Opatření děkana č. 24/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 24/2012 Název:

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platné znění

Účinnost:


dnem vydání


V Praze dne 2. 5. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakultyTímto opatřením se upravuje postup při poskytování informací na Fakultě sociálních věd UK (dále jen FSV) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s opatřením rektora č. 19/2001, o poskytování informací na UK v Praze.
Čl. 1

 1. FSV je součástí Univerzity Karlovy v Praze a uskutečňuje všechny typy studijních programů, včetně programů celoživotního vydělávání. Dále vykonává vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost.

 2. Vnitřní předpisy fakulty, které upravují její organizační strukturu a konkretizují podmínky a vnitřní principy její činnosti, jsou uveřejněny na domácí stránce fakulty www.fsv.cuni.cz.
Čl. 2 1. FSV poskytuje informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách.

 2. Žádost o poskytnutí informace podle zákona se podává prostřednictvím pošty na adresu Děkanát Fakulty sociálních věd v Praze, Smetanovo nábř.6/995, 110 01 Praha 1.

 3. Tuto žádost lze podat i osobně v podatelně na téže adrese nebo poslat faxem na č. 224 235 644 nebo e-mailovou poštou na adresu tajemnik@fsv.cuni.cz nebo dekan@fsv.cuni.cz .
Čl. 3


 1. Podání musí mít náležitosti uvedené v § 14 odst.2 zákona. Jde-li o podání doručené faxem nebo e-mailovou poštou, musí též obsahovat údaje umožňující ověření totožnosti žadatele. V opačném případě se podání nepovažuje za žádost ve smyslu zákona a bude podle § 14 odst.2 odloženo.

 2. V záhlaví žádosti (u e-mailové pošty v „Subject“) musí být vždy uvedeno, že jde o žádost o poskytnutí informace podle zákona.

Čl. 4


 1. Ve věci poskytování informací podle zákona na základě písemných žádostí (včetně žádostí podaných faxem nebo e-mailovou poštou), nejde-li o vydávání rozhodnutí podle čl. 5 nebo čl. 7 jedná jménem FSV tajemník.

 2. Vyřizování písemných žádostí podle odstavce 1 o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem sekretariát děkana a tajemník (dále jen sekretariát). Sekretariát též zabezpečuje evidenci záznamů o doručených žádostech a jejich vyřízení.

 3. Je-li pro vyřízení žádosti třeba součinnosti oddělení děkanátu FSV, popřípadě institutu či další součásti fakulty, poskytne tato součást na vyžádání potřebné informace sekretariátu FSV obratem.

 4. Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) vyřizují věcně příslušná oddělení děkanátu FSV. Nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou může podat svou žádost písemně.

Čl. 5


Rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace nebo poskytnutí jen částečném (§ 15 zákona) vydává na návrh tajemníka FSV děkan. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Čl. 6


 1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace odhadu nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy a podle sazebníku, který je uveden v příloze tohoto opatření. Má-li skutečná výše nákladů na vyřízení žádosti překročit odhad nákladů o více než 15 %, je třeba o tom žadatele uvědomit.

 2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100 Kč, náhrada nákladů se nevyžaduje, v opačném případě se žadateli odhad nákladů sdělí s dotazem, zda na žádosti trvá.

 3. Po zpracování vyžádané informace se žadatel písemně vyzve k zaplacení skutečné výše úhrady nákladů a zaslání dokladu o jejím splacení. Po obdržení tohoto dokladu žadateli informaci bez prodlení poskytne.


 4. Je-li odhad nákladů vyšší než 3 000 Kč, vyžaduje se splacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 30-50 % odhadu nákladů. Splacením této úhrady je podmíněno zahájení zpracovávání požadované informace.

 5. Kalkulaci odhadu nákladů a skutečnou výši úhrady nákladů schvaluje vedoucí ekonomického oddělení FSV. Jde-li o částky nad 3 000 Kč, schvaluje skutečnou výši úhrady tajemník.

 6. Výše uvedené platby se provádí převodem na účet 85033-011/0100, v.s. 991301.

 7. Lhůty pro poskytnutí informace se poté, kdy je žadateli zasláno oznámení podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 a doby než je doručena, pozastavují.Čl. 7


 1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaném podle čl. 5 nebo vydaném orgánem fakulty lze ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 16 zákona podat odvolání.

 2. Odvolání se podává rektorovi UK prostřednictvím orgánu fakulty, který napadené rozhodnutí vydal a to výhradně písemně.

 3. Odvolání musí vždy obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, kopii rozhodnutí o odmítnutí žádosti a sdělení, v čem je spatřováno porušení zákona nebo jiných právních předpisů a podpis. V záhlaví odvolání musí být uvedeno, že jde o odvolání ve věci poskytnutí informace podle zákona.

 4. Orgán fakulty, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání svým novým rozhodnutím v plném rozsahu vyhovět. V opačném případě odvolání spolu se spisovým materiálem neprodleně postoupí rektorovi.

 5. Neobsahuje-li odvolání údaje podle odstavce 3, nebo bylo-li podáno opožděně, bude rektorem odloženo.

 6. Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy. V takovém případě se věc postupuje k novému vyřízení. Právním názorem rektora je subjekt, který původní rozhodnutí vydal, vázán. V opačném případě rektor odvolání zamítne.

 7. Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy. V takovém případě se věc postupuje k novému vyřízení. Právním názorem rektora je subjekt, který původní rozhodnutí vydal, vázán. V opačném případě rektor odvolání zamítne.

 8. Rozhodnutí rektora je konečné a doručuje se ve lhůtě podle § 16 zákona do vlastních rukou.


Čl. 8


 1. Zpráva o činnosti FSV v oblasti poskytování informací (§ 18 zákona) je součástí výroční zprávy o činnosti FSV.

 2. Toto opatření se zveřejňuje na Úřední desce FSV a domácí stránce FSV.
Přílohy:
· Sazebník úhrad
Hodina kvalifikované odborné práce200 KčHodina administrativní a pomocné práce115 KčVěcné náklady:


Fotokopie A41 KčCD55 KčKorespondenceCena obálky a poštovnéCestovnéDle platných právních předpisů· Žádost o poskytnutí informací


· Oznámení o vyřízení žádosti
Náklady, které FSV UK vzniknou v souvislosti s pořizování informace vůči třetí straně, se účtují v plné výši.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší pokyn děkana č. 19/2001.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


tajemník fakulty

Opatření děkana č. 24/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 24/2012 Název:

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platné znění

Účinnost:


dnem vydání


V Praze dne 2. 5. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakultyTímto opatřením se upravuje postup při poskytování informací na Fakultě sociálních věd UK (dále jen FSV) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s opatřením rektora č. 19/2001, o poskytování informací na UK v Praze.
Čl. 1

 1. FSV je součástí Univerzity Karlovy v Praze a uskutečňuje všechny typy studijních programů, včetně programů celoživotního vydělávání. Dále vykonává vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost.

 2. Vnitřní předpisy fakulty, které upravují její organizační strukturu a konkretizují podmínky a vnitřní principy její činnosti, jsou uveřejněny na domácí stránce fakulty www.fsv.cuni.cz.
Čl. 2 1. FSV poskytuje informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách.

 2. Žádost o poskytnutí informace podle zákona se podává prostřednictvím pošty na adresu Děkanát Fakulty sociálních věd v Praze, Smetanovo nábř.6/995, 110 01 Praha 1.

 3. Tuto žádost lze podat i osobně v podatelně na téže adrese nebo poslat faxem na č. 224 235 644 nebo e-mailovou poštou na adresu tajemnik@fsv.cuni.cz nebo dekan@fsv.cuni.cz .
Čl. 3


 1. Podání musí mít náležitosti uvedené v § 14 odst.2 zákona. Jde-li o podání doručené faxem nebo e-mailovou poštou, musí též obsahovat údaje umožňující ověření totožnosti žadatele. V opačném případě se podání nepovažuje za žádost ve smyslu zákona a bude podle § 14 odst.2 odloženo.

 2. V záhlaví žádosti (u e-mailové pošty v „Subject“) musí být vždy uvedeno, že jde o žádost o poskytnutí informace podle zákona.

Čl. 4


 1. Ve věci poskytování informací podle zákona na základě písemných žádostí (včetně žádostí podaných faxem nebo e-mailovou poštou), nejde-li o vydávání rozhodnutí podle čl. 5 nebo čl. 7 jedná jménem FSV tajemník.

