Informace pro obor Politologie
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Průběh studia


Další detaily týkající se studia naleznetena stránkách Institutu politologických studií  ZDE.

Administrativní povinnosti


Individuální studijní plán


Do 1. listopadu doktorand zpracuje podrobný návrh ISP v elektronické aplikaci SIS (https://is.cuni.cz/studium).


Ještě před zvolením možnosti „Postoupit plán školiteli“ informuje doktorand emailem Centrum doktorských studií (cds-ips@fsv.cuni.cz) Doktorand zapracuje formální a faktické připomínky CDS do návrhu svého ISP nejpozději do 1. prosince. Po kontrole ISP Centrem doktorských studií odešle doktorand svůj ISP školiteli (volba „Postoupit plán školiteli“ v SIS). Školitel má možnost vrátit ISP doktoranda k dopracování. Případné připomínky školitele musí být do ISP zapracovány nejdéle do sedmi pracovních dní a ISP opětovně odeslán školiteli k posouzení. Finální podobu ISP musí doktorand dopracovat nejpozději do 31. prosince.


Návrh ISP schvaluje na svém zasedání Oborová rada příslušného studijního oboru. V případě neschválení plánu Oborovou radou má doktorand zapracuje připomínky Oborové rady, zkonzultuje nový návrh ISP s CDS a nejdéle do sedmi pracovních dní odešle prostřednictvím SIS upravený ISP k opětovnému posouzení.
Hodnocení doktoranda


Hodnocení doktoranda je založeno na míře plnění ISP studentem. Student průběžně informuje svého školitele o plnění jednotlivých částí svého ISP. Do 1. června každého roku studia podává doktorand Roční hodnocení doktoranda v elektronické aplikaci SIS. Ještě před zvolením možnosti „Předat hodnocení školiteli“ informuje doktorand emailem CDS o vyplnění Hodnocení. Teprve po zapracování připomínek od Centra doktorských studií zvolí doktorand možnost „Postoupit hodnocení školiteli“. O schválení (respektive vrácení k dopracování) Hodnocení školitelem a Oborovou radou je doktorand informován e-mailem. Doktorandi nahrávají do SISu i podklady k plnění studijních povinností (zpracované části disertační práce či podklady pro zpracování disertační práce (publikační strategie vycházející z disertační práce, zpracování výzkumného záměru disertačního projektu, seznam prostudované teoretické a metodologické literatury, rešerši literatury, článek vycházející z kapitol disertační práce, scénáře výzkumných šetření atd.), potvrzení z nakladatelství či redakcí časopisů o publikaci výstupů, potvrzení o účasti na konferenci, stážích, letních školách a grantových aktivitách a výpisem známek ze SIS).


Hodnocení doktoranda potvrdí a odůvodní studentův školitel. Hodnocení doktoranda následně schvaluje na svém zasedání Oborová rada příslušného studijního oboru. CDS informuje doktoranda e-mailem o závěrech Oborové rady. Nejpozději do čtrnácti pracovních dní od výzvy ze strany CDS stvrdí doktorand svým podpisem na Sekretariátu IPS, že byl seznámen se závěry Oborové rady.
Vzorově vyplněné dokumenty:

V příloze vyhlášky ředitele IPS č. 8/2014Centrum doktorských studií


Od roku 2012 nabízí Institut politologických studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.Výběrové řízení na akademický rok 2016/2017 bude vypsáno v létě 2016. Vybraní studenti budou po dobu jednoho roku podpořeni v takové výši, která jim umožní plně se věnovat vědecké práci na Institutu politologických studií.Hlavním posláním Centra doktorských studií je vědecká a publikační činnost a participace na koordinaci doktorského studia na institutu.Vybraní studenti do Centra doktorských studií pro akademický rok 2015/2016:


  • Ivana Míková

  • Karolína MusilováDalší výběrové řízení bude vypsáno v létě 2016.


Webové stránky Centra doktorských studií na IPSKontakt


Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Politologie:


Centrum doktorských studií


Email: cds-ips@fsv.cuni.cz


Telefon: 251 080 258


Místnost: J3100 (v době konzultačních hodin)
Informace pro obor PolitologiePrůběh studia


Další detaily týkající se studia naleznetena stránkách Institutu politologických studií  ZDE.

Administrativní povinnosti


Individuální studijní plán


Do 1. listopadu doktorand zpracuje podrobný návrh ISP v elektronické aplikaci SIS (https://is.cuni.cz/studium).


Ještě před zvolením možnosti „Postoupit plán školiteli“ informuje doktorand emailem Centrum doktorských studií (cds-ips@fsv.cuni.cz) Doktorand zapracuje formální a faktické připomínky CDS do návrhu svého ISP nejpozději do 1. prosince. Po kontrole ISP Centrem doktorských studií odešle doktorand svůj ISP školiteli (volba „Postoupit plán školiteli“ v SIS). Školitel má možnost vrátit ISP doktoranda k dopracování. Případné připomínky školitele musí být do ISP zapracovány nejdéle do sedmi pracovních dní a ISP opětovně odeslán školiteli k posouzení. Finální podobu ISP musí doktorand dopracovat nejpozději do 31. prosince.


Návrh ISP schvaluje na svém zasedání Oborová rada příslušného studijního oboru. V případě neschválení plánu Oborovou radou má doktorand zapracuje připomínky Oborové rady, zkonzultuje nový návrh ISP s CDS a nejdéle do sedmi pracovních dní odešle prostřednictvím SIS upravený ISP k opětovnému posouzení.
Hodnocení doktoranda


Hodnocení doktoranda je založeno na míře plnění ISP studentem. Student průběžně informuje svého školitele o plnění jednotlivých částí svého ISP. Do 1. června každého roku studia podává doktorand Roční hodnocení doktoranda v elektronické aplikaci SIS. Ještě před zvolením možnosti „Předat hodnocení školiteli“ informuje doktorand emailem CDS o vyplnění Hodnocení. Teprve po zapracování připomínek od Centra doktorských studií zvolí doktorand možnost „Postoupit hodnocení školiteli“. O schválení (respektive vrácení k dopracování) Hodnocení školitelem a Oborovou radou je doktorand informován e-mailem. Doktorandi nahrávají do SISu i podklady k plnění studijních povinností (zpracované části disertační práce či podklady pro zpracování disertační práce (publikační strategie vycházející z disertační práce, zpracování výzkumného záměru disertačního projektu, seznam prostudované teoretické a metodologické literatury, rešerši literatury, článek vycházející z kapitol disertační práce, scénáře výzkumných šetření atd.), potvrzení z nakladatelství či redakcí časopisů o publikaci výstupů, potvrzení o účasti na konferenci, stážích, letních školách a grantových aktivitách a výpisem známek ze SIS).


Hodnocení doktoranda potvrdí a odůvodní studentův školitel. Hodnocení doktoranda následně schvaluje na svém zasedání Oborová rada příslušného studijního oboru. CDS informuje doktoranda e-mailem o závěrech Oborové rady. Nejpozději do čtrnácti pracovních dní od výzvy ze strany CDS stvrdí doktorand svým podpisem na Sekretariátu IPS, že byl seznámen se závěry Oborové rady.
Vzorově vyplněné dokumenty:

V příloze vyhlášky ředitele IPS č. 8/2014Centrum doktorských studií


Od roku 2012 nabízí Institut politologických studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.Výběrové řízení na akademický rok 2016/2017 bude vypsáno v létě 2016. Vybraní studenti budou po dobu jednoho roku podpořeni v takové výši, která jim umožní plně se věnovat vědecké práci na Institutu politologických studií.Hlavním posláním Centra doktorských studií je vědecká a publikační činnost a participace na koordinaci doktorského studia na institutu.Vybraní studenti do Centra doktorských studií pro akademický rok 2015/2016:


  • Ivana Míková

  • Karolína MusilováDalší výběrové řízení bude vypsáno v létě 2016.


Webové stránky Centra doktorských studií na IPSKontakt


Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Politologie:


Centrum doktorských studií


Email: cds-ips@fsv.cuni.cz


Telefon: 251 080 258


Místnost: J3100 (v době konzultačních hodin)