Opatření děkana č. 27/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 27/2012Název:

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UKÚčinnost:

3. 5. 2012

V Praze dne 3. 5. 2012


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK se řídí:

 • zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,

 • opatřením děkana č. 17/2008 – Směrnice pro oběh účetních dokladů na FSV UK,

 • pokynem děkana č. 1/2001 – Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky a dodatkem č. 1 k tomuto pokynu z 25. 4.2005,

 • zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.


 1. Předmět úpravy


  Toto opatření upravuje zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zakázek malého rozsahu podle § 12 odst. 6 zákona, podlimitních veřejných zakázek podle § 38 zákona (zjednodušené podlimitní řízení) a nadlimitních veřejných zakázek.

  Zadávání veřejných zakázek v běžném kalendářním roce vyplývá z dlouhodobého záměru fakulty, schváleného rozpočtu včetně kapitálového a dále ze schválených grantových projektů.

  Zadavatelem veřejné zakázky je Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, zastoupená děkanem fakulty.

  Zadávání veřejných zakázek řídí a koordinuje tajemník fakulty, administrativním a organizačním zajištěním zadávání veřejných zakázek je pověřeno ekonomické oddělení. Ředitelé institutů, vedoucí dalších součástí, řešitelé grantových projektů (pracovníci oprávnění děkanem fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky) a vedoucí součástí děkanátu jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost při zadávaní veřejných zakázek.


 2. Veřejná zakázka


  Veřejné zakázky se dělí podle předmětu plnění:

  1. veřejné zakázky na dodávky,

  2. veřejné zakázky na služby

  3. veřejné zakázky na stavební práce.


  Veřejnou zakázkou není práce vykonávaná na základě pracovní smlouvy, pracovního poměru, autorské smlouvy nebo obdobné smlouvy.


 3. Stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky


  1. Předpokládaná hodnota zakázky na dodávky a služby se stanoví jako:

   • předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy, má-li být smlouva uzavřena na dobu určitou,

   • předpokládaná cena celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit,

   • skutečná cena uhrazená během předcházejících 12 měsíců, upravená o změny, které lze očekávat během následujících 12 měsíců v případě opakujících se nebo trvajících dodávek a služeb,

   • součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být pořízeny během následujících 12 měsíců v případě opakujících se nebo trvajících dodávek nebo služeb.


  2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví odborným odhadem na základě údajů a informací o stavebních zakázkách obdobného charakteru s použitím jednotkových cen, a to na základě zpracovaných projektových a technických podkladů.

  3. Zakázka na dodávky, služby a stavební práce nesmí být účelově dělena tak, aby hodnota takto rozdělených zakázek byla nižší než limity stanovené tímto opatřením.

  4. Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých potřeb.

 4. Způsoby zadávání veřejných zakázek


  Veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nepřesahuje částku 150 000 Kč bez DPH:

  1. pověřená osoba zadavatele objedná na návrh pracovníka oprávněného k nakládání se svěřenými finančními prostředky písemnou formou plnění předmětu zakázky u jednoho dodavatele

  2. pracovník oprávněný k nakládání se svěřenými finančními prostředky je povinen při výběru dodavatelské firmy dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Na vyžádání zadavatele je dále povinen doložit způsob výběru dodavatele veřejné zakázky.

  3. objednávka musí obsahovat minimálně:

   • identifikační údaje zadavatele

   • specifikaci předmětu veřejné zakázky včetně vymezení technických a jiných podmínek a kvantifikace (množství, druhu, popisu činností, apod.)

   • termíny plnění

   • místo plnění

   • požadavky na nabídkovou cenu, platební a obchodní podmínky a fakturaci včetně požadavku na uvedení čísla oprávnění k podnikání

   • podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny

   • další podmínky (dle potřeby)

  4. zadavatel může objednávku před započetím plnění zrušit

  5. komunikace mezi zadavatelem a vyzvanými dodavateli probíhá písemně elektronicky, poštou, faxem, resp. osobním převzetím. Doklady o komunikaci jsou uchovávány u spisu zadávacího řízení (veřejné zakázky).

  6. současně není vyloučen postup v zadání zakázky formou výzvy 3 resp. 5 uchazečům o veřejnou zakázku. Zadavatel si dále může v odůvodněných případech vyžádat zajištění smluvního vztahu formou smlouvy o dílo včetně doložení kvalifikačních předpokladů u vybraného dodavatele.


   Veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje částku 150 000 Kč bez DPH a nedosahuje částky 1 000 000 Kč bez DPH:


  7. pověřená osoba zadavatele vyzve na základě návrhu pracovníka oprávněného k nakládání se svěřenými finančními prostředky písemnou formou min. 3 uchazeče o veřejnou zakázku

  8. zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců (dodavatelů), není–li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi (v případě opakovaného vyzývání takových zájemců je nutné k dokumentaci o zadání přiložit písemné zdůvodnění)

  9. zadavatel může vyzvat 1 uchazeče o veřejnou zakázku, je-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky, např. v případě, že se jedná o jediného a výhradního dodavatele předmětu veřejné zakázky v České republice. K dokumentaci o zadání zakázky musí být potom přiloženo písemné zdůvodnění resp. potvrzení této skutečnosti.

  10. písemná výzva musí obsahovat minimálně:

   • identifikační údaje zadavatele,

   • specifikaci předmětu veřejné zakázky včetně vymezení technických a jiných podmínek a kvantifikaci (množství, druhu, popisu činností, apod.),

   • možnost variant nabídek,

   • termíny plnění,

   • místo plnění,

   • podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace,

   • prohlídka místa plnění (pokud bude nutná pro předmět plnění),

   • dodatečné informace k zadávacím podmínkám,

   • lhůta a místo pro podání nabídek (min. 10 kalendářních dnů),

   • zadávací lhůta (délka zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou musí zadavatel rozhodnout),

   • požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky,

   • podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny,

   • způsob hodnocení nabídek (stanovená kritéria),

   • požadavky na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 62 zákona, a to i v prostých kopiích,

   • další podmínky (dle potřeby),

   • obsah, formu a způsob zpracování nabídky.

  11. k hodnocení nabídek stanoví zadavatel minimálně tříčlennou komisi, kterou pověří rovněž otevíráním obálek s nabídkami a posouzením splnění kvalifikace. Tato komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a uchazečům, kteří podali nabídku, podjatá.

  12. komise provede otevírání obálek s nabídkami, o kterém vyhotoví záznam o otevírání obálek s nabídkami, poté provede posouzení splnění kvalifikace, posouzení úplnosti nabídek a hodnocení nabídek. O své činnosti vyhotoví komise záznam se zdůvodněním výběru nejvhodnější nabídky.

  13. zadavatel, na základě stanoviska hodnotící komise rozhodne o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu vybranému uchazeči a oznámení o svém rozhodnutí zašle všem vyzvaným zájemcům

  14. s vybraným uchazečem zadavatel uzavře smlouvu

  15. zadavatel může zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. V případě zrušení zadávacího řízení oznámí tuto skutečnost zadavatel všem vyzvaným zájemcům.

  16. komunikace mezi zadavatelem a vyzvanými dodavateli probíhá písemně elektronicky, poštou, faxem, resp. osobním převzetím. Doklady o komunikaci budou uchovávány u spisu zadávacího řízení (veřejné zakázky).

  17. zadavatel může zadat zakázku rovněž za pomoci externí pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona.


   Veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota u veřejné zakázky na dodávky a služby přesahuje 1 000 000 Kč a nedosahuje částky 2 000 000 Kč bez DPH, u veřejné zakázky na stavební práce přesahuje 1 000 000 Kč bez DPH a nedosahuje 6 000 000 Kč bez DPH:

  18. pověřená osoba zadavatele vyzve na základě návrhu pracovníka oprávněného k nakládání se svěřenými finančními prostředky písemnou formou min. 5 uchazečů o veřejnou zakázku

  19. zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců (dodavatelů), není–li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi (v případě opakovaného vyzývání takových zájemců je nutné k dokumentaci o zadání přiložit písemné zdůvodnění)

  20. zadavatel může vyzvat 1 uchazeče o veřejnou zakázku, je-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky, např. v případě, že se jedná o jediného a výhradního dodavatele předmětu veřejné zakázky v České republice. K dokumentaci o zadání zakázky musí být potom přiloženo písemné zdůvodnění resp. potvrzení této skutečnosti.

  21. písemná výzva musí obsahovat minimálně:

   • identifikační údaje zadavatele,

   • specifikaci předmětu veřejné zakázky včetně vymezení technických a jiných podmínek a kvantifikaci (množství, druhu, popisu činností, apod.),

   • možnost variant nabídek,

   • termíny plnění,

   • místo plnění,

   • podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace,

   • prohlídka místa plnění (pokud bude nutná pro předmět plnění),

   • dodatečné informace k zadávacím podmínkám,

   • lhůta a místo pro podání nabídek (min. 10 kalendářních dnů),

   • zadávací lhůta (délka zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou musí zadavatel rozhodnout),

   • požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky,

   • podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny,

   • způsob hodnocení nabídek (stanovená kritéria),

   • požadavky na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 62 zákona, a to i v prostých kopiích,

   • další podmínky (dle potřeby),

   • obsah, formu a způsob zpracování nabídky.

