Pokyn děkana č. 3/2005
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 3/2005


Interní audit a řídící a finanční kontrola


 1. Úvodní ustanovení


  Ministerstvo financí vydalo Vyhlášku č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Vyhláška č.416/2004 Sb., stanovuje podrobnosti o kontrolních postupech, metodách, upravuje strukturu, rozsah, postup, termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol a způsobu předávání zpráv.


  • zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

  • zákonem 123/2003 Sb., kterým se mění zákon 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě,

  • vyhláškou MF ČR č.40/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 2. Interní audit


  Činnost interního auditu na fakultě spočívá v přezkoumávání a vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému (§ 8 ad 3b Vyhlášky č. 416/2004 Sb.,). Auditní práce ověřuje na základě analýzy a vyhodnocení rizik hospodaření jednotlivých pracovišť s veřejnými prostředky se zaměřením na:


  • správnost finanční a majetkové operace, její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností,

  • hospodárnost použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů,

  • efektivnost použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,

  • účelnost použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. 3. Řídící kontrola


  Kontrolní postupy určují uspořádání úkonů a metod použitých ke shromažďování, třídění, vyhodnocení a dokumentování informací o plánování, přípravě a uskutečňování hospodářských operací a jsou nedílnou součástí interních směrnic upravujících tyto činnosti.


  Schvalovací postupy řídící kontroly se provádí před učiněním právního úkonu, kterým vzniká nárok na veřejný příjem – dotaci. Jsou součástí popisů práce vedoucích pracovníků odpovídajících za svěřený úsek hospodaření s veřejnými prostředky. 4. Finanční kontrola


  Předběžná finanční kontrola předchází rozhodnutím o schválení použití veřejných prostředků a spočívá v posouzení, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům, podmínkám a pravidlům.


  Průběžná finanční kontrola spočívá v prověření zda


  • jsou dodržovány stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených hospodářských operací,

  • se stanovené podmínky přizpůsobují průběhu uskutečňování hospodářských operací při změnách ekonomických, právních provozních a jiných podmínek novým rizikům,

  • se provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných hospodářských operacích

      

  Následná finanční kontrola spočívá v prověřování, zkoumání a vyhodnocení zda


  • hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazuje zdroje, stav a pohyb těchto prostředků,

  • stanovené podmínky a postupy jsou v souladu s právními předpisy,

  • jsou plněna přijatá opatření.

      

  Funkční zajištění finanční kontroly


  • příkazce operace je vedoucí pracovník pověřený k nakládání s veřejnými prostředky při realizaci hospodářských operací,

  • správce rozpočtu je vedoucí pracovník odpovědný za správu rozpočtu veřejných prostředků s kterými fakulta disponuje,

  • hlavní účetní je vedoucí pracovník odpovědný za vedení účetnictví na fakultě.

      

  Přezkušování účetních dokladů


  • věcné - odsouhlasení údajů obsažených v účetních dokladech se skutečností,

  • formální - oprávněnost pracovníků ke schvalování účetních operací a úplnost náležitostí předepsaných pro účetní doklady vč. početní kontroly,

  • přípustnost účetní operace - možnost uskutečnění požadovaného úkonu. 5. Organizační zajištění


  Závazné postupy pro vystavování, potvrzování, kontrolu a schvalování účetních dokladů a účetních operací a kontrola hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky se řídí:


  • oběhem dokladů a dělbou pravomocí mezi jednotlivými pracovišti,

  • popisy pracovní činnosti, které stanoví rozdělení odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků při potvrzování a schvalování hospodářských operací 6. Závěrečná ustanovení


  Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 31. ledna 2005
Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty    
Pokyn děkana č. 3/2005

Pokyn děkana č. 3/2005


Interní audit a řídící a finanční kontrola


 1. Úvodní ustanovení


  Ministerstvo financí vydalo Vyhlášku č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Vyhláška č.416/2004 Sb., stanovuje podrobnosti o kontrolních postupech, metodách, upravuje strukturu, rozsah, postup, termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol a způsobu předávání zpráv.


  • zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

  • zákonem 123/2003 Sb., kterým se mění zákon 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě,

  • vyhláškou MF ČR č.40/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 2. Interní audit


  Činnost interního auditu na fakultě spočívá v přezkoumávání a vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému (§ 8 ad 3b Vyhlášky č. 416/2004 Sb.,). Auditní práce ověřuje na základě analýzy a vyhodnocení rizik hospodaření jednotlivých pracovišť s veřejnými prostředky se zaměřením na:


  • správnost finanční a majetkové operace, její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností,

  • hospodárnost použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů,

  • efektivnost použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,

  • účelnost použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. 3. Řídící kontrola


  Kontrolní postupy určují uspořádání úkonů a metod použitých ke shromažďování, třídění, vyhodnocení a dokumentování informací o plánování, přípravě a uskutečňování hospodářských operací a jsou nedílnou součástí interních směrnic upravujících tyto činnosti.


  Schvalovací postupy řídící kontroly se provádí před učiněním právního úkonu, kterým vzniká nárok na veřejný příjem – dotaci. Jsou součástí popisů práce vedoucích pracovníků odpovídajících za svěřený úsek hospodaření s veřejnými prostředky. 4. Finanční kontrola


  Předběžná finanční kontrola předchází rozhodnutím o schválení použití veřejných prostředků a spočívá v posouzení, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům, podmínkám a pravidlům.


  Průběžná finanční kontrola spočívá v prověření zda


  • jsou dodržovány stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených hospodářských operací,

  • se stanovené podmínky přizpůsobují průběhu uskutečňování hospodářských operací při změnách ekonomických, právních provozních a jiných podmínek novým rizikům,

  • se provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných hospodářských operacích

      

  Následná finanční kontrola spočívá v prověřování, zkoumání a vyhodnocení zda


  • hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazuje zdroje, stav a pohyb těchto prostředků,

  • stanovené podmínky a postupy jsou v souladu s právními předpisy,

  • jsou plněna přijatá opatření.

      

  Funkční zajištění finanční kontroly


  • příkazce operace je vedoucí pracovník pověřený k nakládání s veřejnými prostředky při realizaci hospodářských operací,

  • správce rozpočtu je vedoucí pracovník odpovědný za správu rozpočtu veřejných prostředků s kterými fakulta disponuje,

  • hlavní účetní je vedoucí pracovník odpovědný za vedení účetnictví na fakultě.

      

  Přezkušování účetních dokladů


  • věcné - odsouhlasení údajů obsažených v účetních dokladech se skutečností,

  • formální - oprávněnost pracovníků ke schvalování účetních operací a úplnost náležitostí předepsaných pro účetní doklady vč. početní kontroly,

  • přípustnost účetní operace - možnost uskutečnění požadovaného úkonu. 5. Organizační zajištění


  Závazné postupy pro vystavování, potvrzování, kontrolu a schvalování účetních dokladů a účetních operací a kontrola hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky se řídí:


  • oběhem dokladů a dělbou pravomocí mezi jednotlivými pracovišti,

  • popisy pracovní činnosti, které stanoví rozdělení odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků při potvrzování a schvalování hospodářských operací 6. Závěrečná ustanovení


  Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 31. ledna 2005
Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty