů, budou na úřední desce I. UK FSV vyzváni, aby se dostavili ke kontrole splněných studijních povinností v náhradním termínu, a sice dne  9.10.2007 od 9,00 do 11,00 hod. Jestliže tak neučiní, bude jim studium dle  čl. 9, odst.1 automaticky ukončeno.


Do podkladů k přiznání prospěchového stipendia se započítávají pouze výsledky dosažené v daném akademickém roce (započítávají se výsledky dosažené při studiu  na zahraničních univerzitách, které jsou součástí studia a to i v rámci programu Sokrates/Erasmus). Výsledky v tomto roce pouze uznané do celkových studijních povinností se nezapočítávají.


Registrace do předmětů

Registrace do elektronického systému TAJEMNÍK probíhá dle harmonogramu akademického roku v období do 12.10.2007 do 14,00 hodin.


V Praze dne 28.8.2007

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV