Opatření děkana č. 35 / 2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 35/2011


Název:

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Účinnost:

1.11.2011V Praze dne 14. října 2011
PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakulty


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2011.


Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2011

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2011

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

17. ledna 2012

Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

Zahájení dokladové inventury

17. ledna 2012

Ukončení a vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2012

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

31. ledna 2012

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

21. února 2012


Za tímto účelem schvaluji návrh členů Ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2011“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.


Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 32/2010– příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2010.


PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakulty
Přílohy :

Opatření k provádění inventarizací

Jmenování komisí

Jmenování dílčích komisíZa správnost:

Bludská Jana – vedoucí EO

Opatření děkana č. 35 / 2011


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 35/2011


Název:

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV


Účinnost:

1.11.2011V Praze dne 14. října 2011
PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakulty


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2011.


Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2011

Ukončení fyzické inventury

30. listopadu 2011

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

17. ledna 2012

Provedení dokladové inventury u ostatního majetku a závazků

Zahájení dokladové inventury

17. ledna 2012

Ukončení a vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2012

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

31. ledna 2012

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

21. února 2012


Za tímto účelem schvaluji návrh členů Ústřední inventarizační komise, náhradové a likvidační komise a dílčích inventarizačních komisí tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2011“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Za bezchybné provedení inventarizací na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Organizací a zajištěním řádného průběhu inventur pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.


Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 32/2010– příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2010.


PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakulty
Přílohy :

Opatření k provádění inventarizací

Jmenování komisí

Jmenování dílčích komisíZa správnost:

Bludská Jana – vedoucí EO