Opatření děkana č.40/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 40/2012

Název:


Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

Účinnost:


5. 9. 2012

V Praze dne 4. září 2012                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty


 Opatření děkana 40/2012 o postupu při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku


( k provedení čl. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy – dále jen „Řád“ a článků 3 a 14 Pravidel pro organizaci studia na FSV UK – dále jen „Pravidla“)
 1. Prezenční studium v českém jazyce a elektronická kontrola studijních povinností


  1. Studenti zapsaní ve studijních programech prezenčního bakalářského a navazujícího magisterského studia na FSV UK, které jsou realizovány v českém jazyce, mají možnost provést kontrolu studijních povinností a zápis do dalšího ročníku studia elektronicky za využití Studijního informačního systému (dále jen „SIS“). Technický postup je upraven v návodu, který je k dispozici na Intranetu FSV UK (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1273.html).


  2. Pokud student požádá elektronicky o provedení kontroly ve smyslu odst. 1 této části a získal v předchozím studiu dostatečný počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku ve smyslu čl. 4 Pravidel (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1578.html), převede studijní referentka studenta do dalšího ročníku. Předchozí věta se nepoužije v okamžiku, kdy studentovi vyprší maximální doba studia, tj. 6 let pro bakalářské studium a 5 let pro navazující magisterské studium; v tomto případě dojde k ukončení studia a student bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn.


  3. Pokud student požádá elektronicky o kontrolu studijních povinností a zápis a nesplňuje podmínky pro postup do dalšího ročníku, zjistí tuto skutečnost v SIS (více viz doprovodný návod http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1273.html ).


  4. Žádost o elektronické provedení kontroly studijních povinností je možno skrze SIS podávat od 10. do 29. září. 2. Klasická kontrola studijních povinností a zápis do dalšího ročníku


  1. Student prezenčního studia na FSV UK v českém jazyce, který

   1. nepožádal dle části A tohoto opatření o provedení kontroly studijních povinností, nebo

   2. požádal, ale podmínky v době žádosti nesplnil,


   je povinen se v souladu s ustanoveními Řádu a Pravidel dostavit osobně ke kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1997.html). Ke kontrole studijních povinností musí student přinést v souladu s čl. 14 odst. 3 Pravidel(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1578.html) vlastnoručně podepsaný výpis splněných studijních povinností z předchozího úseku studia (viz čl. 2) dokladující počet kreditů získaných v předchozím úseku studia a výsledek kontroly studia u jednotlivých předmětů (zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška).

    

  2. V případě, že se student nedostaví v řádném termínu ke kontrole studijních povinností a nezapíše se do dalšího ročníku, zveřejní fakulta na úřední desce výzvu, aby se dostavil k zápisu v náhradním termínu stanoveném harmonogramem. Sankce upravuje část C tohoto opatření.


  3. Studenti kombinovaného studia a studenti cizojazyčných programů na FSV UK provádějí kontrolu studijních povinností a zápis do dalšího ročníku pouze dle postupu upraveného v části B tohoto opatření, elektronická kontrola ve smyslu části A opatření jim není v roce 2012 umožněna.


 3. Sankce při neprovedení kontroly studia a zápisu do dalšího ročníku


  1. Student, který neprovede kontrolu studijních povinností ve smyslu části A, nebo B tohoto opatření a nedostaví se ke kontrole ani v náhradním termínu, bude mít ukončeno studium dle  čl 12 odst. 1 písm. B) Řádu. Děkan studentovi na jeho žádost vydá výpis o splněných studijních povinnostech (transkript).


  2. Bez provedení kontroly studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku studia je studentovi umožněn pouze předběžný zápis do jednotlivých předmětů, zápis umožňující složení zkoušky či zápočtu bude studentovi odepřen.

                                                                                  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                        děkan fakulty
Za správnost:


Petr Soukup


Proděkan pro studijní záležitosti

Opatření děkana č.40/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 40/2012

Název:


Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

Účinnost:


5. 9. 2012

V Praze dne 4. září 2012                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty


 Opatření děkana 40/2012 o postupu při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku


( k provedení čl. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy – dále jen „Řád“ a článků 3 a 14 Pravidel pro organizaci studia na FSV UK – dále jen „Pravidla“)
 1. Prezenční studium v českém jazyce a elektronická kontrola studijních povinností


  1. Studenti zapsaní ve studijních programech prezenčního bakalářského a navazujícího magisterského studia na FSV UK, které jsou realizovány v českém jazyce, mají možnost provést kontrolu studijních povinností a zápis do dalšího ročníku studia elektronicky za využití Studijního informačního systému (dále jen „SIS“). Technický postup je upraven v návodu, který je k dispozici na Intranetu FSV UK (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1273.html).


  2. Pokud student požádá elektronicky o provedení kontroly ve smyslu odst. 1 této části a získal v předchozím studiu dostatečný počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku ve smyslu čl. 4 Pravidel (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1578.html), převede studijní referentka studenta do dalšího ročníku. Předchozí věta se nepoužije v okamžiku, kdy studentovi vyprší maximální doba studia, tj. 6 let pro bakalářské studium a 5 let pro navazující magisterské studium; v tomto případě dojde k ukončení studia a student bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn.


  3. Pokud student požádá elektronicky o kontrolu studijních povinností a zápis a nesplňuje podmínky pro postup do dalšího ročníku, zjistí tuto skutečnost v SIS (více viz doprovodný návod http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1273.html ).


  4. Žádost o elektronické provedení kontroly studijních povinností je možno skrze SIS podávat od 10. do 29. září. 2. Klasická kontrola studijních povinností a zápis do dalšího ročníku


  1. Student prezenčního studia na FSV UK v českém jazyce, který

   1. nepožádal dle části A tohoto opatření o provedení kontroly studijních povinností, nebo

   2. požádal, ale podmínky v době žádosti nesplnil,


   je povinen se v souladu s ustanoveními Řádu a Pravidel dostavit osobně ke kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1997.html). Ke kontrole studijních povinností musí student přinést v souladu s čl. 14 odst. 3 Pravidel(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1578.html) vlastnoručně podepsaný výpis splněných studijních povinností z předchozího úseku studia (viz čl. 2) dokladující počet kreditů získaných v předchozím úseku studia a výsledek kontroly studia u jednotlivých předmětů (zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška).

    

  2. V případě, že se student nedostaví v řádném termínu ke kontrole studijních povinností a nezapíše se do dalšího ročníku, zveřejní fakulta na úřední desce výzvu, aby se dostavil k zápisu v náhradním termínu stanoveném harmonogramem. Sankce upravuje část C tohoto opatření.


  3. Studenti kombinovaného studia a studenti cizojazyčných programů na FSV UK provádějí kontrolu studijních povinností a zápis do dalšího ročníku pouze dle postupu upraveného v části B tohoto opatření, elektronická kontrola ve smyslu části A opatření jim není v roce 2012 umožněna.


 3. Sankce při neprovedení kontroly studia a zápisu do dalšího ročníku


  1. Student, který neprovede kontrolu studijních povinností ve smyslu části A, nebo B tohoto opatření a nedostaví se ke kontrole ani v náhradním termínu, bude mít ukončeno studium dle  čl 12 odst. 1 písm. B) Řádu. Děkan studentovi na jeho žádost vydá výpis o splněných studijních povinnostech (transkript).


  2. Bez provedení kontroly studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku studia je studentovi umožněn pouze předběžný zápis do jednotlivých předmětů, zápis umožňující složení zkoušky či zápočtu bude studentovi odepřen.

                                                                                  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                        děkan fakulty
Za správnost:


Petr Soukup


Proděkan pro studijní záležitosti