Opatření děkana č. 35/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.  35/2012


Název:

Harmonogram akademického roku 2012/2013


Účinnost:

Dnem vydání


V Praze dne 8. 6. 2012


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyAkademický rok začíná 1. 10. 2012 a končí 30. 9. 2013. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního se­mestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto har­mo­no­gra­mem.


Zapsání do před­mětu v termínu stanoveném harmonogramem je nut­nou podmínkou pro mož­nost předmět absolvovat!


PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2011/2012 a příprava akademického roku 2012/2013)


3. 9. až 28. 9. 2012


Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magis¬terského studia (dle rozpisu studijního oddělení)


3. 9. až  14. 9. 2012

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

10. 9. 2012

Zkouškové období pro LS 2011/2012 (pokračování)


3. 9. až 14. 9. 2012

(od 10. 9. do 14. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil ředitel institutu mimořádný podzimní termín)

Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­ter­ského studia, kontrola studijních povinností


24., 25., 26., 27. 9. 2012

Zápis stávajících studentů doktorského studia, kon­trola studijních povinností (rozpis podle studijních programů bude vyvěšen na webu - www.fsv.cuni.cz)

12. a 13. 9. 2012

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia

16. 10. 2012

Náhradní termín zápisu studentů doktorského studia

3. 10. 2012

Imatrikulace

11. 10. 2012

Promoce absolventů magisterského studia

18. a 19. 9. 2012

Státní zkoušky doktorského studia

17. 9. 2011 až 21. 9. 2012ZIMNÍ SEMESTR 2012/2013

1. 10. 2012 až 17. 2. 2013

Zahájení výuky v ZS

1. 10. 2012

Výuka

1. 10. 2012 až  21. 12. 2012

Zápis do předmětů v ZS (výhradně prostřednictvím programu SIS)

19. 9. od 10,00 hod. až 12. 10. 2012 do 14,00 hod.

Promoce absolventů bakalářského studia

24. ,25. a 26. 10. 2012

Děkanské volno

26. 10. 2012

Vánoční prázdniny

24. 12. 2012 až 1. 1. 2013

Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k SZK

do 4. 1. 2013

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

14. 1. 2013

Odevzdání diplomových prací  a přihlášek ke SZK

7.1.2013

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášeni k SZK

21.1.2013

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v ZS, nejpozději do 4. 1. 2013


Odevzdání tezí diplomových prací a pro­jektů bakalářských diplomových prací (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci  ZS 2012/2013)

4.2.2013


Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci  ZS 2012/2013

15.2.2013


Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 13. 7. 2012

Odevzdání rigorózních prací

do 10. 9. 2012

Hodnocení výuky studenty za ZS 2012/2013

od 26. 11. 2012 do 14. 12. 2012

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

2. 1. 2013 až 11. 1. 2013

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od  1. 12. 2012

Zkouškové období

14. 1. 2013 až 15. 2. 2013

Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek

18. 2. až 1. 3. 2013

Státní zkoušky

Bakalářské studium  

od 21. 1. 2013

Magisterské studium

od 28. 1. 2013

Doktorské studium

23. 1. 2013 až 3. 2. 2013

Rigorózní zkoušky

od 17. 10. do 26. 10. 2012LETNÍ SEMESTR 2012/2013

18. 2. 2013 až 30. 6. 2013

Zahájení výuky v LS

18. 2. 2013

Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS)

11. 2. od 10,00 hod

až 1. 3. 2013 do 14,00 hod

Výuka

18. 2. 2013 až 17. 5. 2013

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 22. 3. 2013

magisterské 21. 3. 2013

Děkanské volno

29. 3. 2013

Rektorský den

16. 5. 2013

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK

do 17. 5. 2013


Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i ma­­gisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

3. 6. 2013Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 8. 5. 2013

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v ú­mys­lu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nej­dří­ve na konci   LS 2013/2014)

do 7. 6. 2013


Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2013/2014

do 21. 6. 2013

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 4. 1. 2013

Odevzdání rigorózních prací

do 15. 2. 2013

Hodnocení výuky studenty za LS 2012/2013

od 15. 4. do 3. 5. 2013

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

20. 5. 2013 až 24. 5. 2013

Náhrada za 1., 8. a 15. 5. 2013

22 .5. 2013

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 15. 4. 2013

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období

akademického roku 2013/2014

27. 5. 2013 až 28. 6. 2013


2. 9. 2013 až 13. 9. 2013

Státní zkoušky

Bakalářské studium

od 17. 6. 2013

Magisterské studium

od 24. 6. 2013

Doktorské studium

20. 5. 2012 až 24. 5. 2013

Rigorózní zkoušky

od 18. 3. do 29. 3. 2013

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2013

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2013

Přijímací zkoušky

Písemná část

Od 3. 6. 2013

Ústní část

Od 10. 6. 2013

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

17. 6. až 21. 6. 2013

Náhradní termín přijímací zkoušky

27. 6. až 12. 7. 2013

LETNÍ PRÁZDNINY

1. 7. 2013 až 1. 9. 2013

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo¬vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2013; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)

do 31. 7. 2013

Presemestrální období akademického

roku 2013/2014

(Zkouškové období LS viz výše do 14. 9. 2013)


2. 9. až 30. 9. 2013

(od 2. 9. do 13. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení

Opatření děkana č. 35/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.  35/2012


Název:

Harmonogram akademického roku 2012/2013


Účinnost:

Dnem vydání


V Praze dne 8. 6. 2012


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyAkademický rok začíná 1. 10. 2012 a končí 30. 9. 2013. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního se­mestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto har­mo­no­gra­mem.


Zapsání do před­mětu v termínu stanoveném harmonogramem je nut­nou podmínkou pro mož­nost předmět absolvovat!


PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ

(závěr akademického roku 2011/2012 a příprava akademického roku 2012/2013)


3. 9. až 28. 9. 2012


Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magis¬terského studia (dle rozpisu studijního oddělení)


3. 9. až  14. 9. 2012

Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia

10. 9. 2012

Zkouškové období pro LS 2011/2012 (pokračování)


3. 9. až 14. 9. 2012

(od 10. 9. do 14. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil ředitel institutu mimořádný podzimní termín)

Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­ter­ského studia, kontrola studijních povinností


24., 25., 26., 27. 9. 2012

Zápis stávajících studentů doktorského studia, kon­trola studijních povinností (rozpis podle studijních programů bude vyvěšen na webu - www.fsv.cuni.cz)

12. a 13. 9. 2012

Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia

16. 10. 2012

Náhradní termín zápisu studentů doktorského studia

3. 10. 2012

Imatrikulace

11. 10. 2012

Promoce absolventů magisterského studia

18. a 19. 9. 2012

Státní zkoušky doktorského studia

17. 9. 2011 až 21. 9. 2012ZIMNÍ SEMESTR 2012/2013

1. 10. 2012 až 17. 2. 2013

Zahájení výuky v ZS

1. 10. 2012

Výuka

1. 10. 2012 až  21. 12. 2012

Zápis do předmětů v ZS (výhradně prostřednictvím programu SIS)

19. 9. od 10,00 hod. až 12. 10. 2012 do 14,00 hod.

Promoce absolventů bakalářského studia

24. ,25. a 26. 10. 2012

Děkanské volno

26. 10. 2012

Vánoční prázdniny

24. 12. 2012 až 1. 1. 2013

Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k SZK

do 4. 1. 2013

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti přihlášení k SZK

14. 1. 2013

Odevzdání diplomových prací  a přihlášek ke SZK

7.1.2013

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášeni k SZK

21.1.2013

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v ZS, nejpozději do 4. 1. 2013


Odevzdání tezí diplomových prací a pro­jektů bakalářských diplomových prací (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci  ZS 2012/2013)

4.2.2013


Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci  ZS 2012/2013

15.2.2013


Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 13. 7. 2012

Odevzdání rigorózních prací

do 10. 9. 2012

Hodnocení výuky studenty za ZS 2012/2013

od 26. 11. 2012 do 14. 12. 2012

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

2. 1. 2013 až 11. 1. 2013

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od  1. 12. 2012

Zkouškové období

14. 1. 2013 až 15. 2. 2013

Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek

18. 2. až 1. 3. 2013

Státní zkoušky

Bakalářské studium  

od 21. 1. 2013

Magisterské studium

od 28. 1. 2013

Doktorské studium

23. 1. 2013 až 3. 2. 2013

Rigorózní zkoušky

od 17. 10. do 26. 10. 2012LETNÍ SEMESTR 2012/2013

18. 2. 2013 až 30. 6. 2013

Zahájení výuky v LS

18. 2. 2013

Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS)

11. 2. od 10,00 hod

až 1. 3. 2013 do 14,00 hod

Výuka

18. 2. 2013 až 17. 5. 2013

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 22. 3. 2013

magisterské 21. 3. 2013

Děkanské volno

29. 3. 2013

Rektorský den

16. 5. 2013

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK

do 17. 5. 2013


Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i ma­­gisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

3. 6. 2013Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 8. 5. 2013

Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v ú­mys­lu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nej­dří­ve na konci   LS 2013/2014)

do 7. 6. 2013


Zaevidování odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2013/2014

do 21. 6. 2013

Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 4. 1. 2013

Odevzdání rigorózních prací

do 15. 2. 2013

Hodnocení výuky studenty za LS 2012/2013

od 15. 4. do 3. 5. 2013

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

20. 5. 2013 až 24. 5. 2013

Náhrada za 1., 8. a 15. 5. 2013

22 .5. 2013

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 15. 4. 2013

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období

akademického roku 2013/2014

27. 5. 2013 až 28. 6. 2013


2. 9. 2013 až 13. 9. 2013

Státní zkoušky

Bakalářské studium

od 17. 6. 2013

Magisterské studium

od 24. 6. 2013

Doktorské studium

20. 5. 2012 až 24. 5. 2013

Rigorózní zkoušky

od 18. 3. do 29. 3. 2013

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2013

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2013

Přijímací zkoušky

Písemná část

Od 3. 6. 2013

Ústní část

Od 10. 6. 2013

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

17. 6. až 21. 6. 2013

Náhradní termín přijímací zkoušky

27. 6. až 12. 7. 2013

LETNÍ PRÁZDNINY

1. 7. 2013 až 1. 9. 2013

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo¬vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2013; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)

do 31. 7. 2013

Presemestrální období akademického

roku 2013/2014

(Zkouškové období LS viz výše do 14. 9. 2013)


2. 9. až 30. 9. 2013

(od 2. 9. do 13. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení