Opatření děkana č. 3/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 3/2014


Název:


Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2014


Účinnost:


6. 1. 2014


V Praze dne 6. 1. 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2014:


 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat celkový počet pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a také u ostatních zaměstnanců za rok 2014 do 31. 12. 2014 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).


  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.


  Ve dnech 22. – 23. 12. 2014, 29. – 31. 12. 2014 (tj. 5 pracovních dní) je stanovena z důvodů uzavření budov FSV UK nařízená dovolená.


  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2014 plán dovolených v roce 2014 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2014.

 3. Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené.

 4. Do následujícího kalendářního roku nelze převádět dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2014.

 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 6. Pokud má akademický pracovník další pracovní poměr na Fakultě sociálních věd, ze kterého mu plyne nárok na dovolenou, je povinen čerpat dovolenou z tohoto dalšího pracovního poměru (až do vyčerpání celkového nároku) vždy současně s dovolenou z hlavního pracovního poměru. Ředitelé institutů, popřípadě jiného fakultního pracoviště, nepovolí čerpání dovolené v rozporu s tímto ustanovením. Výjimku může udělit pouze děkan fakulty.

 7. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 3/2013.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník

Opatření děkana č. 3/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 3/2014


Název:


Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2014


Účinnost:


6. 1. 2014


V Praze dne 6. 1. 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2014:


 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat celkový počet pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a také u ostatních zaměstnanců za rok 2014 do 31. 12. 2014 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).


  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.


  Ve dnech 22. – 23. 12. 2014, 29. – 31. 12. 2014 (tj. 5 pracovních dní) je stanovena z důvodů uzavření budov FSV UK nařízená dovolená.


  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2014 plán dovolených v roce 2014 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2014.

 3. Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené.

 4. Do následujícího kalendářního roku nelze převádět dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2014.

 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 6. Pokud má akademický pracovník další pracovní poměr na Fakultě sociálních věd, ze kterého mu plyne nárok na dovolenou, je povinen čerpat dovolenou z tohoto dalšího pracovního poměru (až do vyčerpání celkového nároku) vždy současně s dovolenou z hlavního pracovního poměru. Ředitelé institutů, popřípadě jiného fakultního pracoviště, nepovolí čerpání dovolené v rozporu s tímto ustanovením. Výjimku může udělit pouze děkan fakulty.

 7. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 3/2013.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník