Jednací řád Vědecké rady
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Jednací řád Vědecké radyFAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE


JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE


Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Fakulty sociálních věd, jako vnitřním předpisu Fakulty sociálních věd:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Vědecká rada Fakulty sociálních věd (dále jen „vědecká rada“) je samosprávným akademickým orgánem Fakulty sociálních věd (dále jen „fakulta“) ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.


Čl. 2

Působnost vědecké rady podle čl. 9 odst. 9 Statutu fakulty


 1. projednává dlouhodobé záměry fakulty v oblasti vědecké činnosti, výzkumu, investiční politiky, ekonomiky a financování fakulty, zahraniční spolupráce, tuzemské spolupráce s jinými vysokými školami a fakultami, jakož i dalšími osobami a další otázky koncepční povahy,

 2. schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

 3. vyjadřuje se k návrhu děkana na jmenování garanta, rady garantů, nebo oborové rady studijního programu,

 4. vyjadřuje se k návrhům studijních plánů,

 5. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,

 6. vyjadřuje se k návrhu na děkana na jmenování emeritního profesora a prostřednictvím děkana navrhuje Vědecké radě univerzity jmenování profesora in memoriam,

 7. navrhuje přiznání pracovního označení „hostující profesor Univerzity Karlovy“,

 8. projednává zásadní a koncepční otázky, týkající se fakulty a jejího zapojení do mezinárodních struktur, zejména do Evropské unie,

 9. vyjadřuje se i k dalším otázkám, které jí předloží děkan nebo proděkan anebo stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty nebo univerzity.


Čl. 3

Složení


 1. Předsedou vědecké rady je děkan.

 2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty (dále jen „senát“).

 3. Děkan zpravidla do tří měsíců po svém jmenování předloží senátu návrh na odvolání stávajících a jmenování nových členů vědecké rady.

 4. Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou nebo vývojovou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby, než členové akademické obce univerzity.

 5. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny vědecké obory a studijní programy uskutečňované na fakultě. Ředitelé institutů jsou zpravidla členy vědecké rady.

 6. Členství ve vědecké radě zaniká

  1. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství ve vědecké radě, děkanovi,

  2. dnem, kdy návrh děkana na odvolání člena vědecké rady schválil senát.

 7. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady bez práva hlasovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o univerzitu. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.


Čl. 4

Zasedání


 1. Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán zasedání se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu obvyklým způsobem. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů. Na každé zasedání obdrží členové vědecké rady písemnou pozvánku a zpravidla též příslušné materiály, které budou projednávány. Ve výjimečných a zdůvodněných případech, zejména pro časovou tíseň či naléhavost otázky, mohou být materiály členům vědecké rady rozdány před jejím zasedáním.

 2. Zasedání vědecké rady může svolat kromě děkana též pověřený proděkan.


Čl. 5

Průběh jednání


 1. Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.

 2. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen vědecké rady, proděkan a čestný člen vědecké rady. Další osoby, hosté či vyžádaní odborníci, mohou vystoupit pouze na základě souhlasu vědecké rady.

 3. Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty nebo univerzity.


Čl. 6

Usnesení


 1. Při hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je vědecká rada způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů vědecké rady. V ostatních případech je vědecká rada způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

 2. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného (viz ustanovení § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách), je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady.

 3. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné či tajné hlasování. Hlasování je zpravidla veřejné.

 4. Hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je tajné. Nesouhlas se projevuje škrtnutím příslušného údaje na hlasovacím lístku.

 5. Stručný záznam ze zasedání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňuje.


Čl. 7

Zabezpečení činnosti


Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát.


Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen senátem dne 24. května 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity .

 2. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


Toto úplné aktuální znění Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá jeho původnímu znění ze dne 11. 6. 1999 a jeho změnám ze dne 19. 1. 2001, 31. 1. 2003 a 10. 10. 2008. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.


Za správnost úplného znění:doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Ing. Zuzana Beníšková

předseda akademického senátu

tajemnice FSV UK[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 11. 6. 1999.


Změny Jednacího řádu:

Změna z roku 2000

Změna z roku 2002

Změna z roku 2008

Jednací řád Vědecké rady

Jednací řád Vědecké radyFAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE


JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE


Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Fakulty sociálních věd, jako vnitřním předpisu Fakulty sociálních věd:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Vědecká rada Fakulty sociálních věd (dále jen „vědecká rada“) je samosprávným akademickým orgánem Fakulty sociálních věd (dále jen „fakulta“) ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.


Čl. 2

Působnost vědecké rady podle čl. 9 odst. 9 Statutu fakulty


 1. projednává dlouhodobé záměry fakulty v oblasti vědecké činnosti, výzkumu, investiční politiky, ekonomiky a financování fakulty, zahraniční spolupráce, tuzemské spolupráce s jinými vysokými školami a fakultami, jakož i dalšími osobami a další otázky koncepční povahy,

 2. schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

 3. vyjadřuje se k návrhu děkana na jmenování garanta, rady garantů, nebo oborové rady studijního programu,

 4. vyjadřuje se k návrhům studijních plánů,

 5. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,

 6. vyjadřuje se k návrhu na děkana na jmenování emeritního profesora a prostřednictvím děkana navrhuje Vědecké radě univerzity jmenování profesora in memoriam,

 7. navrhuje přiznání pracovního označení „hostující profesor Univerzity Karlovy“,

 8. projednává zásadní a koncepční otázky, týkající se fakulty a jejího zapojení do mezinárodních struktur, zejména do Evropské unie,

 9. vyjadřuje se i k dalším otázkám, které jí předloží děkan nebo proděkan anebo stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty nebo univerzity.


Čl. 3

Složení


 1. Předsedou vědecké rady je děkan.

 2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty (dále jen „senát“).

 3. Děkan zpravidla do tří měsíců po svém jmenování předloží senátu návrh na odvolání stávajících a jmenování nových členů vědecké rady.

 4. Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou nebo vývojovou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby, než členové akademické obce univerzity.

 5. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny vědecké obory a studijní programy uskutečňované na fakultě. Ředitelé institutů jsou zpravidla členy vědecké rady.

 6. Členství ve vědecké radě zaniká

  1. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství ve vědecké radě, děkanovi,

  2. dnem, kdy návrh děkana na odvolání člena vědecké rady schválil senát.

 7. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady bez práva hlasovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o univerzitu. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.


Čl. 4

Zasedání


 1. Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán zasedání se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu obvyklým způsobem. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů. Na každé zasedání obdrží členové vědecké rady písemnou pozvánku a zpravidla též příslušné materiály, které budou projednávány. Ve výjimečných a zdůvodněných případech, zejména pro časovou tíseň či naléhavost otázky, mohou být materiály členům vědecké rady rozdány před jejím zasedáním.

 2. Zasedání vědecké rady může svolat kromě děkana též pověřený proděkan.


Čl. 5

Průběh jednání


 1. Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.

 2. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen vědecké rady, proděkan a čestný člen vědecké rady. Další osoby, hosté či vyžádaní odborníci, mohou vystoupit pouze na základě souhlasu vědecké rady.

 3. Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty nebo univerzity.


Čl. 6

Usnesení


 1. Při hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je vědecká rada způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů vědecké rady. V ostatních případech je vědecká rada způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

 2. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného (viz ustanovení § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách), je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady.

 3. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné či tajné hlasování. Hlasování je zpravidla veřejné.

 4. Hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je tajné. Nesouhlas se projevuje škrtnutím příslušného údaje na hlasovacím lístku.

 5. Stručný záznam ze zasedání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňuje.


Čl. 7

Zabezpečení činnosti


Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát.


Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen senátem dne 24. května 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity .

 2. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


Toto úplné aktuální znění Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá jeho původnímu znění ze dne 11. 6. 1999 a jeho změnám ze dne 19. 1. 2001, 31. 1. 2003 a 10. 10. 2008. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.


Za správnost úplného znění:doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Ing. Zuzana Beníšková

předseda akademického senátu

tajemnice FSV UK[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 11. 6. 1999.


Změny Jednacího řádu:

Změna z roku 2000

Změna z roku 2002

Změna z roku 2008