Opatření děkana č. 7 /2008
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 7 /2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7 /2008


Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2008 – rozpis na instituty


Účinnost:

14. 4. 2008


V Praze dne 14. 4. 2008


                                                                                  Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                               děkan fakultyRozpočet FSV UK na rok 2008 – rozpis na instituty


Akademický senát FSV UK projednal a schválil se změnami na svém zasedání dne 8. dubna 2008 návrh rozpočtu fakulty na rok 2008 a návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2008. Pro instituty vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:   v tis. Kč                              

institut

příspěvek na vzdělávací

činnost

dotace na specifický

výzkum

rozpis příspěvku za

absolventa DSP

IES


9 238

2 192

100

IKSŽ

17 268

791

0


IMS


9 903


1 586


200


IPS

8 550

977


200


ISS

8 039

1 377


700
Ředitelům institutů ukládám zpracovat a odevzdat k rukám tajemnice fakulty v písemné a elektronické podobě do 25. 4. 2008 vlastní rozpočty pracovišť a to odděleně pro čerpání příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na specifický výzkum. Současně ředitelé institutů zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku resp. dotace. Rozpočty budou předány v přiložené tabulce s podpisem ředitele institutu.


Rozpočet specifického výzkumu bude doplněn komentářem, ve kterém budou nákladové položky zdůvodněny v souladu s § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 462/2002 Sb. v členění podle bodů a) až c) s tím, že v jednotlivých projektech budou definovány očekávané výstupy roku 2008.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů a použití příspěvku je v kompetenci předsedů oborových rad. Stručná informace o použití tohoto příspěvku bude součástí zprávy o použití prostředků institucionální podpory specifického výzkumu za rok 2008.


Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemnici fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2008.


K opatření přikládám změny v rozdělení finančních prostředků schválené AS FSV UK.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.


                                                                               děkan fakultyV Praze 14. dubna 2008
Elektronické adresy pro zaslání rozpočtů:Příloha:

Formulář Návrh rozpočtu na rok 2008

Změny rozdělení 2Opatření děkana č. 7 /2008

Opatření děkana č. 7 /2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7 /2008


Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2008 – rozpis na instituty


Účinnost:

14. 4. 2008


V Praze dne 14. 4. 2008


                                                                                  Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                               děkan fakultyRozpočet FSV UK na rok 2008 – rozpis na instituty


Akademický senát FSV UK projednal a schválil se změnami na svém zasedání dne 8. dubna 2008 návrh rozpočtu fakulty na rok 2008 a návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2008. Pro instituty vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:   v tis. Kč                              

institut

příspěvek na vzdělávací

činnost

dotace na specifický

výzkum

rozpis příspěvku za

absolventa DSP

IES


9 238

2 192

100

IKSŽ

17 268

791

0


IMS


9 903


1 586


200


IPS

8 550

977


200


ISS

8 039

1 377


700
Ředitelům institutů ukládám zpracovat a odevzdat k rukám tajemnice fakulty v písemné a elektronické podobě do 25. 4. 2008 vlastní rozpočty pracovišť a to odděleně pro čerpání příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na specifický výzkum. Současně ředitelé institutů zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku resp. dotace. Rozpočty budou předány v přiložené tabulce s podpisem ředitele institutu.


Rozpočet specifického výzkumu bude doplněn komentářem, ve kterém budou nákladové položky zdůvodněny v souladu s § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 462/2002 Sb. v členění podle bodů a) až c) s tím, že v jednotlivých projektech budou definovány očekávané výstupy roku 2008.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů a použití příspěvku je v kompetenci předsedů oborových rad. Stručná informace o použití tohoto příspěvku bude součástí zprávy o použití prostředků institucionální podpory specifického výzkumu za rok 2008.


Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemnici fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2008.


K opatření přikládám změny v rozdělení finančních prostředků schválené AS FSV UK.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.


                                                                               děkan fakultyV Praze 14. dubna 2008
Elektronické adresy pro zaslání rozpočtů:Příloha:

Formulář Návrh rozpočtu na rok 2008

Změny rozdělení 2