Opatření děkana č. 8/2015
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č.  8/2015Název:


Harmonogram akademického roku 2015/2016Účinnost:


15. března 2015
V Praze dne 14. 3. 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________
Akademický rok začíná 1. 10. 2015 a končí 30. 9. 2016. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto harmonogramem.


Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat!PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ


(závěr akademického roku 2014/2015 a příprava akademického roku 2015/2016)
1. 9. až 25. 9. 2015
Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)
1. 9. až 11. 9. 2015


Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia21. 9. 2015Zkouškové období pro LS 2014/2015 (pokračování)1. 9. až 11. 9. 2015Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­terského studia, kontrola studijních povinností
21.,22., 23., 24., 25. 9. 2015
Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia13. 10. 2015Imatrikulace12. 10. 2015Promoce absolventů magisterského studia21., 22., 23. 9. 2015Státní zkoušky - podzimní termíny

Bakalářské studium   (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)

7. 9. až 11. 9. 2015

Magisterské studium (jen na základě žádosti

schválené ředitelem institutu)

7. 9. až 11. 9. 2015

Rigorózní zkoušky

19. 10. až 30. 10. 2015

Doktorské státní zkoušky

14. 9. 2015 až 18. 9. 2015


ZIMNÍ SEMESTR 2015/201629. 9. 2015 až 14. 2. 2016Zahájení výuky v ZS29. 09. 2015

Výuka29. 09. 2015 až  18. 12. 2015

Zápis do předmětů v ZS

(výhradně prostřednictvím programu SIS)


14. 9. od 10,00 hod.


až 9. 10. 2015 do 14,00 hod.Zápis do předmětů v ZS pro studenty jiných fakult


30. 9. od 10,00 až 9. 10. 2015 do 14,00 hod.


Promoce absolventů bakalářského studia19. ,20., 21. 10. 2015Děkanské volno16. 11. 2015Vánoční prázdniny21. 12. 2015 až 3. 1. 2016Odevzdání bakalářských prací a při­hlá­šek k SZK           4. 1. 2016Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti při­hlášení k SZK

11. 1. 2016

Odevzdání bakalářských a diplomových prací a

přihlášek k SZK

4. 1. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

11. 1. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní

povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášeni k SZK

18. 1. 2016

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům


Průběžně v ZS, nejpozději do 4. 1. 2016
Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci

ZS 2016/2017)do 1. 2. 2016Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2015/2016do 12. 2. 2016Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce


do  10. 7. 2015


Odevzdání rigorózních pracído 11. 9. 2015Hodnocení výuky studenty za ZS 2015/2016 od 25. 1. 2016 do 12. 2. 2016Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny4. 1. 2015 až 8. 1. 2016


Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 1. 12. 2015


Zkouškové období11. 1. 2016 až 12. 2. 2016Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek15. 2. až 26. 2. 2016Státní zkoušky - zimní termíny   Bakalářské studium   25. 1. až 29. 1. 2016Magisterské studium 1. 2. až 12. 2. 2016Doktorské studium25. 1. až 29. 1. 2016Rigorózní zkoušky14. 3. až 25. 3. 2016


Náhradní výuka za 28. 9. a 16. 11. 2015


4. 1. 2016


LETNÍ SEMESTR 2015/201615. 2. 2016 až 30. 6. 2016Zahájení výuky v LS15. 2. 2016


Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS) 

8. 2. od 10,00 hod až 29. 2. 2016 do 14,00 hod.

Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult

15. 2. od 10,00 hod až 29. 2. 2016 do 14,00

Výuka

15. 2. 2016 až 13. 5. 2016

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 23. 3. 2016

magisterské 17. 3. 2016

Děkanské volno

25. 3. 2016

Rektorský den

4. 5. 2016

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 13. 5. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

31. 5. 2016

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 6. 5. 2016


Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2016/2017)

do 27. 5. 2016

Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2016/2017

do 17. 6. 2016


Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 4. 1. 2016

Odevzdání rigorózních prací

do 12. 2. 2016

Hodnocení výuky studenty za LS 2015/2016

5. 6. do 24. 6. 2016

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

16. 5. 2016 až 20. 5. 2016

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 11. 4. 2016

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2015/2016         

23. 5. až 30. 6. 2016


1. 9. až 9. 9. 2016

Státní zkoušky - letní termíny

Bakalářské studium

13. 6. až 24. 6. 2016

Magisterské studium

20. 6. až 30. 6. 2016

Doktorské studium

16. 5. až 20. 5. 2016

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 29. 2. 2016

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2016

Přijímací zkoušky     

Písemná část

od 1. 6. 2016

Ústní část

od 8. 6. 2016

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

13. 6. až 17. 6. 2016

Náhradní termín přijímací zkoušky

27. 6. až 8. 7. 2016


LETNÍ  PRÁZDNINY1. 7. 2016 až  31. 8. 2016Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2016; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)do 29. 7. 2016Presemestrální období akademického


roku 2016/2017


(Zkouškové období LS viz výše do 9. 9. 2016)1. 9. až 30. 9. 2016


(od 1. 9. do 30. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

Za správnost:


Dana Svobodová


vedoucí studijního oddělení


Opatření děkana č. 8/2015
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č.  8/2015Název:


Harmonogram akademického roku 2015/2016Účinnost:


15. března 2015
V Praze dne 14. 3. 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________
Akademický rok začíná 1. 10. 2015 a končí 30. 9. 2016. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto harmonogramem.


Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat!PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ


(závěr akademického roku 2014/2015 a příprava akademického roku 2015/2016)
1. 9. až 25. 9. 2015
Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)
1. 9. až 11. 9. 2015


Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia21. 9. 2015Zkouškové období pro LS 2014/2015 (pokračování)1. 9. až 11. 9. 2015Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­terského studia, kontrola studijních povinností
21.,22., 23., 24., 25. 9. 2015
Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia13. 10. 2015Imatrikulace12. 10. 2015Promoce absolventů magisterského studia21., 22., 23. 9. 2015Státní zkoušky - podzimní termíny

Bakalářské studium   (jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)

7. 9. až 11. 9. 2015

Magisterské studium (jen na základě žádosti

schválené ředitelem institutu)

7. 9. až 11. 9. 2015

Rigorózní zkoušky

19. 10. až 30. 10. 2015

Doktorské státní zkoušky

14. 9. 2015 až 18. 9. 2015


ZIMNÍ SEMESTR 2015/201629. 9. 2015 až 14. 2. 2016Zahájení výuky v ZS29. 09. 2015

Výuka29. 09. 2015 až  18. 12. 2015

Zápis do předmětů v ZS

(výhradně prostřednictvím programu SIS)


14. 9. od 10,00 hod.


až 9. 10. 2015 do 14,00 hod.Zápis do předmětů v ZS pro studenty jiných fakult


30. 9. od 10,00 až 9. 10. 2015 do 14,00 hod.


Promoce absolventů bakalářského studia19. ,20., 21. 10. 2015Děkanské volno16. 11. 2015Vánoční prázdniny21. 12. 2015 až 3. 1. 2016Odevzdání bakalářských prací a při­hlá­šek k SZK           4. 1. 2016Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti při­hlášení k SZK

11. 1. 2016

Odevzdání bakalářských a diplomových prací a

přihlášek k SZK

4. 1. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

11. 1. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní

povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášeni k SZK

18. 1. 2016

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům


Průběžně v ZS, nejpozději do 4. 1. 2016
Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci

ZS 2016/2017)do 1. 2. 2016Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2015/2016do 12. 2. 2016Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce


do  10. 7. 2015


Odevzdání rigorózních pracído 11. 9. 2015Hodnocení výuky studenty za ZS 2015/2016 od 25. 1. 2016 do 12. 2. 2016Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny4. 1. 2015 až 8. 1. 2016


Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 1. 12. 2015


Zkouškové období11. 1. 2016 až 12. 2. 2016Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek15. 2. až 26. 2. 2016Státní zkoušky - zimní termíny   Bakalářské studium   25. 1. až 29. 1. 2016Magisterské studium 1. 2. až 12. 2. 2016Doktorské studium25. 1. až 29. 1. 2016Rigorózní zkoušky14. 3. až 25. 3. 2016


Náhradní výuka za 28. 9. a 16. 11. 2015


4. 1. 2016


LETNÍ SEMESTR 2015/201615. 2. 2016 až 30. 6. 2016Zahájení výuky v LS15. 2. 2016


Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS) 

8. 2. od 10,00 hod až 29. 2. 2016 do 14,00 hod.

Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult

15. 2. od 10,00 hod až 29. 2. 2016 do 14,00

Výuka

15. 2. 2016 až 13. 5. 2016

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 23. 3. 2016

magisterské 17. 3. 2016

Děkanské volno

25. 3. 2016

Rektorský den

4. 5. 2016

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 13. 5. 2016

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

31. 5. 2016

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 6. 5. 2016


Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2016/2017)

do 27. 5. 2016

Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2016/2017

do 17. 6. 2016


Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 4. 1. 2016

Odevzdání rigorózních prací

do 12. 2. 2016

Hodnocení výuky studenty za LS 2015/2016

5. 6. do 24. 6. 2016

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

16. 5. 2016 až 20. 5. 2016

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 11. 4. 2016

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2015/2016         

23. 5. až 30. 6. 2016


1. 9. až 9. 9. 2016

Státní zkoušky - letní termíny

Bakalářské studium

13. 6. až 24. 6. 2016

Magisterské studium

20. 6. až 30. 6. 2016

Doktorské studium

16. 5. až 20. 5. 2016

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 29. 2. 2016

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2016

Přijímací zkoušky     

Písemná část

od 1. 6. 2016

Ústní část

od 8. 6. 2016

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

13. 6. až 17. 6. 2016

Náhradní termín přijímací zkoušky

27. 6. až 8. 7. 2016


LETNÍ  PRÁZDNINY1. 7. 2016 až  31. 8. 2016Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2016; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)do 29. 7. 2016Presemestrální období akademického


roku 2016/2017


(Zkouškové období LS viz výše do 9. 9. 2016)1. 9. až 30. 9. 2016


(od 1. 9. do 30. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

Za správnost:


Dana Svobodová


vedoucí studijního oddělení