Opatření děkana č. 14/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 14/2013


Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2013 – rozpis na instituty


Účinnost: Dnem vydání
V Praze dne 4. 4. 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 2. dubna 2013 rozpočet fakulty na rok 2013 a rozdělení finančních prostředků na rok 2013. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


InstitutPříspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)Příspěvku za


absolventa DSPDodatečný příspěvek za počet přihlášených studentůCELKEMIES20 312 420200 000112 50020 624 920IKSŽ22 644 3990580 50023 224 899IMS19 812 631100 000174 60020 087 231IPS16 332 731100 000229 50016 662 231ISS14 958 305100 000152 55015 210 855CESES1 257 949001 257 949
Ředitelům institutů a vedoucím součástí ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat k rukám tajemníka fakulty do 16. 5. 2013 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě na adresu: tajemnik@fsv.cuni.cz. Ředitelé institutů a vedoucí součástí zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.


V rozpočtu fakulty na rok 2013 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 150 Kč za jednoho studenta.


V rozpočtu Stipendijního fondu bylo na rok 2013 vyčleněno v rámci účelových stipendií 100 000 Kč na institut za účelem podpory „pomocných vědeckých sil“ a 100 000 Kč na institut za účelem výuky realizované studenty navazujícího magisterského a doktorského studia.


Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemníkovi fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2013. Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku vzdělávací činnosti do Fondu provozních prostředků je předběžně stanoven na 10. 1. 2014. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku budou upřesněny v průběhu září 2013 samostatným opatřením.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 23/2012.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Příloha: tabulka návrhu rozpočtuOpatření děkana č. 14/2013Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 14/2013


Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2013 – rozpis na instituty


Účinnost: Dnem vydání
V Praze dne 4. 4. 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 2. dubna 2013 rozpočet fakulty na rok 2013 a rozdělení finančních prostředků na rok 2013. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


InstitutPříspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)Příspěvku za


absolventa DSPDodatečný příspěvek za počet přihlášených studentůCELKEMIES20 312 420200 000112 50020 624 920IKSŽ22 644 3990580 50023 224 899IMS19 812 631100 000174 60020 087 231IPS16 332 731100 000229 50016 662 231ISS14 958 305100 000152 55015 210 855CESES1 257 949001 257 949
Ředitelům institutů a vedoucím součástí ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat k rukám tajemníka fakulty do 16. 5. 2013 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě na adresu: tajemnik@fsv.cuni.cz. Ředitelé institutů a vedoucí součástí zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.


V rozpočtu fakulty na rok 2013 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 150 Kč za jednoho studenta.


V rozpočtu Stipendijního fondu bylo na rok 2013 vyčleněno v rámci účelových stipendií 100 000 Kč na institut za účelem podpory „pomocných vědeckých sil“ a 100 000 Kč na institut za účelem výuky realizované studenty navazujícího magisterského a doktorského studia.


Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemníkovi fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2013. Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku vzdělávací činnosti do Fondu provozních prostředků je předběžně stanoven na 10. 1. 2014. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku budou upřesněny v průběhu září 2013 samostatným opatřením.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 23/2012.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Příloha: tabulka návrhu rozpočtu