Opatření děkana č. 4/2013
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2013


Název:

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Účinnost:

8. 2. 2013


V Praze dne 8. 2. 2013


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Čl. 1

Opatření má za cíl podpořit grantovou činnost na FSV UK. Pro rok 2013 stanovuji výši odměn hlavním žadatelům o grantové projekty podané za FSV UK v roce 2013 k řešení na FSV UK následovně:


 1. 7. rámcový program a program Horizon 2020 (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším)

  • 20 000,– Kč za každý podaný projekt v roli koordinátora, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.


  7. rámcový program a program Horizon 2020 (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 20 000,– Kč za každý přijatý projekt v roli koordinátora, který bude řešen na FSV UK.


 2. ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 100 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 10 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 30 000,– Kč za každý projekt, který postoupil do druhého kola hodnocení a nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 60 000,– Kč za každý projekt, jehož řešitel byl pozván v rámci hodnocení projektu v druhém kole k ústnímu pohovoru.


  ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 100 000,– Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen FSV UK a na jehož základě se řešitel stane zaměstnancem FSV UK s úvazkem 1,0.


 3. Projekty v programu COST (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 14 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 7 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 7 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


  Projekty v programu COST (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 14 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


 4. Projekty v programu KONTAKT, EACEA a Jean Monnet (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 12 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 6 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 6 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


  Projekty v programu KONTAKT, EACEA a Jean Monnet (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 12 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


 5. Projekty podané do soutěží CERGE–EI (GDN), International Visegrad Fund, dvoustranná mezinárodní spolupráce MŠMT (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším nejvýše 6 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 3 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 3 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


  Projekty podané do soutěží CERGE–EI (GDN), International Visegrad Fund, dvoustranná mezinárodní spolupráce MŠMT (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 6 000 Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


 6. Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším)

  nejvýše 10 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 5 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 5 000,– Kč v případě přijetí projektu k řešení na FSV či jeho zamítnutí z důvodu nedostatku finančních prostředků grantové agentury.


  Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 10 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


 7. OPPA, OPVK (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 7 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 5 000,– Kč za každý podaný projekt v roli hlavního řešitele, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 2 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


  OPPA, OPVK (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 7 000,– Kč za každý přijatý projekt v roli hlavního řešitele, který bude řešen na FSV UK.


 8. FRVŠ, ostatní menší projekty podané u různých poskytovatelů např. nadací, ministerstev (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 4 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 2 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 2 000,– Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen na FSV UK.


  FRVŠ, ostatní menší projekty podané u různých poskytovatelů (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 4 000,– Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen na FSV UK.
Odměna za projekty podané v roli spoluřešitele či partnera bude činit 50% odměny určené pro hlavního řešitele, a to podle úvazku daného pracovníka FSV UK či žadatele mimo FSV UK.Čl. 2


Žádost o podporu je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK vždy nejpozději 3 týdny po zveřejnění výsledků dané soutěže s výjimkou odst. 2b), kdy bude odměna žadatelům vyplacena až po podpisu pracovní smlouvy. O přidělení, případně krácení podpory rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.

Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu žadateli za FSV UK. Na základě písemného návrhu hlavního žadatele zaslaného nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy z oddělení vědy může být bonus rozdělen i mezi další žadatele zaměstnané na FSV UK.Čl. 3


Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje proděkan pro vědu a výzkum a administrativně je zajišťuje oddělení vědy FSV UK.

FSV UK vyčleňuje v rámci svého rozpočtu prostředky na podporu grantové činnosti výhradně z vlastních příjmů fakulty, případně z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakultyZa správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkumOpatření děkana č. 4/2013Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2013


Název:

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Účinnost:

8. 2. 2013


V Praze dne 8. 2. 2013


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Čl. 1

Opatření má za cíl podpořit grantovou činnost na FSV UK. Pro rok 2013 stanovuji výši odměn hlavním žadatelům o grantové projekty podané za FSV UK v roce 2013 k řešení na FSV UK následovně:


 1. 7. rámcový program a program Horizon 2020 (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším)

  • 20 000,– Kč za každý podaný projekt v roli koordinátora, který nebyl odmítnut z formálních důvodů.


  7. rámcový program a program Horizon 2020 (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 20 000,– Kč za každý přijatý projekt v roli koordinátora, který bude řešen na FSV UK.


 2. ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 100 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 10 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 30 000,– Kč za každý projekt, který postoupil do druhého kola hodnocení a nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 60 000,– Kč za každý projekt, jehož řešitel byl pozván v rámci hodnocení projektu v druhém kole k ústnímu pohovoru.


  ERC/ERC CZ (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 100 000,– Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen FSV UK a na jehož základě se řešitel stane zaměstnancem FSV UK s úvazkem 1,0.


 3. Projekty v programu COST (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 14 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 7 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 7 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


  Projekty v programu COST (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 14 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


 4. Projekty v programu KONTAKT, EACEA a Jean Monnet (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 12 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 6 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 6 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


  Projekty v programu KONTAKT, EACEA a Jean Monnet (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 12 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


 5. Projekty podané do soutěží CERGE–EI (GDN), International Visegrad Fund, dvoustranná mezinárodní spolupráce MŠMT (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším nejvýše 6 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 3 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 3 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


  Projekty podané do soutěží CERGE–EI (GDN), International Visegrad Fund, dvoustranná mezinárodní spolupráce MŠMT (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 6 000 Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


 6. Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším)

  nejvýše 10 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 5 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 5 000,– Kč v případě přijetí projektu k řešení na FSV či jeho zamítnutí z důvodu nedostatku finančních prostředků grantové agentury.


  Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 10 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


 7. OPPA, OPVK (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 7 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 5 000,– Kč za každý podaný projekt v roli hlavního řešitele, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 2 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.


  OPPA, OPVK (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 7 000,– Kč za každý přijatý projekt v roli hlavního řešitele, který bude řešen na FSV UK.


 8. FRVŠ, ostatní menší projekty podané u různých poskytovatelů např. nadací, ministerstev (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 4 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:

  • 2 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 2 000,– Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen na FSV UK.


  FRVŠ, ostatní menší projekty podané u různých poskytovatelů (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK)

  • 4 000,– Kč za každý přijatý projekt, který bude řešen na FSV UK.
Odměna za projekty podané v roli spoluřešitele či partnera bude činit 50% odměny určené pro hlavního řešitele, a to podle úvazku daného pracovníka FSV UK či žadatele mimo FSV UK.Čl. 2


Žádost o podporu je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK vždy nejpozději 3 týdny po zveřejnění výsledků dané soutěže s výjimkou odst. 2b), kdy bude odměna žadatelům vyplacena až po podpisu pracovní smlouvy. O přidělení, případně krácení podpory rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.

Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu žadateli za FSV UK. Na základě písemného návrhu hlavního žadatele zaslaného nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy z oddělení vědy může být bonus rozdělen i mezi další žadatele zaměstnané na FSV UK.Čl. 3


Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje proděkan pro vědu a výzkum a administrativně je zajišťuje oddělení vědy FSV UK.

FSV UK vyčleňuje v rámci svého rozpočtu prostředky na podporu grantové činnosti výhradně z vlastních příjmů fakulty, případně z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakultyZa správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkum