Opatření děkana 26/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 26/2013
Název:


Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě


sociálních věd Univerzity Karlovy v PrazeÚčinnost:


1. 10. 2013
V Praze dne 16. srpna 2013


                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


 


Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku se na FSV UK realizuje v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze.
Čl. 1


Základní ustanovení


 1. Na Fakultě sociálních věd UK je uskutečňován zájmově zaměřený program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku (dále jen „program U3V“).

 2. Účastník programu U3V není studentem podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.Čl. 2


Organizační zajištění programu


 1. Za koordinaci přípravy programu U3V odpovídá garant U3V jmenovaný děkanem fakulty. Garant programu U3V se zodpovídá ze své činnosti proděkanovi pro doktorské studium a další formy vzdělávání FSV UK.

 2. Dokladem o uskutečňování výuky v rámci programu U3V a zároveň dokladem pro posouzení splnění podmínky prezenční účasti na výuce jsou prezenční listiny.
Čl. 3


Přijímání uchazečů


 1. Do programu U3V se může přihlásit každý občan, který dosáhl důchodového věku. Věková podmínka neplatí pro držitele průkazu ZTP.

 2. Přihlášky do programu U3V se podávají na studijní oddělení děkanátu fakulty.

 3. Uchazeči jsou do programu U3V přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

 4. O přijetí do programu U3V rozhoduje děkan fakulty.
Čl. 4


Pravidla uskutečňování a pravidla organizace


 1. Účastník programu U3V si může zapisovat nabízené kurzy vypsané v rámci programu U3V dle vlastního výběru. Fakulta neodpovídá za kolize v rozvrhu v konkrétním semestru.

 2. Forma studia je prezenční. Každý kurs obsahuje alespoň 6 jednotek kontaktní výuky za semestr. Délka jednotky výuky je 80 minut.

 3. Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%. Další podmínky pro řádné absolvování kursů jsou uvedeny v sylabech, které jsou zveřejněny ve studentském informačním systému a na stránkách FSV UK.

 4. Program U3V je řádně ukončen absolvováním šesti kurzů vypsaných v rámci programu U3V v průběhu 4 let. Absolvent programu U3V obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu.

 5. Výše úplaty za kurs bude na základě kalkulace stanovena opatřením děkana fakulty. Uhrazení úplaty se prokazuje nejpozději při zápisu do programu U3V.

Čl. 5


Závěrečná ustanovení


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 11/2011 Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakultyZa správnost:


PhDr. Natálie Švarcová, PhD.


proděkanka pro doktorské studium a další formy vzděláváníOpatření děkana 26/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 26/2013
Název:


Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě


sociálních věd Univerzity Karlovy v PrazeÚčinnost:


1. 10. 2013
V Praze dne 16. srpna 2013


                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


 


Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku se na FSV UK realizuje v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze.
Čl. 1


Základní ustanovení


 1. Na Fakultě sociálních věd UK je uskutečňován zájmově zaměřený program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku (dále jen „program U3V“).

 2. Účastník programu U3V není studentem podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.Čl. 2


Organizační zajištění programu


 1. Za koordinaci přípravy programu U3V odpovídá garant U3V jmenovaný děkanem fakulty. Garant programu U3V se zodpovídá ze své činnosti proděkanovi pro doktorské studium a další formy vzdělávání FSV UK.

 2. Dokladem o uskutečňování výuky v rámci programu U3V a zároveň dokladem pro posouzení splnění podmínky prezenční účasti na výuce jsou prezenční listiny.
Čl. 3


Přijímání uchazečů


 1. Do programu U3V se může přihlásit každý občan, který dosáhl důchodového věku. Věková podmínka neplatí pro držitele průkazu ZTP.

 2. Přihlášky do programu U3V se podávají na studijní oddělení děkanátu fakulty.

 3. Uchazeči jsou do programu U3V přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

 4. O přijetí do programu U3V rozhoduje děkan fakulty.
Čl. 4


Pravidla uskutečňování a pravidla organizace


 1. Účastník programu U3V si může zapisovat nabízené kurzy vypsané v rámci programu U3V dle vlastního výběru. Fakulta neodpovídá za kolize v rozvrhu v konkrétním semestru.

 2. Forma studia je prezenční. Každý kurs obsahuje alespoň 6 jednotek kontaktní výuky za semestr. Délka jednotky výuky je 80 minut.

 3. Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%. Další podmínky pro řádné absolvování kursů jsou uvedeny v sylabech, které jsou zveřejněny ve studentském informačním systému a na stránkách FSV UK.

 4. Program U3V je řádně ukončen absolvováním šesti kurzů vypsaných v rámci programu U3V v průběhu 4 let. Absolvent programu U3V obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu.

 5. Výše úplaty za kurs bude na základě kalkulace stanovena opatřením děkana fakulty. Uhrazení úplaty se prokazuje nejpozději při zápisu do programu U3V.

Čl. 5


Závěrečná ustanovení


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 11/2011 Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakultyZa správnost:


PhDr. Natálie Švarcová, PhD.


proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání