Opatření děkana č. 5/2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 5/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 5/2008


Název:

Příkaz  děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedené

oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne

20. 2. 2008


Účinnost:

14. 4. 2008
V Praze dne 14. 4. 2008                                                                   Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                  děkan fakulty

Příkaz děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedenou

oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne

20. 2. 2008V návaznosti na provedenou kontrolu nařizuji odstranit zjištěné nedostatky v uvedených termínech: 1. Provést změnu Statutu či vydat chybějící opatření děkana – Pravidla pro udělování cen a pochval a opatření děkana K poskytování celoživotního vzdělávání na FSV UK.


  Termín: 31. 12. 2008


 2. Archivovat originály vnitřních předpisů opatřené všemi formálními náležitostmi.


  Termín: trvale


 3. Doplnit na webových stránkách chybějící aktuální vnitřní předpisy fakulty.


  Termín: 30. 6. 2008


 4. Zajistit průběžnou aktualizaci webových stránek.


  Termín: ihned a průběžně


 5. U všech normativů vydaných tajemníkem či děkanem uvádět všechny formálně – právní náležitosti.


  Termín: průběžně


 6. Uvádět u podpisových vzorů i rozsah pravomocí daného pracovníka.


  Termín: ihned a průběžně


 7. Provést aktualizaci opatření Oběhu dokladů a vydat je jako akt děkana.


  Termín: 31. 12. 2008


 8. Doplnit formuláře inventarizačních zápisů tak, aby odpovídaly opatření rektora UK č. 23/2004 a příslušným vzorům uvedeným ve Věstníku MŠMT ČR z července 2001.


  Termín: při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale


 9. Vyhotovovat prohlášení o tom, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku pracovníci odevzdali k zúčtování a že všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví (opatření rektora UK č. 23/2004).


  Termín: při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale


 10. Vyhotovovat závěrečný protokol schválený děkanem fakulty, jak to vyžaduje opatření rektora UK č. 23/2004.


  Termín: při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale


 11. V závěrečném protokolu o inventarizacích uvádět také výsledky dokladových inventarizací.


  Termín: při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale


 12. Závěrečný protokol předávat ÚIK UK nejpozději do 20. 1. následujícího roku, jak to vyžaduje opatření rektora UK č. 23/2004.


  Termín: po provedení inventarizací v roce 2008 a trvale


 13. V dohodách o hmotné odpovědnosti uzavíraných s pracovníky pokladny uvádět inventurní stav – finanční částku přebíranou pracovníkem ke dni uzavření této dohody.


  Termín: ihned a trvale


 14. Zapracovat do opatření děkana, jímž zmocňuje tajemníka fakulty k příslušným úkonům, také jeho pověření k provádění kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb.


  Termín: 30. 6. 2008


 15. Dopracovat do personálních spisů – pracovních náplní – příslušných pracovníků odpovědnost za předběžnou a průběžnou kontrolu dotací na investice a provoz, jak to vyžaduje zákon č. 320/2001 Sb.


  Termín: 30. 6. 2008


 16.  Dopracovat do personálních spisů – pracovních náplní  - odpovědnost za vymáhání pohledávek u těch zaměstnanců, kteří toto mají na starosti.


  Termín: 30. 6. 2008


 17. Výsledky výběrových řízení na obsazení pracovních míst vyvěšovat na Úřední desce.


  Termín: ihned a trvale
Za odstranění zjištěných nedostatků v uvedených termínech odpovídá tajemnice fakulty.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


Opatření děkana č. 5/2008

Opatření děkana č. 5/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 5/2008


Název:

Příkaz  děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedené

oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne

20. 2. 2008


Účinnost:

14. 4. 2008
V Praze dne 14. 4. 2008                                                                   Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                  děkan fakulty

Příkaz děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedenou

oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne

20. 2. 2008V návaznosti na provedenou kontrolu nařizuji odstranit zjištěné nedostatky v uvedených termínech: 1. Provést změnu Statutu či vydat chybějící opatření děkana – Pravidla pro udělování cen a pochval a opatření děkana K poskytování celoživotního vzdělávání na FSV UK.


  Termín: 31. 12. 2008


 2. Archivovat originály vnitřních předpisů opatřené všemi formálními náležitostmi.


  Termín: trvale


 3. Doplnit na webových stránkách chybějící aktuální vnitřní předpisy fakulty.


  Termín: 30. 6. 2008


 4. Zajistit průběžnou aktualizaci webových stránek.


  Termín: ihned a průběžně


 5. U všech normativů vydaných tajemníkem či děkanem uvádět všechny formálně – právní náležitosti.


  Termín: průběžně


 6. Uvádět u podpisových vzorů i rozsah pravomocí daného pracovníka.


  Termín: ihned a průběžně


 7. Provést aktualizaci opatření Oběhu dokladů a vydat je jako akt děkana.


  Termín: 31. 12. 2008


 8. Doplnit formuláře inventarizačních zápisů tak, aby odpovídaly opatření rektora UK č. 23/2004 a příslušným vzorům uvedeným ve Věstníku MŠMT ČR z července 2001.


  Termín: při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale


 9. Vyhotovovat prohlášení o tom, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku pracovníci odevzdali k zúčtování a že všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví (opatření rektora UK č. 23/2004).


  Termín: při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale


 10. Vyhotovovat závěrečný protokol schválený děkanem fakulty, jak to vyžaduje opatření rektora UK č. 23/2004.


  Termín: při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale


 11. V závěrečném protokolu o inventarizacích uvádět také výsledky dokladových inventarizací.


  Termín: při přípravě inventarizací v roce 2008 a trvale


 12. Závěrečný protokol předávat ÚIK UK nejpozději do 20. 1. následujícího roku, jak to vyžaduje opatření rektora UK č. 23/2004.


  Termín: po provedení inventarizací v roce 2008 a trvale


 13. V dohodách o hmotné odpovědnosti uzavíraných s pracovníky pokladny uvádět inventurní stav – finanční částku přebíranou pracovníkem ke dni uzavření této dohody.


  Termín: ihned a trvale


 14. Zapracovat do opatření děkana, jímž zmocňuje tajemníka fakulty k příslušným úkonům, také jeho pověření k provádění kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb.


  Termín: 30. 6. 2008


 15. Dopracovat do personálních spisů – pracovních náplní – příslušných pracovníků odpovědnost za předběžnou a průběžnou kontrolu dotací na investice a provoz, jak to vyžaduje zákon č. 320/2001 Sb.


  Termín: 30. 6. 2008


 16.  Dopracovat do personálních spisů – pracovních náplní  - odpovědnost za vymáhání pohledávek u těch zaměstnanců, kteří toto mají na starosti.


  Termín: 30. 6. 2008


 17. Výsledky výběrových řízení na obsazení pracovních míst vyvěšovat na Úřední desce.


  Termín: ihned a trvale
Za odstranění zjištěných nedostatků v uvedených termínech odpovídá tajemnice fakulty.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty