Opatření děkana č. 39/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 39 / 2011Název:


 Podpora vydávání monografií na UK FSVÚčinnost:


1. 12. 2011

V Praze dne 29. listopadu 2011                         


                                                                                      PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.


                                                                                                      děkan fakulty

Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV
Orgánem spravujícím nástroje podpory vydávání monografií na UK FSV je ediční komise. Podpora se zaměřuje zejména na podporu autorů v počátcích kariéry a vydávání nekomerčních titulů. Podmínkou žádosti o podporu je registrace vydané publikace ve fakultním OBD (dedikace UK FSV).
Ediční komise podpoří vydání monografie finančním příspěvkem, který může dosáhnout maximálně výše ceny obvyklé.[1] Cenu obvyklou stanovuje ediční komise na svém zasedání.
Ediční komise přijímá texty k vydání v podobě rukopisu s vyjasněnými autorskými právy u textu i obrazové složky. Oddělení vědy zajistí na žádost autora smluvní náležitosti vztahu autora a nakladatelství. Ediční komisi bude (před podpisem) předložena k nahlédnutí autorská smlouva.
Ke každé podpořené monografii musí být zpracovány dva externí posudky (tedy pracovníky působícími mimo UK FSV), které zajistí po dohodě nakladatelství nebo oddělení vědy (v tomto případě administruje odměny lektorům oddělení vědy). V případě, že oba lektorské posudky hodnotí monografii kladně, je možné schválit vydání publikace per rollam v době mezi zasedáními ediční komise. V případě, že jeden nebo oba posudky nedoporučují vydání publikace, rozhodne ediční komise na svém zasedání o dalším postupu. V tomto případě může vyžádat další posudek, případně zamítnout vydání publikace v rámci podpory vydávání monografií na UK FSV.
Autoři, jejichž publikace byla vydána a registrována v OBD (dedikována UK FSV), obdrží 15 tis. Kč formou DPP nebo odměny ke mzdě (u interních zaměstnanců) nebo účelovým stipendiem (u studentů). Vyplacení těchto prostředků administruje oddělení vědy.
V roce následujícím po roce registrace publikace v OBD (zpravidla tedy v roce následujícím po vydání monografie), bude odvedena do rozpočtu ediční komise částka odpovídající 60% finančních prostředků, které odpovídají institucionální podpoře monografie daného oboru v roce registrace publikace v OBD. O tuto částku bude krácen rozpočet institutu, kterému je monografie dedikována. Prostředky získané započítáním publikace do výkonu institutu v dalších letech již nebudou kráceny a náleží v plné výši do rozpočtu institutů. Rozdělení finančních prostředků provede oddělení vědy jednou ročně v době přípravy návrhu fakultního rozpočtu.


     


                                                                                              PhDr. Jakub K o n č e l í k, Ph.D.


                                                                                                               děkan fakulty


                                                                                                            


Za správnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., proděkan pro rozvoj[1] Cena obvyklá pro rok 2011 činí 35-40 tis. Kč na publikaci v rozsahu 120 normostran o 1800 znacích.Opatření děkana č. 39/2011
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 39 / 2011Název:


 Podpora vydávání monografií na UK FSVÚčinnost:


1. 12. 2011

V Praze dne 29. listopadu 2011                         


                                                                                      PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.


                                                                                                      děkan fakulty

Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV
Orgánem spravujícím nástroje podpory vydávání monografií na UK FSV je ediční komise. Podpora se zaměřuje zejména na podporu autorů v počátcích kariéry a vydávání nekomerčních titulů. Podmínkou žádosti o podporu je registrace vydané publikace ve fakultním OBD (dedikace UK FSV).
Ediční komise podpoří vydání monografie finančním příspěvkem, který může dosáhnout maximálně výše ceny obvyklé.[1] Cenu obvyklou stanovuje ediční komise na svém zasedání.
Ediční komise přijímá texty k vydání v podobě rukopisu s vyjasněnými autorskými právy u textu i obrazové složky. Oddělení vědy zajistí na žádost autora smluvní náležitosti vztahu autora a nakladatelství. Ediční komisi bude (před podpisem) předložena k nahlédnutí autorská smlouva.
Ke každé podpořené monografii musí být zpracovány dva externí posudky (tedy pracovníky působícími mimo UK FSV), které zajistí po dohodě nakladatelství nebo oddělení vědy (v tomto případě administruje odměny lektorům oddělení vědy). V případě, že oba lektorské posudky hodnotí monografii kladně, je možné schválit vydání publikace per rollam v době mezi zasedáními ediční komise. V případě, že jeden nebo oba posudky nedoporučují vydání publikace, rozhodne ediční komise na svém zasedání o dalším postupu. V tomto případě může vyžádat další posudek, případně zamítnout vydání publikace v rámci podpory vydávání monografií na UK FSV.
Autoři, jejichž publikace byla vydána a registrována v OBD (dedikována UK FSV), obdrží 15 tis. Kč formou DPP nebo odměny ke mzdě (u interních zaměstnanců) nebo účelovým stipendiem (u studentů). Vyplacení těchto prostředků administruje oddělení vědy.
V roce následujícím po roce registrace publikace v OBD (zpravidla tedy v roce následujícím po vydání monografie), bude odvedena do rozpočtu ediční komise částka odpovídající 60% finančních prostředků, které odpovídají institucionální podpoře monografie daného oboru v roce registrace publikace v OBD. O tuto částku bude krácen rozpočet institutu, kterému je monografie dedikována. Prostředky získané započítáním publikace do výkonu institutu v dalších letech již nebudou kráceny a náleží v plné výši do rozpočtu institutů. Rozdělení finančních prostředků provede oddělení vědy jednou ročně v době přípravy návrhu fakultního rozpočtu.


     


                                                                                              PhDr. Jakub K o n č e l í k, Ph.D.


                                                                                                               děkan fakulty


                                                                                                            


Za správnost:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., proděkan pro rozvoj[1] Cena obvyklá pro rok 2011 činí 35-40 tis. Kč na publikaci v rozsahu 120 normostran o 1800 znacích.