Opatření děkana UK FSV
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana UK FSV

rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakultyTímto opatřením zmocňuji tajemníka fakulty k následujícím úkonům a stanovím tyto odpovědnosti:


Tajemník fakulty jedná a rozhoduje jménem fakulty ve věcech ekonomických, administrativní, provozních a správních v rozsahu uvedeném v čl.13 statutu FSV UK. Dále je tajemník tímto oprávněním zmocněn k následujícím úkonům:


 1. Tajemník je oprávněn nakládat s přidělenými finančními prostředky do výše 500.000,- Kč.


 2. Tajemník je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 500.000,- Kč.


 3. Tajemník odpovídá za chod děkanátu fakulty. Spolupracuje s příslušnými proděkany, kteří mu podle jeho potřeby poskytují informace.

  Tajemník přímo řídí chod ekonomického a provozně technického oddělení, personálního referátu, referátu BOZP a CO a sekretariátu děkana. Zaměstnanci zařazení na oddělení zahraničních styků a vědy, studijního oddělení, SVI a CIVT jsou tajemníkovi administrativně podřízeni a odpovědni, obsahově jejich činnost řídí a odpovídají za ni příslušní proděkani.

  Tajemník jedná v pracovněprávních věcech všech zaměstnanců děkanátu, CIVT a SVI.


 4. Tajemník odpovídá za správu movitého i nemovitého majetku svěřeného orgánům fakulty


 5. Tajemník je členem porady proděkanů a kolegia děkana fakulty.
V Praze dne 18. 10. 1999Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Děkan fakultyOpatření děkana UK FSV

Opatření děkana UK FSV

rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakultyTímto opatřením zmocňuji tajemníka fakulty k následujícím úkonům a stanovím tyto odpovědnosti:


Tajemník fakulty jedná a rozhoduje jménem fakulty ve věcech ekonomických, administrativní, provozních a správních v rozsahu uvedeném v čl.13 statutu FSV UK. Dále je tajemník tímto oprávněním zmocněn k následujícím úkonům:


 1. Tajemník je oprávněn nakládat s přidělenými finančními prostředky do výše 500.000,- Kč.


 2. Tajemník je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 500.000,- Kč.


 3. Tajemník odpovídá za chod děkanátu fakulty. Spolupracuje s příslušnými proděkany, kteří mu podle jeho potřeby poskytují informace.

  Tajemník přímo řídí chod ekonomického a provozně technického oddělení, personálního referátu, referátu BOZP a CO a sekretariátu děkana. Zaměstnanci zařazení na oddělení zahraničních styků a vědy, studijního oddělení, SVI a CIVT jsou tajemníkovi administrativně podřízeni a odpovědni, obsahově jejich činnost řídí a odpovídají za ni příslušní proděkani.

  Tajemník jedná v pracovněprávních věcech všech zaměstnanců děkanátu, CIVT a SVI.


 4. Tajemník odpovídá za správu movitého i nemovitého majetku svěřeného orgánům fakulty


 5. Tajemník je členem porady proděkanů a kolegia děkana fakulty.
V Praze dne 18. 10. 1999Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Děkan fakulty