Opatření děkana č. 9/2017
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 9/2017


Název:

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity KarlovyÚčinnost:

13. 3. 2017V Praze dne 28. 2. 2017


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy:

  1. V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením ve výši 2.000,- Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.

  2. V souladu s částí II. čl. 18. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v řízení ke jmenování profesorem ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem ve výši 5.000,- Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.

  3. Poplatky dle předchozích odstavců se hradí bezhotovostně na účet FSV UK, číslo účtu: 85033011/0100. U platby je nutno uvést variabilní symbol 100198. Do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení a dále slovo „HABILITACE“, pokud se jedná o poplatek za habilitační řízení nebo slovo „JMENOVÁNÍ, pokud se jedná o řízení ke jmenování profesorem.

  4. Toto opatření je platné pro všechna habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, jejichž komise byly vědeckou radou fakulty schváleny od 1. 3. 2017.

  5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                     děkan fakulty


Za správnost: Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti

Opatření děkana č. 9/2017

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 9/2017


Název:

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity KarlovyÚčinnost:

13. 3. 2017V Praze dne 28. 2. 2017


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy:

  1. V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením ve výši 2.000,- Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.

  2. V souladu s částí II. čl. 18. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v řízení ke jmenování profesorem ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem ve výši 5.000,- Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.

  3. Poplatky dle předchozích odstavců se hradí bezhotovostně na účet FSV UK, číslo účtu: 85033011/0100. U platby je nutno uvést variabilní symbol 100198. Do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení a dále slovo „HABILITACE“, pokud se jedná o poplatek za habilitační řízení nebo slovo „JMENOVÁNÍ, pokud se jedná o řízení ke jmenování profesorem.

  4. Toto opatření je platné pro všechna habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, jejichž komise byly vědeckou radou fakulty schváleny od 1. 3. 2017.

  5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                     děkan fakulty


Za správnost: Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti