Statut: Změna Statutu UK FSV
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA  SOCIÁLNÍCH VĚDZMĚNA STATUTUAkademický senát Fakulty sociálních věd

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o  vysokých školách), v platném znění,

 usnesl na této Změně Statutu Fakulty sociálních věd:Čl. 1

Čl. 15 odst. 2 se mění takto: „ Ředitele jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Děkan může v případě neplnění povinností podle odstavce 3 ředitele odvolat“.

Čl. 15 odst. 4 se mění takto: „Vedoucího katedry jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Po uplynutí tohoto období je jmenování obnoveno, nebo je vypsáno výběrové řízení. V případě neplnění povinností podle odst. 5 může děkan po projednání s ředitelem vedoucího odvolat“.

Čl. 15 odst. 5 se mění takto: „Vedoucího další součásti jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Po uplynutí tohoto období je jmenování obnoveno, nebo je vypsáno výběrové řízení. Na vedoucího další součásti se další ustanovení odstavců 2, 3 a 5 vztahují přiměřeně“.


Čl. 2

Čl. 16 odst. 1 se mění takto: „ Fakulta uskutečňuje studijní programy v souladu se statutem univerzity“.

V čl. 16 se za odst. 1 vkládá odst. 2, který zní:

„Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanoví požadavky studijních programů uskutečňovaných na fakultě a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě, jsou „Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd“.“.

Stávající odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.


Čl. 3

Čl. 19 se mění takto: „ Pravidla studia na univerzitě včetně práv a povinností studentů a pravidel řízení v prvním stupni a přezkumného řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů stanoví Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze. Další podrobnosti o studiu na fakultě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech stanoví „Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd“.“.


Čl. 4

Čl. 23, odst 1 se mění takto: „Děkan může studentovi udělit pochvalu, cenu nebo věcný dar. Pravidla pro udělování pochval za studijní výsledky stanoví děkan svým opatřením“.


Čl. 5

Čl. 27 se mění takto: „Pravidla pro poskytování stipendií, jakož i o řízení v prvním stupni a přezkumném řízení v této věci upravuje stipendijní řád univerzity. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení stipendijního řádu univerzity stanoví podrobnosti o přiznávání stipendií na fakultě, jsou „Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd“.“.


Čl. 6

Přechodná ustanovení

  1. Případy, ve kterých lze postupovat podle dosavadního studijního a zkušebního řádu fakulty, stanoví v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd.

  2. Případy, ve kterých lze postupovat podle dosavadního stipendijního řádu fakulty, stanoví v souladu se stipendijním řádem univerzity Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd.


Čl. 7

Závěrečná ustanovení

  1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne ............. .

  2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.[1]

  3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti.


...................................................

...................................................

předseda akademického senátu fakulty

děkan


...........................................................

předseda akademického senátu univerzity
[1]  § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 13.10.2006


Statut: Změna Statutu UK FSV
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA  SOCIÁLNÍCH VĚDZMĚNA STATUTUAkademický senát Fakulty sociálních věd

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o  vysokých školách), v platném znění,

 usnesl na této Změně Statutu Fakulty sociálních věd:Čl. 1

Čl. 15 odst. 2 se mění takto: „ Ředitele jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Děkan může v případě neplnění povinností podle odstavce 3 ředitele odvolat“.

Čl. 15 odst. 4 se mění takto: „Vedoucího katedry jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Po uplynutí tohoto období je jmenování obnoveno, nebo je vypsáno výběrové řízení. V případě neplnění povinností podle odst. 5 může děkan po projednání s ředitelem vedoucího odvolat“.

Čl. 15 odst. 5 se mění takto: „Vedoucího další součásti jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Po uplynutí tohoto období je jmenování obnoveno, nebo je vypsáno výběrové řízení. Na vedoucího další součásti se další ustanovení odstavců 2, 3 a 5 vztahují přiměřeně“.


Čl. 2

Čl. 16 odst. 1 se mění takto: „ Fakulta uskutečňuje studijní programy v souladu se statutem univerzity“.

V čl. 16 se za odst. 1 vkládá odst. 2, který zní:

„Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze stanoví požadavky studijních programů uskutečňovaných na fakultě a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě, jsou „Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd“.“.

Stávající odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.


Čl. 3

Čl. 19 se mění takto: „ Pravidla studia na univerzitě včetně práv a povinností studentů a pravidel řízení v prvním stupni a přezkumného řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů stanoví Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze. Další podrobnosti o studiu na fakultě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech stanoví „Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd“.“.


Čl. 4

Čl. 23, odst 1 se mění takto: „Děkan může studentovi udělit pochvalu, cenu nebo věcný dar. Pravidla pro udělování pochval za studijní výsledky stanoví děkan svým opatřením“.


Čl. 5

Čl. 27 se mění takto: „Pravidla pro poskytování stipendií, jakož i o řízení v prvním stupni a přezkumném řízení v této věci upravuje stipendijní řád univerzity. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení stipendijního řádu univerzity stanoví podrobnosti o přiznávání stipendií na fakultě, jsou „Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd“.“.


Čl. 6

Přechodná ustanovení

  1. Případy, ve kterých lze postupovat podle dosavadního studijního a zkušebního řádu fakulty, stanoví v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd.

  2. Případy, ve kterých lze postupovat podle dosavadního stipendijního řádu fakulty, stanoví v souladu se stipendijním řádem univerzity Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd.


Čl. 7

Závěrečná ustanovení

  1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne ............. .

  2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.[1]

  3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti.


...................................................

...................................................

předseda akademického senátu fakulty

děkan


...........................................................

předseda akademického senátu univerzity
[1]  § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 13.10.2006