Opatření děkana č. 18/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 18/2012Název:Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech
Účinnost15. 4. 2012


V Praze dne 11. dubna 2012

PhDr. Jakub Končelík. Ph.D.


děkan fakulty 1. Toto opatření upravuje podmínky pro vyplácení stipendií na podporu studia zahraničních studentů bakalářského programu Bachelor in Economics and Finance (BEF) a navazujících magisterských programů Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES), Central European Comparative Studies (CECS), European Studies (ES), Geopolitical Studies (GPS), International Economic and Political Studies (IEPS), Master in Economics and Finance (MEF), Transatlantic Studies (TS) a Master in International Security Studies (MISS) v akademickém roce 2012/2013 (dále jen „stipendium“). Zdrojem úhrady stipendií je dotace z rozvojových programů MŠMT ČR na projekt Mezinárodní spolupráce v rámci Institucionálního rozvojového plánu fakulty.

 2. O stipendium mohou žádat studenti přijatí ke studiu těchto programů z rozvojových zemí a ze zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické transformace.

 3. Studenti, kteří žádají o stipendium na podporu studia, musí splňovat následující kritéria:

  • nadprůměrný zájem o studium vyjádřený v eseji, která bude součástí žádosti o stipendium;

  • nadprůměrné studijní výsledky doložené v přihlášce;

  • finanční poměry neumožňující pokrytí školného a životních nákladů z vlastních zdrojů (doložené doporučením alespoň dvou profesorů z dřívějšího studia).

 4. Stipendium je určeno na pokrytí nákladů na studium v zimním semestru.  Těmito náklady se rozumí: náklady na poplatek za studium (školné) a příspěvek na životní náklady.  Výše a rozpis stipendia je stanovena samostatným rozhodnutím děkana.

 5. Stipendium bude vypláceno jednou za akademický rok, a to nejpozději do 1 měsíce po zápisu do zimního semestru a po zaplacení řádného poplatku za studium na letní semestr.  Zaplacení poplatku za letní semestr je podmínkou zápisu do zimního semestru.

 6. Vyúčtování příspěvku na životní náklady nebude od studentů požadováno.

 7. Pokud student v letním semestru studium ukončí nebo bude ze studia vyloučen pro porušení studijního a zkušebního řádu UK, nemá nárok na vrácení zaplaceného poplatku za studium v letním semestru.  Tyto prostředky pak budou vráceny MŠMT ČR jako nevyužité stipendium.

 8. Uchazeči žádají o stipendium na formuláři dostupném na www stránkách fakulty.

 9. Komise, která děkanovi navrhuje kandidáty na přidělení stipendia, se skládá z proděkana pro zahraniční styky (předseda komise), proděkana pro studijní záležitosti a vedoucího oddělení zahraničních styků.

 10. 10. Studenti výše uvedených programů, kteří již studují v prvním ročníku za podpory těchto stipendií, se mohou ucházet o přidělení stipendia i na druhý ročník studia. Podmínky zařazení těchto studentů do výběru jsou následující:

  • řádně vyplněná přihláška;

  • vyjádření alespoň jednoho pedagoga FSV (garanta oboru, vedoucího diplomové práce, vyučujícího povinného předmětu) hodnotící jejich dosavadní studium na UK; dopis může být předložen v ČJ nebo v AJ.

  Studenti již nemusejí předkládat esej zdůvodňující zájem o studium, ani doporučení dvou profesorů z dřívějšího studia.

 11. Podmínkou pro vypsání stipendijního programu i v druhém roce studia je získání finanční podpory z dotace MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu.


