Pokyn děkana č. 01/2001
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 01/2001


Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky FSV UK
Tímto opatřením zmocňuji vybrané pracovníky fakulty k následujícím úkonům ve vztahu k nakládání s finančními prostředky fakulty :DěkanDěkan fakulty podle čl. 10 statutu FSV za svou činnost odpovídá rektorovi a jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak.Tajemník fakultyTajemník fakulty je podle čl. 13 statutu FSV podřízen děkanovi a rozhoduje ve věcech ekonomických v rozsahu zde stanoveném a je zmocněn tímto opatřením k následujícím úkonům : • je oprávněn nakládat s přidělenými finančními prostředky do výše 500 tis. Kč


 • je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 500 tis. Kč.         Dále:

 • schvaluje úhradu veškerých faktur přesahující částku 20 tis. Kč • schvaluje úhradu faktur týkajících se provozu děkanátu


 • schvaluje poskytování stálých a mimořádných záloh pracovníků děkanátu


 • schvaluje vyúčtování poskytnutých záloh pracovníků děkanátu


 • schvaluje cestovní příkazy na tuzemské i zahraniční služební cesty přísl. pracovníků a vyúčtování služebních cestSvou pravomoc může písemně přenést na pověřené pracovníky v rámci děkanátu. Seznam pracovníků oprávněných ke schvalování jednotlivých úkonů se stanovením pravomocí (povolení jen vybraných úkonů), formou podpisových vzorů bude uložen v ekonomickém oddělení fakulty.Ředitelé institutů a vedoucí součástíŘeditelé institutů a součástí jsou podle čl. 15 statutu FSV UK podřízeni děkanovi a odpovídají za hospodaření se svěřenými finančními prostředky a za jejich hospodárné využití, a to do výše schváleného rozpočtu institutu nebo součásti pro příslušný rok. V této souvislosti jsou zmocněni k těmto úkonům v rámci jimi řízeného institutu příp. součásti : • schvalují úhradu veškerých faktur včetně drobného vydání


 • schvalují poskytování stálých záloh pracovníků


 • schvalují poskytování mimořádných záloh pracovníků


 • schvalují vyúčtování veškerých záloh pracovníků


 • schvalují cestovní příkazy na tuzemské i zahraniční služební cesty a následné vyúčtování nákladů na tyto cestySvou pravomoc mohou písemně přenést na pověřeného pracovníka v rámci institutu příp. součástí.Seznam pracovníků oprávněných ke schvalování jednotlivých úkonů se stanovením pravomocí (povolení jen vybraných úkonů), formou podpisových vzorů bude uložen v ekonomickém oddělení fakulty.Řešitelé rozpočtových a mimorozpočtových grantů • schvalují veškeré faktury na řešení příslušného grantu včetně drobného vydání


 • schvalují poskytování mimořádných záloh


 • schvalují vyúčtování mimořádných záloh


 • schvalují cestovní příkazy na tuzemské a zahraniční pracovní cesty a následné vyúčtování těchto služebních cestPodpisové vzory řešitelů jednotlivých grantů budou uloženy v ekonomickém oddělení.Současně ukládám tajemnici fakulty, ředitelům institutů, vedoucím součástí a řešitelům grantů aby dbali na účelné a hospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky.V Praze dne 1. 2. 2001


Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Děkan fakulty

Pokyn děkana č. 01/2001

Pokyn děkana č. 01/2001


Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky FSV UK
Tímto opatřením zmocňuji vybrané pracovníky fakulty k následujícím úkonům ve vztahu k nakládání s finančními prostředky fakulty :DěkanDěkan fakulty podle čl. 10 statutu FSV za svou činnost odpovídá rektorovi a jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak.Tajemník fakultyTajemník fakulty je podle čl. 13 statutu FSV podřízen děkanovi a rozhoduje ve věcech ekonomických v rozsahu zde stanoveném a je zmocněn tímto opatřením k následujícím úkonům :
         Dále:


Svou pravomoc může písemně přenést na pověřené pracovníky v rámci děkanátu. Seznam pracovníků oprávněných ke schvalování jednotlivých úkonů se stanovením pravomocí (povolení jen vybraných úkonů), formou podpisových vzorů bude uložen v ekonomickém oddělení fakulty.Ředitelé institutů a vedoucí součástíŘeditelé institutů a součástí jsou podle čl. 15 statutu FSV UK podřízeni děkanovi a odpovídají za hospodaření se svěřenými finančními prostředky a za jejich hospodárné využití, a to do výše schváleného rozpočtu institutu nebo součásti pro příslušný rok. V této souvislosti jsou zmocněni k těmto úkonům v rámci jimi řízeného institutu příp. součásti :
Svou pravomoc mohou písemně přenést na pověřeného pracovníka v rámci institutu příp. součástí.Seznam pracovníků oprávněných ke schvalování jednotlivých úkonů se stanovením pravomocí (povolení jen vybraných úkonů), formou podpisových vzorů bude uložen v ekonomickém oddělení fakulty.Řešitelé rozpočtových a mimorozpočtových grantů
Podpisové vzory řešitelů jednotlivých grantů budou uloženy v ekonomickém oddělení.Současně ukládám tajemnici fakulty, ředitelům institutů, vedoucím součástí a řešitelům grantů aby dbali na účelné a hospodárné nakládání se svěřenými finančními prostředky.V Praze dne 1. 2. 2001


Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Děkan fakulty