Opatření děkana č. 18/2013
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 18/2013
Název:


Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem
Účinnost:


29.4. 2013V Praze dne 24. 4. 2013


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


________________________________________________________________________________________________________________


 


Správou majetku fakulty se rozumí zejména povinnost vést veškerý majetek v evidenci, udržovat jej v řádném stavu, chránit jej a dbát, aby se předešlo jeho poškození, ztrátě, zneužití a odcizení.
Při správě majetku je nutné se řídit zejména těmito předpisy:


 

 • Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví,

 • Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů,

 • Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

 • Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,

 • Pravidly pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze,

 • Opatřením pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd.I. Vymezení pojmů
 1. Majetkem pro účely tohoto pokynu se rozumí:

  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM)

  • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DDHM a DDNM)

  • malý hmotný a nehmotný majetek (dále jen MHM a MNM)


 2. Dlouhodobý majetek se rozděluje na:

  1. DHM - dlouhodobý hmotný majetek jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč vč. DPH a životnost je delší než jeden rok. Bez ohledu na pořizovací cenu jsou DHM stavby, pozemky, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Bez ohledu na dobu použitelnosti jsou DHM budovy a stavby.

  2. DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč vč. DPH a doba použitelnosti je delší než jeden rok. DHM se pro účely tohoto opatření rozumí zejména software.


 3. Drobný dlouhodobý majetek:

  1. DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou movité věci nebo soubory movitých věcí se samostatným určením, jejichž doba životnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 40.000,- Kč vč. DPH.

  2. DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek je zejména software, ocenitelná práva, jejichž doba životnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 7.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 60.000,- Kč vč. DPH.


 4. Malý hmotný majetek:

  1. MHM - malý hmotný majetek jsou samostatné movité věci, jejichž doba životnosti je delší než 6 měsíců a ocenění jedné položky je 1.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 3.000,- Kč vč. DPH.

  2. MNM -  malý nehmotný majetek, jehož doba životnosti je delší než 6 měsíců a ocenění jedné položky je 1.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 7.000,- Kč vč. DPH.


  Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, stejně jako malý hmotný a nehmotný majetek je při pořízení nákladem a je dle platných postupů účtování účtován přímo do spotřeby a v účetnictví se vede v podrozvahové evidenci.


 5. Inventární předmět – analytická evidence majetku je vedena a inventarizace majetku je prováděna podle jednotlivých inventárních předmětů. Inventárním předmětem jsou budovy, ucelená zařízení s příslušným vybavením a příslušenstvím nebo jednotlivý předmět k plnění daného úkolu.


  Pro řádnou evidenci a inventarizaci je nutné, aby veškeré předměty, které jsou předmětem inventarizace, byly řádně označeny a vedeny na inventární kartě.


 6. Inventární číslo je označení každého inventárního předmětu. Je nutno je provést vhodným a trvalým způsobem je určeno jen pro jediný předmět, neopakuje se. Inventární číslo přiděluje správa majetku fakulty ihned po obdržení příslušného dokladu o nabytí majetku.
II. Evidence majetku
 1. Evidencí majetku se rozumí veškeré záznamy, týkající se pořízení, převzetí, předání, přemístění, odepisování a vyřazení majetku.

 2. Evidenci majetku na fakultě zajišťuje správa majetku. Řádná evidence plní úlohu ochrany majetku a poskytuje ucelené informace k jeho maximálnímu využití.

 3. Správa majetku fakulty předává jednotlivým pracovištím podklady pro evidenci nově pořízeného majetku, podklady k inventurám a spolupracuje s určenými pracovníky na jednotlivých pracovištích.

 4. Určený pracovník jednotlivých pracovišť předává správě majetku doklady o změně umístění majetku, podklady k vyřazení nebo informaci o nadbytečnosti majetku, podílí se na inventarizaci majetku.

 5. Evidence majetku je na fakultě zpracovávána v elektronické podobě.

III. Odepisování majetku
 1. Odpisy majetku jsou dvojí a to odpisy účetní a daňové.

 2. Účetními odpisy je vyjádřené opotřebení majetku. Majetek se odpisuje podle odpisového plánu ze vstupní ceny účetní a to od měsíce následujícího po měsíci, kdy byl majetek uveden do užívání. Pro stanovení výše odpisů se používá rovnoměrný způsob odepisování.

 3. Daňové odpisy se řídí ustanoveními zákona č. 586/1992 sb. v platném znění a jsou vypočítávány ze vstupní ceny daňové jednorázově a slouží jako podklad ke zjištění základu daně z příjmů. Majetek je zařazen do odpisových skupin, které určují dobu odepisování.

 4. Odpisy účetní i daňové a odpisový plán zpracovává ekonomické oddělení ve spolupráci se správou majetku.
IV. Náležitosti prvotního dokladu o evidenci


 


 1. Dokladem o evidenci každého inventárního předmětu je inventární karta.

 2. Inventární karta DHM a DNM musí obsahovat:

  • inventární číslo

  • název předmětu

  • výrobní číslo

  • zatřídění do Standardní klasifikace produkce – SKP

  • odpisovou skupinu

  • odpisový plán

  • vstupní cenu účetní

  • vstupní cenu daňovou

  • datum uvedení do užívání

  • umístění

  • odpovědnou osobu

  • odvolávku identifikující prvotní doklad o pořízení (faktura, smlouva apod.)


 3. Inventární karta DDHM a DDNM musí obsahovat:

  • inventární číslo,

  • název předmětu,

  • pořizovací cenu,

  • datum uvedení do užívání,

  • umístění,

  • odpovědnou osobu, pokud uživatelem je konkrétní osoba,

  • odvolávku identifikující prvotní doklad o pořízení.
V. Způsob nabytí majetku
Majetek může být pořízen zejména:


 • za úplatu – na základě objednávky nebo smlouvy,

 • darem – na základě darovací smlouvy,

 • jako přebytek zjištěný při inventarizaci,

 • bezúplatným převodem.

VI. Oceňování majetku

Majetek se oceňuje k okamžiku uskutečnění účetního případu.


 

 1. Hmotný a nehmotný majetek je oceňován:


  • pořizovací cenou v případě úplatného pořízení,

  • reprodukční pořizovací cenou v případě bezúplatného nabytí.


 2. Pořizovací cenou se rozumí cena pořízení včetně nákladů s tím souvisejících (doprava, montáž, apod.).

 3. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

VII. Technické zhodnocení majetku


 

 1. Technickým zhodnocením majetku se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

 2. Technické zhodnocení je součástí daňové vstupní ceny majetku, pokud je provedeno nejpozději v prvním roce odepisování majetku, tj. ve zdaňovacím období, kdy byl majetek uveden v užívání. Technické zhodnocení tohoto typu je financováno z investičních prostředků.

 3. Technické zhodnocení zvyšuje daňovou vstupní cenu majetku, pokud náklady na jeho pořízení v dalších letech užívání převýší u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000,- Kč. Technické zhodnocení tohoto typu je financováno z investičních prostředků.

 4. Technické zhodnocení nezvyšuje daňovou vstupní cenu majetku, pokud je pořízeno v dalších letech užívání a náklady na jeho pořízení nepřevýší u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000,- Kč. Technické zhodnocení tohoto typu je financování z neinvestičních prostředků.

 5. Veškeré technické zhodnocení podle jednotlivých inventárních čísel majetku, včetně finančních limitů sleduje ekonomické oddělení ve spolupráci se správou majetku.
VIII. Převody majetku uvnitř fakulty

Převody majetku mezi jednotlivými pracovišti musí být doloženy převodkami. Vzor převodky je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.
Převodku vystaví pracovník předávajícího pracoviště ve trojím vyhotovení, zajistí podpis předávající a přejímající osoby. Převodky obdrží pracovník předávajícího a přejímajícího pracoviště a správa majetku fakulty, která převod zaznamená v evidenci majetku.


IX. Vyřazení majetku

Fakulta je podle zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  povinna pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Zaměstnanci fakulty, její orgány i vedení jsou proto povinni majetek řádné využívat a po jeho fyzickém nebo morálním opotřebení co nejhospodárnějším způsobem vyřadit.
Návrh na vyřazení konkrétního majetku dává pracovník, který jej má ve svém užívání a musí být odsouhlasen vedoucím pracoviště nebo ředitelem institutu. Návrh na vyřazení nefunkčního nebo poničeného majetku (návrh na likvidaci), musí být pro jednání inventarizační a likvidační komise v případě výpočetní techniky, strojů a zařízení doložen posudkem pracovníka z oddělení Centra informatiky a výpočetní techniky. Takto zpracovaný návrh na vyřazení je předán správě majetku. Vzor návrhu na vyřazení je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.


 


Majetek navržený k vyřazení je zejména opotřebovaný, poškozený nebo zastaralý tak, že nemůže sloužit původnímu nebo potřebnému účelu. Nebo se jedná o majetek pro pracoviště nepotřebný, nevyužívaný nebo využívaný málo. Nesmí se ale jednat o majetek ztracený nebo odcizený.
Odcizení, ztrátu nebo poškození majetku je třeba řešit nahlášením správě majetku, přičemž odcizení musí být vždy nahlášeno Policii ČR. Rozhodnutí o stanovení náhrady škody a pokyn k vyřazení majetku předkládá náhradová komise.
Správa majetku ve spolupráci s inventarizační a likvidační komisí posoudí návrh pracoviště na vyřazení majetku a navrhne k odsouhlasení tajemníkovi fakulty další postup. Při stanovení dalšího postupu je třeba sledovat co nejhospodárnější nakládání s majetkem a stanovit další řešení v tomto pořadí:


 

 • je nutné posoudit, zda majetek je pro fakultu opravdu nepotřebný – tj. po dohodě se správou majetku obeslat ostatní fakultní pracoviště s výzvou na jeho další využití,

 • majetek může být převeden na jinou školskou, výzkumnou, veřejnoprávní apod. organizaci za dohodnutou úplatu nebo i bezúplatně,

 • majetek pro fakultu prokazatelně nepotřebný může být prodán konkrétní právnické nebo fyzické osobě (může jít i o pracovníka fakulty). V tomto případě bude nepotřebný majetek prodán za cenu, vycházející z doby použití. Rozhodným datem je datum zařazení majetku. Stanovení ceny nepotřebného majetku se určí následovně – viz tabulka.

 • výše uvedenými způsoby neprodejný majetek bude protokolárně zlikvidován za přítomnosti zástupce inventarizační a likvidační komise, nebo protokolárně předán vybrané likvidační firmě, která zajistí ekologickou likvidaci majetku.Stanovení prodejní ceny nepotřebného majetku:

Majetek DDHM a DDNM


Doba zařazení majetku (roky)Stanovení prodejní ceny/výše paušálu0 – 1100%1 – 275%2 – 350%3 – 425%4 – 5paušál 500,- Kč5 – 6paušál 200,- Kč6 a vícepaušál 30,- KčMajetek MHM a MNM


Doba zařazení majetku (roky)Stanovení prodejní ceny/výše paušálu0 – 1100%1 – 250%2 – 325%3 – 4paušál 250,- Kč4 a vícepaušál 20,- Kč


Schválení konečného návrhu inventarizační a likvidační komise na vyřazení majetku, popř. schválení konečné prodejní ceny a konkrétního kupce je v kompetenci tajemníka fakulty.
Prodej nepotřebného majetku právnické nebo fyzické osobě do výše 1.000,- Kč může odsouhlasit tajemník fakulty bez projednání inventarizační a likvidační komise.X. Svěření majetku zaměstnancům a studentům

Majetek fakulty může být svěřen zaměstnanci fakulty k plnění pracovních úkolů mimo pracoviště na základě písemné žádosti děkanovi fakulty. Žádost musí být doporučena ředitelem institutu, případně vedoucím oddělení. Po schválení žádosti bude zaměstnanec vyzván správou majetku k podpisu dokumentu „Potvrzení o převzetí předmětu“. Vzor žádosti o svěření majetku je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.
Majetek fakulty může být svěřen studentovi fakulty k plnění úkolů v rámci výzkumného projektu nebo studia. Postup pro souhlas k svěření majetku a podepsání dokumentu je totožný jako v předcházejícím odstavci.
Majetek je zaměstnanec nebo student povinen vrátit nejpozději při ukončení pracovního poměru nebo studia, pokud nebude fakultou požádán o jeho dřívější vrácení.
Majetkem fakulty se rozumí i majetek pořízený z prostředků získaných v rámci vědeckovýzkumných projektů.
Ředitelé institutů a vedoucí oddělení plně odpovídají za dodržování tohoto postupu. Zodpovídají též za protokolární převod majetku při odchodu pracovníka z fakulty.XI. Inventarizace

Inventarizace majetku se dle § 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhl.č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb. a Opatření kvestora o provádění inventarizace majetku, provádí jedenkrát ročně. Konkrétní termíny a další podmínky stanoví každoročně pokyn děkana fakulty. Pro potřeby inventarizace určuje děkan fakulty členy ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Podklady pro inventarizaci připravuje a předává jednotlivým pracovištím správa majetku fakulty.
Výsledky inventarizace zpracovává ústřední inventarizační komise ve spolupráci se správou majetku fakulty.XII. Závěrečná ustanovení

Za dodržování tohoto pokynu odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť, řešitelé výzkumných projektů, tajemník fakulty, vedoucí ekonomického oddělení a pracovník správy majetku.
Toto opatření ruší Opatření č. 23/2009 – Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem a dále Opatření děkana č. 31/2011 – Pravidla pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidaci a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený.
Přílohy:


1. Formulář převodky majetku


2. Formulář žádosti o svěření majetku


3. Formulář návrhu na vyřazení


PhDr. Jabub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty
Zpracoval: Petr Balík


vedoucí provozně-technického oddělení


a správy majetkuOpatření děkana č. 18/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 18/2013
Název:


Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem
Účinnost:


29.4. 2013V Praze dne 24. 4. 2013


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


________________________________________________________________________________________________________________


 


Správou majetku fakulty se rozumí zejména povinnost vést veškerý majetek v evidenci, udržovat jej v řádném stavu, chránit jej a dbát, aby se předešlo jeho poškození, ztrátě, zneužití a odcizení.
Při správě majetku je nutné se řídit zejména těmito předpisy:


 I. Vymezení pojmů
 1. Majetkem pro účely tohoto pokynu se rozumí:

  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM)

  • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DDHM a DDNM)

  • malý hmotný a nehmotný majetek (dále jen MHM a MNM)


 2. Dlouhodobý majetek se rozděluje na:

  1. DHM - dlouhodobý hmotný majetek jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč vč. DPH a životnost je delší než jeden rok. Bez ohledu na pořizovací cenu jsou DHM stavby, pozemky, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Bez ohledu na dobu použitelnosti jsou DHM budovy a stavby.

  2. DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč vč. DPH a doba použitelnosti je delší než jeden rok. DHM se pro účely tohoto opatření rozumí zejména software.


 3. Drobný dlouhodobý majetek:

  1. DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou movité věci nebo soubory movitých věcí se samostatným určením, jejichž doba životnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 40.000,- Kč vč. DPH.

  2. DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek je zejména software, ocenitelná práva, jejichž doba životnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 7.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 60.000,- Kč vč. DPH.


 4. Malý hmotný majetek:

  1. MHM - malý hmotný majetek jsou samostatné movité věci, jejichž doba životnosti je delší než 6 měsíců a ocenění jedné položky je 1.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 3.000,- Kč vč. DPH.

  2. MNM -  malý nehmotný majetek, jehož doba životnosti je delší než 6 měsíců a ocenění jedné položky je 1.000,- Kč vč. DPH a vyšší a současně nepřesáhne částku 7.000,- Kč vč. DPH.


  Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, stejně jako malý hmotný a nehmotný majetek je při pořízení nákladem a je dle platných postupů účtování účtován přímo do spotřeby a v účetnictví se vede v podrozvahové evidenci.


 5. Inventární předmět – analytická evidence majetku je vedena a inventarizace majetku je prováděna podle jednotlivých inventárních předmětů. Inventárním předmětem jsou budovy, ucelená zařízení s příslušným vybavením a příslušenstvím nebo jednotlivý předmět k plnění daného úkolu.


  Pro řádnou evidenci a inventarizaci je nutné, aby veškeré předměty, které jsou předmětem inventarizace, byly řádně označeny a vedeny na inventární kartě.


 6. Inventární číslo je označení každého inventárního předmětu. Je nutno je provést vhodným a trvalým způsobem je určeno jen pro jediný předmět, neopakuje se. Inventární číslo přiděluje správa majetku fakulty ihned po obdržení příslušného dokladu o nabytí majetku.
II. Evidence majetku
 1. Evidencí majetku se rozumí veškeré záznamy, týkající se pořízení, převzetí, předání, přemístění, odepisování a vyřazení majetku.

 2. Evidenci majetku na fakultě zajišťuje správa majetku. Řádná evidence plní úlohu ochrany majetku a poskytuje ucelené informace k jeho maximálnímu využití.

 3. Správa majetku fakulty předává jednotlivým pracovištím podklady pro evidenci nově pořízeného majetku, podklady k inventurám a spolupracuje s určenými pracovníky na jednotlivých pracovištích.

 4. Určený pracovník jednotlivých pracovišť předává správě majetku doklady o změně umístění majetku, podklady k vyřazení nebo informaci o nadbytečnosti majetku, podílí se na inventarizaci majetku.

 5. Evidence majetku je na fakultě zpracovávána v elektronické podobě.

III. Odepisování majetku
 1. Odpisy majetku jsou dvojí a to odpisy účetní a daňové.

 2. Účetními odpisy je vyjádřené opotřebení majetku. Majetek se odpisuje podle odpisového plánu ze vstupní ceny účetní a to od měsíce následujícího po měsíci, kdy byl majetek uveden do užívání. Pro stanovení výše odpisů se používá rovnoměrný způsob odepisování.

 3. Daňové odpisy se řídí ustanoveními zákona č. 586/1992 sb. v platném znění a jsou vypočítávány ze vstupní ceny daňové jednorázově a slouží jako podklad ke zjištění základu daně z příjmů. Majetek je zařazen do odpisových skupin, které určují dobu odepisování.

 4. Odpisy účetní i daňové a odpisový plán zpracovává ekonomické oddělení ve spolupráci se správou majetku.
IV. Náležitosti prvotního dokladu o evidenci


 


 1. Dokladem o evidenci každého inventárního předmětu je inventární karta.

 2. Inventární karta DHM a DNM musí obsahovat:

  • inventární číslo

  • název předmětu

  • výrobní číslo

  • zatřídění do Standardní klasifikace produkce – SKP

  • odpisovou skupinu

  • odpisový plán

  • vstupní cenu účetní

  • vstupní cenu daňovou

  • datum uvedení do užívání

  • umístění

  • odpovědnou osobu

  • odvolávku identifikující prvotní doklad o pořízení (faktura, smlouva apod.)


 3. Inventární karta DDHM a DDNM musí obsahovat:

  • inventární číslo,

  • název předmětu,

  • pořizovací cenu,

  • datum uvedení do užívání,

  • umístění,

  • odpovědnou osobu, pokud uživatelem je konkrétní osoba,

  • odvolávku identifikující prvotní doklad o pořízení.
V. Způsob nabytí majetku
Majetek může být pořízen zejména:


VI. Oceňování majetku

Majetek se oceňuje k okamžiku uskutečnění účetního případu.


 

 1. Hmotný a nehmotný majetek je oceňován:


  • pořizovací cenou v případě úplatného pořízení,

  • reprodukční pořizovací cenou v případě bezúplatného nabytí.


 2. Pořizovací cenou se rozumí cena pořízení včetně nákladů s tím souvisejících (doprava, montáž, apod.).

 3. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

VII. Technické zhodnocení majetku


 

 1. Technickým zhodnocením majetku se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

 2. Technické zhodnocení je součástí daňové vstupní ceny majetku, pokud je provedeno nejpozději v prvním roce odepisování majetku, tj. ve zdaňovacím období, kdy byl majetek uveden v užívání. Technické zhodnocení tohoto typu je financováno z investičních prostředků.

 3. Technické zhodnocení zvyšuje daňovou vstupní cenu majetku, pokud náklady na jeho pořízení v dalších letech užívání převýší u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000,- Kč. Technické zhodnocení tohoto typu je financováno z investičních prostředků.

 4. Technické zhodnocení nezvyšuje daňovou vstupní cenu majetku, pokud je pořízeno v dalších letech užívání a náklady na jeho pořízení nepřevýší u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000,- Kč. Technické zhodnocení tohoto typu je financování z neinvestičních prostředků.

 5. Veškeré technické zhodnocení podle jednotlivých inventárních čísel majetku, včetně finančních limitů sleduje ekonomické oddělení ve spolupráci se správou majetku.
VIII. Převody majetku uvnitř fakulty

Převody majetku mezi jednotlivými pracovišti musí být doloženy převodkami. Vzor převodky je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.
Převodku vystaví pracovník předávajícího pracoviště ve trojím vyhotovení, zajistí podpis předávající a přejímající osoby. Převodky obdrží pracovník předávajícího a přejímajícího pracoviště a správa majetku fakulty, která převod zaznamená v evidenci majetku.


IX. Vyřazení majetku

Fakulta je podle zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  povinna pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Zaměstnanci fakulty, její orgány i vedení jsou proto povinni majetek řádné využívat a po jeho fyzickém nebo morálním opotřebení co nejhospodárnějším způsobem vyřadit.
Návrh na vyřazení konkrétního majetku dává pracovník, který jej má ve svém užívání a musí být odsouhlasen vedoucím pracoviště nebo ředitelem institutu. Návrh na vyřazení nefunkčního nebo poničeného majetku (návrh na likvidaci), musí být pro jednání inventarizační a likvidační komise v případě výpočetní techniky, strojů a zařízení doložen posudkem pracovníka z oddělení Centra informatiky a výpočetní techniky. Takto zpracovaný návrh na vyřazení je předán správě majetku. Vzor návrhu na vyřazení je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.


 


Majetek navržený k vyřazení je zejména opotřebovaný, poškozený nebo zastaralý tak, že nemůže sloužit původnímu nebo potřebnému účelu. Nebo se jedná o majetek pro pracoviště nepotřebný, nevyužívaný nebo využívaný málo. Nesmí se ale jednat o majetek ztracený nebo odcizený.
Odcizení, ztrátu nebo poškození majetku je třeba řešit nahlášením správě majetku, přičemž odcizení musí být vždy nahlášeno Policii ČR. Rozhodnutí o stanovení náhrady škody a pokyn k vyřazení majetku předkládá náhradová komise.
Správa majetku ve spolupráci s inventarizační a likvidační komisí posoudí návrh pracoviště na vyřazení majetku a navrhne k odsouhlasení tajemníkovi fakulty další postup. Při stanovení dalšího postupu je třeba sledovat co nejhospodárnější nakládání s majetkem a stanovit další řešení v tomto pořadí:


 Stanovení prodejní ceny nepotřebného majetku:

Majetek DDHM a DDNM


Doba zařazení majetku (roky)Stanovení prodejní ceny/výše paušálu0 – 1100%1 – 275%2 – 350%3 – 425%4 – 5paušál 500,- Kč5 – 6paušál 200,- Kč6 a vícepaušál 30,- KčMajetek MHM a MNM


Doba zařazení majetku (roky)Stanovení prodejní ceny/výše paušálu0 – 1100%1 – 250%2 – 325%3 – 4paušál 250,- Kč4 a vícepaušál 20,- Kč


Schválení konečného návrhu inventarizační a likvidační komise na vyřazení majetku, popř. schválení konečné prodejní ceny a konkrétního kupce je v kompetenci tajemníka fakulty.
Prodej nepotřebného majetku právnické nebo fyzické osobě do výše 1.000,- Kč může odsouhlasit tajemník fakulty bez projednání inventarizační a likvidační komise.X. Svěření majetku zaměstnancům a studentům

Majetek fakulty může být svěřen zaměstnanci fakulty k plnění pracovních úkolů mimo pracoviště na základě písemné žádosti děkanovi fakulty. Žádost musí být doporučena ředitelem institutu, případně vedoucím oddělení. Po schválení žádosti bude zaměstnanec vyzván správou majetku k podpisu dokumentu „Potvrzení o převzetí předmětu“. Vzor žádosti o svěření majetku je přílohou tohoto pokynu a je umístěn na stránkách fakulty.
Majetek fakulty může být svěřen studentovi fakulty k plnění úkolů v rámci výzkumného projektu nebo studia. Postup pro souhlas k svěření majetku a podepsání dokumentu je totožný jako v předcházejícím odstavci.
Majetek je zaměstnanec nebo student povinen vrátit nejpozději při ukončení pracovního poměru nebo studia, pokud nebude fakultou požádán o jeho dřívější vrácení.
Majetkem fakulty se rozumí i majetek pořízený z prostředků získaných v rámci vědeckovýzkumných projektů.
Ředitelé institutů a vedoucí oddělení plně odpovídají za dodržování tohoto postupu. Zodpovídají též za protokolární převod majetku při odchodu pracovníka z fakulty.XI. Inventarizace

Inventarizace majetku se dle § 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhl.č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb. a Opatření kvestora o provádění inventarizace majetku, provádí jedenkrát ročně. Konkrétní termíny a další podmínky stanoví každoročně pokyn děkana fakulty. Pro potřeby inventarizace určuje děkan fakulty členy ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Podklady pro inventarizaci připravuje a předává jednotlivým pracovištím správa majetku fakulty.
Výsledky inventarizace zpracovává ústřední inventarizační komise ve spolupráci se správou majetku fakulty.XII. Závěrečná ustanovení

Za dodržování tohoto pokynu odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť, řešitelé výzkumných projektů, tajemník fakulty, vedoucí ekonomického oddělení a pracovník správy majetku.
Toto opatření ruší Opatření č. 23/2009 – Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem a dále Opatření děkana č. 31/2011 – Pravidla pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidaci a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený.
Přílohy:


1. Formulář převodky majetku


2. Formulář žádosti o svěření majetku


3. Formulář návrhu na vyřazení


PhDr. Jabub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty
Zpracoval: Petr Balík


vedoucí provozně-technického oddělení


a správy majetku