 2. Vyřizování písemných žádostí podle odstavce 1 o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem sekretariát děkana a tajemník (dále jen sekretariát). Sekretariát též zabezpečuje evidenci záznamů o doručených žádostech a jejich vyřízení.

 3. Je-li pro vyřízení žádosti třeba součinnosti oddělení děkanátu FSV, popřípadě institutu či další součásti fakulty, poskytne tato součást na vyžádání potřebné informace sekretariátu FSV obratem.

 4. Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) vyřizují věcně příslušná oddělení děkanátu FSV. Nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou může podat svou žádost písemně.

Čl. 5


Rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace nebo poskytnutí jen částečném (§ 15 zákona) vydává na návrh tajemníka FSV děkan. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Čl. 6


 1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace odhadu nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy a podle sazebníku, který je uveden v příloze tohoto opatření. Má-li skutečná výše nákladů na vyřízení žádosti překročit odhad nákladů o více než 15 %, je třeba o tom žadatele uvědomit.

 2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100 Kč, náhrada nákladů se nevyžaduje, v opačném případě se žadateli odhad nákladů sdělí s dotazem, zda na žádosti trvá.

 3. Po zpracování vyžádané informace se žadatel písemně vyzve k zaplacení skutečné výše úhrady nákladů a zaslání dokladu o jejím splacení. Po obdržení tohoto dokladu žadateli informaci bez prodlení poskytne.


 4. Je-li odhad nákladů vyšší než 3 000 Kč, vyžaduje se splacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 30-50 % odhadu nákladů. Splacením této úhrady je podmíněno zahájení zpracovávání požadované informace.

 5. Kalkulaci odhadu nákladů a skutečnou výši úhrady nákladů schvaluje vedoucí ekonomického oddělení FSV. Jde-li o částky nad 3 000 Kč, schvaluje skutečnou výši úhrady tajemník.

 6. Výše uvedené platby se provádí převodem na účet 85033-011/0100, v.s. 991301.

 7. Lhůty pro poskytnutí informace se poté, kdy je žadateli zasláno oznámení podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 a doby než je doručena, pozastavují.Čl. 7


 1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaném podle čl. 5 nebo vydaném orgánem fakulty lze ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 16 zákona podat odvolání.

 2. Odvolání se podává rektorovi UK prostřednictvím orgánu fakulty, který napadené rozhodnutí vydal a to výhradně písemně.

 3. Odvolání musí vždy obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, kopii rozhodnutí o odmítnutí žádosti a sdělení, v čem je spatřováno porušení zákona nebo jiných právních předpisů a podpis. V záhlaví odvolání musí být uvedeno, že jde o odvolání ve věci poskytnutí informace podle zákona.

 4. Orgán fakulty, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání svým novým rozhodnutím v plném rozsahu vyhovět. V opačném případě odvolání spolu se spisovým materiálem neprodleně postoupí rektorovi.

 5. Neobsahuje-li odvolání údaje podle odstavce 3, nebo bylo-li podáno opožděně, bude rektorem odloženo.

 6. Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy. V takovém případě se věc postupuje k novému vyřízení. Právním názorem rektora je subjekt, který původní rozhodnutí vydal, vázán. V opačném případě rektor odvolání zamítne.

 7. Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy. V takovém případě se věc postupuje k novému vyřízení. Právním názorem rektora je subjekt, který původní rozhodnutí vydal, vázán. V opačném případě rektor odvolání zamítne.

 8. Rozhodnutí rektora je konečné a doručuje se ve lhůtě podle § 16 zákona do vlastních rukou.


Čl. 8


 1. Zpráva o činnosti FSV v oblasti poskytování informací (§ 18 zákona) je součástí výroční zprávy o činnosti FSV.

 2. Toto opatření se zveřejňuje na Úřední desce FSV a domácí stránce FSV.
Přílohy:
· Sazebník úhrad
Hodina kvalifikované odborné práce200 KčHodina administrativní a pomocné práce115 KčVěcné náklady:


Fotokopie A41 KčCD55 KčKorespondenceCena obálky a poštovnéCestovnéDle platných právních předpisů· Žádost o poskytnutí informací


· Oznámení o vyřízení žádosti
Náklady, které FSV UK vzniknou v souvislosti s pořizování informace vůči třetí straně, se účtují v plné výši.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší pokyn děkana č. 19/2001.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


tajemník fakulty