Pravidla pro přiznávání stipendií
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pravidla pro přiznávání stipendií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍNA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZEAkademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd, jako vnitřním předpisu Fakulty sociálních věd:Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“). V souladu se Studijním a zkušebním řádem univerzity a Pravidly pro organizaci studia fakulty se úsekem studia rozumí ročníky studia.


Čl. 2

Stanovení podmínek pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky


(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)
 1. 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově v listopadu za celý předcházející akademický rok. Náhradní termín výplaty je v prosinci. Stipendium je vypláceno za vynikající studijní výsledky v minulém akademickém roce.

 2. Stanovení výše stipendia:

  1. Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno pouze těm studentům prezenčního bakalářského a magisterského studia, kteří studují maximálně o jeden rok déle než činí standardní doba studia a nemají překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity.


   Stipendium může být vyplaceno:

   1. studentovi bakalářského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu v prvním úseku studia a získal v něm alespoň 45 kreditů,

   2. studentovi bakalářského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu ve druhém nebo třetím úseku studia a získal v něm alespoň 45 kreditů a studentovi magisterského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval a úspěšně ukončil na fakultě bakalářský studijní program a získal v posledním úseku tohoto bakalářského studia alespoň 45 kreditů.

   3. studentovi magisterského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu v prvním úseku studia a získal v něm alespoň 30 kreditů.

  2. Každému studentovi, který splňuje podmínky v odstavci 2 písm. a), bod i, ii a iii se vypočte prospěchový vážený průměr známek za předchozí akademický rok, v němž studoval stejný studijní obor, a to ze všech zkoušek, včetně opravných termínů, a všech klasifikovaných zápočtů. Pokud student studuje ve více studijních programech/oborech a některé studijní povinnosti se mu mezi obory uznávají, může za daný úsek studia uplatnit získané výsledky pouze jednou. Váhou každé známky v průměru je počet kreditů, který lze získat úspěšným absolvováním předmětu nebo úspěšným složením zkoušky. Získal-li student v předcházejícím akademickém roce více než 60 kreditů, stanoví se mu odpočet ve výši 0,01 za každý kredit nad tuto hranici. Studijní výsledek studenta (označený V) se vypočte jako vážený průměr zmenšený o odpočet.

  3. Studenti splňující podmínky podle odstavce 2 budou rozděleni do pěti skupin podle institutů. Každá skupina se rozdělí na tři podskupiny podle písmene 2a. Pokud student studuje více studijních programů, posuzuje se v každém z těchto programů.

  4. V každé podskupině získá stipendium stanovené procento studentů (se zaokrouhlením nahoru) s nejnižším studijním výsledkem. Celkový objem prostředků na stipendium za vynikající studijní výsledky se rozdělí mezi podskupiny tak, aby na každého vybraného studenta připadla stejná částka. Uvnitř podskupin se výše stipendia určí lineárně podle studijního výsledku. Minimální a maximální výši stipendia a procento studentů, kteří stipendium získají, stanoví po vyjádření akademického senátu děkan tak, aby byly splněny podmínky čl. 4 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu univerzity.

  5. O přiznání prospěchového stipendia studentovi navazujícího magisterského studijního programu, který v předcházejícím roce ve standardní době studia absolvoval bakalářský studijní program na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne na základě žádosti individuálně děkan.

  6. Student studující na fakultě ve více studijních programech, resp. oborech, může stipendium získat v každém takovém studijním programu, resp. oboru.


Čl. 3

Účelové stipendium


(K čl. 5 odst. 2, písm. a), c) a d) stipendijního řádu univerzity)


 1. Podmínky pro přiznání, výši stipendia za vynikající vědecké, výzkumné nebo vývojové výsledky přispívající k prohloubení znalostí (písm. a) Stipendijního řádku univerzity) a způsob předkládání žádosti se těmito pravidly upravuje takto:

  1. Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze za

   1. individuální výsledky, které došly ocenění na národní nebo mezinárodní úrovni (studentské soutěže a ceny),

   2. týmové výsledky, které došly ocenění na mezinárodní úrovni (studentské soutěže a ceny).

  2. Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty garant příslušného studijního programu nebo vedoucí příslušného vědecko-výzkumného týmu. Žádost musí obsahovat vyjádření tajemnice fakulty a příslušného proděkana.

  3. Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je stanoven Stipendijním řádem UK.

 2. Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí (písm. c) Stipendijního řádku univerzity) a způsob předkládání žádosti se těmito pravidly upravuje takto:

  1. Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze

   1. na podporu studia v zahraničí, které se realizuje v rámci meziuniverzitních nebo mezifakultních dohod, pokud je toto studium akceptovanou součástí daného oboru,

   2. na podporu konání praxe na území České republiky, je-li tato praxe součástí akreditovaného studijního programu.

  2. Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student před odjezdem do zahraničí a výhradně po ukončení praxe v ČR.

  3. Návrh na přiznání stipendia před odjezdem do zahraničí předkládá student děkanovi formou písemné žádosti s vyjádřením garanta příslušného studijního programu, potvrzením oddělení zahraničních styků o plánované délce pobytu. Návrh na přiznání stipendia podá student nejpozději do konce ledna, pokud plánuje studijní pobyt v následujícím letním semestru, resp. do půlky září, pokud plánuje pobyt v následujícím zimním semestru v dalším akademickém roce. Žadateli může být přiznáno stipendium ve výši částky vypočtené podle metodiky popsané v odstavci e), nejvýše však 60 000 Kč.

  4. Částku stanovenou rozpočtem fakulty na účelová stipendia podle odst. 2 a i) Pravidel pro příslušný kalendářní rok rozdělí děkan na dvoupětinový a třípětinový díl. První díl slouží k pokrytí nákladů na účelová stipendia přiznaná podle odst. c) v lednovém termínu. Druhý díl slouží k pokrytí nákladů na účelová stipendia vyplacená podle odst. c) v záříjovém termínu. Výše stipendií podle odst. c) se stanovuje tak, že částka vyhrazená na stipendia zbývající po vyplacení stipendií podle odst. c) se dělí počtem studentů, kteří v příslušném termínu dali návrh na přiznání stipendia, a počtem měsíců, které strávili v zahraničí. Výsledkem je základní hodnota studijního měsíce. Výsledná částka přiznávaná jednotlivým žadatelům vzniká tak, že se základní hodnota studijního měsíce násobí koeficientem náročnosti dané země (viz tabulka) a počtem měsíců, po které pobyt trval. Pokud by výsledná vyplácená částka překročila částku stanovenou rozpočtem fakulty na účelová stipendia podle odst. 2 a i) pro příslušný kalendářní rok, může děkan svým rozhodnutím snížit základní hodnotu studijního měsíce o potřebnou částku.

  5. Návrh na přiznání stipendia na podporu konání praxe v ČR podle odst. 2 a ii) Pravidel předkládá student děkanovi formou písemné žádosti s údaji o délce a místě konání praxe, vyjádřením garanta příslušného studijního programu a potvrzením o absolvování praxe. Návrh na přiznání stipendia se podává dvakrát ročně, a to nejpozději do konce října a do konce dubna, vždy za praxe absolvované v uplynulých šesti měsících. Žadateli může být přiznáno stipendium ve výši jedné poloviny průměrné paušální částky stipendia na 1 měsíc vyplácené dle předchozího odstavce násobené koeficientem finanční náročnosti ČR stanoveném v těchto Pravidlech (viz tabulka) a počtem měsíců, po které praxe trvala, nejvýše však 60 000 Kč.


