Opatření děkana č. 14 /2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 14 /2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 14 /2008


Název:

Čerpání finačních prostředků z rozvojového programu na podporu a individuální

rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení

studia v doktorském studijním programu v roce 2008Účinnost:

02.06.2008


V Praze dne 2.června 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze obdržela v rámci rozvojového projektu (č. 132, program 2b) na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu na rok 2008 finanční prostředky ve výši 480.000,- Kč na stipendia a 120.000,-Kč na cestovné. Toto opatření děkana upřesňuje vyplácení těchto prostředků.


 1. Prostředky mohou být vypláceny externím a interním studentům na doktorském stupni studia UK FSV, kteří produkují ve své vědeckovýzkumné činnosti výstupy bodované podle aktuální metodiky RVV a evidují tyto výstupy v databázi publikací UK FSV (dále oprávnění studenti). Do hodnocení byly započítány evidované publikační výstupy za období 2002-2007.


  Výstupy jsou váženy následujícími vahami:


  Článek IF

  10

  Článek ČJ

  1

  Článek OJ

  5

  Kap ČJ

  1

  Kap OJ

  4

  Monog. ČJ

  12,5

  Monog. OJ

  50

  Sbornik ČJ

  0,1

  Sbornik OJ

  0,4


  Seznam oprávněných studentů je uveden v příloze I. 2. Vyplácení stipendií:


  Nárok na stipendium mají ti oprávnění studenti, jejichž výstupy v databázi publikací UK FSV mají hodnotu alespoň 10 bodů.


  Výše stipendia je stanovena takto:


  1. Sečte se součet bodů všech oprávněných studentů, kteří mají na stipendium nárok.


  2. Celková částka na stipendia 480.000,- Kč se podělí součtem bodů, tím se získá odměna na bod.


  3. Výše stipendia příslušející studentovi se získá vynásobením odměny na bod a počtu bodů studenta.


  4. Vyplacená částka je příslušející stipendium zaokrouhlené na stokoruny.


  5. Pokud součet vyplácených stipendií přesáhne celkovou částku, sníží se o tento přesah finanční ohodnocení studenta s nejmenším počtem bodů.  Výše vyplácených stipendií je uvedena v příloze II.


 3. Hrazení cestovného:


  Oprávnění studenti si mohou v interní soutěži požádat o úhradu cestovních nákladů. Přednost bude dána žádostem, ve kterých bude uvedena aktivní účast na konferenci, semináři či workshopu. Podané žádosti posoudí komise ve složení děkan,proděkan pro rozvoj a proděkan pro vědu a vybere žádosti, které budou financované. Interní soutěž (formulář přihlášky viz příloha III) bude vyhlášena prostřednictvím oddělení vědy. Se studenty, kteří nejsou zaměstnanci FSV UK, bude uzavřena nepojmenovaná smlouva s tím, že v tomto případě se bude jednat o náklady na služby (viz pokyn děkana 4/2008 Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí).


 4. Podklady pro přílohy I., II. a III. jsou k dispozici u vedoucí oddělení vědy UK FSV.
V Praze dne

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

proděkan pro rozvoj

Mgr. Eva Horníčková

vedoucí oddělení vědyPříloha I: Oprávnění studenti


Opatření děkana č. 14 /2008

Opatření děkana č. 14 /2008

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 14 /2008


Název:

Čerpání finačních prostředků z rozvojového programu na podporu a individuální

rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení

studia v doktorském studijním programu v roce 2008Účinnost:

02.06.2008


V Praze dne 2.června 2008

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze obdržela v rámci rozvojového projektu (č. 132, program 2b) na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu na rok 2008 finanční prostředky ve výši 480.000,- Kč na stipendia a 120.000,-Kč na cestovné. Toto opatření děkana upřesňuje vyplácení těchto prostředků.


 1. Prostředky mohou být vypláceny externím a interním studentům na doktorském stupni studia UK FSV, kteří produkují ve své vědeckovýzkumné činnosti výstupy bodované podle aktuální metodiky RVV a evidují tyto výstupy v databázi publikací UK FSV (dále oprávnění studenti). Do hodnocení byly započítány evidované publikační výstupy za období 2002-2007.


  Výstupy jsou váženy následujícími vahami:


  Článek IF

  10

  Článek ČJ

  1

  Článek OJ

  5

  Kap ČJ

  1

  Kap OJ

  4

  Monog. ČJ

  12,5

  Monog. OJ

  50

  Sbornik ČJ

  0,1

  Sbornik OJ

  0,4


  Seznam oprávněných studentů je uveden v příloze I. 2. Vyplácení stipendií:


  Nárok na stipendium mají ti oprávnění studenti, jejichž výstupy v databázi publikací UK FSV mají hodnotu alespoň 10 bodů.


  Výše stipendia je stanovena takto:


  1. Sečte se součet bodů všech oprávněných studentů, kteří mají na stipendium nárok.


  2. Celková částka na stipendia 480.000,- Kč se podělí součtem bodů, tím se získá odměna na bod.


  3. Výše stipendia příslušející studentovi se získá vynásobením odměny na bod a počtu bodů studenta.


  4. Vyplacená částka je příslušející stipendium zaokrouhlené na stokoruny.


  5. Pokud součet vyplácených stipendií přesáhne celkovou částku, sníží se o tento přesah finanční ohodnocení studenta s nejmenším počtem bodů.  Výše vyplácených stipendií je uvedena v příloze II.


 3. Hrazení cestovného:


  Oprávnění studenti si mohou v interní soutěži požádat o úhradu cestovních nákladů. Přednost bude dána žádostem, ve kterých bude uvedena aktivní účast na konferenci, semináři či workshopu. Podané žádosti posoudí komise ve složení děkan,proděkan pro rozvoj a proděkan pro vědu a vybere žádosti, které budou financované. Interní soutěž (formulář přihlášky viz příloha III) bude vyhlášena prostřednictvím oddělení vědy. Se studenty, kteří nejsou zaměstnanci FSV UK, bude uzavřena nepojmenovaná smlouva s tím, že v tomto případě se bude jednat o náklady na služby (viz pokyn děkana 4/2008 Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí).


 4. Podklady pro přílohy I., II. a III. jsou k dispozici u vedoucí oddělení vědy UK FSV.
V Praze dne

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

proděkan pro rozvoj

Mgr. Eva Horníčková

vedoucí oddělení vědyPříloha I: Oprávnění studenti