Dohoda o provedení práce od 1.1.2012
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Informace ekonomického oddělení


Od 1.1.2012 dochází u Dohod o provedení práce  k následujícím změnám:


  1. rozsah hodin, které je možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele na základě DPP, bude zvýšen z dosavadních 150 hodin na 300 hodin v kalendářním roce,


  2. pokud měsíční výdělek u DPP přesáhne 10000,- Kč, bude podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění stejně jako u DPČ. V případě více dohod u jednoho zaměstnavatele, se příjmy budou sčítat.
Tuto informaci Vám podáváme pro potřeby zpracovávání jak přípravu  rozpočtů nově zahajovaných  projektů, tak  pro potřeby rozpočtu ze vzdělávací činnosti.
Pokyny pro zajištění povinných odvodů z pracovněprávních vztahů


Zpracování těchto pokynů bylo iniciováno především významnou novelizací zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb., účinnou od 1. 1. 2012, která mimo jiné zavádí odvody na zdravotní a sociální pojištění u dohod o provedení práce při překročení stanoveného limitu vyplácené mzdy. V reakci na tuto nově zavedenou zákonnou povinnost je nezbytné na UK přijmout některá opatření – doplněný formulář DPP od 1.1.2012
Změna legislativy od 1. 1. 2012


 

Od 1. ledna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 365/2011 Sb., který novelizuje (mimo jiné) zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela zavádí povinnost u dohod o provedení práce odvádět nově SP i ZP v případě, kdy v jednom výplatním období součet všech příjmů z DPP u jednoho zaměstnavatele, tedy na UK jako celku, překročí částku 10 000,- Kč.


Tato novela zavádí povinnost u dohod o provedení práce odvádět nově sociální a zdravotní pojištění. U sociálního pojištění  se provádí odvod v případě, kdy v jednom výplatním období součet všech příjmů z DPP u jednoho zaměstnavatele, tedy na UK jako celku,  překročí částku 10 000,- Kč. U zdravotního pojištění  se provádí odvod v případě částky vyšší než 10 000,- Kč u jedné dohody a neprovádí se součet  za jednoho zaměstnavatelePopsaná změna má pro realizaci výplaty na součástech UK tyto důsledky:  1. vzniká potřeba hlídat součet příjmů z DPP a sledovat překročení stanoveného limitu,

  2. v případě zjištění překročení limitu zajistit na jednotlivých součástech UK vyměření SP a ZP jak za zaměstnance, tak za organizaci,

  3. Při nástupu nového zaměstnance součást UK prověří, zda má na jiné součásti UK pracovněprávní vztah. Pokud ne, tato součást UK se stává pro zaměstnance kmenovou.


Dalším důsledkem je komplikace při uzavírání dohod o provedení práce se zahraničními zaměstnanci. Pokud dojde u zahraničního zaměstnance k překročení limitu a vznikne nutnost odvést SP a ZP, bude pravděpodobně třeba zajistit převod prostředků na ZP zdravotní pojišťovně do zahraničí.


Současně upozorňujeme, že ze stávajícího znění zákoníku práce vyplývá, že DPP nelze uzavírat jinak než písemně (ústně uzavřená DPP je neplatná a nelze za ni vyplatit mzdu), DPP je nutné uzavřít před provedením výplaty mzdy a že DPP musí povinně obsahovat uvedení doby, na kterou se uzavírá.Dovolujeme si Vás dále upozornit  na možný problém (při překročení součtu částek DPP v rámci UK ) na odvod zdravotního a sociálního pojištění za organizaci i u těch středisek, kde  sociální a zdravotní pojištění za organizaci není uvedeno ve smlouvě.Připravuje se:

S účinností od 1. dubna 2012 se podle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách zavádí  povinnost provedení vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovněprávního vztahu, tedy i u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.Dohoda o provedení práce od 1.1.2012

Informace ekonomického oddělení


Od 1.1.2012 dochází u Dohod o provedení práce  k následujícím změnám:


  1. rozsah hodin, které je možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele na základě DPP, bude zvýšen z dosavadních 150 hodin na 300 hodin v kalendářním roce,


  2. pokud měsíční výdělek u DPP přesáhne 10000,- Kč, bude podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění stejně jako u DPČ. V případě více dohod u jednoho zaměstnavatele, se příjmy budou sčítat.
Tuto informaci Vám podáváme pro potřeby zpracovávání jak přípravu  rozpočtů nově zahajovaných  projektů, tak  pro potřeby rozpočtu ze vzdělávací činnosti.
Pokyny pro zajištění povinných odvodů z pracovněprávních vztahů


Zpracování těchto pokynů bylo iniciováno především významnou novelizací zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb., účinnou od 1. 1. 2012, která mimo jiné zavádí odvody na zdravotní a sociální pojištění u dohod o provedení práce při překročení stanoveného limitu vyplácené mzdy. V reakci na tuto nově zavedenou zákonnou povinnost je nezbytné na UK přijmout některá opatření – doplněný formulář DPP od 1.1.2012
Změna legislativy od 1. 1. 2012


 

Od 1. ledna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 365/2011 Sb., který novelizuje (mimo jiné) zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela zavádí povinnost u dohod o provedení práce odvádět nově SP i ZP v případě, kdy v jednom výplatním období součet všech příjmů z DPP u jednoho zaměstnavatele, tedy na UK jako celku, překročí částku 10 000,- Kč.


Tato novela zavádí povinnost u dohod o provedení práce odvádět nově sociální a zdravotní pojištění. U sociálního pojištění  se provádí odvod v případě, kdy v jednom výplatním období součet všech příjmů z DPP u jednoho zaměstnavatele, tedy na UK jako celku,  překročí částku 10 000,- Kč. U zdravotního pojištění  se provádí odvod v případě částky vyšší než 10 000,- Kč u jedné dohody a neprovádí se součet  za jednoho zaměstnavatelePopsaná změna má pro realizaci výplaty na součástech UK tyto důsledky:  1. vzniká potřeba hlídat součet příjmů z DPP a sledovat překročení stanoveného limitu,

  2. v případě zjištění překročení limitu zajistit na jednotlivých součástech UK vyměření SP a ZP jak za zaměstnance, tak za organizaci,

  3. Při nástupu nového zaměstnance součást UK prověří, zda má na jiné součásti UK pracovněprávní vztah. Pokud ne, tato součást UK se stává pro zaměstnance kmenovou.


Dalším důsledkem je komplikace při uzavírání dohod o provedení práce se zahraničními zaměstnanci. Pokud dojde u zahraničního zaměstnance k překročení limitu a vznikne nutnost odvést SP a ZP, bude pravděpodobně třeba zajistit převod prostředků na ZP zdravotní pojišťovně do zahraničí.


Současně upozorňujeme, že ze stávajícího znění zákoníku práce vyplývá, že DPP nelze uzavírat jinak než písemně (ústně uzavřená DPP je neplatná a nelze za ni vyplatit mzdu), DPP je nutné uzavřít před provedením výplaty mzdy a že DPP musí povinně obsahovat uvedení doby, na kterou se uzavírá.Dovolujeme si Vás dále upozornit  na možný problém (při překročení součtu částek DPP v rámci UK ) na odvod zdravotního a sociálního pojištění za organizaci i u těch středisek, kde  sociální a zdravotní pojištění za organizaci není uvedeno ve smlouvě.Připravuje se:

S účinností od 1. dubna 2012 se podle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách zavádí  povinnost provedení vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovněprávního vztahu, tedy i u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.