Opatření děkana č. 23/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 23/2012

Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2012 – rozpis na instituty

Účinnost:


Dnem vydání

V Praze dne 2. 5. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 24. dubna 2012 rozpočet fakulty na rok 2012 a rozdělení finančních prostředků na rok 2012. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:

InstitutPříspěvek na vzdělávací činnostz toho rozpis příspěvku za absolventa DSPIES15 114200IKSŽ20 2800IMS15 527300IPS12 451200ISS12 844200


Ředitelům institutů a vedoucím součástí ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat k rukám tajemníka fakulty do 31. 5. 2012 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě na adresu: tajemnik@fsv.cuni.cz. Ředitelé institutů a vedoucí součástí zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů. 


V rozpočtu Stipendijního fondu bylo na rok 2012 vyčleněno v rámci účelových stipendií 80 tis. Kč na institut za účelem podpory „pomocných vědeckých sil“.Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemníkovi fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2012. Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku vzdělávací činnosti do Fondu provozních prostředků je předběžně stanoven na 10. 1. 2013. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku budou upřesněny v průběhu září 2012 samostatným opatřením.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 15/2011.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Příloha: tabulka návrhu rozpočtu

Opatření děkana č. 23/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 23/2012

Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2012 – rozpis na instituty

Účinnost:


Dnem vydání

V Praze dne 2. 5. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 24. dubna 2012 rozpočet fakulty na rok 2012 a rozdělení finančních prostředků na rok 2012. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:

InstitutPříspěvek na vzdělávací činnostz toho rozpis příspěvku za absolventa DSPIES15 114200IKSŽ20 2800IMS15 527300IPS12 451200ISS12 844200


Ředitelům institutů a vedoucím součástí ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat k rukám tajemníka fakulty do 31. 5. 2012 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě na adresu: tajemnik@fsv.cuni.cz. Ředitelé institutů a vedoucí součástí zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů. 


V rozpočtu Stipendijního fondu bylo na rok 2012 vyčleněno v rámci účelových stipendií 80 tis. Kč na institut za účelem podpory „pomocných vědeckých sil“.Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemníkovi fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2012. Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku vzdělávací činnosti do Fondu provozních prostředků je předběžně stanoven na 10. 1. 2013. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku budou upřesněny v průběhu září 2012 samostatným opatřením.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 15/2011.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Příloha: tabulka návrhu rozpočtu