 12. Na třetí rok studia (v magisterské programy) a čtvrtý rok studia (bakalářský program) nebude stipendium poskytováno

 13. Tímto se ruší Opatření děkana č. 12/2011: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“.PhDr. Jakub Končelík. Ph.D.


děkan fakulty
Za správnost:


Lukáš Martin


vedoucí OZS

Opatření děkana č. 18/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 18/2012Název:Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech
Účinnost15. 4. 2012


V Praze dne 11. dubna 2012

PhDr. Jakub Končelík. Ph.D.


děkan fakulty 1. Toto opatření upravuje podmínky pro vyplácení stipendií na podporu studia zahraničních studentů bakalářského programu Bachelor in Economics and Finance (BEF) a navazujících magisterských programů Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES), Central European Comparative Studies (CECS), European Studies (ES), Geopolitical Studies (GPS), International Economic and Political Studies (IEPS), Master in Economics and Finance (MEF), Transatlantic Studies (TS) a Master in International Security Studies (MISS) v akademickém roce 2012/2013 (dále jen „stipendium“). Zdrojem úhrady stipendií je dotace z rozvojových programů MŠMT ČR na projekt Mezinárodní spolupráce v rámci Institucionálního rozvojového plánu fakulty.

 2. O stipendium mohou žádat studenti přijatí ke studiu těchto programů z rozvojových zemí a ze zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické transformace.

 3. Studenti, kteří žádají o stipendium na podporu studia, musí splňovat následující kritéria:

  • nadprůměrný zájem o studium vyjádřený v eseji, která bude součástí žádosti o stipendium;

  • nadprůměrné studijní výsledky doložené v přihlášce;

  • finanční poměry neumožňující pokrytí školného a životních nákladů z vlastních zdrojů (doložené doporučením alespoň dvou profesorů z dřívějšího studia).

 4. Stipendium je určeno na pokrytí nákladů na studium v zimním semestru.  Těmito náklady se rozumí: náklady na poplatek za studium (školné) a příspěvek na životní náklady.  Výše a rozpis stipendia je stanovena samostatným rozhodnutím děkana.

 5. Stipendium bude vypláceno jednou za akademický rok, a to nejpozději do 1 měsíce po zápisu do zimního semestru a po zaplacení řádného poplatku za studium na letní semestr.  Zaplacení poplatku za letní semestr je podmínkou zápisu do zimního semestru.

 6. Vyúčtování příspěvku na životní náklady nebude od studentů požadováno.

 7. Pokud student v letním semestru studium ukončí nebo bude ze studia vyloučen pro porušení studijního a zkušebního řádu UK, nemá nárok na vrácení zaplaceného poplatku za studium v letním semestru.  Tyto prostředky pak budou vráceny MŠMT ČR jako nevyužité stipendium.

 8. Uchazeči žádají o stipendium na formuláři dostupném na www stránkách fakulty.

 9. Komise, která děkanovi navrhuje kandidáty na přidělení stipendia, se skládá z proděkana pro zahraniční styky (předseda komise), proděkana pro studijní záležitosti a vedoucího oddělení zahraničních styků.

 10. 10. Studenti výše uvedených programů, kteří již studují v prvním ročníku za podpory těchto stipendií, se mohou ucházet o přidělení stipendia i na druhý ročník studia. Podmínky zařazení těchto studentů do výběru jsou následující:

  • řádně vyplněná přihláška;

  • vyjádření alespoň jednoho pedagoga FSV (garanta oboru, vedoucího diplomové práce, vyučujícího povinného předmětu) hodnotící jejich dosavadní studium na UK; dopis může být předložen v ČJ nebo v AJ.

  Studenti již nemusejí předkládat esej zdůvodňující zájem o studium, ani doporučení dvou profesorů z dřívějšího studia.

 11. Podmínkou pro vypsání stipendijního programu i v druhém roce studia je získání finanční podpory z dotace MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu.


 12. Na třetí rok studia (v magisterské programy) a čtvrtý rok studia (bakalářský program) nebude stipendium poskytováno

 13. Tímto se ruší Opatření děkana č. 12/2011: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“.PhDr. Jakub Končelík. Ph.D.


děkan fakulty
Za správnost:


Lukáš Martin


vedoucí OZS