Pokyn děkana fakulty č. 4/2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 4/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2008


Název:

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,

výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Účinnost:

25. 2. 2008
V Praze dne 25.2. 2008                                                                   Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                  děkan fakulty

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,

výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


V souvislosti s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných či studijních pobytech lze připustit tři možnosti úhrad cestovních výloh. Použití těchto tří možností se vzájemně vylučuje.

 1. Studentům FSV UK (dále jen studenti) lze vyplácet cestovní náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pokud jsou zaměstnanci fakulty (pracovní poměr, dohoda o provedení práce či pracovní činnosti), a to na základě cestovního příkazu a jeho vyúčtování.


 2. Studentům lze proplatit cestovní náhrady, pokud nejsou zaměstnanci fakulty, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na základě tzv. „nepojmenované smlouvy“, uzavřené podle § 51 občanského zákoníku a to na základě cestovního příkazu a jeho vyúčtování. Z účetního hlediska se však nejedná o úhradu náhrad cestovních výdajů, ale o úhradu sjednané služby. Vzor smlouvy je uveden v příloze.


 3. Z prostředků specifického výzkumu, vzdělávací činnosti (příspěvek za absolventy PGS) či grantových prostředků (pokud to schválený rozpočet příslušného projektu umožňuje) lze studentům formou účelového stipendia podle čl. 3, odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK přispět na výdaje spojené s cestou studenta, která se uskutečňuje v souladu se studijním plánem či souvisí s jeho účastí na pedagogické či vědecko – výzkumné činnosti fakulty.Studentům lze formou účelového stipendia přispět:

 1. na konferenční poplatek

 2. na jízdní výdaje z místa školy do místa akce, maximálně do výše prokázaných výdajů prostředky hromadné dopravy. Nelze povolit použití soukromého motorového vozidla.

 3. na ubytování, maximálně do výše prokázaných výdajů za ubytování.

 4. na stravné, maximálně do výše náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 5. případně na další prokázané vedlejší výdaje související s cestou a naplněním jejího účelu.

    Před každou cestou, na kterou chce student žádat o příspěvek fakulty formou účelového stipendia, předkládá Podklad pro stanovení účelového stipendia v souvislosti s cestou studenta (viz přiložený formulář), ze kterého vyplynou požadované náklady na cestu. Podklad pro stanovení stipendia musí být se studentem projednán na úrovni vedoucího katedry (předsedy oborové rady, hlavního řešitele projektu) a odsouhlasen ředitelem institutu. Při cestě do zahraničí musí mít student uzavřeno zdravotní pojištění pro cestu do zahraničí.


Po ukončení cesty student doloží úhradu požadovaných a odsouhlasených nákladů na cestu příslušnými doklady vedoucímu katedry (předsedovi oborové rady, hlavnímu řešiteli projektu), který bude navrhovat děkanovi fakulty výplatu účelového stipendia (viz přiložený formulář Návrh na výplatu účelového stipendia). Součásti Návrhu na výplatu účelového stipendia bude odsouhlasený Podklad pro stanovení účelového stipendia, doklady prokazující požadované cestovní náhrady a doklad o pojištění studenta pro cestu do zahraničí.


Na úrovni děkanátu provádí kontrolu přiznaných cestovních náhrad u tuzemských cest ekonomické oddělení a u zahraničních cest oddělení zahraničních styků.


Pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPřílohy:

vzor „nepojmenované smlouvy“ podle § 51 občanského zákoníku

Podklad pro stanovení účelového stipendia v souvislosti s cestou studenta

Návrh na výplatu účelového stipendia

Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty

Pokyn děkana fakulty č. 4/2008

Opatření děkana č. 4/2008


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2008


Název:

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,

výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Účinnost:

25. 2. 2008
V Praze dne 25.2. 2008                                                                   Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                  děkan fakulty

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,

výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


V souvislosti s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných či studijních pobytech lze připustit tři možnosti úhrad cestovních výloh. Použití těchto tří možností se vzájemně vylučuje.

 1. Studentům FSV UK (dále jen studenti) lze vyplácet cestovní náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pokud jsou zaměstnanci fakulty (pracovní poměr, dohoda o provedení práce či pracovní činnosti), a to na základě cestovního příkazu a jeho vyúčtování.


 2. Studentům lze proplatit cestovní náhrady, pokud nejsou zaměstnanci fakulty, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na základě tzv. „nepojmenované smlouvy“, uzavřené podle § 51 občanského zákoníku a to na základě cestovního příkazu a jeho vyúčtování. Z účetního hlediska se však nejedná o úhradu náhrad cestovních výdajů, ale o úhradu sjednané služby. Vzor smlouvy je uveden v příloze.


 3. Z prostředků specifického výzkumu, vzdělávací činnosti (příspěvek za absolventy PGS) či grantových prostředků (pokud to schválený rozpočet příslušného projektu umožňuje) lze studentům formou účelového stipendia podle čl. 3, odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK přispět na výdaje spojené s cestou studenta, která se uskutečňuje v souladu se studijním plánem či souvisí s jeho účastí na pedagogické či vědecko – výzkumné činnosti fakulty.Studentům lze formou účelového stipendia přispět:

 1. na konferenční poplatek

 2. na jízdní výdaje z místa školy do místa akce, maximálně do výše prokázaných výdajů prostředky hromadné dopravy. Nelze povolit použití soukromého motorového vozidla.

 3. na ubytování, maximálně do výše prokázaných výdajů za ubytování.

 4. na stravné, maximálně do výše náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 5. případně na další prokázané vedlejší výdaje související s cestou a naplněním jejího účelu.

    Před každou cestou, na kterou chce student žádat o příspěvek fakulty formou účelového stipendia, předkládá Podklad pro stanovení účelového stipendia v souvislosti s cestou studenta (viz přiložený formulář), ze kterého vyplynou požadované náklady na cestu. Podklad pro stanovení stipendia musí být se studentem projednán na úrovni vedoucího katedry (předsedy oborové rady, hlavního řešitele projektu) a odsouhlasen ředitelem institutu. Při cestě do zahraničí musí mít student uzavřeno zdravotní pojištění pro cestu do zahraničí.


Po ukončení cesty student doloží úhradu požadovaných a odsouhlasených nákladů na cestu příslušnými doklady vedoucímu katedry (předsedovi oborové rady, hlavnímu řešiteli projektu), který bude navrhovat děkanovi fakulty výplatu účelového stipendia (viz přiložený formulář Návrh na výplatu účelového stipendia). Součásti Návrhu na výplatu účelového stipendia bude odsouhlasený Podklad pro stanovení účelového stipendia, doklady prokazující požadované cestovní náhrady a doklad o pojištění studenta pro cestu do zahraničí.


Na úrovni děkanátu provádí kontrolu přiznaných cestovních náhrad u tuzemských cest ekonomické oddělení a u zahraničních cest oddělení zahraničních styků.


Pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPřílohy:

vzor „nepojmenované smlouvy“ podle § 51 občanského zákoníku

Podklad pro stanovení účelového stipendia v souvislosti s cestou studenta

Návrh na výplatu účelového stipendia

Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty