Opatření děkana č. 29/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 29/2011


Název:

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2011/2012


Účinnost :

1.9.2011V Praze dne 8. srpna 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyV souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2011/2012 takto:Organizování státních rigorózních zkoušek


Poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK


12 000,- Kč

Poplatek v případě uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za ústní část rigorózní zkoušky


6 000,- Kč

Poplatky jsou splatné formou převodu na bankovní účet č. 85033011/0100 pod variabilním symbolem 700110, specifický symbol – rodné číslo uchazeče,  nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 700110.

Zaplacení prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu nebo fakultním pokladním dokladem.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO

Opatření děkana č. 29/2011


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 29/2011


Název:

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2011/2012


Účinnost :

1.9.2011V Praze dne 8. srpna 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyV souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2011/2012 takto:Organizování státních rigorózních zkoušek


Poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK


12 000,- Kč

Poplatek v případě uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za ústní část rigorózní zkoušky


6 000,- Kč

Poplatky jsou splatné formou převodu na bankovní účet č. 85033011/0100 pod variabilním symbolem 700110, specifický symbol – rodné číslo uchazeče,  nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 700110.

Zaplacení prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu nebo fakultním pokladním dokladem.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO