Pokyn děkana č. 16/2006
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK)Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FSV UK vycházejí z novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změny přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření.


 1. Tvorba fondu

  Zdrojem sociálního fondu je příděl na vrub nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.


 2. Použití fondu – podmínky poskytování příspěvků

  Prostředky sociálního fondu lze v souladu s Pravidly hospodaření použít na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění zaměstnancům FSV UK z prostředků sociálního fondu. Použití fondu podle čl. 16b odst.2 písm. b) upravuje příslušné opatření rektora.

  Nárok na příspěvek pro tyto účely má zaměstnanec FSV UK,

  1. jehož pracovní poměr vůči FSV UK trvá alespoň tři roky,

  2. jehož výše pracovního úvazku na FSV UK v hlavním pracovním poměru činí a nejméně 3 roky činila 1,0 a

  3. který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň  500 Kč měsíčně.


  Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši 500 Kč měsíčně.


 3. Poskytování příspěvků

  Zaměstnanec FSV UK, kterému vznikl nárok podle článku 2 tohoto pokynu na poskytování příspěvku a má o něj zájem, předá osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém životním připojištění), případně s dodatkem smlouvy upravujícím příspěvek organizace o příslušnou částku. Mzdová účtárna po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplácení příspěvku. Zároveň mzdová účtárna odpovídá za ukončení plateb v okamžiku zániku nároku na příspěvek.

  O  příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

  V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc,  je mu poskytování příspěvku zastaveno.

  Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek v případě, že přestal být zaměstnancem FSV UK, došlo ke změně podmínky uvedené v čl. 2 odst. b) pokynu nebo cyklus pojištění byl ukončen či skončil z jiných důvodů. Zaměstnanec je povinen o ukončení pojištění nebo o snížení částky, kterou si přispívá z vlastních prostředků, v dostatečném předstihu upozornit mzdovou účtárnu.


 4. Závěrečná ustanovení

  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.8.2006.

  Za kontrolu dodržování tohoto předpisu odpovídá vedoucí ekonomického oddělení a personální referentka.

  Příspěvky budou za zaměstnance, kteří splňují tímto pokynem stanovené podmínky, poprvé uhrazeny za měsíc následující po měsíci, kdy byly do mzdové účtárny předloženy požadované doklady.

V Praze dne 12.7.2006


Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                  děkan fakulty

Příloha: Źádost o poskytnutí příspěvku
Pokyn děkana č. 16/2006

Pokyn děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK)Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FSV UK vycházejí z novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změny přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření.


 1. Tvorba fondu

  Zdrojem sociálního fondu je příděl na vrub nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.


 2. Použití fondu – podmínky poskytování příspěvků

  Prostředky sociálního fondu lze v souladu s Pravidly hospodaření použít na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění zaměstnancům FSV UK z prostředků sociálního fondu. Použití fondu podle čl. 16b odst.2 písm. b) upravuje příslušné opatření rektora.

  Nárok na příspěvek pro tyto účely má zaměstnanec FSV UK,

  1. jehož pracovní poměr vůči FSV UK trvá alespoň tři roky,

  2. jehož výše pracovního úvazku na FSV UK v hlavním pracovním poměru činí a nejméně 3 roky činila 1,0 a

  3. který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň  500 Kč měsíčně.


  Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši 500 Kč měsíčně.


 3. Poskytování příspěvků

  Zaměstnanec FSV UK, kterému vznikl nárok podle článku 2 tohoto pokynu na poskytování příspěvku a má o něj zájem, předá osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém životním připojištění), případně s dodatkem smlouvy upravujícím příspěvek organizace o příslušnou částku. Mzdová účtárna po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplácení příspěvku. Zároveň mzdová účtárna odpovídá za ukončení plateb v okamžiku zániku nároku na příspěvek.

  O  příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

  V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc,  je mu poskytování příspěvku zastaveno.

  Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek v případě, že přestal být zaměstnancem FSV UK, došlo ke změně podmínky uvedené v čl. 2 odst. b) pokynu nebo cyklus pojištění byl ukončen či skončil z jiných důvodů. Zaměstnanec je povinen o ukončení pojištění nebo o snížení částky, kterou si přispívá z vlastních prostředků, v dostatečném předstihu upozornit mzdovou účtárnu.


 4. Závěrečná ustanovení

  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.8.2006.

  Za kontrolu dodržování tohoto předpisu odpovídá vedoucí ekonomického oddělení a personální referentka.

  Příspěvky budou za zaměstnance, kteří splňují tímto pokynem stanovené podmínky, poprvé uhrazeny za měsíc následující po měsíci, kdy byly do mzdové účtárny předloženy požadované doklady.

V Praze dne 12.7.2006


Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                  děkan fakulty

Příloha: Źádost o poskytnutí příspěvku