Disciplinární řád
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Disciplinární řádUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY


FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD


Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Fakulty sociálních věd, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje podrobnosti o složení a jednání disciplinární komise Fakulty sociálních věd (dále jen “fakulta”).


Čl. 2

Složení a funkční období disciplinární komise


 1. Obvinění z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise fakulty (dále jen "komise").

 2. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty; jmenuje a odvolává je se souhlasem akademického senátu fakulty.

 3. Komise má deset členů. Předseda je členem komise. Polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.

 4. Funkční období členů komise je dvouleté. Děkan při ustavování komise dbá na princip kontinuity její činnosti


Čl. 3

Jednání komise


 1. Členové a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Je-li známo, že některý člen komise se na její zasedání nemůže dostavit, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise.

 2. Zasedání komise řídí její předseda.

 3. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina z jejích přítomných členů.

 4. Předseda má právo omezit délku diskusního příspěvku nebo stanovit časový limit platný pro každý následující diskusní příspěvek. Diskusi nelze ukončit, hlásí-li se o slovo člen komise.

 5. Je-li předmětem hlasování více návrhů, může každý člen komise hlasovat nejvýše pro jeden z nich. O návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly návrhy podávány. Získá-li jeden návrh většinu stanovenou v odstavci 3, je schválen a o ostatních návrzích se již nehlasuje. V opačném případě se ve druhém kole hlasuje o těch návrzích, které v prvním kole získaly shodně nejvyšší počet hlasů nebo o návrhu s nejvyšším počtem a všech návrzích s druhým nejvyšším počtem hlasů. Před hlasováním ve druhém kole je předseda povinen zopakovat znění všech návrhů, které do druhého kola postoupily a otevřít o těchto návrzích diskusi. Nezíská-li žádný z návrhů ve druhém kole většinu stanovenou v odstavci 3, postupuje do třetího kola návrh s nejvyšším počtem hlasů z druhého kola. Získá-li ve druhém kole nejvyšší počet hlasů shodně více návrhů, druhé kolo se po rozpravě opakuje, a to nejvýše jednou.

 6. O jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol.

 7. Agendu komise zajišťuje děkanát. Zápisy ze schůzí komise a protokol o hlasování pořizuje člen komise pověřený předsedou komise.

 8. Předseda k jednání komise může přizvat experty.


Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení


 1. Další podrobnosti o disciplinárních přestupcích, ukládání sankcí, jakož i o disciplinárním řízení a přezkumném řízení v této věci upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen “univerzita”).

 2. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 24. května 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.

 3. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.Toto úplné aktuální znění Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá jeho původnímu znění ze dne 11. 6. 1999 a jeho změně ze dne 10. 10. 2008. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.

Za správnost úplného znění:


doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.


předseda AS FSV UKIng. Zuzana Beníšková


tajemnice FSV UK


[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád

dne 11. 6. 1999

Disciplinární řád

Disciplinární řádUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY


FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD


Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Fakulty sociálních věd, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje podrobnosti o složení a jednání disciplinární komise Fakulty sociálních věd (dále jen “fakulta”).


Čl. 2

Složení a funkční období disciplinární komise


 1. Obvinění z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise fakulty (dále jen "komise").

 2. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty; jmenuje a odvolává je se souhlasem akademického senátu fakulty.

 3. Komise má deset členů. Předseda je členem komise. Polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.

 4. Funkční období členů komise je dvouleté. Děkan při ustavování komise dbá na princip kontinuity její činnosti


Čl. 3

Jednání komise


 1. Členové a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Je-li známo, že některý člen komise se na její zasedání nemůže dostavit, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise.

 2. Zasedání komise řídí její předseda.

 3. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina z jejích přítomných členů.

 4. Předseda má právo omezit délku diskusního příspěvku nebo stanovit časový limit platný pro každý následující diskusní příspěvek. Diskusi nelze ukončit, hlásí-li se o slovo člen komise.

 5. Je-li předmětem hlasování více návrhů, může každý člen komise hlasovat nejvýše pro jeden z nich. O návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly návrhy podávány. Získá-li jeden návrh většinu stanovenou v odstavci 3, je schválen a o ostatních návrzích se již nehlasuje. V opačném případě se ve druhém kole hlasuje o těch návrzích, které v prvním kole získaly shodně nejvyšší počet hlasů nebo o návrhu s nejvyšším počtem a všech návrzích s druhým nejvyšším počtem hlasů. Před hlasováním ve druhém kole je předseda povinen zopakovat znění všech návrhů, které do druhého kola postoupily a otevřít o těchto návrzích diskusi. Nezíská-li žádný z návrhů ve druhém kole většinu stanovenou v odstavci 3, postupuje do třetího kola návrh s nejvyšším počtem hlasů z druhého kola. Získá-li ve druhém kole nejvyšší počet hlasů shodně více návrhů, druhé kolo se po rozpravě opakuje, a to nejvýše jednou.

 6. O jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol.

 7. Agendu komise zajišťuje děkanát. Zápisy ze schůzí komise a protokol o hlasování pořizuje člen komise pověřený předsedou komise.

 8. Předseda k jednání komise může přizvat experty.


Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení


 1. Další podrobnosti o disciplinárních přestupcích, ukládání sankcí, jakož i o disciplinárním řízení a přezkumném řízení v této věci upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen “univerzita”).

 2. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 24. května 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.

 3. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.Toto úplné aktuální znění Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá jeho původnímu znění ze dne 11. 6. 1999 a jeho změně ze dne 10. 10. 2008. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.

Za správnost úplného znění:


doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.


předseda AS FSV UKIng. Zuzana Beníšková


tajemnice FSV UK


[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád

dne 11. 6. 1999