Pokyn tajemnice č. 12/2005
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn tajemnice č. 12/2005

Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací
Prostřednictvím  oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací jsou pro potřeby  zpracování výročních zpráv a hodnocení fakulty  shromažďována následující data za příslušný kalendářní rok a jsou předávána děkanovi fakulty do  15. 2. následujícího kalendářního roku:Oddělení vědy

 • vědecké konference, kongresy a semináře organizované fakultou


 • čestné doktoráty udělené fakultou


 • participace studentů na výzkumném záměru, GA UK a jiných grantových projektech


 • informace o výzkumném záměru


 • přehled jmenovacích a habilitačních řízení


 • přehled  tuzemských grantových projektů (ve spolupráci s ekonom. oddělením)


 • přehled zahraničních grantových projektů a účastí na mezinárodních vědeckých programech (ve spolupráci s ekonom. oddělením a oddělením zahraničních styků) ve spolupráci s instituty a dalšími součástmi


 • členství akademických a vědeckých pracovníků ve vědeckých radách (v ČR i zahraničí), akreditační komisi apod.


 • členství v redakčních radách


 • členství v zahraničních společnostech či výborech těchto společností


 • vyznamenání a ceny, které obdrželi akademičtí a vědečtí pracovníci


 • vědecké konference a semináře organizované nebo spoluorganizované příslušným pracovištěm (název konference, téma, datum a místo konání, počet účastníků – z toho zahraničních)  

        Oddělení zahraničních styků

 • odborné akce s účastí fakulty v zahraničí


 • zahraniční spolupráce na úrovni fakulty


 • zahraniční stáže doktorandů


 • přehledy zahraniční mobility (včetně studentské mobility)

Sekretariát děkana

 • studentské ceny a vyznamenání
Studijní oddělení

 • počty studentů podle studijních programů ve všech formách studia k 31.10. předcházejícího roku


 • počty absolventů podle studijních programů ve všech formách studia k 31.10. předcházejícího roku


 • přehled o přijímacím řízení (počet  přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných studentů)


 • přehled o vyplacených stipendiích (druh stipendia, počet udělených stipendií, finanční objem)
Ekonomické oddělení

 • průměrný evidenční počet zaměstnanců podle kategorií zaměstnanců


 • vyplacené mzdové prostředky v tis. Kč podle kategorií zaměstnanců


 • přehled průměrných platů vyplacených z kapitoly 333 – státní rozpočet podle kategorií zaměstnanců


 • přehled průměrných platů celkem podle kategorií zaměstnanců


 • přehled průměrných platů celkem podle jednotlivých pracovišť


 • přehled o kvalifikační a věkové struktuře akademických a vědeckých pracovníků


 • přehled o výsledcích hospodaření  (přehled  příjmů a výnosů, nákladů a výdajů v hlavní i doplňkové činnosti, hospodářský výsledek,  stavy fondů,  přehled hospodaření v oblasti investic)

Středisko  vědeckých informací

 • monografie a kapitoly v monografiích


 • počet publikací v zahraničních časopisech a v časopisech s IF


 • články ve sbornících z mezinárodních konferencí


 • ohlasy podle SCI (nebo ekvivalent)


 • publikace o propagaci vědy


 • recenzované časopisy


 • učební texty


 • posudky vypracované pro domácí a zahraniční grantové agentury


 • expertízy a posudky

Tato data jsou shromažďována za jednotlivé akademické a vědecké pracovníky.Shromažďovaná data jsou předávána v elektronické podobě (pokud možno v tabulkové formě) na adresu   a v písemné formě k rukám tajemnice fakulty.


Za archivaci dat odpovídají vedoucí příslušných oddělení děkanátu a SVI, souhrnně jsou data archivována na fakultním serveru pod správou CIVT.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.                                                                                      Ing. Zuzana Beníšková

                                                                                      tajemnice fakulty
V Praze dne 10.11.2005                                 

Pokyn tajemnice č. 12/2005

Pokyn tajemnice č. 12/2005

Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací
Prostřednictvím  oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací jsou pro potřeby  zpracování výročních zpráv a hodnocení fakulty  shromažďována následující data za příslušný kalendářní rok a jsou předávána děkanovi fakulty do  15. 2. následujícího kalendářního roku:Oddělení vědy

 • vědecké konference, kongresy a semináře organizované fakultou


 • čestné doktoráty udělené fakultou


 • participace studentů na výzkumném záměru, GA UK a jiných grantových projektech


 • informace o výzkumném záměru


 • přehled jmenovacích a habilitačních řízení


 • přehled  tuzemských grantových projektů (ve spolupráci s ekonom. oddělením)


 • přehled zahraničních grantových projektů a účastí na mezinárodních vědeckých programech (ve spolupráci s ekonom. oddělením a oddělením zahraničních styků) ve spolupráci s instituty a dalšími součástmi


 • členství akademických a vědeckých pracovníků ve vědeckých radách (v ČR i zahraničí), akreditační komisi apod.


 • členství v redakčních radách


 • členství v zahraničních společnostech či výborech těchto společností


 • vyznamenání a ceny, které obdrželi akademičtí a vědečtí pracovníci


 • vědecké konference a semináře organizované nebo spoluorganizované příslušným pracovištěm (název konference, téma, datum a místo konání, počet účastníků – z toho zahraničních)  

        Oddělení zahraničních styků

 • odborné akce s účastí fakulty v zahraničí


 • zahraniční spolupráce na úrovni fakulty


 • zahraniční stáže doktorandů


 • přehledy zahraniční mobility (včetně studentské mobility)

Sekretariát děkana

 • studentské ceny a vyznamenání
Studijní oddělení

 • počty studentů podle studijních programů ve všech formách studia k 31.10. předcházejícího roku


 • počty absolventů podle studijních programů ve všech formách studia k 31.10. předcházejícího roku


 • přehled o přijímacím řízení (počet  přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných studentů)


 • přehled o vyplacených stipendiích (druh stipendia, počet udělených stipendií, finanční objem)
Ekonomické oddělení

 • průměrný evidenční počet zaměstnanců podle kategorií zaměstnanců


 • vyplacené mzdové prostředky v tis. Kč podle kategorií zaměstnanců


 • přehled průměrných platů vyplacených z kapitoly 333 – státní rozpočet podle kategorií zaměstnanců


 • přehled průměrných platů celkem podle kategorií zaměstnanců


 • přehled průměrných platů celkem podle jednotlivých pracovišť


 • přehled o kvalifikační a věkové struktuře akademických a vědeckých pracovníků


 • přehled o výsledcích hospodaření  (přehled  příjmů a výnosů, nákladů a výdajů v hlavní i doplňkové činnosti, hospodářský výsledek,  stavy fondů,  přehled hospodaření v oblasti investic)

Středisko  vědeckých informací

 • monografie a kapitoly v monografiích


 • počet publikací v zahraničních časopisech a v časopisech s IF


 • články ve sbornících z mezinárodních konferencí


 • ohlasy podle SCI (nebo ekvivalent)


 • publikace o propagaci vědy


 • recenzované časopisy


 • učební texty


 • posudky vypracované pro domácí a zahraniční grantové agentury


 • expertízy a posudky

Tato data jsou shromažďována za jednotlivé akademické a vědecké pracovníky.Shromažďovaná data jsou předávána v elektronické podobě (pokud možno v tabulkové formě) na adresu   a v písemné formě k rukám tajemnice fakulty.


Za archivaci dat odpovídají vedoucí příslušných oddělení děkanátu a SVI, souhrnně jsou data archivována na fakultním serveru pod správou CIVT.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.                                                                                      Ing. Zuzana Beníšková

                                                                                      tajemnice fakulty
V Praze dne 10.11.2005