Opatření děkana č. 54/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 54/2012Název:

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fonduÚčinnost:

30. 11. 2012


V Praze dne 21. listopad 2012

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________Tímto opatřením se stanovují podmínky pro přiznávání příspěvků ze sociálního fondu zaměstnancům FSV UK na účely vymezené v čl. 16b odst. 2 písm. A), b) a odst. 3 písm. A) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 22. 6. 2009 a dále pak Opatřením rektora č. 26/2009 (ve znění Opatření rektora č. 26/2007 a Opatření rektora č. 26/2009).


Část I.

Poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění


 1. Prostředky sociálního fondu lze v souladu s čl. 16b odst. 2 písm. A) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění.

 2. Nárok na příspěvek pro tyto účely má zaměstnanec FSV UK,

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0 a

  2. který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň Kč 500,- měsíčně.

 3. Podmínka na minimální výši úvazku se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 4. Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši Kč 1 000,- měsíčně, přičemž příspěvek lze vyplácet nejvýše ve výši příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění.

 5. Zaměstnanec FSV UK, kterému vznikl nárok podle článku 2 tohoto pokynu na poskytování příspěvku a má o něj zájem, předá osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém životním připojištění), případně s dodatkem smlouvy upravujícím příspěvek organizace o příslušnou částku. Mzdová účtárna po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplácení příspěvku. Zároveň mzdová účtárna odpovídá za ukončení plateb v okamžiku zániku nároku na příspěvek.

 6. O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

 7. V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc, je mu poskytování příspěvku zastaveno.

 8. Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek v případě, že přestal být zaměstnancem FSV UK, došlo ke změně podmínky uvedené v čl. 2 odst. B) pokynu nebo cyklus pojištění byl ukončen či skončil z jiných důvodů. Zaměstnanec je povinen o ukončení pojištění nebo o snížení částky, kterou si přispívá z vlastních prostředků, v dostatečném předstihu upozornit mzdovou účtárnu.

 9. Příspěvky budou za zaměstnance, kteří splňují tímto pokynem stanovené podmínky, poprvé uhrazeny za měsíc následující po měsíci, kdy byly do mzdové účtárny předloženy požadované doklady.

Část II.


Poskytování příspěvků na úroky z úvěru na bytové účely
Čl. 1

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby 1. Zaměstnanci FSV UK,

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0 (v případě přerušení pracovního poměru z důvodu odborného pracovního pobytu, mateřské či rodičovské dovolené se do celkového tříletého období započítává také předchozí délka pracovního poměru s pracovním úvazkem 1,0),

  2. který prokáže, že v předchozím kalendářním roce zaplatil v rámci příslušného zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně Kč 1 000,-, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. A), C) až G) a písm. H) v souvislosti s písm. A) a C) až G) tohoto zákona a

  3. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity, lze poskytnout příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků v běžném kalendářním roce.


 2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 3. Absolutní hodnota maximálního limitu se stanovuje ve výši Kč 20 000,- s tím, že její výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena dodatkem k tomuto opatření.

 4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. D) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. A potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků takto:


  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby předloží zaměstnanec:

   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

   • předložená smlouva o úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením,

   • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku,

   • uplatnil nárok na odpočet úroků buď při ročním zúčtování daně ze mzdy v příslušné mzdové účtárně, nebo při zúčtování daně z příjmů u příslušného finančního úřadu,

   • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

   • smlouvu o úvěru,

   • v případě koupě předmětu bytové potřeby (bytový dům, rodinný dům, rozestavěná stavba těchto domů nebo byt) výpis z listu vlastnictví,

   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření a snížených o státní příspěvek, nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek,


  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:

   • žádost o poskytnutí příspěvku,

   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek.


 5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

 6. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

1.Čl. 2

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami 1. Zaměstnanec FSV UK,

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0 (v případě přerušení pracovního poměru z důvodu odborného pracovního pobytu, mateřské či rodičovské dovolené se do celkového tříletého období započítává také předchozí délka pracovního poměru s pracovním úvazkem 1,0),

  2. který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

  3. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však Kč 10 000,- v běžném kalendářním roce. Děkan však může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí (viz čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2009) nebo upravit hodnotu maximálního limitu.


 2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 3. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci FSV UK bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na:

  1. pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

  2. pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

  3. úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

  4. na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.


 4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. D) se prokazuje takto:


  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami předloží zaměstnanec:

   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

   • předložená smlouva o účelovém úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením,

   • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku,

   • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

   • smlouvu o účelovém úvěru,

   • v případě koupě předmětu bytové potřeby výpis z listu vlastnictví,

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.


  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:

   • žádost o poskytnutí příspěvku,

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.


 5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

 6. Příspěvek podle se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.Čl. 3

Žádost o poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby souvisejícími s bytovými potřebami 1. Zaměstnanec, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 části II. Předloží k rukám tajemníka fakulty v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku písemnou žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby doloženou dokumenty podle čl. 1 odst. 4 nebo čl. 2 odst. 4, části II. Podáním žádosti dochází zároveň k registraci zaměstnance o tento příspěvek.

 2. Na žádosti předložené po tomto termínu nebude brán zřetel.

 3. Přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku formou bezhotovostního převodu na účet zaměstnance.Část III.


Nenávratná finanční výpomocZaměstnancům FSV UK se nenávratná finanční výpomoc poskytuje za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 26/2007.Část IV.


Poskytování příspěvku na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců 1. Zaměstnanci, jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0, lze poskytnout příspěvek na odborné kurzy, které jsou spojeny s odborným rozvojem zaměstnanců a souvisejí s předmětem činnosti univerzity (jazykové kurzy, školení software apod.).

 2. Zaměstnanci lze přispět maximálně do výše poloviny ceny kurzu, nejvýše však Kč 5 000,- ročně.

 3. Zaměstnanec, který splňuje podmínku podle odst. 1 je povinen předložit k rukám tajemníka FSV UK písemnou žádost nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku s názvem odborného kurzu a cenou kurzu. Podáním žádosti dochází zároveň k registraci zaměstnance o příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem.

 4. Příspěvky budou vypláceny na základě žádosti doložené fakturou za příslušný kurz a vyjádřením vedoucího pracoviště. Faktura musí být vystavena na fakturační adresu fakulty („Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1“), v textu s uvedením jména účastníka. Faktura bude pořadateli kurzu uhrazena ve stanoveném termínu s tím, že následně bude vystavena zaměstnanci fakulty faktura na částku rovnající se rozdílu mezi cenou kurzu a příspěvkem fakulty.

 5. Příspěvky na odborné kurzy zajišťované FSV UK budou za jednotlivé zaměstnance převáděny na účetní středisko pracoviště, které tyto kurzy garantuje. Doplatek do ceny kurzu bude zaměstnancům následně fakturován. Pokud zaměstnanec doplatek v termínu uvedeném na faktuře neuhradí, bude z kurzu vyloučen, případně uhradí poměrnou část vzniklých nákladů s tím, že příspěvek mu nebude přiznán.

 6. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle této části nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu FSV UK za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části I. – III. Tohoto opatření nebo pro příslušný kalendářní rok výši příspěvku upravit.

 7. O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.Část V


Poskytování příspěvku na úhradu ročního kuponu Pražské městské hromadné dopravy (dále jen „PMHD“) 1. Zaměstnanci, jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a činila nejméně jeden rok 1,0, lze poskytnout příspěvek na úhradu ročního kuponu PMHD.

 2. V době zaplacení ročního kuponu musí zaměstnanec splňovat podmínky tohoto opatření pro tento stanovený příspěvek.

 3. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP.

 4. Nárok nevzniká žádnému zaměstnanci, který je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, protože mají v rámci PMHD bezplatnou přepravu, viz.: http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/.

 5. Zaměstnanci lze poskytnou příspěvek ve výši 50% z ceny ročního kuponu PMHD v běžném kalendářním roce, maximálně do výše Kč 2 500,- s tím, že jeho výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena dodatkem k tomuto opatření.

 6. Zaměstnanec, který splňuje podmínky tohoto opatření je povinen předložit k rukám tajemníka FSV UK písemnou žádost, čímž zároveň dochází k jeho registraci. Žádost je možné podat i v případě, že kupon PMHD byl zakoupen již ve 4. čtvrtletí předchozího kalendářního roku (tj. od 1. 10. do 31. 12. předchozího kalendářního roku).

 7. Součásti písemné žádosti jsou tyto přílohy:

  • kopie platné opencard vystavené na jméno zaměstnance FSV UK,

  • kopie potvrzení o zaplacení ročního kuponu.

 8. Pro vyplacení příspěvku je nutné podat žádost nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

 9. Příspěvek na dopravu je součásti mzdy zaměstnance (představuje peněžní plnění, tzn. je zahrnutý do základu pro výpočet zákonných odvodů), který bude vyplacený následující kalendářní měsíc po splnění veškerých podmínek vyplývajících z tohoto opatření.

 10. Při ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen vrátit adekvátní část nákladů vynaložených na pořízení ročního kuponu PMHD (výši stanoví ekonomické oddělení) FSV UK a to buď v hotovosti do pokladny, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet č.: 85033011/0100 u KB, a.s.
Tímto opatřením se ruší opatření děkana č.5/2011 – Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu.Přílohy:


 1. Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele ze sociálního fondu na:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem,

  • soukromé životní pojištění.

 2. Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby.

 3. Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru na bytové potřeby.

 4. Žádost o příspěvek na úhradu ročního kuponu Pražské městské hromadné dopravy.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakultyOpatření děkana č. 54/2012Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 54/2012Název:

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fonduÚčinnost:

30. 11. 2012


V Praze dne 21. listopad 2012

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________Tímto opatřením se stanovují podmínky pro přiznávání příspěvků ze sociálního fondu zaměstnancům FSV UK na účely vymezené v čl. 16b odst. 2 písm. A), b) a odst. 3 písm. A) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 22. 6. 2009 a dále pak Opatřením rektora č. 26/2009 (ve znění Opatření rektora č. 26/2007 a Opatření rektora č. 26/2009).


Část I.

Poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění


 1. Prostředky sociálního fondu lze v souladu s čl. 16b odst. 2 písm. A) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění.

 2. Nárok na příspěvek pro tyto účely má zaměstnanec FSV UK,

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0 a

  2. který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň Kč 500,- měsíčně.

 3. Podmínka na minimální výši úvazku se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 4. Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši Kč 1 000,- měsíčně, přičemž příspěvek lze vyplácet nejvýše ve výši příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění.

 5. Zaměstnanec FSV UK, kterému vznikl nárok podle článku 2 tohoto pokynu na poskytování příspěvku a má o něj zájem, předá osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém životním připojištění), případně s dodatkem smlouvy upravujícím příspěvek organizace o příslušnou částku. Mzdová účtárna po kontrole všech formálních náležitostí zabezpečí vyplácení příspěvku. Zároveň mzdová účtárna odpovídá za ukončení plateb v okamžiku zániku nároku na příspěvek.

 6. O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.

 7. V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno delší než 1 měsíc, je mu poskytování příspěvku zastaveno.

 8. Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek v případě, že přestal být zaměstnancem FSV UK, došlo ke změně podmínky uvedené v čl. 2 odst. B) pokynu nebo cyklus pojištění byl ukončen či skončil z jiných důvodů. Zaměstnanec je povinen o ukončení pojištění nebo o snížení částky, kterou si přispívá z vlastních prostředků, v dostatečném předstihu upozornit mzdovou účtárnu.

 9. Příspěvky budou za zaměstnance, kteří splňují tímto pokynem stanovené podmínky, poprvé uhrazeny za měsíc následující po měsíci, kdy byly do mzdové účtárny předloženy požadované doklady.

Část II.


Poskytování příspěvků na úroky z úvěru na bytové účely
Čl. 1

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby 1. Zaměstnanci FSV UK,

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0 (v případě přerušení pracovního poměru z důvodu odborného pracovního pobytu, mateřské či rodičovské dovolené se do celkového tříletého období započítává také předchozí délka pracovního poměru s pracovním úvazkem 1,0),

  2. který prokáže, že v předchozím kalendářním roce zaplatil v rámci příslušného zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně Kč 1 000,-, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. A), C) až G) a písm. H) v souvislosti s písm. A) a C) až G) tohoto zákona a

  3. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity, lze poskytnout příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků v běžném kalendářním roce.


 2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 3. Absolutní hodnota maximálního limitu se stanovuje ve výši Kč 20 000,- s tím, že její výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena dodatkem k tomuto opatření.

 4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. D) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. A potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků takto:


  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby předloží zaměstnanec:

   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

   • předložená smlouva o úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením,

   • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku,

   • uplatnil nárok na odpočet úroků buď při ročním zúčtování daně ze mzdy v příslušné mzdové účtárně, nebo při zúčtování daně z příjmů u příslušného finančního úřadu,

   • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

   • smlouvu o úvěru,

   • v případě koupě předmětu bytové potřeby (bytový dům, rodinný dům, rozestavěná stavba těchto domů nebo byt) výpis z listu vlastnictví,

   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření a snížených o státní příspěvek, nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek,


  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:

   • žádost o poskytnutí příspěvku,

   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek.


 5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

 6. Příspěvek se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

1.Čl. 2

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami 1. Zaměstnanec FSV UK,

  1. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0 (v případě přerušení pracovního poměru z důvodu odborného pracovního pobytu, mateřské či rodičovské dovolené se do celkového tříletého období započítává také předchozí délka pracovního poměru s pracovním úvazkem 1,0),

  2. který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

  3. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však Kč 10 000,- v běžném kalendářním roce. Děkan však může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí (viz čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2009) nebo upravit hodnotu maximálního limitu.


 2. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 3. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci FSV UK bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na:

  1. pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

  2. pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

  3. úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

  4. na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.


 4. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. D) se prokazuje takto:


  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami předloží zaměstnanec:

   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:

   • předložená smlouva o účelovém úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením,

   • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku,

   • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

   • smlouvu o účelovém úvěru,

   • v případě koupě předmětu bytové potřeby výpis z listu vlastnictví,

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.


  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:

   • žádost o poskytnutí příspěvku,

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.


 5. Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.

 6. Příspěvek podle se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.Čl. 3

Žádost o poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby souvisejícími s bytovými potřebami 1. Zaměstnanec, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 části II. Předloží k rukám tajemníka fakulty v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku písemnou žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby doloženou dokumenty podle čl. 1 odst. 4 nebo čl. 2 odst. 4, části II. Podáním žádosti dochází zároveň k registraci zaměstnance o tento příspěvek.

 2. Na žádosti předložené po tomto termínu nebude brán zřetel.

 3. Přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku formou bezhotovostního převodu na účet zaměstnance.Část III.


Nenávratná finanční výpomocZaměstnancům FSV UK se nenávratná finanční výpomoc poskytuje za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 26/2007.Část IV.


Poskytování příspěvku na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců 1. Zaměstnanci, jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0, lze poskytnout příspěvek na odborné kurzy, které jsou spojeny s odborným rozvojem zaměstnanců a souvisejí s předmětem činnosti univerzity (jazykové kurzy, školení software apod.).

 2. Zaměstnanci lze přispět maximálně do výše poloviny ceny kurzu, nejvýše však Kč 5 000,- ročně.

 3. Zaměstnanec, který splňuje podmínku podle odst. 1 je povinen předložit k rukám tajemníka FSV UK písemnou žádost nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku s názvem odborného kurzu a cenou kurzu. Podáním žádosti dochází zároveň k registraci zaměstnance o příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem.

 4. Příspěvky budou vypláceny na základě žádosti doložené fakturou za příslušný kurz a vyjádřením vedoucího pracoviště. Faktura musí být vystavena na fakturační adresu fakulty („Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1“), v textu s uvedením jména účastníka. Faktura bude pořadateli kurzu uhrazena ve stanoveném termínu s tím, že následně bude vystavena zaměstnanci fakulty faktura na částku rovnající se rozdílu mezi cenou kurzu a příspěvkem fakulty.

 5. Příspěvky na odborné kurzy zajišťované FSV UK budou za jednotlivé zaměstnance převáděny na účetní středisko pracoviště, které tyto kurzy garantuje. Doplatek do ceny kurzu bude zaměstnancům následně fakturován. Pokud zaměstnanec doplatek v termínu uvedeném na faktuře neuhradí, bude z kurzu vyloučen, případně uhradí poměrnou část vzniklých nákladů s tím, že příspěvek mu nebude přiznán.

 6. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle této části nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu FSV UK za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části I. – III. Tohoto opatření nebo pro příslušný kalendářní rok výši příspěvku upravit.

 7. O příspěvek nelze žádat se zpětnou platností.Část V


Poskytování příspěvku na úhradu ročního kuponu Pražské městské hromadné dopravy (dále jen „PMHD“) 1. Zaměstnanci, jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a činila nejméně jeden rok 1,0, lze poskytnout příspěvek na úhradu ročního kuponu PMHD.

 2. V době zaplacení ročního kuponu musí zaměstnanec splňovat podmínky tohoto opatření pro tento stanovený příspěvek.

 3. Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu TP.

 4. Nárok nevzniká žádnému zaměstnanci, který je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, protože mají v rámci PMHD bezplatnou přepravu, viz.: http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/.

 5. Zaměstnanci lze poskytnou příspěvek ve výši 50% z ceny ročního kuponu PMHD v běžném kalendářním roce, maximálně do výše Kč 2 500,- s tím, že jeho výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena dodatkem k tomuto opatření.

 6. Zaměstnanec, který splňuje podmínky tohoto opatření je povinen předložit k rukám tajemníka FSV UK písemnou žádost, čímž zároveň dochází k jeho registraci. Žádost je možné podat i v případě, že kupon PMHD byl zakoupen již ve 4. čtvrtletí předchozího kalendářního roku (tj. od 1. 10. do 31. 12. předchozího kalendářního roku).

 7. Součásti písemné žádosti jsou tyto přílohy:

  • kopie platné opencard vystavené na jméno zaměstnance FSV UK,

  • kopie potvrzení o zaplacení ročního kuponu.

 8. Pro vyplacení příspěvku je nutné podat žádost nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

 9. Příspěvek na dopravu je součásti mzdy zaměstnance (představuje peněžní plnění, tzn. je zahrnutý do základu pro výpočet zákonných odvodů), který bude vyplacený následující kalendářní měsíc po splnění veškerých podmínek vyplývajících z tohoto opatření.

 10. Při ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen vrátit adekvátní část nákladů vynaložených na pořízení ročního kuponu PMHD (výši stanoví ekonomické oddělení) FSV UK a to buď v hotovosti do pokladny, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet č.: 85033011/0100 u KB, a.s.
Tímto opatřením se ruší opatření děkana č.5/2011 – Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu.Přílohy:


 1. Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele ze sociálního fondu na:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem,

  • soukromé životní pojištění.

 2. Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby.

 3. Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru na bytové potřeby.

 4. Žádost o příspěvek na úhradu ročního kuponu Pražské městské hromadné dopravy.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakulty