Opatření děkana č. 34/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 34/2012
Název:


Stanovení slev poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem
Účinnost:


1. října 2012
V Praze dne 4. 6. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                          děkan fakulty


______________________________________________________________________________
S účinností od 1. 10. 2012 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji tyto slevy na poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2012/2013 takto:
 1. U poplatku spojeného se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce v bakalářském studijním oboru Economics and Finance (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) stanovuji slevu dle těchto pravidel:

  1. Studentům oboru v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý akademický rok a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria.

  2. Student, který bude patřit mezi 20 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 1000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  3. Student, který bude patřit mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  4. Slevy dle předchozích dvou odstavců nelze kombinovat.

  5. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c) pro nejlepšího studenta.

 2. Ostatní studenti hradí poplatek v plné výši 3.000,- EUR/semestr  dle Opatření děkana č. 16/2012.


                                                          
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan
Za správnost: Alena Stará


vedoucí studijního oddělení


Charles University in Prague, the Faculty of Social Sciences
Dean’s Provision no. 34/2012

Title:Stipulation of reductions in the study-related fees for an academic year of 2012/2013 in accordance with §58 of the Law on universities no. 111/1998 Coll.- study-related fees

With effect from:


October 1, 2012

In Prague on 04.06.2012
                                                                                  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                       the Dean of the fakulty


_______________________________________________________________________________________________
As of October 1, 2012 and in accordance with Article 33 Para 2 of the Statutes of Charles University and appendix no. 6 of the Statutes of Charles University in the valid form (Study-related fees) I am stipulating the reductions in the study-related fees for an academic year of 2012/2013 in the following way:
 1. Concerning the fees for the studies within the study programme offered in a foreign language in the bachelor’s study discipline Economics and Finance (§58 Para 5 of the Law no. 111/1998 Coll., in the valid form) I am stipulating the reductions in accordance with the following rules:

  1. Student’s GPA (Grade point average) for the previous academic year within the study discipline in an individual year will be calculated based on all the results achieved in the examinations and credits and students will be ranked from the best-achieving to the worst-achieving based on the above-mentioned criteria.

  2. A student ranking among the 20% of best-achievers is entitled to the reduction amounting to 1,000EUR of the fee for each semester in the following academic year.

  3. A student ranking among the 10% of best-achievers is entitled to the reduction amounting to 2,000EUR of the fee for each semester in the following academic year.

  4. Reductions stated in the two previous paragraphs cannot be combined.

  5. In case the number of students within the study discipline in the class is lower than 10, the reduction stated in paragraph c) applies to the best student only.

 2. Other students shall make a full payment amounting 3,000EUR/semester in accordance with the Dean’s provision no. 16/2012.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                               the Dean

Opatření děkana č. 34/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 34/2012
Název:


Stanovení slev poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem
Účinnost:


1. října 2012
V Praze dne 4. 6. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                          děkan fakulty


______________________________________________________________________________
S účinností od 1. 10. 2012 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji tyto slevy na poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2012/2013 takto:
 1. U poplatku spojeného se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce v bakalářském studijním oboru Economics and Finance (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) stanovuji slevu dle těchto pravidel:

  1. Studentům oboru v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý akademický rok a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria.

  2. Student, který bude patřit mezi 20 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 1000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  3. Student, který bude patřit mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  4. Slevy dle předchozích dvou odstavců nelze kombinovat.

  5. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c) pro nejlepšího studenta.

 2. Ostatní studenti hradí poplatek v plné výši 3.000,- EUR/semestr  dle Opatření děkana č. 16/2012.


                                                          
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan
Za správnost: Alena Stará


vedoucí studijního oddělení


Charles University in Prague, the Faculty of Social Sciences
Dean’s Provision no. 34/2012

Title:Stipulation of reductions in the study-related fees for an academic year of 2012/2013 in accordance with §58 of the Law on universities no. 111/1998 Coll.- study-related fees

With effect from:


October 1, 2012

In Prague on 04.06.2012
                                                                                  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                       the Dean of the fakulty


_______________________________________________________________________________________________
As of October 1, 2012 and in accordance with Article 33 Para 2 of the Statutes of Charles University and appendix no. 6 of the Statutes of Charles University in the valid form (Study-related fees) I am stipulating the reductions in the study-related fees for an academic year of 2012/2013 in the following way:
 1. Concerning the fees for the studies within the study programme offered in a foreign language in the bachelor’s study discipline Economics and Finance (§58 Para 5 of the Law no. 111/1998 Coll., in the valid form) I am stipulating the reductions in accordance with the following rules:

  1. Student’s GPA (Grade point average) for the previous academic year within the study discipline in an individual year will be calculated based on all the results achieved in the examinations and credits and students will be ranked from the best-achieving to the worst-achieving based on the above-mentioned criteria.

  2. A student ranking among the 20% of best-achievers is entitled to the reduction amounting to 1,000EUR of the fee for each semester in the following academic year.

  3. A student ranking among the 10% of best-achievers is entitled to the reduction amounting to 2,000EUR of the fee for each semester in the following academic year.

  4. Reductions stated in the two previous paragraphs cannot be combined.

  5. In case the number of students within the study discipline in the class is lower than 10, the reduction stated in paragraph c) applies to the best student only.

 2. Other students shall make a full payment amounting 3,000EUR/semester in accordance with the Dean’s provision no. 16/2012.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                               the Dean