  22. k hodnocení nabídek stanoví zadavatel minimálně tříčlennou komisi, kterou pověří rovněž otevíráním obálek s nabídkami a posouzením splnění kvalifikace. Tato komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a uchazečům, kteří podali nabídku, podjatá.

  23. komise provede otevírání obálek s nabídkami, o kterém vyhotoví záznam o otevírání obálek s nabídkami, poté provede posouzení splnění kvalifikace, posouzení úplnosti nabídek a hodnocení nabídek. O své činnosti vyhotoví komise záznam se zdůvodněním výběru nejvhodnější nabídky.

  24. zadavatel, na základě stanoviska hodnotící komise rozhodne o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu vybranému uchazeči a oznámení o svém rozhodnutí zašle všem vyzvaným zájemcům.

  25. s vybraným uchazečem zadavatel uzavře smlouvu

  26. zadavatel může zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. V případě zrušení zadávacího řízení oznámí tuto skutečnost zadavatel všem vyzvaným zájemcům.

  27. komunikace mezi zadavatelem a vyzvanými dodavateli probíhá písemně elektronicky, poštou, faxem, resp. osobním převzetím. Doklady o komunikaci jsou uchovávány u spisu zadávacího řízení (veřejné zakázky).


  28. zadavatel může zadat zakázku rovněž za pomoci externí pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona.


   Veřejná zakázka podlimitní na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje 2 000 000 Kč bez DPH a nedosahuje výše 5 857 000 Kč bez DPH1, a veřejná zakázka podlimitní na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje 6 000 000 Kč bez DPH a nedosahuje částky 20 000 000 Kč bez DPH:

   V případě zadávání podlimitní veřejné zakázky zadavatel zadává zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení a plně se při tom řídí § 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

   Zakázku může zadavatel zadat za pomoci pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností podle § 151 zákona.


   Veřejná zakázka podlimitní na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje částku 20 000 000 Kč bez DPH a nedosahuje částky 146 446 000 Kč bez DPH2:

   V případě zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve výše uvedeném rozsahu zadavatel zadává zakázku formou otevřeného nebo užšího řízení a plně se při tom řídí § 27, § 28 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

   Zakázku může zadavatel zadat za pomoci pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností podle § 151 zákona.


   Veřejná zakázka nadlimitní, jejíž předpokládaná hodnota u dodávek a služeb přesahuje částku 5 857 000 Kč bez DPH a veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje částku 146 446 000 Kč bez DPH3:

   V případě zadávání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce zadavatel zadává zakázku formou otevřeného nebo užšího řízení a plně se při tom řídí § 27, § 28 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

   Zakázku může zadavatel zadat za pomoci pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností podle § 151 zákona.

 5. Jiné formy zadání veřejné zakázky:


  V případě jiného způsobu (jiné formy) zadání veřejné zakázky (např. jednací řízení bez uveřejnění, jednací řízení s uveřejněním, soutěž o návrh, dynamický nákupní systém, soutěžní dialog, elektronická burza apod.) bude postupováno podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách.

 6. Uveřejňování zadávacího řízení


  Zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení u zakázek malého rozsahu nad 150 000 Kč bez DPH a do 2 000 000 Kč bez DPH (resp. 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací) je zadavatel povinen zveřejnit na úřední desce fakulty.

  Zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení u zakázek, jejichž hodnota přesahuje částku 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb a 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací (podlimitní a nadlimitní zakázky), je zadavatel povinen zveřejnit podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v Informačním systému veřejných zakázek.

 7. Archivace dokumentace o veřejné zakázce


  Veškerou dokumentaci o veřejné zakázce včetně záznamů o elektronických úkonech podle § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je nutné uchovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy. U veřejných zakázek, jejichž financování je zajištěno z fondů EU (i v případě částečného financování), je nutné dokumentaci uchovávat po dobu 10 let.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 33/2009.


Poznámky

________________________________________

1 resp. výše stanovené nařízením vlády v souladu s § 12 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2 resp. výše stanovené nařízením vlády v souladu s § 12 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

3 resp. výše stanovené nařízením vlády v souladu s § 12 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakulty


Opatření děkana č. 27/2012
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 27/2012Název:

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UKÚčinnost:

3. 5. 2012

V Praze dne 3. 5. 2012


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK se řídí:


 1. Předmět úpravy


  Toto opatření upravuje zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zakázek malého rozsahu podle § 12 odst. 6 zákona, podlimitních veřejných zakázek podle § 38 zákona (zjednodušené podlimitní řízení) a nadlimitních veřejných zakázek.

  Zadávání veřejných zakázek v běžném kalendářním roce vyplývá z dlouhodobého záměru fakulty, schváleného rozpočtu včetně kapitálového a dále ze schválených grantových projektů.

  Zadavatelem veřejné zakázky je Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, zastoupená děkanem fakulty.

  Zadávání veřejných zakázek řídí a koordinuje tajemník fakulty, administrativním a organizačním zajištěním zadávání veřejných zakázek je pověřeno ekonomické oddělení. Ředitelé institutů, vedoucí dalších součástí, řešitelé grantových projektů (pracovníci oprávnění děkanem fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky) a vedoucí součástí děkanátu jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost při zadávaní veřejných zakázek.


 2. Veřejná zakázka


  Veřejné zakázky se dělí podle předmětu plnění:

  1. veřejné zakázky na dodávky,

  2. veřejné zakázky na služby

  3. veřejné zakázky na stavební práce.


  Veřejnou zakázkou není práce vykonávaná na základě pracovní smlouvy, pracovního poměru, autorské smlouvy nebo obdobné smlouvy.


 3. Stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky


  1. Předpokládaná hodnota zakázky na dodávky a služby se stanoví jako:

   • předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy, má-li být smlouva uzavřena na dobu určitou,

   • předpokládaná cena celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit,

   • skutečná cena uhrazená během předcházejících 12 měsíců, upravená o změny, které lze očekávat během následujících 12 měsíců v případě opakujících se nebo trvajících dodávek a služeb,

   • součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být pořízeny během následujících 12 měsíců v případě opakujících se nebo trvajících dodávek nebo služeb.


  2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví odborným odhadem na základě údajů a informací o stavebních zakázkách obdobného charakteru s použitím jednotkových cen, a to na základě zpracovaných projektových a technických podkladů.

  3. Zakázka na dodávky, služby a stavební práce nesmí být účelově dělena tak, aby hodnota takto rozdělených zakázek byla nižší než limity stanovené tímto opatřením.

  4. Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých potřeb.

 4. Způsoby zadávání veřejných zakázek


  Veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nepřesahuje částku 150 000 Kč bez DPH:

  1. pověřená osoba zadavatele objedná na návrh pracovníka oprávněného k nakládání se svěřenými finančními prostředky písemnou formou plnění předmětu zakázky u jednoho dodavatele

  2. pracovník oprávněný k nakládání se svěřenými finančními prostředky je povinen při výběru dodavatelské firmy dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Na vyžádání zadavatele je dále povinen doložit způsob výběru dodavatele veřejné zakázky.

  3. objednávka musí obsahovat minimálně:

   • identifikační údaje zadavatele

   • specifikaci předmětu veřejné zakázky včetně vymezení technických a jiných podmínek a kvantifikace (množství, druhu, popisu činností, apod.)

   • termíny plnění

   • místo plnění

   • požadavky na nabídkovou cenu, platební a obchodní podmínky a fakturaci včetně požadavku na uvedení čísla oprávnění k podnikání

   • podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny

   • další podmínky (dle potřeby)

  4. zadavatel může objednávku před započetím plnění zrušit

  5. komunikace mezi zadavatelem a vyzvanými dodavateli probíhá písemně elektronicky, poštou, faxem, resp. osobním převzetím. Doklady o komunikaci jsou uchovávány u spisu zadávacího řízení (veřejné zakázky).

  6. současně není vyloučen postup v zadání zakázky formou výzvy 3 resp. 5 uchazečům o veřejnou zakázku. Zadavatel si dále může v odůvodněných případech vyžádat zajištění smluvního vztahu formou smlouvy o dílo včetně doložení kvalifikačních předpokladů u vybraného dodavatele.


   Veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje částku 150 000 Kč bez DPH a nedosahuje částky 1 000 000 Kč bez DPH:


  7. pověřená osoba zadavatele vyzve na základě návrhu pracovníka oprávněného k nakládání se svěřenými finančními prostředky písemnou formou min. 3 uchazeče o veřejnou zakázku

  8. zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců (dodavatelů), není–li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi (v případě opakovaného vyzývání takových zájemců je nutné k dokumentaci o zadání přiložit písemné zdůvodnění)

  9. zadavatel může vyzvat 1 uchazeče o veřejnou zakázku, je-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky, např. v případě, že se jedná o jediného a výhradního dodavatele předmětu veřejné zakázky v České republice. K dokumentaci o zadání zakázky musí být potom přiloženo písemné zdůvodnění resp. potvrzení této skutečnosti.

  10. písemná výzva musí obsahovat minimálně:

   • identifikační údaje zadavatele,

   • specifikaci předmětu veřejné zakázky včetně vymezení technických a jiných podmínek a kvantifikaci (množství, druhu, popisu činností, apod.),

   • možnost variant nabídek,

   • termíny plnění,

   • místo plnění,

   • podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace,

   • prohlídka místa plnění (pokud bude nutná pro předmět plnění),

   • dodatečné informace k zadávacím podmínkám,

   • lhůta a místo pro podání nabídek (min. 10 kalendářních dnů),

   • zadávací lhůta (délka zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou musí zadavatel rozhodnout),

   • požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky,

   • podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny,

   • způsob hodnocení nabídek (stanovená kritéria),

   • požadavky na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 62 zákona, a to i v prostých kopiích,

   • další podmínky (dle potřeby),

   • obsah, formu a způsob zpracování nabídky.

  11. k hodnocení nabídek stanoví zadavatel minimálně tříčlennou komisi, kterou pověří rovněž otevíráním obálek s nabídkami a posouzením splnění kvalifikace. Tato komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a uchazečům, kteří podali nabídku, podjatá.

  12. komise provede otevírání obálek s nabídkami, o kterém vyhotoví záznam o otevírání obálek s nabídkami, poté provede posouzení splnění kvalifikace, posouzení úplnosti nabídek a hodnocení nabídek. O své činnosti vyhotoví komise záznam se zdůvodněním výběru nejvhodnější nabídky.

  13. zadavatel, na základě stanoviska hodnotící komise rozhodne o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu vybranému uchazeči a oznámení o svém rozhodnutí zašle všem vyzvaným zájemcům

  14. s vybraným uchazečem zadavatel uzavře smlouvu

  15. zadavatel může zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. V případě zrušení zadávacího řízení oznámí tuto skutečnost zadavatel všem vyzvaným zájemcům.

  16. komunikace mezi zadavatelem a vyzvanými dodavateli probíhá písemně elektronicky, poštou, faxem, resp. osobním převzetím. Doklady o komunikaci budou uchovávány u spisu zadávacího řízení (veřejné zakázky).

  17. zadavatel může zadat zakázku rovněž za pomoci externí pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona.


   Veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota u veřejné zakázky na dodávky a služby přesahuje 1 000 000 Kč a nedosahuje částky 2 000 000 Kč bez DPH, u veřejné zakázky na stavební práce přesahuje 1 000 000 Kč bez DPH a nedosahuje 6 000 000 Kč bez DPH:

  18. pověřená osoba zadavatele vyzve na základě návrhu pracovníka oprávněného k nakládání se svěřenými finančními prostředky písemnou formou min. 5 uchazečů o veřejnou zakázku

  19. zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců (dodavatelů), není–li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi (v případě opakovaného vyzývání takových zájemců je nutné k dokumentaci o zadání přiložit písemné zdůvodnění)

  20. zadavatel může vyzvat 1 uchazeče o veřejnou zakázku, je-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky, např. v případě, že se jedná o jediného a výhradního dodavatele předmětu veřejné zakázky v České republice. K dokumentaci o zadání zakázky musí být potom přiloženo písemné zdůvodnění resp. potvrzení této skutečnosti.

  21. písemná výzva musí obsahovat minimálně:

   • identifikační údaje zadavatele,

   • specifikaci předmětu veřejné zakázky včetně vymezení technických a jiných podmínek a kvantifikaci (množství, druhu, popisu činností, apod.),

   • možnost variant nabídek,

   • termíny plnění,

   • místo plnění,

   • podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace,

   • prohlídka místa plnění (pokud bude nutná pro předmět plnění),

   • dodatečné informace k zadávacím podmínkám,

   • lhůta a místo pro podání nabídek (min. 10 kalendářních dnů),

   • zadávací lhůta (délka zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou musí zadavatel rozhodnout),

   • požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky,

   • podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny,

   • způsob hodnocení nabídek (stanovená kritéria),

   • požadavky na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 62 zákona, a to i v prostých kopiích,

   • další podmínky (dle potřeby),

   • obsah, formu a způsob zpracování nabídky.

