Opatření děkana
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana


Provádění inventarizací  majetku a závazků pro rok 2006


I.


Působnost opatření


Fakultě byl svěřen výkon správy majetku a je tedy povinna provést inventarizaci a ověřit, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to ke dni roční účetní  závěrky, t. j. k 31.12.2006.


II.


Provedení  inventarizace


Inventarizace bude provedena podle plánu inventarizací zpracovaného fakultou dne  4. dubna 2006 a metodicky  vycházet z ustanovení  a vzorů uvedených  ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit  7 z července 2001, část metodická, „Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001“. (Vzory uvedeny v příloze)III.


Pokyny k provedení  inventarizacePři inventarizaci hospodářských prostředků je nutno dodržet následující postup:


 • Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškoleni  předsedou ústřední inventarizační komise fakulty o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnostech členů dílčích inventarizačních komisí. Toto proškolení potvrzují písemně.


 • Zaměstnanci jmenovaní do ústřední inventarizační komise, do dílčích inventarizačních  komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace. Při provádění  inventarizace  je nezbytné ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu  probíhající inventarizace předsedovi  Ústřední inventarizační komise fakulty.


 • Zaměstnanci odpovědní za hospodářské prostředky musí před zahájením inventur  odevzdat  Ústřední inventarizační komisi písemné prohlášení o tom, že  :


  • všechny doklady, týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků jimi zpracované odevzdali k zúčtování , 

  • všechny příjmy a výdaje těchto prostředků  jsou zachyceny v účetnictví.


 • Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat:


  • předmět inventarizace,

  • den k němuž byla inventura  provedena,

  • den zahájení a ukončení inventury,

  • způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově),

  • závady, které se v průběhu inventury vyskytly,

  • zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou,

  • zapsání skutečných stavů v inventurních soupisech v jednotkách množství,

  • porovnání zjištěných skutečných stavů s účetní evidencí

  • hodnocení stavu majetku se zřetelem  k poklesu ceny vyjadřují nepoužitelnosti, nepotřebnosti nebo znehodnocení příslušného majetku,

  • sdělení, zda jsou uzavřeny příslušné dohody o hmotné odpovědnosti,

  • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů,

  • návrhy na opatření, která by zamezila vzniku fyzických a účetních rozdílů,

  • návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob.


 • U pozemků a budov se provádí dokladová inventura doložená výpisy z katastru nemovitostí.


 • Sklady nesmí být otevřeny dříve, než budou vyhotoveny soupisy zjištěných množství a předány do účtárny.


 • Zaměstnanec, odpovědný za inventarizované prostředky  potvrdí v protokolu, že inventura byla  provedena za jeho účasti. Právo na náhradu škody bude uplatněno u zaměstnanců, kteří odpovídají  za způsobenou škodu podle ustanovení Zákoníku práce. Současně zaměstnanec podepíše osobní kartu, na které jsou uvedeny jemu svěřené inventarizované prostředky.


 • Zápisy o výsledku inventarizace předají dílčí inventarizační komise Ústřední inventarizační komisi fakulty, která vypracuje závěrečný protokol, obsahující :


  • termín zahájení inventury hmotného a nehmotného majetku,

  • termín zahájení inventury ve skladech,

  • termíny předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi předsedovi ústřední komise,   

  • vyhodnocení výsledků fyzických inventur,

  • vyhodnocení výsledků dokladových inventur,

  • nápravná opatření k inventarizaci,

  • návrh na vypořádání inventurních rozdílů ,

  • datum projednání závěrečného protokolu,

  • podpisy členů  Ústřední inventarizační komise.


 • Závěrečný protokol předá předseda Ústřední komise ke schválení  děkanovi.


 • Schválený závěrečný protokol  o inventarizaci předá děkan do  22. ledna 2007 kvestorovi univerzity ke zpracování závěrečné zprávy.

Doc. RNDr. Jan Ámos   V í š e k , CSc.

děkan fakulty

Přílohy :  vzory
V Praze dne 18. října 2006Opatření děkana

Opatření děkana


Provádění inventarizací  majetku a závazků pro rok 2006


I.


Působnost opatření


Fakultě byl svěřen výkon správy majetku a je tedy povinna provést inventarizaci a ověřit, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to ke dni roční účetní  závěrky, t. j. k 31.12.2006.


II.


Provedení  inventarizace


Inventarizace bude provedena podle plánu inventarizací zpracovaného fakultou dne  4. dubna 2006 a metodicky  vycházet z ustanovení  a vzorů uvedených  ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit  7 z července 2001, část metodická, „Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001“. (Vzory uvedeny v příloze)III.


Pokyny k provedení  inventarizacePři inventarizaci hospodářských prostředků je nutno dodržet následující postup:

Doc. RNDr. Jan Ámos   V í š e k , CSc.

děkan fakulty

Přílohy :  vzory
V Praze dne 18. října 2006