Opatření děkana č. 22/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 22/2012 Název:


Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků


Účinnost:
30. 4. 2012
V Praze dne 30. 4. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Pokud nelze ochranu života a zdraví zaměstnanců a jiných osob zajistit technickými nebo technologickými prostředky, je zaměstnavatel povinen je vybavit osobními ochrannými prostředky.
Dle ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 104 a na základě vyhlášky MPSV ČR č. 495/2001 Sb., je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům, popřípadě jiným osobám na svém pracovišti, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, nebo ochrana života a zdraví občanů, k bezplatnému používání osobní ochranné prostředky a oděvy (dále jen OOPP), mycí, čistící a desinfekční prostředky. Zaměstnancům, v prostředí v němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění, též pracovní oděv nebo obuv.
Jako OOPP se mohou poskytovat pouze takové, na které bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. OOPP musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko.
Zaměstnavatel poskytuje OOPP pouze v těch případech, kde zaměstnanci vykonávají práce a činnosti, pro něž se OOPP poskytují. Pro příležitostně nebo nepravidelně vykonávané práce a činnosti, se OOPP poskytují jen na dobu těchto prací nebo činností. Pokud zaměstnanci vykonávají práce nebo činnosti různých profesí, obdrží OOPP odpovídající těmto pracím nebo profesím. Pokud to vyžadují podmínky prací nebo činností, je možno vydat vybavení OOPP, zejména pracovními oděvy dvojmo (jedná se o případy, kdy je nutno OOPP často čistit nebo prát ).
Rozsah poskytování OOPP je upraven seznamem OOPP, který se vypracován na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích. Pokud dojde ke změnám v důsledku nové technologie, změnám nebo vzniku nových pracovních podmínek, provede se nové zhodnocení rizik a úprava seznamu. Tento seznam je nedílnou součástí této směrnice. Nedílnou součástí této směrnice je rovněž vyhodnocení jednotlivých rizik podle jednotlivých pracovišť.
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům též mycí, čistící a desinfekční prostředky. Tyto prostředky se poskytují na základě vyhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždivými látkami. Rozsah tohoto poskytování je nedílnou součástí této směrnice.
Zaměstnanci jsou povinni používat OOPP pouze k činnostem, pro které jim byly poskytnuty, řádně se o ně starat a řádně je ošetřovat. V případech nedostatečné péče o poskytnuté OOPP nebo jejich ztráty, je zaměstnavatel oprávněn požadovat na zaměstnanci jejich úplnou nebo částečnou náhradu. Pominou-li podmínky, pro které byly OOPP poskytovány, je možno je zaměstnanci za zůstatkovou hodnotu odprodat.
Nárok na výdej nových OOPP mají zaměstnanci až po ztrátě funkčních vlastností používaných.


Vedoucí zaměstnanci jsou povinni důsledně a soustavně vyžadovat používání a řádné hospodaření s OOPP. V rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se kontroluje správnost poskytování OOPP a hospodaření s nimi.
O výdeji OOP se vedou osobní karty jednotlivých zaměstnanců. U OOPP s rychlou obměnou (například pracovní rukavice), lze vést pomocnou evidenci v sešitě podle jednotlivých zaměstnanců a časového období poskytování. Poskytování OOPP musí být prokazatelné!

Důvody poskytování:
Číselný znaka) vyžaduje-li to ochrana života nebo zdraví1b) na ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy1zc) z hygienických důvodů2d) z důvodů nadměrného znečištění a opotřebování3


Přílohy:
1. Vyhodnocení rizik podle jednotlivých profesí a pracovišť – viz.: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1718-version1-Vyhodnoceni_rizik_2011.pdf


2. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků podle jednotlivých profesí, popřípadě pracovišť


3. Seznam poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků podle jednotlivých profesí, popřípadě pracovišť

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 15/2009.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


tajemník fakulty

Opatření děkana č. 22/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 22/2012 Název:


Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků


Účinnost:
30. 4. 2012
V Praze dne 30. 4. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Pokud nelze ochranu života a zdraví zaměstnanců a jiných osob zajistit technickými nebo technologickými prostředky, je zaměstnavatel povinen je vybavit osobními ochrannými prostředky.
Dle ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 104 a na základě vyhlášky MPSV ČR č. 495/2001 Sb., je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům, popřípadě jiným osobám na svém pracovišti, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, nebo ochrana života a zdraví občanů, k bezplatnému používání osobní ochranné prostředky a oděvy (dále jen OOPP), mycí, čistící a desinfekční prostředky. Zaměstnancům, v prostředí v němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění, též pracovní oděv nebo obuv.
Jako OOPP se mohou poskytovat pouze takové, na které bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. OOPP musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko.
Zaměstnavatel poskytuje OOPP pouze v těch případech, kde zaměstnanci vykonávají práce a činnosti, pro něž se OOPP poskytují. Pro příležitostně nebo nepravidelně vykonávané práce a činnosti, se OOPP poskytují jen na dobu těchto prací nebo činností. Pokud zaměstnanci vykonávají práce nebo činnosti různých profesí, obdrží OOPP odpovídající těmto pracím nebo profesím. Pokud to vyžadují podmínky prací nebo činností, je možno vydat vybavení OOPP, zejména pracovními oděvy dvojmo (jedná se o případy, kdy je nutno OOPP často čistit nebo prát ).
Rozsah poskytování OOPP je upraven seznamem OOPP, který se vypracován na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích. Pokud dojde ke změnám v důsledku nové technologie, změnám nebo vzniku nových pracovních podmínek, provede se nové zhodnocení rizik a úprava seznamu. Tento seznam je nedílnou součástí této směrnice. Nedílnou součástí této směrnice je rovněž vyhodnocení jednotlivých rizik podle jednotlivých pracovišť.
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům též mycí, čistící a desinfekční prostředky. Tyto prostředky se poskytují na základě vyhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždivými látkami. Rozsah tohoto poskytování je nedílnou součástí této směrnice.
Zaměstnanci jsou povinni používat OOPP pouze k činnostem, pro které jim byly poskytnuty, řádně se o ně starat a řádně je ošetřovat. V případech nedostatečné péče o poskytnuté OOPP nebo jejich ztráty, je zaměstnavatel oprávněn požadovat na zaměstnanci jejich úplnou nebo částečnou náhradu. Pominou-li podmínky, pro které byly OOPP poskytovány, je možno je zaměstnanci za zůstatkovou hodnotu odprodat.
Nárok na výdej nových OOPP mají zaměstnanci až po ztrátě funkčních vlastností používaných.


Vedoucí zaměstnanci jsou povinni důsledně a soustavně vyžadovat používání a řádné hospodaření s OOPP. V rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se kontroluje správnost poskytování OOPP a hospodaření s nimi.
O výdeji OOP se vedou osobní karty jednotlivých zaměstnanců. U OOPP s rychlou obměnou (například pracovní rukavice), lze vést pomocnou evidenci v sešitě podle jednotlivých zaměstnanců a časového období poskytování. Poskytování OOPP musí být prokazatelné!

Důvody poskytování:
Číselný znaka) vyžaduje-li to ochrana života nebo zdraví1b) na ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy1zc) z hygienických důvodů2d) z důvodů nadměrného znečištění a opotřebování3


Přílohy:
1. Vyhodnocení rizik podle jednotlivých profesí a pracovišť – viz.: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1718-version1-Vyhodnoceni_rizik_2011.pdf


2. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků podle jednotlivých profesí, popřípadě pracovišť


3. Seznam poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků podle jednotlivých profesí, popřípadě pracovišť

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 15/2009.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


tajemník fakulty