Opatření děkana č. 5/2016
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 5/2016Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016Účinnost:

18. 1. 2016
V Praze dne 14. ledna 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2016:


 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.

 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat celkový počet pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a také u ostatních zaměstnanců za rok 2016 do 31. 12. 2016 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).

  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.  


  Během vánočních svátku nebude nařízena povinná dovolená. Nicméně doporučujeme všem zaměstnancům FSV UK čerpání dovolené ve dnech 21. - 31. 12. 2016. V této souvislosti upozorňujeme na omezený provoz fakulty během vánočních svátků. Je povinností každého, aby si zajistil včas nutné podpisy (viz termíny v opatření děkana „Pokyny k účetní závěrce pro rok 2016“).


  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2016 plán dovolených v roce 2016 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2016.

 3. Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené.

 4. Do následujícího kalendářního roku nelze převádět dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2016.

 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 6. Pokud má akademický pracovník další pracovní poměr na FSV UK, ze kterého mu plyne nárok na dovolenou, je povinen čerpat dovolenou z tohoto dalšího pracovního poměru (až do vyčerpání celkového nároku) vždy současně s dovolenou z hlavního pracovního poměru. Ředitelé institutů, popřípadě jiného fakultního pracoviště, nepovolí čerpání dovolené v rozporu s tímto ustanovením. Výjimku může udělit pouze děkan fakulty.

 7. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a nahrazuje opatření č. 16/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro ekonomiku

Opatření děkana č. 5/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 5/2016Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016Účinnost:

18. 1. 2016
V Praze dne 14. ledna 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2016:


 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.

 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat celkový počet pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a také u ostatních zaměstnanců za rok 2016 do 31. 12. 2016 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).

  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.  


  Během vánočních svátku nebude nařízena povinná dovolená. Nicméně doporučujeme všem zaměstnancům FSV UK čerpání dovolené ve dnech 21. - 31. 12. 2016. V této souvislosti upozorňujeme na omezený provoz fakulty během vánočních svátků. Je povinností každého, aby si zajistil včas nutné podpisy (viz termíny v opatření děkana „Pokyny k účetní závěrce pro rok 2016“).


  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2016 plán dovolených v roce 2016 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2016.

 3. Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené.

 4. Do následujícího kalendářního roku nelze převádět dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2016.

 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 6. Pokud má akademický pracovník další pracovní poměr na FSV UK, ze kterého mu plyne nárok na dovolenou, je povinen čerpat dovolenou z tohoto dalšího pracovního poměru (až do vyčerpání celkového nároku) vždy současně s dovolenou z hlavního pracovního poměru. Ředitelé institutů, popřípadě jiného fakultního pracoviště, nepovolí čerpání dovolené v rozporu s tímto ustanovením. Výjimku může udělit pouze děkan fakulty.

 7. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a nahrazuje opatření č. 16/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro ekonomiku