Opatření děkana č. 2/2008
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 2/2008

Doporučení děkana fakulty, kterým je stanoven výčet funkcí, na které se vztahuje zákon číslo

159/2006 Sb., o střetu zájmů
Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a vyhláška č. 548/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů.


Podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o střetu zájmů se veřejným funkcionářem rozumí také vedoucí zaměstnanec právnické osoby vzniklé ze zákona, pokud řídí další vedoucí zaměstnance. Podle tohoto ustanovení se tento zákon na Univerzitu Karlovu a její součásti vztahuje, neboť jde o veřejnou vysokou školu vzniklou ze zákona. S odvoláním na Statut FSV UK a jeho přílohu č. 1 – Organizační řád FSV UK a organizační řády institutů a dalších součástí se za veřejné funkcionáře na úrovni FSV UK považují:

  • děkan fakulty

  • tajemnice fakulty

  • ředitelé institutů

  • vedoucí kateder, kteří řídí další vedoucí zaměstnance.


Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů je možné rozdělit do 3 skupin.

  1. Povinnosti týkající se výkonu funkce.

  2. Omezení spočívající v zákazu vykonávat některé činnosti po určitou dobu po skončení výkonu funkce – netýká se veřejné vysoké školy.

  3. Povinnosti spočívající v pravidelném podávání oznámení o souběžně vykonávaných činnostech a některých dalších právních skutečnostech.


Veřejní funkcionáři podávají formou čestného prohlášení tato oznámení:

oznámení o osobním zájmu (§ 8 zákona o střetu zájmů)

oznámení o činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů)

oznámení o majetku (§ 10 zákona o střetu zájmů)

oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11 zákona o střetu zájmů).


Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích se podávají nejen v případě, že některá ze skutečností uváděných v těchto oznámeních nastala, ale i v případě, že nenastala. Pouze oznámení o osobním zájmu se podává pouze tehdy, pokud určitý osobní zájem při projednávání dané věci ze strany veřejného funkcionáře existuje.


Veřejný funkcionář je povinen oznámení o skutečnostech podle § 9 až 11 podávat pravidelně vždy nejpozději do 30. června kalendářního roku za uplynulý rok, a to po celou dobu výkonu funkce. V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce. Oznámení podle § 9 až 11 jsou veřejní funkcionáři povinni podat poprvé nejpozději do 30. června 2008 a to na formuláři uvedeném v příloze vyhlášky č. 578/2006 Sb. Tyto formuláře lze vytisknout z www stránek Ministerstva spravedlnosti a bude možné je podávat i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Oznámení podává veřejný funkcionář Univerzity Karlovy, resp. Fakulty sociálních věd Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jakožto evidenčnímu orgánu podle § 14 zákona. Osoby, jichž se předmětný zákon týká, zašlou oznámení na adresu: PhDr. Eva Lokšová, ředitelka personálního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Aby nedošlo k rozlepení obálky neoprávněnými osobami je třeba jméno paní ředitelky personálního odboru uvést na prvním místě.Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
V Praze 18. ledna 2008Opatření děkana č. 2/2008

Opatření děkana č. 2/2008

Doporučení děkana fakulty, kterým je stanoven výčet funkcí, na které se vztahuje zákon číslo

159/2006 Sb., o střetu zájmů
Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a vyhláška č. 548/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů.


Podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o střetu zájmů se veřejným funkcionářem rozumí také vedoucí zaměstnanec právnické osoby vzniklé ze zákona, pokud řídí další vedoucí zaměstnance. Podle tohoto ustanovení se tento zákon na Univerzitu Karlovu a její součásti vztahuje, neboť jde o veřejnou vysokou školu vzniklou ze zákona. S odvoláním na Statut FSV UK a jeho přílohu č. 1 – Organizační řád FSV UK a organizační řády institutů a dalších součástí se za veřejné funkcionáře na úrovni FSV UK považují:


Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů je možné rozdělit do 3 skupin.

  1. Povinnosti týkající se výkonu funkce.

  2. Omezení spočívající v zákazu vykonávat některé činnosti po určitou dobu po skončení výkonu funkce – netýká se veřejné vysoké školy.

  3. Povinnosti spočívající v pravidelném podávání oznámení o souběžně vykonávaných činnostech a některých dalších právních skutečnostech.


Veřejní funkcionáři podávají formou čestného prohlášení tato oznámení:

oznámení o osobním zájmu (§ 8 zákona o střetu zájmů)

oznámení o činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů)

oznámení o majetku (§ 10 zákona o střetu zájmů)

oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11 zákona o střetu zájmů).


Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích se podávají nejen v případě, že některá ze skutečností uváděných v těchto oznámeních nastala, ale i v případě, že nenastala. Pouze oznámení o osobním zájmu se podává pouze tehdy, pokud určitý osobní zájem při projednávání dané věci ze strany veřejného funkcionáře existuje.


Veřejný funkcionář je povinen oznámení o skutečnostech podle § 9 až 11 podávat pravidelně vždy nejpozději do 30. června kalendářního roku za uplynulý rok, a to po celou dobu výkonu funkce. V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce. Oznámení podle § 9 až 11 jsou veřejní funkcionáři povinni podat poprvé nejpozději do 30. června 2008 a to na formuláři uvedeném v příloze vyhlášky č. 578/2006 Sb. Tyto formuláře lze vytisknout z www stránek Ministerstva spravedlnosti a bude možné je podávat i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Oznámení podává veřejný funkcionář Univerzity Karlovy, resp. Fakulty sociálních věd Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jakožto evidenčnímu orgánu podle § 14 zákona. Osoby, jichž se předmětný zákon týká, zašlou oznámení na adresu: PhDr. Eva Lokšová, ředitelka personálního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Aby nedošlo k rozlepení obálky neoprávněnými osobami je třeba jméno paní ředitelky personálního odboru uvést na prvním místě.Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
V Praze 18. ledna 2008