Statut FSV UK
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


Statut Fakulty sociálních věd

Univerzity Karlovy v PrazeAkademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v souladu se Statutem Univerzity Karlovy v Praze usnesl na tomto Statutu Fakulty sociálních věd jako na jejím vnitřním předpisu.


Preambule


Díky novému zákonu o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 Univerzita Karlova jako nejstarší vysoké učení ve střední Evropě vydala svůj nový statut vyjadřující základní změnu – přerod dosud státní instituce na instituci veřejnoprávní. Stalo se tak vzápětí po ukončení oslav 650 let založení.

I Fakulta sociálních věd činí zadost potřebě dát do souladu své vnitřní normy a předpisy s normami nadřazenými. Právě vydávaný “Statut Fakulty sociálních věd” je v souladu se zákonem o vysokých školách a statutem jediného nadřazeného právního subjektu, kterým je Univerzita Karlova, a rozpracovává tyto vyšší normy na specifické fakultní podmínky. Činíme tak v zájmu akademické obce i ideje univerzity samé.Část I.

Úvodní ustanovení


Čl. 1

Základní ustanovení


 1. Fakulta sociálních věd (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita).

 2. Úplný název fakulty zní ”Fakulta sociálních věd” nebo latinsky “Facultas rerum socialium”. Anglický název fakulty je ”Faculty of Social Sciences”.

 3. Sídlo fakulty je v Praze 1, Smetanovo nábř. 6/995.

 4. Orgány fakulty rozhodují a jednají jménem univerzity ve věcech fakulty uvedených v § 24 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v čl. 3 odst. 6 Statutu univerzity. [1]

[1]


Čl. 2

Poslání a činnost fakulty


 1. Posláním fakulty je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání i svébytné umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha lidské společnosti.

 2. Fakulta uskutečňuje všechny typy studijních programů jakož i programy celoživotního vzdělávání.

 3. Fakulta vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost.

 4. Fakulta poskytuje knihovnické a jiné informační služby.

 5. Fakulta vykonává ediční činnost, včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské. Ediční činnost fakulty souvisí především s vědeckou a pedagogickou činností členů její akademické obce. Podrobnosti o ediční činnosti upravuje Ediční řád, který je vnitřním předpisem fakulty.

 6. Doplňkové činnosti musejí napomáhat naplňovat poslání fakulty.

 7. Fakulta spolupracuje s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a jinými právnickými osobami a vytváří podmínky pro účast členů akademické obce na této spolupráci. Formy a způsoby spolupráce fakulty s právnickými osobami jsou upraveny smlouvami.


Část II.

Organizace a orgány fakulty, akademická samospráva


Čl. 3

Členění fakulty


 1. Fakulta se člení na instituty a další součásti. Instituty se člení na katedry.

 2. Instituty jsou pracovišti fakulty pro zabezpečení, koordinaci a rozvoj pedagogické a vědecké činnosti na fakultě, a to ve vědeckých oborech a studijních programech uskutečňovaných na fakultě.

 3. Dalšími součásti jsou kabinety a informační a účelová zařízení.

 4. Katedra je základní součástí institutu pro pedagogickou a vědeckou činnost. Katedra garantuje uskutečňování studijního programu nebo oboru anebo pěstování uznávaného vědeckého oboru.

 5. Pracovišti fakulty (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách) jsou instituty, další součásti a katedry.

 6. V čele institutu stojí ředitel institutu (dále jen ředitel), v čele dalších součástí stojí vedoucí.

 7. Seznam institutů a dalších součástí je uveden v příloze č. 1 tohoto statutu. Seznam kateder je uveden v organizačním řádu příslušného institutu.

 8. Výkonným aparátem fakulty je děkanát.


Čl. 4

Samospráva fakulty


 1. Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce fakulty přímo nebo prostřednictvím samosprávných akademických orgánů fakulty.

 2. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou Akademický senát fakulty, děkan, Vědecká rada fakulty a Disciplinární komise fakulty.

 3. Samosprávné akademické orgány fakulty jednají a rozhodují v souladu se zákonem o vysokých školách, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a fakulty.


Čl. 5

Postavení členů akademické obce


 1. Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci univerzity působící na fakultě a studenti zapsaní na fakultě.

 2. Členové akademické obce fakulty mají právo

  1. volit a být voleni do Akademického senátu fakulty a do Akademického senátu univerzity, nestanoví-li vnitřní předpis univerzity jinak,

  2. na informace o činnosti akademického senátu fakulty a mají právo seznámit se s výročními zprávami předkládanými děkanem ke schválení akademickému senátu, a to zejména na shromáždění akademické obce fakulty.

 3. Členové akademické obce fakulty jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty.

 4. Členové akademické obce fakulty jsou povinni dbát dobrého jména univerzity.

 5. Fakulta podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce fakulty, jejichž činnost napomáhá plnit poslání univerzity.

 6. Člen akademické obce fakulty může současně vykonávat pouze jednu z těchto funkcí: děkan, proděkan, tajemník fakulty, ředitel nebo vedoucí další součásti. Funkce ředitele a vedoucího katedry jsou navzájem neslučitelné.

 7. Další práva a povinnosti členů akademické obce fakulty upravuje zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy univerzity.

 8. Děkan nebo akademický senát fakulty z vlastního podnětu nebo na písemnou žádost nejméně sta členů akademické obce fakulty svolají shromáždění akademické obce fakulty.


Čl. 6

Akademický senát fakulty


 1. Akademický senát fakulty (dále jen senát) je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Má dvacet členů, z toho polovinu tvoří studenti. Své zástupce do obou komor senátu volí společně studenti i akademičtí pracovníci. Členové akademického senátu odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce jsou vázáni pouze svým svědomím.

 2. Na půdě fakulty je senát hlavním garantem dodržování zákonů, vnitřních předpisů, akademických práv a svobod vyjádřených v preambuli Statutu univerzity.

 3. Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, kvestora, tajemníka, ředitele institutu a vedoucích dalších součástí ve smyslu čl. 1 a 2 Organizačního řádu fakulty.

 4. Senát

  1. rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,

  2. schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,

  3. schvaluje rozpočet a další rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,

  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,

  5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě předložené děkanem,

  6. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,

  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,

  8. po projednání ve vědecké radě fakulty schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti fakulty a každou jeho aktualizaci.

  Návrh na přijetí, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu fakulty podává děkan. Podrobnosti stanoví Volební a jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem fakulty a upravuje podrobnosti o jednání senátu a volbách do senátu.

  Senát se vyjadřuje zejména

  1. k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,

  2. k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,

  3. k dalším otázkám, stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo fakulty, anebo pokud si to senát vyhradí či jej o to požádá děkan.

  Senát dále sleduje celkový personální, vzdělávací, vědecký a hospodářský rozvoj jednotlivých součástí fakulty. Přiměřeným způsobem se zabývá návrhy a podněty členů akademické obce fakulty a v odůvodněných případech je projednává s děkanem.

 5. Vyjádření senátu ve věcech náležejících do výlučné působnosti děkana mají povahu doporučení.


Čl. 7

Jednání senátu a volby do senátu

 1. Na prvním zasedání senát zvolí předsednictvo senátu (dále jen předsednictvo), které je orgánem senátu.

 2. Předsednictvo svolává senát zpravidla každý měsíc, nejméně však dvakrát za semestr. Předsednictvo je povinno senát svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů senátu nebo děkan.

 3. Děkan nebo jeho zástupce se může zúčastnit zasedání senátu s hlasem poradním.

 4. Senát rozhoduje usnesením.

 5. Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 6. Není-li dále stanoveno jinak, je usnesení senátu přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů senátu. V případech uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. a), b), c), f), h) je návrh schválen, jestliže pro něj hlasovala většina všech členů senátu.

  Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu, návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.

 7. Hlasování, které se týká jmenovitě určených osob, je vždy tajné. Na návrh člena senátu je hlasování i v jiných případech tajné; to neplatí pro hlasování o pozměňovacích návrzích.

 8. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

 9. Volby do senátu vyhlašuje senát tak, aby se platná volba uskutečnila nejpozději 15. dne před koncem funkčního období jeho členů. Volby řídí a organizuje volební komise ustanovená senátem.

 10. Členy senátu volí akademická obec fakulty v přímých a tajných volbách.

 11. Funkční období členů senátu je 2 roky.

 12. Kandidáta pro volby do senátu může navrhovat každý člen akademické obce fakulty, a to s písemným souhlasem kandidáta.

 13. Jestliže členství v senátu zaniklo před uplynutím funkčního období, nastupuje na uvolněné místo pro zbývající část funkčního období náhradník určený podle Volebního a jednacího řádu senátu.


Čl. 8

Spolupráce senátu s dalšími orgány a osobami


 1. Senát si může vyžádat stanovisko kteréhokoli orgánu fakulty nebo její součásti.

 2. Senát se má právo seznamovat se závěry jednání kolegia děkana, rozšířeného kolegia děkana a Vědecké rady fakulty.

 3. Senát má právo, po dohodě s děkanem, vyslat svého zástupce s hlasem poradním na jednání Vědecké rady fakulty. Předseda senátu nebo jím pověřený zástupce se účastní zasedání rozšířeného kolegia děkana s hlasem poradním.

 4. Pokud senát rozhoduje ve věcech zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracoviště fakulty, vyžádá si předem stanovisko tohoto pracoviště.

 5. Senát nebo děkan mohou zřizovat komise, včetně společných komisí samosprávných akademických orgánů fakulty. Předsedy komisí určuje senát nebo děkan.


Čl. 9

Vědecká rada


 1. Předsedou Vědecké rady fakulty (dále jen vědecká rada) je děkan.

 2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje na návrh děkana senát.

 3. Děkan zpravidla do tří měsíců po svém jmenování předloží senátu návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady.

 4. Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby, než členové akademické obce univerzity.

 5. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan na to, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny vědecké obory a studijní programy uskutečňované na fakultě. Ředitelé jsou zpravidla členy vědecké rady.

 6. Členství ve vědecké radě zaniká

  1. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství ve vědecké radě, děkanovi,

  2. dnem, kdy návrh děkana na odvolání člena vědecké rady schválil senát.

 7. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady bez práva hlasovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o univerzitu. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.

 8. Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán zasedání vědecké rady, jakož i stručný záznam ze zasedání, se obvyklým způsobem zveřejňují.

 9. Vědecká rada

  1. projednává dlouhodobé záměry fakulty v oblasti vědecké činnosti, výzkumu, investiční politiky, ekonomiky a financování fakulty, zahraniční spolupráce, tuzemské spolupráce s jinými vysokými školami a fakultami, jakož i dalšími osobami a další otázky koncepční povahy,

  2. schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

  3. vyjadřuje se k návrhu děkana na jmenování garanta, rady garantů, nebo oborové rady studijního programu,

  4. vyjadřuje se k návrhům studijních plánů,

  5. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,

  6. vyjadřuje se k návrhu na děkana na jmenování emeritního profesora a prostřednictvím děkana navrhuje Vědecké radě univerzity jmenování profesora in memoriam,

  7. navrhuje přiznání pracovního označení "hostující profesor Univerzity Karlovy",

  8. projednává zásadní a koncepční otázky, týkající se fakulty a jejího zapojení do mezinárodních struktur, zejména do Evropské unie,

  9. vyjadřuje se i k dalším otázkám, které jí předloží děkan nebo proděkan, anebo stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty nebo univerzity.

 10. Další podrobnosti o jednání vědecké rady upravuje Jednací řád Vědecké rady fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.


Čl. 10

Děkan


 1. Děkan stojí v čele fakulty; jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak.

 2. Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi; tímto není dotčena působnost děkana ve věcech podle § 24 zákona o vysokých školách.

 3. Děkan se dostaví na výzvu senátu na zasedání senátu. Děkan odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 4. Funkční období děkana začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován.

 5. Před uplynutím funkčního období zaniká funkce děkana též dnem doručení písemného prohlášení, jímž se děkan vzdává své funkce, předsedovi senátu a rektorovi univerzity.

 6. Podrobnosti o volbě kandidáta na děkana stanoví volební řád pro volbu děkana, který je součástí Volebního a jednacího řádu senátu.


Čl. 11

Proděkani


 1. Fakulta má zpravidla pět stálých proděkanů; počet a působnost proděkanů určuje po vyjádření senátu děkan.

 2. Proděkany jmenuje a odvolává po vyjádření senátu děkan.

 3. Proděkani zastupují děkana v rozsahu jím určeném. Děkan též určí, který proděkan jej v době nepřítomnosti zastupuje.

 4. Proděkan se dostaví na výzvu senátu na zasedání senátu. Proděkan odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 5. Proděkan může svolávat porady pověřených pracovníků fakulty pro příslušný úsek činnosti


Čl. 12

Stálé poradní orgány děkana


 1. Stálými poradními orgány děkana jsou

  1. kolegium děkana,

  2. rozšířené kolegium děkana.

 2. Členy kolegia děkana jsou zpravidla proděkani a tajemník fakulty (dále jen tajemník).

 3. Členy rozšířeného kolegia jsou zpravidla proděkani, tajemník, ředitelé institutů a vedoucí dalších součástí.

 4. Zápisy ze zasedání stálých poradních orgánů se obvyklým způsobem zveřejňují


Čl. 13

Tajemník fakulty

 1. Tajemník fakulty (dále jen tajemník) je jmenován na základě výběrového řízení.

 2. K záměru děkana jmenovat a odvolat tajemníka se vyjadřuje senát.

 3. Tajemník je oprávněn nakládat s majetkem univerzity, výkon jeho správy je svěřen orgánům fakulty podle čl. 49 písm. c) statutu univerzity v rozsahu uvedeném v opatření děkana.

 4. Tajemník dále v rozsahu stanoveném opatřením děkana zejména:

  1. řídí děkanát fakulty,

  2. řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty,

  3. jedná jménem univerzity v pracovněprávních věcech zaměstnanců děkanátu, popř. i dalších součástí fakulty, nejde-li o akademické pracovníky,

  4. jedná jménem univerzity ve věcech souvisejících s hospodařením fakulty a se správou majetku svěřeného orgánům fakulty.

 5. Tajemník se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. Tajemník odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 6. Tajemník spolupracuje při plnění svých úkolů s proděkany.

 7. Porada tajemníků institutů je poradním orgánem tajemníka k řešení otázek týkajících se hospodaření a vnitřní správy fakulty.


Čl. 14

Děkanát


 1. Děkanát je výkonným pracovištěm řízení fakulty po stránce hospodářské a administrativní. Zejména uskutečňuje organizační, koordinační, poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, zahraničních styků a vnitřní správy.

 2. Děkanát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost děkana, proděkanů, senátu, tajemníka a vědecké rady.

 3. Děkanát poskytuje podklady pro vedení ústřední evidence na rektorátu o věcech podle § 24 zákona o vysokých školách, a to v rozsahu a způsobem, který stanoví rektor.

 4. Podrobnosti o organizaci děkanátu stanoví jeho organizační řád, vydaný opatřením děkana.


Čl. 15

Řízení a organizace fakulty


 1. Ředitelé a vedoucí dalších součástí jsou podřízeni děkanovi. Vedoucí kateder jsou podřízeni řediteli, nestanoví-li opatření děkana jinak.

 2. Ředitele jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Děkan může v případě neplnění povinností podle odstavce 3 ředitele odvolat.

 3. Ředitel

  1. jmenuje tajemníka institutu a určuje jeho působnost v rámci institutu,

  2. předkládá děkanovi návrh organizačního řádu institutu,

  3. koordinuje vědeckou a pedagogickou činnost institutu a jeho součástí, v souvislosti s tím může vedoucím součástí institutu ukládat úkoly a kontrolovat jejich plnění,

  4. odpovídá děkanovi za hospodaření se svěřenými finančními prostředky a za jejich hospodárné využití,

  5. na návrh vedoucího příslušné součásti předkládá děkanovi návrh na vypsání výběrového řízení na místo na katedře,

  6. nejméně jednou za akademický rok svolává plénum institutu tvořené akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci zařazenými na součástech institutu a studenty fakulty,

  7. svolává vedení institutu tvořené ředitelem, tajemníkem institutu a vedoucími součástí institutu,

  8. předkládá děkanovi zprávu o činnosti institutu v akademickém roce,

  9. plní další úkoly stanovené opatřením děkana nebo vnitřním předpisem fakulty.

 4. Vedoucího katedry jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Po uplynutí tohoto období je jmenování obnoveno, nebo je vypsáno výběrové řízení. V případě neplnění povinností podle odst. 5 může děkan po projednání s ředitelem vedoucího odvolat.

 5. Vedoucí katedry

  1. odpovídá za vědeckou a pedagogickou činnost katedry,

  2. ukládá úkoly zaměstnancům zařazeným na katedře a kontroluje jejich plnění,

  3. plní další úkoly stanovené opatřením děkana, ředitelem nebo vnitřním předpisem fakulty.

 6. Vedoucího další součásti jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Po uplynutí tohoto období je jmenování obnoveno, nebo je vypsáno výběrové řízení. Na vedoucího další součásti se ustanovení odstavců 2, 3 a 5 vztahují přiměřeně.

 7. Ředitel, vedoucí další součásti a vedoucí katedry určí zaměstnance příslušného pracoviště, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje.

 8. Další podrobnosti o organizaci a řízení fakulty mohou být upraveny opatřením děkana.


Část III.

Studijní programy, studium a studenti


Čl. 16

Studijní program


 1. Fakulta uskutečňuje studijní programy v souladu se Statutem univerzity. Podrobnosti o studijním programu stanoví Studijní a zkušební řád univerzity a Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd (dále jen Pravidla pro organizaci studia fakulty).

 2. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení Studijního a zkušebního řádu univerzity stanoví požadavky studijních programů uskutečňovaných na fakultě a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě, jsou Pravidla pro organizaci studia fakulty.

 3. Studijní programy se mohou členit na studijní obory.

 4. Studijní program je konkretizován ve studijních plánech.

 5. Návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, připravuje garant nebo rada garantů a schvaluje je vědecká rada po vyjádření senátu


Čl. 17

Zajištění a kontrola uskutečňování studijních programů


 1. Koordinaci obsahové přípravy a vyhodnocování bakalářských a magisterských studijních programů zajišťuje garant nebo rada garantů studijního programu. Předsedu rady garantů volí ze svého středu její členové.

