Opatření děkana č.31/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 31/2012

Název:Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost

Účinnost:


1. ledna 2013

V Praze dne 22. 5. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                          děkan fakulty


___________________________________________________________________________________________Čl. 1


Úvodní ustanovení

Základním cílem tohoto opatření je podpořit a ocenit zapojení akademických a vědeckých pracovníků Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK) v grantových projektech.Čl. 2


Podmínky pro udělení finančního bonusu

Finanční bonus může být udělen každému zaměstnanci FSV UK, který jako hlavní řešitel (či jako spoluřešitel meziinstitucionálního grantu zastupující FSV UK) získal výzkumný grant, ze kterého odvádí FSV UK režii. Za výzkumný grant se považují z mezinárodních a zahraničních zejména FP7, či FP8, podporovány budou ale i granty menší (například Mezinárodního visegrádského fondu, GDN), z tuzemských pak jmenovitou zmínku zaslouží zejména GAČR a TAČR, ale podporovány budou i výzkumné granty dalších, rezortních (například MZV, MV, projekty NAKI), regionálních a jinak dosahem omezených grantových, či nadačních agentur atd.


Bonus nepřísluší a nebude přidělován za zprostředkování zdrojů již alokovaných ve prospěch UK – bonus nebude tedy udělen v případě projektů realizovaných skrze orgány UK (PRVOUK, UNCE, Specifický vysokoškolský výzkumu, GAUK).


Bonus slouží výhradně pro podporu vědecké aktivity, nebude tedy udělen mimo rámec primárně vědeckého snažení, tj. například za získání soutěžních i nesoutěžních prostředků projektové povahy (kupříkladu rozvojových projektů MŠMT, OPPA), prostředků získaných skrze vzdělávací, či školící činnosti (letní školy, placené studijní programy), či prostřednictvím dotací ad personam (chairs) apod.

Čl. 3


Výpočet výše finančního bonusu

Pro výpočet výše finančního bonusu je rozhodující celkový objem režie vynaložené v rámci grantu v předcházejícím kalendářním roce ve prospěch FSV UK. Výše finančního bonusu (tj. odměna řešitele plus zákonné odvody) je určena jako rovná jedné čtvrtině režie odvedené z grantu ve prospěch FSV UK.


Příklad: Pro rok 2012 je režie FSV UK stanovena na 19 %, při prvním proplacení finančních bonusů za výzkumné granty jaře 2013 bude tedy finanční pobídka činit 4,75 % z celkového objemu grantových prostředků; pro modelový grant GAČR realizovaný v roce 2012 výhradně na FSV UK v souhrnné výši 1 milion korun tak bonus pro hlavního řešitele činí 47500 Kč včetně zákonných odvodů, hlavnímu řešiteli tedy bude na jaře 2013 po odečtení odvodů vyplaceno 35055 Kč před zdaněním.Čl. 4


Podávání žádostí o finanční bonus, využití finančních prostředků

Žádost o finanční bonus je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK každoročně k 15. březnu. O přidělení, případně krácení bonusu rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.


Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu řešiteli (spoluřešiteli za FSV UK). Na základě písemného návrhu hlavního řešitele podaného každoročně k 15. březnu může být bonus rozdělen i mezi další členy řešitelského týmu zaměstnané na FSV UK.Čl. 5


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje proděkan pro vědu a administrativně je zajišťuje oddělení vědy FSV UK.


FSV UK vyčleňuje v rámci svého rozpočtu prostředky pro finanční bonusy za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost výhradně z vlastních příjmů fakulty, případně z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013. První finanční bonus bude přidělen nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK na rok 2013 řešitelům grantů realizovaných v roce 2012.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan

Opatření děkana č.31/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 31/2012

Název:Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost

Účinnost:


1. ledna 2013

V Praze dne 22. 5. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                          děkan fakulty


___________________________________________________________________________________________Čl. 1


Úvodní ustanovení

Základním cílem tohoto opatření je podpořit a ocenit zapojení akademických a vědeckých pracovníků Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK) v grantových projektech.Čl. 2


Podmínky pro udělení finančního bonusu

Finanční bonus může být udělen každému zaměstnanci FSV UK, který jako hlavní řešitel (či jako spoluřešitel meziinstitucionálního grantu zastupující FSV UK) získal výzkumný grant, ze kterého odvádí FSV UK režii. Za výzkumný grant se považují z mezinárodních a zahraničních zejména FP7, či FP8, podporovány budou ale i granty menší (například Mezinárodního visegrádského fondu, GDN), z tuzemských pak jmenovitou zmínku zaslouží zejména GAČR a TAČR, ale podporovány budou i výzkumné granty dalších, rezortních (například MZV, MV, projekty NAKI), regionálních a jinak dosahem omezených grantových, či nadačních agentur atd.


Bonus nepřísluší a nebude přidělován za zprostředkování zdrojů již alokovaných ve prospěch UK – bonus nebude tedy udělen v případě projektů realizovaných skrze orgány UK (PRVOUK, UNCE, Specifický vysokoškolský výzkumu, GAUK).


Bonus slouží výhradně pro podporu vědecké aktivity, nebude tedy udělen mimo rámec primárně vědeckého snažení, tj. například za získání soutěžních i nesoutěžních prostředků projektové povahy (kupříkladu rozvojových projektů MŠMT, OPPA), prostředků získaných skrze vzdělávací, či školící činnosti (letní školy, placené studijní programy), či prostřednictvím dotací ad personam (chairs) apod.

Čl. 3


Výpočet výše finančního bonusu

Pro výpočet výše finančního bonusu je rozhodující celkový objem režie vynaložené v rámci grantu v předcházejícím kalendářním roce ve prospěch FSV UK. Výše finančního bonusu (tj. odměna řešitele plus zákonné odvody) je určena jako rovná jedné čtvrtině režie odvedené z grantu ve prospěch FSV UK.


Příklad: Pro rok 2012 je režie FSV UK stanovena na 19 %, při prvním proplacení finančních bonusů za výzkumné granty jaře 2013 bude tedy finanční pobídka činit 4,75 % z celkového objemu grantových prostředků; pro modelový grant GAČR realizovaný v roce 2012 výhradně na FSV UK v souhrnné výši 1 milion korun tak bonus pro hlavního řešitele činí 47500 Kč včetně zákonných odvodů, hlavnímu řešiteli tedy bude na jaře 2013 po odečtení odvodů vyplaceno 35055 Kč před zdaněním.Čl. 4


Podávání žádostí o finanční bonus, využití finančních prostředků

Žádost o finanční bonus je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK každoročně k 15. březnu. O přidělení, případně krácení bonusu rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.


Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu řešiteli (spoluřešiteli za FSV UK). Na základě písemného návrhu hlavního řešitele podaného každoročně k 15. březnu může být bonus rozdělen i mezi další členy řešitelského týmu zaměstnané na FSV UK.Čl. 5


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje proděkan pro vědu a administrativně je zajišťuje oddělení vědy FSV UK.


FSV UK vyčleňuje v rámci svého rozpočtu prostředky pro finanční bonusy za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost výhradně z vlastních příjmů fakulty, případně z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013. První finanční bonus bude přidělen nejpozději do pěti týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK na rok 2013 řešitelům grantů realizovaných v roce 2012.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan