Opatření děkana č. 43/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 43/2012

Název:


Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Účinnost:


5. 9. 2012V Praze dne 4. září 2012


                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty
 1. FSV UK nabízí čtyřsemestrální kurz čínského jazyka vedený rodilou mluvčí. Obsah kurzu, literatura ke kurzu a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurz je vyučován vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.


 2. Za kurz je stanovena úplata 4000,- Kč za dva semestry. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK ( http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-06UK.pdf ) (čl. 6 odst. 4) prominutou.


 3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září v SIS (JLB049 a JLB050). Nejpozději do první hodiny kurzu (počátek října) musí účastník předložit doklad prokazující, že uhradil úplatu za kurz.


 4. Absolvování kurzů čínského jazyka může být studentům FSV UK uznáno jako splnění volitelného předmětu ve smyslu čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK (http://cuni.cz/UK-2535-version1-02UKuzVISZRUK.pdf).


 5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.


                                                                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                        děkan fakulty
Za správnost: Petr Soukup


           proděkan pro studijní záležitosti
Charles University in Prague, the Faculty of Social Sciences
Dean’s Provision no. 43/2012

Title:


Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

With effect from:


September 5, 2012

In Prague on 04. 09. 2012
                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                                                                                 the Dean of the fakulty 


                                                                                          


 1. The FSV UK offers a 4-semester course of Chinese language taught by a native speaker. The syllabus, required literature as well as the schedule have been posted on the Student Information System of Charles University (https://is.cuni.cz/studium/). The course is always provided during the winter and summer semesters, i.e. from October to December, and February to May.


 2. The tuition for the course amounts to 4,000 CZK per 2 semesters. The level of tuition is calculated in accordance with ordinance no. 580/1990 Coll., applied in the law no. 526/1990 Coll., on Prices. FSV students enrolled in programmes offered in foreign languages who cover their own tuition are exempt from the course  payment in accordance with the Regulations of Lifelong Education of Charles University ( http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-06UK.pdf) (Article 6 Para. 4).


 3. In order to attend the course it is necessary to register for it during September via the SIS system (JLB049 and JLB050). A participant in the course is obliged to present the document certifying the payment for the course by the first session at the latest (the beginning of October).


 4. Successful completion of the course of Chinese language can be recognized as the fulfillment of obligations for an elective course in accordance with Article 4 Para 7 of the Study and Examination Regulations of Charles University (http://cuni.cz/UK-2535-version1-02UKuzVISZRUK.pdf).


 5. The information above comes into effect on the day it is issued.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                               the Dean
Opatření děkana č. 43/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 43/2012

Název:


Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Účinnost:


5. 9. 2012V Praze dne 4. září 2012


                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty
 1. FSV UK nabízí čtyřsemestrální kurz čínského jazyka vedený rodilou mluvčí. Obsah kurzu, literatura ke kurzu a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurz je vyučován vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.


 2. Za kurz je stanovena úplata 4000,- Kč za dva semestry. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK ( http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-06UK.pdf ) (čl. 6 odst. 4) prominutou.


 3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září v SIS (JLB049 a JLB050). Nejpozději do první hodiny kurzu (počátek října) musí účastník předložit doklad prokazující, že uhradil úplatu za kurz.


 4. Absolvování kurzů čínského jazyka může být studentům FSV UK uznáno jako splnění volitelného předmětu ve smyslu čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK (http://cuni.cz/UK-2535-version1-02UKuzVISZRUK.pdf).


 5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.


                                                                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                        děkan fakulty
Za správnost: Petr Soukup


           proděkan pro studijní záležitosti
Charles University in Prague, the Faculty of Social Sciences
Dean’s Provision no. 43/2012

Title:


Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

With effect from:


September 5, 2012

In Prague on 04. 09. 2012
                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                                                                                 the Dean of the fakulty 


                                                                                          


 1. The FSV UK offers a 4-semester course of Chinese language taught by a native speaker. The syllabus, required literature as well as the schedule have been posted on the Student Information System of Charles University (https://is.cuni.cz/studium/). The course is always provided during the winter and summer semesters, i.e. from October to December, and February to May.


 2. The tuition for the course amounts to 4,000 CZK per 2 semesters. The level of tuition is calculated in accordance with ordinance no. 580/1990 Coll., applied in the law no. 526/1990 Coll., on Prices. FSV students enrolled in programmes offered in foreign languages who cover their own tuition are exempt from the course  payment in accordance with the Regulations of Lifelong Education of Charles University ( http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-06UK.pdf) (Article 6 Para. 4).


 3. In order to attend the course it is necessary to register for it during September via the SIS system (JLB049 and JLB050). A participant in the course is obliged to present the document certifying the payment for the course by the first session at the latest (the beginning of October).


 4. Successful completion of the course of Chinese language can be recognized as the fulfillment of obligations for an elective course in accordance with Article 4 Para 7 of the Study and Examination Regulations of Charles University (http://cuni.cz/UK-2535-version1-02UKuzVISZRUK.pdf).


 5. The information above comes into effect on the day it is issued.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                               the Dean