  Tabulka finanční náročnosti cílových zemí

  země

  koeficient náročnosti

  Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko


  0,8

  Kypr, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Česko (pro potřeby výpočtu stipendia na podporu konání praxe)


  0,9


  Belgie, Lucembursko, Německo, ostatní země, Rakousko, Španělsko


  1,0

  Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Švédsko

  1,1

  Dánsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Velká Británie, USA, , Korejská republika


  1,2

  Austrálie, Nový Zéland

  1,8

 3. Podmínky pro přiznání a výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších (písm. d) Stipendijního řádu univerzity) stanoví děkan detailněji svým opatřením. Maximální výše tohoto stipendia je upravena Stipendijním řádem univerzity. Celkový limit částky účelového stipendia je stanoven Stipendijním řádem univerzity.

 4. Podrobnosti organizace podávání a projednávání žádostí o účelová stipendia podle odstavců 1, 2 a 3 může upravit vydáním opatření děkan.

 5. Částka stipendia dle odstavce 2 bude snížena o částku, která bude studentovi poskytnuta z jiných prostředků (Fond mobility, rozvojový fond), případně o částku, kterou prokazatelně nevynaloží během svého studia v zahraničí (zejména zdarma poskytnuté ubytování partnerskou univerzitou).


Čl. 4

Doktorandské stipendium

(K čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu univerzity)


 1. Ve druhém roce doktorského studia v prezenční formě se studentům přiznává stipendium ve výši 7 600,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 2. Ve třetím roce doktorského studia v prezenční formě se studentům přiznává stipendium ve výši 7 600,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 3. Pokud studium bylo akreditováno jako čtyřleté, přiznává se studentům ve čtvrtém roce doktorského studia v prezenční formě stipendium ve výši 7 600,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 4. Studentovi, kterému bylo povoleno prodloužení prezenční formy studia dle čl. 9 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu univerzity, se ve čtvrtém roce prezenční formy studia přiznává stipendium 7 500,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení


 1. Stipendia vyplácená podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) Stipendijního řádu univerzity jsou vyplácena prostřednictvím děkanátu fakulty, a to bezhotovostním převodem na účet studenta.

 2. Žádosti o přiznání stipendia se podávají prostřednictvím studijního oddělení děkanátu, resp. oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání.

 3. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 20. února 2007. platnosti i účinnosti nabývá dnem schválení akademickým senátem univerzity .------------------------------------------------------------------------------------------------


Toto úplné aktuální znění Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá jeho původnímu znění ze dne 30. března 2007 a jeho změnám ze dne 28. 11. 2008, 25.3 2011, 19.10. 2012 a 24. 5. 2013. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.


Účinnost změn předpisu


1. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FSV v Praze byla schválena Akademickým senátem UK FSV dne 10. června 2008 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 28. listopadu 2008. Změna nabyla účinnosti účinnosti 28. 11. 2008.


2. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FSV v Praze byla schválena Akademickým senátem UK FSV dne 8. února 2011 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 25. března 2011. Změna nabyla účinnosti účinnosti 25. 3. 2011.


3. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FSV v Praze byla schválena Akademickým senátem UK FSV dne 2. října 2012 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 19. října 2012. Změna nabyla účinnosti účinnosti 25. 3. 2011. 3. Změny v článku 2 a článku 3 s výjimkou odstavce 3 nabývají účinnosti od prvního dne akademického roku 2013/2014, změny v článku 3 odstavce 3 a článku 4 nabývají účinnosti od 1. 1. 2013.


4. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FSV v Praze byla schválena Akademickým senátem UK FSV dne 4. května 2016 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 20. června 2016. Ustanovení článku 2 se uplatňuje počínaje prvním dnem akademického roku 2017/2018. Ustanovení článku 3 nabývá účinnosti 1. září 2016, s tím, že v říjnu 2016 budou dle stávajícího znění vyplacena stipendia studentům, kteří absolvovali své pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2015/2016.

------------------------------------

[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.  Akademický senát schválil poslední změnu předpisu dne 30. března 2007


Pravidla pro přiznávání stipendií

Pravidla pro přiznávání stipendií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍNA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZEAkademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd, jako vnitřním předpisu Fakulty sociálních věd:Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“). V souladu se Studijním a zkušebním řádem univerzity a Pravidly pro organizaci studia fakulty se úsekem studia rozumí ročníky studia.


Čl. 2

Stanovení podmínek pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky


(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)
 1. 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově v listopadu za celý předcházející akademický rok. Náhradní termín výplaty je v prosinci. Stipendium je vypláceno za vynikající studijní výsledky v minulém akademickém roce.

 2. Stanovení výše stipendia:

  1. Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno pouze těm studentům prezenčního bakalářského a magisterského studia, kteří studují maximálně o jeden rok déle než činí standardní doba studia a nemají překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity.


   Stipendium může být vyplaceno:

   1. studentovi bakalářského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu v prvním úseku studia a získal v něm alespoň 45 kreditů,

   2. studentovi bakalářského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu ve druhém nebo třetím úseku studia a získal v něm alespoň 45 kreditů a studentovi magisterského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval a úspěšně ukončil na fakultě bakalářský studijní program a získal v posledním úseku tohoto bakalářského studia alespoň 45 kreditů.

   3. studentovi magisterského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu v prvním úseku studia a získal v něm alespoň 30 kreditů.

  2. Každému studentovi, který splňuje podmínky v odstavci 2 písm. a), bod i, ii a iii se vypočte prospěchový vážený průměr známek za předchozí akademický rok, v němž studoval stejný studijní obor, a to ze všech zkoušek, včetně opravných termínů, a všech klasifikovaných zápočtů. Pokud student studuje ve více studijních programech/oborech a některé studijní povinnosti se mu mezi obory uznávají, může za daný úsek studia uplatnit získané výsledky pouze jednou. Váhou každé známky v průměru je počet kreditů, který lze získat úspěšným absolvováním předmětu nebo úspěšným složením zkoušky. Získal-li student v předcházejícím akademickém roce více než 60 kreditů, stanoví se mu odpočet ve výši 0,01 za každý kredit nad tuto hranici. Studijní výsledek studenta (označený V) se vypočte jako vážený průměr zmenšený o odpočet.

  3. Studenti splňující podmínky podle odstavce 2 budou rozděleni do pěti skupin podle institutů. Každá skupina se rozdělí na tři podskupiny podle písmene 2a. Pokud student studuje více studijních programů, posuzuje se v každém z těchto programů.

  4. V každé podskupině získá stipendium stanovené procento studentů (se zaokrouhlením nahoru) s nejnižším studijním výsledkem. Celkový objem prostředků na stipendium za vynikající studijní výsledky se rozdělí mezi podskupiny tak, aby na každého vybraného studenta připadla stejná částka. Uvnitř podskupin se výše stipendia určí lineárně podle studijního výsledku. Minimální a maximální výši stipendia a procento studentů, kteří stipendium získají, stanoví po vyjádření akademického senátu děkan tak, aby byly splněny podmínky čl. 4 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu univerzity.

  5. O přiznání prospěchového stipendia studentovi navazujícího magisterského studijního programu, který v předcházejícím roce ve standardní době studia absolvoval bakalářský studijní program na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne na základě žádosti individuálně děkan.

  6. Student studující na fakultě ve více studijních programech, resp. oborech, může stipendium získat v každém takovém studijním programu, resp. oboru.


Čl. 3

Účelové stipendium


(K čl. 5 odst. 2, písm. a), c) a d) stipendijního řádu univerzity)


 1. Podmínky pro přiznání, výši stipendia za vynikající vědecké, výzkumné nebo vývojové výsledky přispívající k prohloubení znalostí (písm. a) Stipendijního řádku univerzity) a způsob předkládání žádosti se těmito pravidly upravuje takto:

  1. Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze za

   1. individuální výsledky, které došly ocenění na národní nebo mezinárodní úrovni (studentské soutěže a ceny),

   2. týmové výsledky, které došly ocenění na mezinárodní úrovni (studentské soutěže a ceny).

  2. Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty garant příslušného studijního programu nebo vedoucí příslušného vědecko-výzkumného týmu. Žádost musí obsahovat vyjádření tajemnice fakulty a příslušného proděkana.

  3. Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je stanoven Stipendijním řádem UK.

 2. Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí (písm. c) Stipendijního řádku univerzity) a způsob předkládání žádosti se těmito pravidly upravuje takto:

  1. Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze

   1. na podporu studia v zahraničí, které se realizuje v rámci meziuniverzitních nebo mezifakultních dohod, pokud je toto studium akceptovanou součástí daného oboru,

   2. na podporu konání praxe na území České republiky, je-li tato praxe součástí akreditovaného studijního programu.

  2. Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student před odjezdem do zahraničí a výhradně po ukončení praxe v ČR.

  3. Návrh na přiznání stipendia před odjezdem do zahraničí předkládá student děkanovi formou písemné žádosti s vyjádřením garanta příslušného studijního programu, potvrzením oddělení zahraničních styků o plánované délce pobytu. Návrh na přiznání stipendia podá student nejpozději do konce ledna, pokud plánuje studijní pobyt v následujícím letním semestru, resp. do půlky září, pokud plánuje pobyt v následujícím zimním semestru v dalším akademickém roce. Žadateli může být přiznáno stipendium ve výši částky vypočtené podle metodiky popsané v odstavci e), nejvýše však 60 000 Kč.

  4. Částku stanovenou rozpočtem fakulty na účelová stipendia podle odst. 2 a i) Pravidel pro příslušný kalendářní rok rozdělí děkan na dvoupětinový a třípětinový díl. První díl slouží k pokrytí nákladů na účelová stipendia přiznaná podle odst. c) v lednovém termínu. Druhý díl slouží k pokrytí nákladů na účelová stipendia vyplacená podle odst. c) v záříjovém termínu. Výše stipendií podle odst. c) se stanovuje tak, že částka vyhrazená na stipendia zbývající po vyplacení stipendií podle odst. c) se dělí počtem studentů, kteří v příslušném termínu dali návrh na přiznání stipendia, a počtem měsíců, které strávili v zahraničí. Výsledkem je základní hodnota studijního měsíce. Výsledná částka přiznávaná jednotlivým žadatelům vzniká tak, že se základní hodnota studijního měsíce násobí koeficientem náročnosti dané země (viz tabulka) a počtem měsíců, po které pobyt trval. Pokud by výsledná vyplácená částka překročila částku stanovenou rozpočtem fakulty na účelová stipendia podle odst. 2 a i) pro příslušný kalendářní rok, může děkan svým rozhodnutím snížit základní hodnotu studijního měsíce o potřebnou částku.

  5. Návrh na přiznání stipendia na podporu konání praxe v ČR podle odst. 2 a ii) Pravidel předkládá student děkanovi formou písemné žádosti s údaji o délce a místě konání praxe, vyjádřením garanta příslušného studijního programu a potvrzením o absolvování praxe. Návrh na přiznání stipendia se podává dvakrát ročně, a to nejpozději do konce října a do konce dubna, vždy za praxe absolvované v uplynulých šesti měsících. Žadateli může být přiznáno stipendium ve výši jedné poloviny průměrné paušální částky stipendia na 1 měsíc vyplácené dle předchozího odstavce násobené koeficientem finanční náročnosti ČR stanoveném v těchto Pravidlech (viz tabulka) a počtem měsíců, po které praxe trvala, nejvýše však 60 000 Kč.


  Tabulka finanční náročnosti cílových zemí

  země

  koeficient náročnosti

  Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko


  0,8

  Kypr, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Česko (pro potřeby výpočtu stipendia na podporu konání praxe)


  0,9


  Belgie, Lucembursko, Německo, ostatní země, Rakousko, Španělsko


  1,0

  Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Švédsko

  1,1

  Dánsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Velká Británie, USA, , Korejská republika


  1,2

  Austrálie, Nový Zéland

  1,8

 3. Podmínky pro přiznání a výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších (písm. d) Stipendijního řádu univerzity) stanoví děkan detailněji svým opatřením. Maximální výše tohoto stipendia je upravena Stipendijním řádem univerzity. Celkový limit částky účelového stipendia je stanoven Stipendijním řádem univerzity.

 4. Podrobnosti organizace podávání a projednávání žádostí o účelová stipendia podle odstavců 1, 2 a 3 může upravit vydáním opatření děkan.

 5. Částka stipendia dle odstavce 2 bude snížena o částku, která bude studentovi poskytnuta z jiných prostředků (Fond mobility, rozvojový fond), případně o částku, kterou prokazatelně nevynaloží během svého studia v zahraničí (zejména zdarma poskytnuté ubytování partnerskou univerzitou).


Čl. 4

Doktorandské stipendium

(K čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu univerzity)


 1. Ve druhém roce doktorského studia v prezenční formě se studentům přiznává stipendium ve výši 7 600,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 2. Ve třetím roce doktorského studia v prezenční formě se studentům přiznává stipendium ve výši 7 600,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 3. Pokud studium bylo akreditováno jako čtyřleté, přiznává se studentům ve čtvrtém roce doktorského studia v prezenční formě stipendium ve výši 7 600,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 4. Studentovi, kterému bylo povoleno prodloužení prezenční formy studia dle čl. 9 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu univerzity, se ve čtvrtém roce prezenční formy studia přiznává stipendium 7 500,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení


 1. Stipendia vyplácená podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) Stipendijního řádu univerzity jsou vyplácena prostřednictvím děkanátu fakulty, a to bezhotovostním převodem na účet studenta.

 2. Žádosti o přiznání stipendia se podávají prostřednictvím studijního oddělení děkanátu, resp. oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání.

 3. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 20. února 2007. platnosti i účinnosti nabývá dnem schválení akademickým senátem univerzity .------------------------------------------------------------------------------------------------


Toto úplné aktuální znění Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá jeho původnímu znění ze dne 30. března 2007 a jeho změnám ze dne 28. 11. 2008, 25.3 2011, 19.10. 2012 a 24. 5. 2013. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.


Účinnost změn předpisu


1. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FSV v Praze byla schválena Akademickým senátem UK FSV dne 10. června 2008 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 28. listopadu 2008. Změna nabyla účinnosti účinnosti 28. 11. 2008.


2. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FSV v Praze byla schválena Akademickým senátem UK FSV dne 8. února 2011 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 25. března 2011. Změna nabyla účinnosti účinnosti 25. 3. 2011.


3. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FSV v Praze byla schválena Akademickým senátem UK FSV dne 2. října 2012 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 19. října 2012. Změna nabyla účinnosti účinnosti 25. 3. 2011. 3. Změny v článku 2 a článku 3 s výjimkou odstavce 3 nabývají účinnosti od prvního dne akademického roku 2013/2014, změny v článku 3 odstavce 3 a článku 4 nabývají účinnosti od 1. 1. 2013.


4. změna Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FSV v Praze byla schválena Akademickým senátem UK FSV dne 4. května 2016 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 20. června 2016. Ustanovení článku 2 se uplatňuje počínaje prvním dnem akademického roku 2017/2018. Ustanovení článku 3 nabývá účinnosti 1. září 2016, s tím, že v říjnu 2016 budou dle stávajícího znění vyplacena stipendia studentům, kteří absolvovali své pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2015/2016.

------------------------------------

[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.  Akademický senát schválil poslední změnu předpisu dne 30. března 2007