  22. k hodnocení nabídek stanoví zadavatel minimálně tříčlennou komisi, kterou pověří rovněž otevíráním obálek s nabídkami a posouzením splnění kvalifikace. Tato komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a uchazečům, kteří podali nabídku, podjatá.

  23. komise provede otevírání obálek s nabídkami, o kterém vyhotoví záznam o otevírání obálek s nabídkami, poté provede posouzení splnění kvalifikace, posouzení úplnosti nabídek a hodnocení nabídek. O své činnosti vyhotoví komise záznam se zdůvodněním výběru nejvhodnější nabídky.

  24. zadavatel, na základě stanoviska hodnotící komise rozhodne o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu vybranému uchazeči a oznámení o svém rozhodnutí zašle všem vyzvaným zájemcům.

  25. s vybraným uchazečem zadavatel uzavře smlouvu

  26. zadavatel může zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. V případě zrušení zadávacího řízení oznámí tuto skutečnost zadavatel všem vyzvaným zájemcům.

  27. komunikace mezi zadavatelem a vyzvanými dodavateli probíhá písemně elektronicky, poštou, faxem, resp. osobním převzetím. Doklady o komunikaci jsou uchovávány u spisu zadávacího řízení (veřejné zakázky).


  28. zadavatel může zadat zakázku rovněž za pomoci externí pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona.


   Veřejná zakázka podlimitní na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje 2 000 000 Kč bez DPH a nedosahuje výše 5 857 000 Kč bez DPH1, a veřejná zakázka podlimitní na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje 6 000 000 Kč bez DPH a nedosahuje částky 20 000 000 Kč bez DPH:

   V případě zadávání podlimitní veřejné zakázky zadavatel zadává zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení a plně se při tom řídí § 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

   Zakázku může zadavatel zadat za pomoci pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností podle § 151 zákona.


   Veřejná zakázka podlimitní na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje částku 20 000 000 Kč bez DPH a nedosahuje částky 146 446 000 Kč bez DPH2:

   V případě zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve výše uvedeném rozsahu zadavatel zadává zakázku formou otevřeného nebo užšího řízení a plně se při tom řídí § 27, § 28 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

   Zakázku může zadavatel zadat za pomoci pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností podle § 151 zákona.


   Veřejná zakázka nadlimitní, jejíž předpokládaná hodnota u dodávek a služeb přesahuje částku 5 857 000 Kč bez DPH a veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje částku 146 446 000 Kč bez DPH3:

   V případě zadávání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce zadavatel zadává zakázku formou otevřeného nebo užšího řízení a plně se při tom řídí § 27, § 28 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

   Zakázku může zadavatel zadat za pomoci pověřené osoby (odborné firmy), jako osoby pověřené výkonem zadavatelských činností podle § 151 zákona.

 5. Jiné formy zadání veřejné zakázky:


  V případě jiného způsobu (jiné formy) zadání veřejné zakázky (např. jednací řízení bez uveřejnění, jednací řízení s uveřejněním, soutěž o návrh, dynamický nákupní systém, soutěžní dialog, elektronická burza apod.) bude postupováno podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách.

 6. Uveřejňování zadávacího řízení


  Zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení u zakázek malého rozsahu nad 150 000 Kč bez DPH a do 2 000 000 Kč bez DPH (resp. 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací) je zadavatel povinen zveřejnit na úřední desce fakulty.

  Zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení u zakázek, jejichž hodnota přesahuje částku 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb a 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací (podlimitní a nadlimitní zakázky), je zadavatel povinen zveřejnit podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v Informačním systému veřejných zakázek.

 7. Archivace dokumentace o veřejné zakázce


  Veškerou dokumentaci o veřejné zakázce včetně záznamů o elektronických úkonech podle § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je nutné uchovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy. U veřejných zakázek, jejichž financování je zajištěno z fondů EU (i v případě částečného financování), je nutné dokumentaci uchovávat po dobu 10 let.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 33/2009.


Poznámky

________________________________________

1 resp. výše stanovené nařízením vlády v souladu s § 12 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2 resp. výše stanovené nařízením vlády v souladu s § 12 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

3 resp. výše stanovené nařízením vlády v souladu s § 12 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakulty