Pokyn děkana č. 8/2003
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 8/2003


k uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UKFakulta sociálních věd uskutečňuje celoživotní vzdělávání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 36 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.


 1. Programy celoživotního vzdělávání


  Fakulta sociálních věd uskutečňuje tyto programy celoživotního vzdělávání :


  1. v kategorii zájmových programů

   Univerzita třetího věku


  2. v kategorii programů orientovaných na výkon povolání


   • EUROPEUM – studium specializační a rozšiřující, které je uskutečňováno ve spolupráci s Právnickou fakultou UK


   • studijní pobyty státních příslušníků ČR


   • studijní pobyty cizích státních příslušníků


   • jednorázové kurzy s odbornou tematikou 2. Organizace celoživotního vzdělávání


  • Programy celoživotního vzdělávání koordinuje na úrovni FSV UK proděkan pro postgraduální studium.


  • Programy celoživotního vzdělávání zajišťují zaměstnanci fakulty. Za uskutečňování Univerzity třetího věku jsou garanti odměňování formou mimořádných odměn. U studijních pobytů jsou stanoveni konzultanti, kterým je za práci se studenty vyplácena odměna za každý semestr. Výše odměny je stanovena pevnou částkou zvláštním opatřením a je vyplácena z příjmů fakulty za tyto studijní pobyty. U programu EUROPEUM jsou veškeré příjmy a výdaje sledovány na zvláštním středisku a náklady na mzdy za práce vykonávané nad rámec pracovních povinností jsou zahrnovány do těchto nákladů. V případě potřeby mohou tuto činnost vykonávat na základě pracovně-právního vztahu i jiné osoby. Náklady na jejich plat (odměnu) musí být hrazeny z příjmů za příslušnou činnost. Uskutečňování programů celoživotního vzdělávání patří do náplně hlavní činnosti fakulty.  • Informace o programu musí být v dostatečném předstihu vhodnou formou zveřejněny. Za včasné zveřejnění těchto informací odpovídají pracovníci pověření organizačním zajištěním příslušné formy studia. 3. Úplata


  • Výše úplaty je stanovena na základě kalkulace nákladů a je vyhlašována Rozhodnutím děkana na aktuální akademický rok  • Zaplacení programu celoživotního vzdělávání prokazuje uchazeč nejpozději při zápisu do příslušného kurzu. Úplata za program se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u Komerční banky, pobočka Praha l. Příslušnou částku je možno také složit do pokladny fakulty.

   Příjmy z programů celoživotního vzdělávání jsou součástí příjmů fakulty. Účetně jsou vedeny jednotlivé programy na samostatných analytických účtech, program EUROPEUM na zvláštním středisku
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení a ruší pokyn děkana č. 13 ze dne 20.9.1999.
Doc.RNDr. Jan Ámos V í š e k , CSc.

děkan fakulty


V Praze dne 29. září 2003Pokyn děkana č. 8/2003

Pokyn děkana č. 8/2003


k uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UKFakulta sociálních věd uskutečňuje celoživotní vzdělávání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 36 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.


 1. Programy celoživotního vzdělávání


  Fakulta sociálních věd uskutečňuje tyto programy celoživotního vzdělávání :


  1. v kategorii zájmových programů

   Univerzita třetího věku


  2. v kategorii programů orientovaných na výkon povolání


   • EUROPEUM – studium specializační a rozšiřující, které je uskutečňováno ve spolupráci s Právnickou fakultou UK


   • studijní pobyty státních příslušníků ČR


   • studijní pobyty cizích státních příslušníků


   • jednorázové kurzy s odbornou tematikou 2. Organizace celoživotního vzdělávání


  • Programy celoživotního vzdělávání koordinuje na úrovni FSV UK proděkan pro postgraduální studium.


  • Programy celoživotního vzdělávání zajišťují zaměstnanci fakulty. Za uskutečňování Univerzity třetího věku jsou garanti odměňování formou mimořádných odměn. U studijních pobytů jsou stanoveni konzultanti, kterým je za práci se studenty vyplácena odměna za každý semestr. Výše odměny je stanovena pevnou částkou zvláštním opatřením a je vyplácena z příjmů fakulty za tyto studijní pobyty. U programu EUROPEUM jsou veškeré příjmy a výdaje sledovány na zvláštním středisku a náklady na mzdy za práce vykonávané nad rámec pracovních povinností jsou zahrnovány do těchto nákladů. V případě potřeby mohou tuto činnost vykonávat na základě pracovně-právního vztahu i jiné osoby. Náklady na jejich plat (odměnu) musí být hrazeny z příjmů za příslušnou činnost. Uskutečňování programů celoživotního vzdělávání patří do náplně hlavní činnosti fakulty.  • Informace o programu musí být v dostatečném předstihu vhodnou formou zveřejněny. Za včasné zveřejnění těchto informací odpovídají pracovníci pověření organizačním zajištěním příslušné formy studia. 3. Úplata


  • Výše úplaty je stanovena na základě kalkulace nákladů a je vyhlašována Rozhodnutím děkana na aktuální akademický rok  • Zaplacení programu celoživotního vzdělávání prokazuje uchazeč nejpozději při zápisu do příslušného kurzu. Úplata za program se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u Komerční banky, pobočka Praha l. Příslušnou částku je možno také složit do pokladny fakulty.

   Příjmy z programů celoživotního vzdělávání jsou součástí příjmů fakulty. Účetně jsou vedeny jednotlivé programy na samostatných analytických účtech, program EUROPEUM na zvláštním středisku
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení a ruší pokyn děkana č. 13 ze dne 20.9.1999.
Doc.RNDr. Jan Ámos V í š e k , CSc.

děkan fakulty


V Praze dne 29. září 2003