 2. Na funkci garanta nebo člena rady garantů může být navržen pouze habilitovaný učitel, který má k univerzitě pracovní poměr. Jedná-li se o studijní program uskutečňovaný fakultou samostatně, může být navržen pouze člen akademické obce fakulty. Garantem je navržen zpravidla vedoucí katedry nebo ředitel.

 3. Garanta nebo členy rady garantů studijních programů, uskutečňovaných fakultou, pověřuje a odvolává rektor. Návrh na pověření či odvolání předkládá rektorovi děkan po vyjádření vědecké rady.

 4. Garant nebo rada garantů studijních programů připravuje návrhy studijních plánů; studijní plány vydává děkan po vyjádření vědecké rady. Garant nebo rada garantů, resp. její pověřený člen, vykonávají při uskutečňování studijního programu další úkoly, vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu univerzity a Pravidel pro organizaci studia fakulty.

 5. Koordinací obsahové přípravy a vyhodnocování doktorského studijního programu zajišťuje oborová rada. Předsedu oborové rady volí ze svého středu její členové.

 6. Oborová rada má nejméně tři členy, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů, nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce fakulty, popřípadě zúčastněných fakult (u studijních programů uskutečňovaných podle čl. 22 odst. 3 písm. b) a c) statutu univerzity), alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity.

 7. Pro pověřování a odvolání členů oborové rady platí ustanovení odstavce 3.

 8. Povinností garanta, rady garantů nebo oborové rady je na požádání podat zprávu o realizaci studijního programu děkanovi, popřípadě děkanům, a rektorovi. Uskutečňování studijních programů na fakultě soustavně kontroluje děkan, který přijímá bezodkladně potřebná opatření. V případě, že je utvořena rada garantů, mohou její členové plnit výše uvedené povinnosti i samostatně, a to zpravidla za ucelené části studijního programu.


Čl. 18

Přijímání ke studiu


Přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení upravuje Řád přijímacího řízení univerzity, který je přílohou č. 5 Statutu univerzity. Konkretizaci podmínek pro přijetí ke studiu na fakultě v daném akademickém roce schvaluje na návrh děkana senát.


Čl. 19

Studium

Pravidla studia na univerzitě včetně práv a povinností studentů a pravidel řízení v prvním stupni a přezkumného řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů stanoví Studijní a zkušební řád univerzity. Další podrobnosti o studiu na fakultě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech stanoví Pravidla pro organizaci studia fakulty.


Čl. 20

Podmínky studia cizinců


Podmínky studia cizinců upravuje čl. 26 Statutu univerzity a pravidla pro studium cizinců mimo studijní programy univerzity.


Čl. 21

Státní rigorózní zkouška


Postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení, jakož i poplatky spojené s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky a náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně stanoví Rigorózní řád univerzity. Podrobnosti k tomuto řádu platné na fakultě stanoví Rigorózní řád fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.


Čl. 22

Výměna studujících


 1. Zásady a pravidla výměny studujících stanoví dohody o spolupráci uzavřené univerzitou podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

 2. Podrobnější podmínky výběru studentů fakulty pro účast na výměně studujících stanoví rektor po dohodě s děkanem, nebo s děkany příslušných fakult. Tyto podmínky se zveřejňují na úřední desce fakulty.


Čl. 23

Oceňování studentů


 1. Děkan může studentovi udělit pochvalu, cenu nebo věcný dar. Děkan může vydat formou opatření pravidla pro udělování pochval za studijní výsledky. K návrhu tohoto opatření se vyjadřuje senát.

 2. Děkan uděluje ve spolupráci s Nadací Josefa a Petry Vavrouškových cenu Josefa Vavrouška studentským písemným pracím, které jsou zaměřeny na problémy vztahu přírody, společnosti a kultury. Soutěž vyhlašuje vědecká rada, posouzení prací provádí Výbor pro cenu Josefa Vavrouška podle statutu této ceny.


Čl. 24

Poplatky spojené se studiem


 1. Poplatky spojené se studiem, jejich výši, formu placení a splatnost, jakož i podmínky pro jejich snížení nebo prominutí, stanoví čl. 33 Statutu univerzity a příloha č. 6 Statutu univerzity.

 2. Výši poplatků pro studenty zapsané na fakultě určuje děkan po vyjádření senátu.

 3. Výše poplatků se zveřejňuje na úřední desce fakulty.


Čl. 25

Úhrada vybíraná za některé úkony od studentů


 1. Za úkony určené opatřením rektora lze od studentů vybírat úhradu do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojeny. Výši úhrady stanoví v souladu s tím, co je uvedeno v tomto opatření, děkan nebo rektor.

 2. Výše úhrady za jednotlivé úkony se zveřejňuje na úřední desce fakulty.

 3. Bez zaplacení úhrady se úkon uvedený v odstavci 1 neprovede.


Čl. 26

Doručování písemností studentům do vlastních rukou


Doručování písemností studentům do vlastních rukou stanoví čl. 35 Statutu univerzity.Čl. 27

Stipendia


Pravidla pro poskytování stipendií, jakož i o řízení v prvním stupni a přezkumném řízení v této věci upravuje Stipendijní řád univerzity. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení stipendijního řádu univerzity stanoví podrobnosti o přiznávání stipendií na fakultě, jsou Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd.


Čl. 28

Disciplinární přestupky studentů


Podrobnosti o disciplinárních přestupcích, ukládání sankcí, jakož i o disciplinárním řízení a přezkumném řízení v této věci upravuje Disciplinární řád pro studenty univerzity. Další podrobnosti, zejména o složení a jednání disciplinární komise fakulty upravuje Disciplinární řád pro studenty fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.Čl. 29

Celoživotní vzdělávání


 1. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smlouvě.

 2. Pravidla pro přípravu, schvalování a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, pro výběr z uchazečů a pro stanovení výše úplaty stanoví Řád celoživotního vzdělávání univerzity.

 3. Další podrobnosti upravující poskytování celoživotního vzdělávání na fakultě stanoví opatření děkana.


Část IV.

Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci


Čl. 30

Pracovněprávní vztahy akademických pracovníků


 1. Akademickými pracovníky na fakultě jsou zaměstnanci univerzity působící na fakultě ve smyslu § 70 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách.

 2. Pracovní místa akademických pracovníků jsou obsazována na základě výběrového řízení. Pravidla výběrového řízení stanoví Řád výběrového řízení univerzity.

 3. Pracovní poměr profesorů a docentů se sjednává zpravidla na dobu neurčitou, a to zejména u garantů a předsedů oborových rad studijních programů. Pracovní poměr ostatních akademických pracovníků zpravidla na dobu určitou v délce nejvýše pěti let.

 4. Pracovní poměr vědeckých a odborných pracovníků se sjednává zpravidla na dobu určitou v délce nejvýše pěti let, a to na základě výběrového řízení.

 5. Před sjednáním pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce je děkan povinen prostřednictvím příslušného pracoviště děkanátu se v ústřední evidenci přesvědčit, zda zamýšlené uzavření pracovněprávního vztahu není v rozporu s právními předpisy.


Čl. 31

Hostující profesoři


 1. Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty, mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní označení "hostující profesor Univerzity Karlovy". Návrh vědecké radě podává děkan.

 2. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s výjimkou práva volit a být volen do akademických senátů

.


Část V.

Dlouhodobý záměr, výroční zprávy a hodnocení činnosti


Čl. 32

Vypracování dlouhodobého záměru a jeho využití


 1. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty (dále jen Dlouhodobý záměr fakulty) je základním programovým dokumentem fakulty.

 2. Dlouhodobý záměr fakulty vychází zejména z koncepcí rozvoje fakulty.

 3. Instituty a další součásti se na přípravě podílejí a mohou se k návrhu dlouhodobého záměru před jeho projednáním ve vědecké radě vyjádřit.

 4. Z dlouhodobého záměru fakulty se vychází zejména při přípravě změn vnitřní organizace fakulty, nových studijních programů nebo jejich změn a zaměření vědeckého výzkumu.

 5. Další upřesnění Dlouhodobého záměru fakulty se provádí podle potřeby.


Čl. 33

Vypracování výročních zpráv a jejich využití


 1. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření fakulty obsahují též hodnocení institutů a dalších součástí z pohledu fakulty jako celku.

 2. Komentář k výročním zprávám podává senátu děkan, komentářem k výroční zprávě o hospodaření může pověřit tajemníka.

 3. Na zpracování výročních zpráv se podílejí všechny součásti fakulty. Podrobnosti o zpracování výročních zpráv mohou být stanoveny opatřením děkana.

 4. Informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, jsou umístěny na úřední desce fakulty.


Část VI.

Hospodaření fakulty


Čl. 34

Hospodaření a správa majetku


 1. Orgány fakulty rozhodují a jednají jménem univerzity při nakládání s přidělenými finančními prostředky, s prostředky získanými z doplňkové činnosti a dále s vlastními příjmy včetně grantových prostředků a darů, pokud právní předpis nebo vnitřní předpis univerzity nestanoví jinak. Orgány fakulty rovněž rozhodují a jednají jménem univerzity při nakládání s majetkem univerzity v rozsahu uvedeném v čl. 3 odst. 6 Statutu univerzity.

 2. O hospodářském chodu fakulty rozhoduje děkan, tímto není dotčeno ustanovení čl. 13 odst. 3 a 4.

 3. Pravidla hospodaření na fakultě upravuje Statut univerzity, předpisy uvedené v čl. 31 přílohy č. 8 Statutu univerzity a příp. opatření děkana vydaná v mezích uvedených předpisů.

 4. Pravidla pro správu majetku univerzity ve správě fakulty upravují Pravidla pro správu majetku univerzity a opatření děkana vydaná v mezích těchto pravidel.

 5. K uzavření smluv o nájmu nebytových fakultních prostor, popřípadě nemovitostí užívaných fakultou, jakož i k úkonům, kterými univerzita hodlá převést tuto nemovitost, nebo svěřit její užívání jiné součásti univerzity je zapotřebí předchozího vyjádření senátu.


Čl. 35

Rozpočet a rozpočtové provizórium


 1. Rozpočet fakulty je sestavován jako vyrovnaný.

 2. Rozpočet je před schvalováním v senátu projednáván v ekonomické komisi senátu a obsahuje zejména:

  1. rozdělení neinvestičních prostředků institutům a dalším součástem,

  2. rozdělení mzdových prostředků,

  3. zásady investiční politiky,

  4. obecné zásady hospodaření fakulty v daném roce.

 3. Senát může v souvislosti se schvalováním rozpočtu předkládaného děkanem nejprve schválit

  1. priority rozdělování finančních prostředků fakulty podle návrhu děkana,

  2. pravidla rozdělování finančních prostředků fakulty podle návrhu děkana,

  3. ukazatele důležité z hlediska tvorby i čerpání vybraných položek rozpočtu.

 4. Schválený rozpočet vydává děkan svým opatřením.

 5. Pro rozpočtové provizorium platí obdobně ustanovení čl. 48 odst. 5 Statutu univerzity.


Čl. 36

Kontrola hospodaření 1. Na fakultě je kontrola hospodaření prováděna:

 2. Ke kontrole hospodaření musí příslušné pracoviště fakulty poskytnout kdykoli všechny potřebné doklady, jednotliví zaměstnanci jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné informace a podat písemné vyjádření ke kontrolnímu zjištění.

  • rektorem, resp. osobami rektorem pověřenými, a to na základě rozhodnutí rektora nebo usnesení akademického senátu univerzity,

  • senátem, podrobnosti stanoví volební a jednací řád senátu,

  • děkanem, resp. osobami děkanem pověřenými, a to na základě pokynu děkana o kontrole hospodaření.


Část VII.

Akademické obřady a pocty


Čl. 37

Imatrikulace, promoce a sliby


 1. Imatrikulační slib zní: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

 2. Promoce absolventů (slavnostní slib a převzetí bakalářského, magisterského nebo doktorského diplomu) se konají za účasti rektora nebo prorektora a děkana nebo proděkana. Formule promotorů a znění bakalářských, magisterských a doktorských slibů jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto statutu.


Část VIII.

Společná ustanovení


Čl. 38

Razítka fakulty


 1. Fakulta používá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd" v případech stanovených právním předpisem.

 2. Pravidla užívání ostatních razítek upravuje opatření děkana vydané v rámci opatření rektora podle čl. 64 odst. 2 Statutu univerzity.


Čl.39

Úřední deska


 1. 1. Úřední deska fakulty má dvě části.

 2. 2. Úřední deska I. je umístěna v budově na Smetanově nábřeží 6, Praha 1, v přízemí; jsou na ní vyvěšovány písemnosti týkající se přijetí ke studiu, studia a studentů, a sice zejména:

  1. podmínky k přijetí ke studiu, tj. lhůta pro podání přihlášek ke studiu a jejich náležitosti, termín a forma přijímací zkoušky, její obsah, kritéria pro její vyhodnocení, případný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech (oborech) a podmínky konání doplňkového přijímacího řízení;

  2. informace o harmonogramu akademického roku, stanovujícím zejména trvání akademického roku, semestrů a lhůty zápisu do nich, období výuky a zkoušek a období prázdnin;

  3. informace o termínech a místu konání státních zkoušek nebo jejich částí;

  4. informace o termínu a místu konání nejbližšího zasedání akademického senátu fakulty;

  5. informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru fakulty;

  6. informace o výši poplatků spojených se studiem a úhrad vybíraných za některé úkony od studentů;

  7. informace o podmínkách výběru studentů na výměnu studujících v rámci dohod o spolupráci;

  8. sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem;

  9. výzva studentům, kteří se ve stanoveném termínu nezapsali do příslušného úseku studia, se stanovením náhradního termínu zápisu.

 3. Úřední deska II. je umístěna v budově na Smetanově nábřeží 6, Praha 1, ve 2. patře; jsou na ni vyvěšovány písemnosti týkající se akademických pracovníků a zaměstnanců fakulty, a sice zejména:

  1. a) informace o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad a informace o ukončení těchto řízení,

  2. b) informace o vypsání výběrových řízení, a sice nejméně 30 dní před koncem lhůty pro podání přihlášky

  3. c) informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do Dlouhodobého záměru fakulty.

 4. Na obou částech úřední desky fakulty se vyvěšují zápisy z jednání senátu a vědecké rady, jakož i další informace, stanoví-li tak rektor nebo děkan nebo vnitřní předpis univerzity anebo fakulty.

 5. Texty vyvěšené na úřední desce fakulty jsou zpřístupňovány prostřednictvím sítě Internet a přiměřenou formou se zveřejňují na odloučených pracovištích. Rozhodující je obsah úřední desky fakulty.


Čl. 40

Výkladové pravidlo

Ustanovení tohoto statutu je třeba vykládat ve smyslu principů vyjádřených v preambuli. V pochybnostech vykládá tato ustanovení senát.


Část IX.

Společná a závěrečná ustanovení


Čl. 41

Zrušovací ustanovení


Zrušuje se Statut fakulty ze dne 11. června1999 ve znění změn a doplňků.


Čl. 42

Schválení a účinnost


 1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 10. 6. 2008.

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity .

 3. Tento předpis nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.Toto úplné aktuální znění Statutu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá znění ze dne 10. 10. 2008 a jeho změně ze dne 26. 3. 2010. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc

Ing. Zuzana Beníšková

předseda AS FSV UK

tajemnice FSV UK

[1]Příloha č. 2 Statutu univerzity


[2] § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.

Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 10. 10. 2008Příloha č. 1 – Organizační řád Fakulty sociálních věd


Čl. 1

InstitutyZákladními součástmi fakulty jsou instituty (čl. 3 odst. 1 Statutu fakulty), a to:

Institut ekonomických studií

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut mezinárodních studií

Institut politologických studií

Institut sociologických studií


Činnost institutu se řídí jeho organizačním řádem, který na návrh ředitele vydává děkan.


Čl. 2

Další součásti fakulty


Dalšími součástmi fakulty jsou kabinety a informační a účelová zařízení (čl. 3 odst. 3 Statutu fakulty), a to:

Centrum pro mediální studia

Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Středisko vědeckých informací

Centrum informatiky a výpočetní techniky

Kabinet jazykové přípravy


Činnost další součásti se řídí jejím organizačním řádem, který na návrh vedoucího další součásti vydává děkan.


Čl. 3

Organizační struktura institutů


Instituty se člení na katedry takto:

Institut ekonomických studií

katedra mikroekonomie a matematických metod

katedra makroekonomie a ekonometrie

katedra financí a kapitálových trhů

katedra institucionální ekonomie

katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politikyInstitut komunikačních studií a žurnalistiky

katedra žurnalistiky

katedra mediálních studií

katedra marketingové komunikace a public relations


Institut mezinárodních studií

katedra německých a rakouských studií

katedra ruských a východoevropských studií

katedra amerických studií

katedra západoevropských studií


Institut politologických studií

katedra politologie

katedra mezinárodních vztahů


Institut sociologických studií

katedra sociologie

katedra veřejné a sociální politiky


Příloha č. 2 – Sponze Fakulty Sociálních vědMAGISTERSKÁ SPONZEScholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.


Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.


SPONDEBITIS IGITUR:


PRIMUM vos huius Universitatis, in qua magistri gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.


HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?


SPONDEO AC POLLICEOR


ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS. ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI MAGISTROS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE MAGISTRI IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.BAKALÁŘSKÁ SPONZEScholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.


Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.


SPONDEBITIS IGITUR:


PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis univrsitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.


HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?


SPONDEO AC POLLICEOR


ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS. ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI BACCALARIOS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE BACALARII IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.DOKTORSKÁ SPONZEPromotor:

Examinibus, Doctorandi clarissimi, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.


Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.


/promotor vstane/


SPONDEBITIS IGITUR:


PRIMUM vos huius Universitatis, in qua doctoris gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis, theologiae que studia impigro labore culturos et provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat:


HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?


/doktorandi jednotlivě přísahají na žezlo/


Doktorandi:

SPONDEO AC POLLICEOR


Promotor:

ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS. ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI DOCTORES CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.Statut FSV UK
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


Statut Fakulty sociálních věd

Univerzity Karlovy v PrazeAkademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v souladu se Statutem Univerzity Karlovy v Praze usnesl na tomto Statutu Fakulty sociálních věd jako na jejím vnitřním předpisu.


Preambule


Díky novému zákonu o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 Univerzita Karlova jako nejstarší vysoké učení ve střední Evropě vydala svůj nový statut vyjadřující základní změnu – přerod dosud státní instituce na instituci veřejnoprávní. Stalo se tak vzápětí po ukončení oslav 650 let založení.

I Fakulta sociálních věd činí zadost potřebě dát do souladu své vnitřní normy a předpisy s normami nadřazenými. Právě vydávaný “Statut Fakulty sociálních věd” je v souladu se zákonem o vysokých školách a statutem jediného nadřazeného právního subjektu, kterým je Univerzita Karlova, a rozpracovává tyto vyšší normy na specifické fakultní podmínky. Činíme tak v zájmu akademické obce i ideje univerzity samé.Část I.

Úvodní ustanovení


Čl. 1

Základní ustanovení


 1. Fakulta sociálních věd (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita).

 2. Úplný název fakulty zní ”Fakulta sociálních věd” nebo latinsky “Facultas rerum socialium”. Anglický název fakulty je ”Faculty of Social Sciences”.

 3. Sídlo fakulty je v Praze 1, Smetanovo nábř. 6/995.

 4. Orgány fakulty rozhodují a jednají jménem univerzity ve věcech fakulty uvedených v § 24 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v čl. 3 odst. 6 Statutu univerzity. [1]

[1]


Čl. 2

Poslání a činnost fakulty


 1. Posláním fakulty je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání i svébytné umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha lidské společnosti.

 2. Fakulta uskutečňuje všechny typy studijních programů jakož i programy celoživotního vzdělávání.

 3. Fakulta vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost.

 4. Fakulta poskytuje knihovnické a jiné informační služby.

 5. Fakulta vykonává ediční činnost, včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské. Ediční činnost fakulty souvisí především s vědeckou a pedagogickou činností členů její akademické obce. Podrobnosti o ediční činnosti upravuje Ediční řád, který je vnitřním předpisem fakulty.

 6. Doplňkové činnosti musejí napomáhat naplňovat poslání fakulty.

 7. Fakulta spolupracuje s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a jinými právnickými osobami a vytváří podmínky pro účast členů akademické obce na této spolupráci. Formy a způsoby spolupráce fakulty s právnickými osobami jsou upraveny smlouvami.


Část II.

Organizace a orgány fakulty, akademická samospráva


Čl. 3

Členění fakulty


 1. Fakulta se člení na instituty a další součásti. Instituty se člení na katedry.

 2. Instituty jsou pracovišti fakulty pro zabezpečení, koordinaci a rozvoj pedagogické a vědecké činnosti na fakultě, a to ve vědeckých oborech a studijních programech uskutečňovaných na fakultě.

 3. Dalšími součásti jsou kabinety a informační a účelová zařízení.

 4. Katedra je základní součástí institutu pro pedagogickou a vědeckou činnost. Katedra garantuje uskutečňování studijního programu nebo oboru anebo pěstování uznávaného vědeckého oboru.

 5. Pracovišti fakulty (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách) jsou instituty, další součásti a katedry.

 6. V čele institutu stojí ředitel institutu (dále jen ředitel), v čele dalších součástí stojí vedoucí.

 7. Seznam institutů a dalších součástí je uveden v příloze č. 1 tohoto statutu. Seznam kateder je uveden v organizačním řádu příslušného institutu.

 8. Výkonným aparátem fakulty je děkanát.


Čl. 4

Samospráva fakulty


 1. Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce fakulty přímo nebo prostřednictvím samosprávných akademických orgánů fakulty.

 2. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou Akademický senát fakulty, děkan, Vědecká rada fakulty a Disciplinární komise fakulty.

 3. Samosprávné akademické orgány fakulty jednají a rozhodují v souladu se zákonem o vysokých školách, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a fakulty.


Čl. 5

Postavení členů akademické obce


 1. Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci univerzity působící na fakultě a studenti zapsaní na fakultě.

 2. Členové akademické obce fakulty mají právo

  1. volit a být voleni do Akademického senátu fakulty a do Akademického senátu univerzity, nestanoví-li vnitřní předpis univerzity jinak,

  2. na informace o činnosti akademického senátu fakulty a mají právo seznámit se s výročními zprávami předkládanými děkanem ke schválení akademickému senátu, a to zejména na shromáždění akademické obce fakulty.

 3. Členové akademické obce fakulty jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty.

 4. Členové akademické obce fakulty jsou povinni dbát dobrého jména univerzity.

 5. Fakulta podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce fakulty, jejichž činnost napomáhá plnit poslání univerzity.

 6. Člen akademické obce fakulty může současně vykonávat pouze jednu z těchto funkcí: děkan, proděkan, tajemník fakulty, ředitel nebo vedoucí další součásti. Funkce ředitele a vedoucího katedry jsou navzájem neslučitelné.

 7. Další práva a povinnosti členů akademické obce fakulty upravuje zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy univerzity.

 8. Děkan nebo akademický senát fakulty z vlastního podnětu nebo na písemnou žádost nejméně sta členů akademické obce fakulty svolají shromáždění akademické obce fakulty.


Čl. 6

Akademický senát fakulty


 1. Akademický senát fakulty (dále jen senát) je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Má dvacet členů, z toho polovinu tvoří studenti. Své zástupce do obou komor senátu volí společně studenti i akademičtí pracovníci. Členové akademického senátu odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce jsou vázáni pouze svým svědomím.

 2. Na půdě fakulty je senát hlavním garantem dodržování zákonů, vnitřních předpisů, akademických práv a svobod vyjádřených v preambuli Statutu univerzity.

 3. Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, kvestora, tajemníka, ředitele institutu a vedoucích dalších součástí ve smyslu čl. 1 a 2 Organizačního řádu fakulty.

 4. Senát

  1. rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,

  2. schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,

  3. schvaluje rozpočet a další rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,

  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,

  5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě předložené děkanem,

  6. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,

  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,

  8. po projednání ve vědecké radě fakulty schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti fakulty a každou jeho aktualizaci.

  Návrh na přijetí, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu fakulty podává děkan. Podrobnosti stanoví Volební a jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem fakulty a upravuje podrobnosti o jednání senátu a volbách do senátu.

  Senát se vyjadřuje zejména

  1. k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,

  2. k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,

  3. k dalším otázkám, stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo fakulty, anebo pokud si to senát vyhradí či jej o to požádá děkan.

  Senát dále sleduje celkový personální, vzdělávací, vědecký a hospodářský rozvoj jednotlivých součástí fakulty. Přiměřeným způsobem se zabývá návrhy a podněty členů akademické obce fakulty a v odůvodněných případech je projednává s děkanem.

 5. Vyjádření senátu ve věcech náležejících do výlučné působnosti děkana mají povahu doporučení.


Čl. 7

Jednání senátu a volby do senátu

 1. Na prvním zasedání senát zvolí předsednictvo senátu (dále jen předsednictvo), které je orgánem senátu.

 2. Předsednictvo svolává senát zpravidla každý měsíc, nejméně však dvakrát za semestr. Předsednictvo je povinno senát svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů senátu nebo děkan.

 3. Děkan nebo jeho zástupce se může zúčastnit zasedání senátu s hlasem poradním.

 4. Senát rozhoduje usnesením.

 5. Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 6. Není-li dále stanoveno jinak, je usnesení senátu přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů senátu. V případech uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. a), b), c), f), h) je návrh schválen, jestliže pro něj hlasovala většina všech členů senátu.

  Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu, návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.

 7. Hlasování, které se týká jmenovitě určených osob, je vždy tajné. Na návrh člena senátu je hlasování i v jiných případech tajné; to neplatí pro hlasování o pozměňovacích návrzích.

 8. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

 9. Volby do senátu vyhlašuje senát tak, aby se platná volba uskutečnila nejpozději 15. dne před koncem funkčního období jeho členů. Volby řídí a organizuje volební komise ustanovená senátem.

 10. Členy senátu volí akademická obec fakulty v přímých a tajných volbách.

 11. Funkční období členů senátu je 2 roky.

 12. Kandidáta pro volby do senátu může navrhovat každý člen akademické obce fakulty, a to s písemným souhlasem kandidáta.

 13. Jestliže členství v senátu zaniklo před uplynutím funkčního období, nastupuje na uvolněné místo pro zbývající část funkčního období náhradník určený podle Volebního a jednacího řádu senátu.


Čl. 8

Spolupráce senátu s dalšími orgány a osobami


 1. Senát si může vyžádat stanovisko kteréhokoli orgánu fakulty nebo její součásti.

 2. Senát se má právo seznamovat se závěry jednání kolegia děkana, rozšířeného kolegia děkana a Vědecké rady fakulty.

 3. Senát má právo, po dohodě s děkanem, vyslat svého zástupce s hlasem poradním na jednání Vědecké rady fakulty. Předseda senátu nebo jím pověřený zástupce se účastní zasedání rozšířeného kolegia děkana s hlasem poradním.

 4. Pokud senát rozhoduje ve věcech zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracoviště fakulty, vyžádá si předem stanovisko tohoto pracoviště.

 5. Senát nebo děkan mohou zřizovat komise, včetně společných komisí samosprávných akademických orgánů fakulty. Předsedy komisí určuje senát nebo děkan.


Čl. 9

Vědecká rada


 1. Předsedou Vědecké rady fakulty (dále jen vědecká rada) je děkan.

 2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje na návrh děkana senát.

 3. Děkan zpravidla do tří měsíců po svém jmenování předloží senátu návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady.

 4. Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby, než členové akademické obce univerzity.

 5. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan na to, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny vědecké obory a studijní programy uskutečňované na fakultě. Ředitelé jsou zpravidla členy vědecké rady.

 6. Členství ve vědecké radě zaniká

  1. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství ve vědecké radě, děkanovi,

  2. dnem, kdy návrh děkana na odvolání člena vědecké rady schválil senát.

 7. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady bez práva hlasovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o univerzitu. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.

 8. Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán zasedání vědecké rady, jakož i stručný záznam ze zasedání, se obvyklým způsobem zveřejňují.

 9. Vědecká rada

  1. projednává dlouhodobé záměry fakulty v oblasti vědecké činnosti, výzkumu, investiční politiky, ekonomiky a financování fakulty, zahraniční spolupráce, tuzemské spolupráce s jinými vysokými školami a fakultami, jakož i dalšími osobami a další otázky koncepční povahy,

  2. schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

  3. vyjadřuje se k návrhu děkana na jmenování garanta, rady garantů, nebo oborové rady studijního programu,

  4. vyjadřuje se k návrhům studijních plánů,

  5. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,

  6. vyjadřuje se k návrhu na děkana na jmenování emeritního profesora a prostřednictvím děkana navrhuje Vědecké radě univerzity jmenování profesora in memoriam,

  7. navrhuje přiznání pracovního označení "hostující profesor Univerzity Karlovy",

  8. projednává zásadní a koncepční otázky, týkající se fakulty a jejího zapojení do mezinárodních struktur, zejména do Evropské unie,

  9. vyjadřuje se i k dalším otázkám, které jí předloží děkan nebo proděkan, anebo stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty nebo univerzity.

 10. Další podrobnosti o jednání vědecké rady upravuje Jednací řád Vědecké rady fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.


Čl. 10

Děkan


 1. Děkan stojí v čele fakulty; jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak.

 2. Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi; tímto není dotčena působnost děkana ve věcech podle § 24 zákona o vysokých školách.

 3. Děkan se dostaví na výzvu senátu na zasedání senátu. Děkan odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 4. Funkční období děkana začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován.

 5. Před uplynutím funkčního období zaniká funkce děkana též dnem doručení písemného prohlášení, jímž se děkan vzdává své funkce, předsedovi senátu a rektorovi univerzity.

 6. Podrobnosti o volbě kandidáta na děkana stanoví volební řád pro volbu děkana, který je součástí Volebního a jednacího řádu senátu.


Čl. 11

Proděkani


 1. Fakulta má zpravidla pět stálých proděkanů; počet a působnost proděkanů určuje po vyjádření senátu děkan.

 2. Proděkany jmenuje a odvolává po vyjádření senátu děkan.

 3. Proděkani zastupují děkana v rozsahu jím určeném. Děkan též určí, který proděkan jej v době nepřítomnosti zastupuje.

 4. Proděkan se dostaví na výzvu senátu na zasedání senátu. Proděkan odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 5. Proděkan může svolávat porady pověřených pracovníků fakulty pro příslušný úsek činnosti


Čl. 12

Stálé poradní orgány děkana


 1. Stálými poradními orgány děkana jsou

  1. kolegium děkana,

  2. rozšířené kolegium děkana.

 2. Členy kolegia děkana jsou zpravidla proděkani a tajemník fakulty (dále jen tajemník).

 3. Členy rozšířeného kolegia jsou zpravidla proděkani, tajemník, ředitelé institutů a vedoucí dalších součástí.

 4. Zápisy ze zasedání stálých poradních orgánů se obvyklým způsobem zveřejňují


Čl. 13

Tajemník fakulty

 1. Tajemník fakulty (dále jen tajemník) je jmenován na základě výběrového řízení.

 2. K záměru děkana jmenovat a odvolat tajemníka se vyjadřuje senát.

 3. Tajemník je oprávněn nakládat s majetkem univerzity, výkon jeho správy je svěřen orgánům fakulty podle čl. 49 písm. c) statutu univerzity v rozsahu uvedeném v opatření děkana.

 4. Tajemník dále v rozsahu stanoveném opatřením děkana zejména:

  1. řídí děkanát fakulty,

  2. řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty,

  3. jedná jménem univerzity v pracovněprávních věcech zaměstnanců děkanátu, popř. i dalších součástí fakulty, nejde-li o akademické pracovníky,

  4. jedná jménem univerzity ve věcech souvisejících s hospodařením fakulty a se správou majetku svěřeného orgánům fakulty.

 5. Tajemník se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. Tajemník odpoví na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.

 6. Tajemník spolupracuje při plnění svých úkolů s proděkany.

 7. Porada tajemníků institutů je poradním orgánem tajemníka k řešení otázek týkajících se hospodaření a vnitřní správy fakulty.


Čl. 14

Děkanát


 1. Děkanát je výkonným pracovištěm řízení fakulty po stránce hospodářské a administrativní. Zejména uskutečňuje organizační, koordinační, poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, zahraničních styků a vnitřní správy.

 2. Děkanát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost děkana, proděkanů, senátu, tajemníka a vědecké rady.

 3. Děkanát poskytuje podklady pro vedení ústřední evidence na rektorátu o věcech podle § 24 zákona o vysokých školách, a to v rozsahu a způsobem, který stanoví rektor.

 4. Podrobnosti o organizaci děkanátu stanoví jeho organizační řád, vydaný opatřením děkana.


Čl. 15

Řízení a organizace fakulty


 1. Ředitelé a vedoucí dalších součástí jsou podřízeni děkanovi. Vedoucí kateder jsou podřízeni řediteli, nestanoví-li opatření děkana jinak.

 2. Ředitele jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Děkan může v případě neplnění povinností podle odstavce 3 ředitele odvolat.

 3. Ředitel

  1. jmenuje tajemníka institutu a určuje jeho působnost v rámci institutu,

  2. předkládá děkanovi návrh organizačního řádu institutu,

  3. koordinuje vědeckou a pedagogickou činnost institutu a jeho součástí, v souvislosti s tím může vedoucím součástí institutu ukládat úkoly a kontrolovat jejich plnění,

  4. odpovídá děkanovi za hospodaření se svěřenými finančními prostředky a za jejich hospodárné využití,

  5. na návrh vedoucího příslušné součásti předkládá děkanovi návrh na vypsání výběrového řízení na místo na katedře,

  6. nejméně jednou za akademický rok svolává plénum institutu tvořené akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci zařazenými na součástech institutu a studenty fakulty,

  7. svolává vedení institutu tvořené ředitelem, tajemníkem institutu a vedoucími součástí institutu,

  8. předkládá děkanovi zprávu o činnosti institutu v akademickém roce,

  9. plní další úkoly stanovené opatřením děkana nebo vnitřním předpisem fakulty.

 4. Vedoucího katedry jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Po uplynutí tohoto období je jmenování obnoveno, nebo je vypsáno výběrové řízení. V případě neplnění povinností podle odst. 5 může děkan po projednání s ředitelem vedoucího odvolat.

 5. Vedoucí katedry

  1. odpovídá za vědeckou a pedagogickou činnost katedry,

  2. ukládá úkoly zaměstnancům zařazeným na katedře a kontroluje jejich plnění,

  3. plní další úkoly stanovené opatřením děkana, ředitelem nebo vnitřním předpisem fakulty.

 6. Vedoucího další součásti jmenuje na základě výběrového řízení děkan, a to zpravidla na dobu nejvýše čtyř let. Po uplynutí tohoto období je jmenování obnoveno, nebo je vypsáno výběrové řízení. Na vedoucího další součásti se ustanovení odstavců 2, 3 a 5 vztahují přiměřeně.

 7. Ředitel, vedoucí další součásti a vedoucí katedry určí zaměstnance příslušného pracoviště, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje.

 8. Další podrobnosti o organizaci a řízení fakulty mohou být upraveny opatřením děkana.


Část III.

Studijní programy, studium a studenti


Čl. 16

Studijní program


 1. Fakulta uskutečňuje studijní programy v souladu se Statutem univerzity. Podrobnosti o studijním programu stanoví Studijní a zkušební řád univerzity a Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd (dále jen Pravidla pro organizaci studia fakulty).

 2. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení Studijního a zkušebního řádu univerzity stanoví požadavky studijních programů uskutečňovaných na fakultě a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě, jsou Pravidla pro organizaci studia fakulty.

 3. Studijní programy se mohou členit na studijní obory.

 4. Studijní program je konkretizován ve studijních plánech.

 5. Návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, připravuje garant nebo rada garantů a schvaluje je vědecká rada po vyjádření senátu


Čl. 17

Zajištění a kontrola uskutečňování studijních programů


 1. Koordinaci obsahové přípravy a vyhodnocování bakalářských a magisterských studijních programů zajišťuje garant nebo rada garantů studijního programu. Předsedu rady garantů volí ze svého středu její členové.

 2. Na funkci garanta nebo člena rady garantů může být navržen pouze habilitovaný učitel, který má k univerzitě pracovní poměr. Jedná-li se o studijní program uskutečňovaný fakultou samostatně, může být navržen pouze člen akademické obce fakulty. Garantem je navržen zpravidla vedoucí katedry nebo ředitel.

 3. Garanta nebo členy rady garantů studijních programů, uskutečňovaných fakultou, pověřuje a odvolává rektor. Návrh na pověření či odvolání předkládá rektorovi děkan po vyjádření vědecké rady.

 4. Garant nebo rada garantů studijních programů připravuje návrhy studijních plánů; studijní plány vydává děkan po vyjádření vědecké rady. Garant nebo rada garantů, resp. její pověřený člen, vykonávají při uskutečňování studijního programu další úkoly, vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu univerzity a Pravidel pro organizaci studia fakulty.

 5. Koordinací obsahové přípravy a vyhodnocování doktorského studijního programu zajišťuje oborová rada. Předsedu oborové rady volí ze svého středu její členové.

 6. Oborová rada má nejméně tři členy, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů, nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce fakulty, popřípadě zúčastněných fakult (u studijních programů uskutečňovaných podle čl. 22 odst. 3 písm. b) a c) statutu univerzity), alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity.

 7. Pro pověřování a odvolání členů oborové rady platí ustanovení odstavce 3.

 8. Povinností garanta, rady garantů nebo oborové rady je na požádání podat zprávu o realizaci studijního programu děkanovi, popřípadě děkanům, a rektorovi. Uskutečňování studijních programů na fakultě soustavně kontroluje děkan, který přijímá bezodkladně potřebná opatření. V případě, že je utvořena rada garantů, mohou její členové plnit výše uvedené povinnosti i samostatně, a to zpravidla za ucelené části studijního programu.


Čl. 18

Přijímání ke studiu


Přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení upravuje Řád přijímacího řízení univerzity, který je přílohou č. 5 Statutu univerzity. Konkretizaci podmínek pro přijetí ke studiu na fakultě v daném akademickém roce schvaluje na návrh děkana senát.


Čl. 19

Studium

Pravidla studia na univerzitě včetně práv a povinností studentů a pravidel řízení v prvním stupni a přezkumného řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů stanoví Studijní a zkušební řád univerzity. Další podrobnosti o studiu na fakultě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech stanoví Pravidla pro organizaci studia fakulty.


Čl. 20

Podmínky studia cizinců


Podmínky studia cizinců upravuje čl. 26 Statutu univerzity a pravidla pro studium cizinců mimo studijní programy univerzity.


Čl. 21

Státní rigorózní zkouška


Postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení, jakož i poplatky spojené s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky a náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně stanoví Rigorózní řád univerzity. Podrobnosti k tomuto řádu platné na fakultě stanoví Rigorózní řád fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.


Čl. 22

Výměna studujících


 1. Zásady a pravidla výměny studujících stanoví dohody o spolupráci uzavřené univerzitou podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

 2. Podrobnější podmínky výběru studentů fakulty pro účast na výměně studujících stanoví rektor po dohodě s děkanem, nebo s děkany příslušných fakult. Tyto podmínky se zveřejňují na úřední desce fakulty.


Čl. 23

Oceňování studentů


 1. Děkan může studentovi udělit pochvalu, cenu nebo věcný dar. Děkan může vydat formou opatření pravidla pro udělování pochval za studijní výsledky. K návrhu tohoto opatření se vyjadřuje senát.

 2. Děkan uděluje ve spolupráci s Nadací Josefa a Petry Vavrouškových cenu Josefa Vavrouška studentským písemným pracím, které jsou zaměřeny na problémy vztahu přírody, společnosti a kultury. Soutěž vyhlašuje vědecká rada, posouzení prací provádí Výbor pro cenu Josefa Vavrouška podle statutu této ceny.


Čl. 24

Poplatky spojené se studiem


 1. Poplatky spojené se studiem, jejich výši, formu placení a splatnost, jakož i podmínky pro jejich snížení nebo prominutí, stanoví čl. 33 Statutu univerzity a příloha č. 6 Statutu univerzity.

 2. Výši poplatků pro studenty zapsané na fakultě určuje děkan po vyjádření senátu.

 3. Výše poplatků se zveřejňuje na úřední desce fakulty.


Čl. 25

Úhrada vybíraná za některé úkony od studentů


 1. Za úkony určené opatřením rektora lze od studentů vybírat úhradu do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojeny. Výši úhrady stanoví v souladu s tím, co je uvedeno v tomto opatření, děkan nebo rektor.

 2. Výše úhrady za jednotlivé úkony se zveřejňuje na úřední desce fakulty.

 3. Bez zaplacení úhrady se úkon uvedený v odstavci 1 neprovede.


Čl. 26

Doručování písemností studentům do vlastních rukou


Doručování písemností studentům do vlastních rukou stanoví čl. 35 Statutu univerzity.Čl. 27

Stipendia


Pravidla pro poskytování stipendií, jakož i o řízení v prvním stupni a přezkumném řízení v této věci upravuje Stipendijní řád univerzity. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení stipendijního řádu univerzity stanoví podrobnosti o přiznávání stipendií na fakultě, jsou Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd.


Čl. 28

Disciplinární přestupky studentů


Podrobnosti o disciplinárních přestupcích, ukládání sankcí, jakož i o disciplinárním řízení a přezkumném řízení v této věci upravuje Disciplinární řád pro studenty univerzity. Další podrobnosti, zejména o složení a jednání disciplinární komise fakulty upravuje Disciplinární řád pro studenty fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.Čl. 29

Celoživotní vzdělávání


 1. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smlouvě.

 2. Pravidla pro přípravu, schvalování a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, pro výběr z uchazečů a pro stanovení výše úplaty stanoví Řád celoživotního vzdělávání univerzity.

 3. Další podrobnosti upravující poskytování celoživotního vzdělávání na fakultě stanoví opatření děkana.


Část IV.

Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci


Čl. 30

Pracovněprávní vztahy akademických pracovníků


 1. Akademickými pracovníky na fakultě jsou zaměstnanci univerzity působící na fakultě ve smyslu § 70 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách.

 2. Pracovní místa akademických pracovníků jsou obsazována na základě výběrového řízení. Pravidla výběrového řízení stanoví Řád výběrového řízení univerzity.

 3. Pracovní poměr profesorů a docentů se sjednává zpravidla na dobu neurčitou, a to zejména u garantů a předsedů oborových rad studijních programů. Pracovní poměr ostatních akademických pracovníků zpravidla na dobu určitou v délce nejvýše pěti let.

 4. Pracovní poměr vědeckých a odborných pracovníků se sjednává zpravidla na dobu určitou v délce nejvýše pěti let, a to na základě výběrového řízení.

 5. Před sjednáním pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce je děkan povinen prostřednictvím příslušného pracoviště děkanátu se v ústřední evidenci přesvědčit, zda zamýšlené uzavření pracovněprávního vztahu není v rozporu s právními předpisy.


Čl. 31

Hostující profesoři


 1. Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty, mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní označení "hostující profesor Univerzity Karlovy". Návrh vědecké radě podává děkan.

 2. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s výjimkou práva volit a být volen do akademických senátů

.


Část V.

Dlouhodobý záměr, výroční zprávy a hodnocení činnosti


Čl. 32

Vypracování dlouhodobého záměru a jeho využití


 1. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty (dále jen Dlouhodobý záměr fakulty) je základním programovým dokumentem fakulty.

 2. Dlouhodobý záměr fakulty vychází zejména z koncepcí rozvoje fakulty.

 3. Instituty a další součásti se na přípravě podílejí a mohou se k návrhu dlouhodobého záměru před jeho projednáním ve vědecké radě vyjádřit.

 4. Z dlouhodobého záměru fakulty se vychází zejména při přípravě změn vnitřní organizace fakulty, nových studijních programů nebo jejich změn a zaměření vědeckého výzkumu.

 5. Další upřesnění Dlouhodobého záměru fakulty se provádí podle potřeby.


Čl. 33

Vypracování výročních zpráv a jejich využití


 1. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření fakulty obsahují též hodnocení institutů a dalších součástí z pohledu fakulty jako celku.

 2. Komentář k výročním zprávám podává senátu děkan, komentářem k výroční zprávě o hospodaření může pověřit tajemníka.

 3. Na zpracování výročních zpráv se podílejí všechny součásti fakulty. Podrobnosti o zpracování výročních zpráv mohou být stanoveny opatřením děkana.

 4. Informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, jsou umístěny na úřední desce fakulty.


Část VI.

Hospodaření fakulty


Čl. 34

Hospodaření a správa majetku


 1. Orgány fakulty rozhodují a jednají jménem univerzity při nakládání s přidělenými finančními prostředky, s prostředky získanými z doplňkové činnosti a dále s vlastními příjmy včetně grantových prostředků a darů, pokud právní předpis nebo vnitřní předpis univerzity nestanoví jinak. Orgány fakulty rovněž rozhodují a jednají jménem univerzity při nakládání s majetkem univerzity v rozsahu uvedeném v čl. 3 odst. 6 Statutu univerzity.

 2. O hospodářském chodu fakulty rozhoduje děkan, tímto není dotčeno ustanovení čl. 13 odst. 3 a 4.

 3. Pravidla hospodaření na fakultě upravuje Statut univerzity, předpisy uvedené v čl. 31 přílohy č. 8 Statutu univerzity a příp. opatření děkana vydaná v mezích uvedených předpisů.

 4. Pravidla pro správu majetku univerzity ve správě fakulty upravují Pravidla pro správu majetku univerzity a opatření děkana vydaná v mezích těchto pravidel.

 5. K uzavření smluv o nájmu nebytových fakultních prostor, popřípadě nemovitostí užívaných fakultou, jakož i k úkonům, kterými univerzita hodlá převést tuto nemovitost, nebo svěřit její užívání jiné součásti univerzity je zapotřebí předchozího vyjádření senátu.


Čl. 35

Rozpočet a rozpočtové provizórium


 1. Rozpočet fakulty je sestavován jako vyrovnaný.

 2. Rozpočet je před schvalováním v senátu projednáván v ekonomické komisi senátu a obsahuje zejména:

  1. rozdělení neinvestičních prostředků institutům a dalším součástem,

  2. rozdělení mzdových prostředků,

  3. zásady investiční politiky,

  4. obecné zásady hospodaření fakulty v daném roce.

 3. Senát může v souvislosti se schvalováním rozpočtu předkládaného děkanem nejprve schválit

  1. priority rozdělování finančních prostředků fakulty podle návrhu děkana,

  2. pravidla rozdělování finančních prostředků fakulty podle návrhu děkana,

  3. ukazatele důležité z hlediska tvorby i čerpání vybraných položek rozpočtu.

 4. Schválený rozpočet vydává děkan svým opatřením.

 5. Pro rozpočtové provizorium platí obdobně ustanovení čl. 48 odst. 5 Statutu univerzity.


Čl. 36

Kontrola hospodaření 1. Na fakultě je kontrola hospodaření prováděna:

 2. Ke kontrole hospodaření musí příslušné pracoviště fakulty poskytnout kdykoli všechny potřebné doklady, jednotliví zaměstnanci jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné informace a podat písemné vyjádření ke kontrolnímu zjištění.

  • rektorem, resp. osobami rektorem pověřenými, a to na základě rozhodnutí rektora nebo usnesení akademického senátu univerzity,

  • senátem, podrobnosti stanoví volební a jednací řád senátu,

  • děkanem, resp. osobami děkanem pověřenými, a to na základě pokynu děkana o kontrole hospodaření.


Část VII.

Akademické obřady a pocty


Čl. 37

Imatrikulace, promoce a sliby


 1. Imatrikulační slib zní: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

 2. Promoce absolventů (slavnostní slib a převzetí bakalářského, magisterského nebo doktorského diplomu) se konají za účasti rektora nebo prorektora a děkana nebo proděkana. Formule promotorů a znění bakalářských, magisterských a doktorských slibů jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto statutu.


Část VIII.

Společná ustanovení


Čl. 38

Razítka fakulty


 1. Fakulta používá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd" v případech stanovených právním předpisem.

 2. Pravidla užívání ostatních razítek upravuje opatření děkana vydané v rámci opatření rektora podle čl. 64 odst. 2 Statutu univerzity.


Čl.39

Úřední deska


 1. 1. Úřední deska fakulty má dvě části.

 2. 2. Úřední deska I. je umístěna v budově na Smetanově nábřeží 6, Praha 1, v přízemí; jsou na ní vyvěšovány písemnosti týkající se přijetí ke studiu, studia a studentů, a sice zejména:

  1. podmínky k přijetí ke studiu, tj. lhůta pro podání přihlášek ke studiu a jejich náležitosti, termín a forma přijímací zkoušky, její obsah, kritéria pro její vyhodnocení, případný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech (oborech) a podmínky konání doplňkového přijímacího řízení;

  2. informace o harmonogramu akademického roku, stanovujícím zejména trvání akademického roku, semestrů a lhůty zápisu do nich, období výuky a zkoušek a období prázdnin;

  3. informace o termínech a místu konání státních zkoušek nebo jejich částí;

  4. informace o termínu a místu konání nejbližšího zasedání akademického senátu fakulty;

  5. informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru fakulty;

  6. informace o výši poplatků spojených se studiem a úhrad vybíraných za některé úkony od studentů;

  7. informace o podmínkách výběru studentů na výměnu studujících v rámci dohod o spolupráci;

  8. sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem;

  9. výzva studentům, kteří se ve stanoveném termínu nezapsali do příslušného úseku studia, se stanovením náhradního termínu zápisu.

 3. Úřední deska II. je umístěna v budově na Smetanově nábřeží 6, Praha 1, ve 2. patře; jsou na ni vyvěšovány písemnosti týkající se akademických pracovníků a zaměstnanců fakulty, a sice zejména:

  1. a) informace o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad a informace o ukončení těchto řízení,

  2. b) informace o vypsání výběrových řízení, a sice nejméně 30 dní před koncem lhůty pro podání přihlášky

  3. c) informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do Dlouhodobého záměru fakulty.

 4. Na obou částech úřední desky fakulty se vyvěšují zápisy z jednání senátu a vědecké rady, jakož i další informace, stanoví-li tak rektor nebo děkan nebo vnitřní předpis univerzity anebo fakulty.

 5. Texty vyvěšené na úřední desce fakulty jsou zpřístupňovány prostřednictvím sítě Internet a přiměřenou formou se zveřejňují na odloučených pracovištích. Rozhodující je obsah úřední desky fakulty.


Čl. 40

Výkladové pravidlo

Ustanovení tohoto statutu je třeba vykládat ve smyslu principů vyjádřených v preambuli. V pochybnostech vykládá tato ustanovení senát.


Část IX.

Společná a závěrečná ustanovení


Čl. 41

Zrušovací ustanovení


Zrušuje se Statut fakulty ze dne 11. června1999 ve znění změn a doplňků.


Čl. 42

Schválení a účinnost


 1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 10. 6. 2008.

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity .

 3. Tento předpis nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.Toto úplné aktuální znění Statutu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá znění ze dne 10. 10. 2008 a jeho změně ze dne 26. 3. 2010. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc

Ing. Zuzana Beníšková

předseda AS FSV UK

tajemnice FSV UK

[1]Příloha č. 2 Statutu univerzity


[2] § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.

Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 10. 10. 2008Příloha č. 1 – Organizační řád Fakulty sociálních věd


Čl. 1

InstitutyZákladními součástmi fakulty jsou instituty (čl. 3 odst. 1 Statutu fakulty), a to:

Institut ekonomických studií

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut mezinárodních studií

Institut politologických studií

Institut sociologických studií


Činnost institutu se řídí jeho organizačním řádem, který na návrh ředitele vydává děkan.


Čl. 2

Další součásti fakulty


Dalšími součástmi fakulty jsou kabinety a informační a účelová zařízení (čl. 3 odst. 3 Statutu fakulty), a to:

Centrum pro mediální studia

Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Středisko vědeckých informací

Centrum informatiky a výpočetní techniky

Kabinet jazykové přípravy


Činnost další součásti se řídí jejím organizačním řádem, který na návrh vedoucího další součásti vydává děkan.


Čl. 3

Organizační struktura institutů


Instituty se člení na katedry takto:

Institut ekonomických studií

katedra mikroekonomie a matematických metod

katedra makroekonomie a ekonometrie

katedra financí a kapitálových trhů

katedra institucionální ekonomie

katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politikyInstitut komunikačních studií a žurnalistiky

katedra žurnalistiky

katedra mediálních studií

katedra marketingové komunikace a public relations


Institut mezinárodních studií

katedra německých a rakouských studií

katedra ruských a východoevropských studií

katedra amerických studií

katedra západoevropských studií


Institut politologických studií

katedra politologie

katedra mezinárodních vztahů


Institut sociologických studií

katedra sociologie

katedra veřejné a sociální politiky


Příloha č. 2 – Sponze Fakulty Sociálních vědMAGISTERSKÁ SPONZEScholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.


Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.


SPONDEBITIS IGITUR:


PRIMUM vos huius Universitatis, in qua magistri gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.


HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?


SPONDEO AC POLLICEOR


ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS. ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI MAGISTROS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE MAGISTRI IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.BAKALÁŘSKÁ SPONZEScholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.


Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.


SPONDEBITIS IGITUR:


PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis univrsitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.


HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?


SPONDEO AC POLLICEOR


ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS. ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI BACCALARIOS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE BACALARII IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.DOKTORSKÁ SPONZEPromotor:

Examinibus, Doctorandi clarissimi, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.


Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.


/promotor vstane/


SPONDEBITIS IGITUR:


PRIMUM vos huius Universitatis, in qua doctoris gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis, theologiae que studia impigro labore culturos et provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat:


HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?


/doktorandi jednotlivě přísahají na žezlo/


Doktorandi:

SPONDEO AC POLLICEOR


Promotor:

ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS. ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI DOCTORES CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.