Statut:1.Změna Statutu UK FSV
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Statut:1.Změna Statutu UK FSV


Vnitřní předpis,

kterým se mění Statut Fakulty sociálních věd


Část I.

Změna Statutu Fakulty sociálních věd


Čl. 6

Akademický senát
 1. Akademický senát fakulty (dále jen "senát") je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Má dvacet členů, z toho polovinu tvoří studenti. Své zástupce do obou komor senátu volí společně studenti i akademičtí pracovníci. Členové akademického senátu odpovídají za svoji činnost akademické obci. Při výkonu své funkce jsou vázáni pouze svým svědomím.


 2. Na půdě fakulty garantuje senát spolu s děkanem dodržování zákonů, vnitřních předpisů, akademických práv a svobod vyjádřených v preambuli Statutu UK.


 3. Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, kvestora, tajemníka, ředitele institutu a vedoucích dalších součástí ve smyslu znění čl. 1, 2 Organizačního řádu fakulty.


 4. Senát


  1. rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,


  2. schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,


  3. schvaluje rozpočet a další rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,


  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,


  5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě předložené děkanem,


  6. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,


  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,


  8. po projednání ve vědecké radě fakulty schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti fakulty a každou jeho aktualizaci.  Návrh na přijetí, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu fakulty může senátu podat každý člen akademické obce fakulty. Podrobnosti stanoví Volební a jednací řád senátu.


 5. Senát se vyjadřuje zejména


  1. k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,


  2. k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,


  3. k dalším otázkám stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo fakulty anebo pokud si to senát vyhradí či jej o to požádá děkan.  Senát dále sleduje celkový personální, vzdělávací, vědecký a hospodářský rozvoj jednotlivých součástí fakulty. Přiměřeným způsobem se zabývá návrhy a podněty členů akademické obce fakulty a v odůvodněných případech je projednává s děkanem.


 6. Vyjádření senátu ve věcech náležejících do výlučné působnosti děkana mají povahu doporučení.


 7. Jestliže se senát usnese, že některá rozhodnutí orgánu fakulty nebo univerzity jsou v rozporu s § 27 odst. 1 nebo 2 zákona o vysokých školách, pak vyzve děkana nebo rektora, aby neprodleně zjednal nápravu. V případě, že děkan nebo rektor nezareaguje na výzvu senátu, musí senát potvrdit své původní stanovisko třípětinovou většinou přítomných členů senátu, nejméně však nadpoloviční většinou všech členů senátu. Jestliže ani poté děkan nebo rektor nezjedná nápravu, zahájí senát hlasování o návrhu na odvolání děkana nebo rektora.Čl. 7


Jednání senátu a volby do senátu 1. Na prvním zasedání senát zvolí předsednictvo senátu (dále jen "předsednictvo"), které je orgánem senátu.


 2. Předsednictvo svolává senát zpravidla každý měsíc, nejméně však dvakrát za semestr. Předsednictvo je povinno senát svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů senátu nebo děkan.


 3. Děkan nebo jeho zástupce se může zúčastnit zasedání senátu s hlasem poradním.


 4. Senát rozhoduje usnesením.


 5. Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.


 6. Není-li dále stanoveno jinak, je usnesení senátu přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů senátu. V případech uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. a), b), c), f), g), h) je návrh schválen, jestliže pro něj hlasovala většina všech členů senátu.


 7. Hlasování, které se týká jmenovitě určených osob, je vždy tajné. Na návrh člena senátu je hlasování i v jiných případech tajné; to neplatí pro hlasování o pozměňovacích návrzích.


 8. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná


 9. Volby do senátu vyhlašuje odstupující senát tak, aby se platná volba uskutečnila nejpozději 15. dne před koncem jeho funkčního období. Volby řídí a organizuje volební komise ustanovená senátem.


 10. Členy senátu volí akademická obec fakulty v přímých, rovných a tajných volbách.


 11. Funkční období členů senátu je 2 roky.


 12. Kandidáta pro volby do senátu může navrhovat každý člen akademické obce fakulty, a to s písemným souhlasem kandidáta.

 13. Jestliže členství v senátu zaniklo před uplynutím funkčního období, nastupuje na uvolněné místo pro zbývající část funkčního období náhradník určený podle Volebního a jednacího řádu senátu, který je vnitřním předpisem fakulty a upravuje podrobnosti o jednání senátu a volbách do senátu, jakož i o jednání shromáždění akademické obce fakulty.Čl. 9


Spolupráce senátu s dalšími orgány a osobami 1. Senát si může vyžádat stanovisko kteréhokoli orgánu fakulty nebo její součásti.


 2. Senát se má právo seznamovat se závěry jednání kolegia děkana, porady proděkanů a vědecké rady fakulty.


 3. Senát má právo, po dohodě s děkanem, vyslat svého zástupce s hlasem poradním na jednání vědecké rady fakulty. Předseda senátu nebo jím pověřený zástupce se zpravidla účastní zasedání kolegia děkana s hlasem poradním.


 4. Pokud senát rozhoduje ve věcech zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracoviště fakulty, vyžádá si předem stanovisko tohoto pracoviště.


 5. Senát nebo děkan mohou zřizovat komise, včetně společných komisí samosprávných akademických orgánů fakulty. Předsedy komisí určuje senát nebo děkan.
Část II.


Účinnost 1. Tento předpis schválil Akademický senát Fakulty sociálních věd UK dne 5.6. 2001.


 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.1


 3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

předseda akademického senátu

děkan1§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění

Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 8.6.2001Statut:1.Změna Statutu UK FSV

Statut:1.Změna Statutu UK FSV


Vnitřní předpis,

kterým se mění Statut Fakulty sociálních věd


Část I.

Změna Statutu Fakulty sociálních věd


Čl. 6

Akademický senát
 1. Akademický senát fakulty (dále jen "senát") je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Má dvacet členů, z toho polovinu tvoří studenti. Své zástupce do obou komor senátu volí společně studenti i akademičtí pracovníci. Členové akademického senátu odpovídají za svoji činnost akademické obci. Při výkonu své funkce jsou vázáni pouze svým svědomím.


 2. Na půdě fakulty garantuje senát spolu s děkanem dodržování zákonů, vnitřních předpisů, akademických práv a svobod vyjádřených v preambuli Statutu UK.


 3. Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, kvestora, tajemníka, ředitele institutu a vedoucích dalších součástí ve smyslu znění čl. 1, 2 Organizačního řádu fakulty.


 4. Senát


  1. rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,


  2. schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,


  3. schvaluje rozpočet a další rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,


  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,


  5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě předložené děkanem,


  6. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,


  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,


  8. po projednání ve vědecké radě fakulty schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti fakulty a každou jeho aktualizaci.  Návrh na přijetí, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu fakulty může senátu podat každý člen akademické obce fakulty. Podrobnosti stanoví Volební a jednací řád senátu.


 5. Senát se vyjadřuje zejména


  1. k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,


  2. k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,


  3. k dalším otázkám stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo fakulty anebo pokud si to senát vyhradí či jej o to požádá děkan.  Senát dále sleduje celkový personální, vzdělávací, vědecký a hospodářský rozvoj jednotlivých součástí fakulty. Přiměřeným způsobem se zabývá návrhy a podněty členů akademické obce fakulty a v odůvodněných případech je projednává s děkanem.


 6. Vyjádření senátu ve věcech náležejících do výlučné působnosti děkana mají povahu doporučení.


 7. Jestliže se senát usnese, že některá rozhodnutí orgánu fakulty nebo univerzity jsou v rozporu s § 27 odst. 1 nebo 2 zákona o vysokých školách, pak vyzve děkana nebo rektora, aby neprodleně zjednal nápravu. V případě, že děkan nebo rektor nezareaguje na výzvu senátu, musí senát potvrdit své původní stanovisko třípětinovou většinou přítomných členů senátu, nejméně však nadpoloviční většinou všech členů senátu. Jestliže ani poté děkan nebo rektor nezjedná nápravu, zahájí senát hlasování o návrhu na odvolání děkana nebo rektora.Čl. 7


Jednání senátu a volby do senátu 1. Na prvním zasedání senát zvolí předsednictvo senátu (dále jen "předsednictvo"), které je orgánem senátu.


 2. Předsednictvo svolává senát zpravidla každý měsíc, nejméně však dvakrát za semestr. Předsednictvo je povinno senát svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů senátu nebo děkan.


 3. Děkan nebo jeho zástupce se může zúčastnit zasedání senátu s hlasem poradním.


 4. Senát rozhoduje usnesením.


 5. Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.


 6. Není-li dále stanoveno jinak, je usnesení senátu přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů senátu. V případech uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. a), b), c), f), g), h) je návrh schválen, jestliže pro něj hlasovala většina všech členů senátu.


 7. Hlasování, které se týká jmenovitě určených osob, je vždy tajné. Na návrh člena senátu je hlasování i v jiných případech tajné; to neplatí pro hlasování o pozměňovacích návrzích.


 8. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná


 9. Volby do senátu vyhlašuje odstupující senát tak, aby se platná volba uskutečnila nejpozději 15. dne před koncem jeho funkčního období. Volby řídí a organizuje volební komise ustanovená senátem.


 10. Členy senátu volí akademická obec fakulty v přímých, rovných a tajných volbách.


 11. Funkční období členů senátu je 2 roky.


 12. Kandidáta pro volby do senátu může navrhovat každý člen akademické obce fakulty, a to s písemným souhlasem kandidáta.

 13. Jestliže členství v senátu zaniklo před uplynutím funkčního období, nastupuje na uvolněné místo pro zbývající část funkčního období náhradník určený podle Volebního a jednacího řádu senátu, který je vnitřním předpisem fakulty a upravuje podrobnosti o jednání senátu a volbách do senátu, jakož i o jednání shromáždění akademické obce fakulty.Čl. 9


Spolupráce senátu s dalšími orgány a osobami 1. Senát si může vyžádat stanovisko kteréhokoli orgánu fakulty nebo její součásti.


 2. Senát se má právo seznamovat se závěry jednání kolegia děkana, porady proděkanů a vědecké rady fakulty.


 3. Senát má právo, po dohodě s děkanem, vyslat svého zástupce s hlasem poradním na jednání vědecké rady fakulty. Předseda senátu nebo jím pověřený zástupce se zpravidla účastní zasedání kolegia děkana s hlasem poradním.


 4. Pokud senát rozhoduje ve věcech zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracoviště fakulty, vyžádá si předem stanovisko tohoto pracoviště.


 5. Senát nebo děkan mohou zřizovat komise, včetně společných komisí samosprávných akademických orgánů fakulty. Předsedy komisí určuje senát nebo děkan.
Část II.


Účinnost 1. Tento předpis schválil Akademický senát Fakulty sociálních věd UK dne 5.6. 2001.


 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.1


 3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

předseda akademického senátu

děkan1§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění

Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 8.6.2001