Pokyn děkana č. 18 / 2006
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 18/2006


k provedení inventury majetku UK FSVPodle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2006Zahájení fyzické inventury

1. listopadu 2006

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2006

Vyhotovení zápisu a  proúčtování rozdílů

31. prosince  2006

Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

31. prosince 2006

Předložení tabulky o provedených inventurách podle jednotlivých

účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventariz. rozdílů 

20. ledna 2007Za tímto účelem schvaluji návrh členů ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto pokynu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „ Opatření k provádění inventarizací majetku a závazků pro rok  2006“, které je nedílnou součástí tohoto pokynu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji p. Bludskou Janu – vedoucí ekonomického oddělení.
Doc. RNDr. Jan Ámos   V í š e k , CSc.

děkan fakulty


V Praze dne 20. října 2006Pokyn děkana č. 18 / 2006

Pokyn děkana č. 18/2006


k provedení inventury majetku UK FSVPodle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2006Zahájení fyzické inventury

1. listopadu 2006

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2006

Vyhotovení zápisu a  proúčtování rozdílů

31. prosince  2006

Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

31. prosince 2006

Předložení tabulky o provedených inventurách podle jednotlivých

účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventariz. rozdílů 

20. ledna 2007Za tímto účelem schvaluji návrh členů ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto pokynu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „ Opatření k provádění inventarizací majetku a závazků pro rok  2006“, které je nedílnou součástí tohoto pokynu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji p. Bludskou Janu – vedoucí ekonomického oddělení.
Doc. RNDr. Jan Ámos   V í š e k , CSc.

děkan fakulty


V Praze dne 20. října 2006