PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚDPRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Akademický senát Fakulty sociálních věd

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,

a podle čl.15 a 19 Statutu Fakulty sociálních věd

usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Pravidla“) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) požadavky studijních programů, resp. studijních oborů uskutečňovaných na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.


Část I.

Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů

podle Studijního a zkušebního řádu univerzity


Čl. 2

Úseky studijních programů

(K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Úseky studia všech studijních oborů realizovaných na fakultě v rámci studijních programů jsou ročníky.
Čl. 3

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia

(K čl. 4 odst. 7 a 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Pro účely aktuální průběžné kontroly se vždy započítávají všechny kredity získané absolvováním předmětů v daném úseku studia, u volitelných předmětů se jejich výše řídí čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity.


Čl. 4

Minimální počty kreditů

(K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia studijních programů jsou:


  1. v bakalářských studijních programech:


   1. 30 kreditů pro zápis do druhého úseku studia

   2. 60 kreditů pro zápis do třetího úseku studia

   3. 90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

   4. 150 kreditů pro zápis do pátého úseku studia

   5. 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia


  2. v magisterských studijních programech:


   • 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia

   • 40 kreditů pro zápis do třetího úseku studia

   • 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

   • 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia.


 2. V případě přerušení na semestr se snižuje povinnost minimálního počtu kreditů stanovená pro zápis do příslušného úseku studia o jednu polovinu rozdílu minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do předchozího a příslušného úseku studia.


 3. V kombinované formě studia se minimální počet kreditů nestanoví. S tím, že Student kombinované formy studia se může do dalšího úseku studia (ročníku) podle čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK zapsat:


  1. pokud získá normální počet kreditů (čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK), nebo

  2. pokud neabsolvuje zapsaný povinný nebo povinně volitelný předmět a získá normální počet kreditů snížený o počet kreditů z předmětů, v nichž za výše uvedených podmínek neuspěl.

 4. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia není v prezenční formě studia nijak omezen.


Čl. 5

Individuální studijní plán

(K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví. Individuální studijní plán dle čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity může děkan povolit jen ve zcela výjimečných zdůvodněných případech. Individuální studijní plán může děkan studentu v kombinované formě studia povolit též v situaci, kdy student nezíská při nadcházející průběžné kontrole studia počet kreditů předepsaný studijním plánem, jde-li o důvodný případ; tento postup lze během studia uplatnit nejvýše dvakrát.

Čl. 6

Formy studia, přestupy

(K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Studenti v kombinované formě studia v studijních programech uskutečňovaných na fakultě studují podle studijního plánu složeného z povinných, případně povinně volitelných předmětů.

 2. Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu je možný na základě odůvodněné žádosti. Při rozhodování o žádosti se berou v úvahu nejen uvedené důvody, ale i studijní výsledky žadatele. Přestup je možný vždy jen po úspěšném absolvování průběžné kontroly studia (viz čl. 14).


Čl. 7

Přerušení studia a změna studijního plánu během přerušení studia

(K čl. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Podat žádost o přerušení studia z jiných důvodů než těch, které nesouvisí s dosavadním plněním studijních povinností, je možné vždy jen ve třech týdnech před zahájením výuky v příslušném semestru, tímto se upřesňuje ustanovení čl. 5 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity. V případě žádosti o přerušení studia před počátkem výuky v zimním semestru je nutné nejdříve absolvovat kontrolu studijních povinností za uplynulý úsek studia (viz Čl. 14 odst. 2 a 3 a čl. 4)

 2. Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví garant příslušného studijního programu na základě žádosti studenta.


Čl. 8

Právo na zápis předmětu

(K čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity) • 1. Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno


  1. studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) Studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu,

  2. kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana,

  3. nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana.Čl. 9

Opakovaný zápis předmětu

(K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát. Rozdělení předmětů na povinné, povinně volitelné a volitelné stanoví příslušný studijní plán studijního programu, tento plán se zveřejňuje každý rok na internetových stránkách fakulty (Karolinka FSV UK).

 2. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno.


Čl. 10

Kolokvium, zápočet a klauzurní práce

(K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


U předmětů vyučovaných na fakultě je kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce vždy samostatnou kontrolou studia předmětu.

Čl. 11

Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek

(K čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky se nestanoví. Státní závěrečná zkouška je složena ze dvou nebo více částí; první částí je vždy obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, další částí (dalšími částmi) zkouška z diplomního oboru (zkoušky z diplomních oborů). Obhájení bakalářské nebo diplomové práce je podmínkou pro konání druhé a případných dalších částí státní zkoušky.Čl. 12

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty

(K čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví.


Čl. 13

Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním

(K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

 1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním v bakalářském studijním programu je řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok.

 2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním v magisterském studijním programu se nestanoví.Část II

Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech


Čl. 14

Zápis ke studiu, zápis do dalšího úseku studia, odevzdávání přehledu splněných povinností a registrace předmětů


 1. Termín zápisu uchazečů o studium přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem akademického roku, který stanoví svým opatřením děkan v souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu univerzity (dále jen „harmonogram“). Uchazeči, kteří obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia; nemohou-li se ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, sdělí tuto skutečnost nejpozději do posledního dne zápisu uchazečů o studium písemně studijnímu oddělení a požádají o stanovení náhradního termínu zápisu.

 2. Termín zápisu do dalšího úseku studia je stanoven harmonogramem. Zápisu do dalšího úseku studia předchází kontrola studijních povinností, která probíhá zpravidla v týdnu před zahájením výuky v zimním semestru, přesný termín stanoví harmonogram.

 3. Při kontrole studijních povinností musí student předložit vlastnoručně podepsaný výpis splněných studijních povinností z předchozího úseku studia (viz čl. 2) dokladující počet kreditů získaných v předchozím úseku studia a výsledek kontroly studia u jednotlivých předmětů (zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška). Předložení výpisu z předchozí věty je součástí kontroly studia ve smyslu čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity. Předložení výpisu dle první věty tohoto odstavce může být nahrazeno elektronickou kontrolou studijních povinností ve Studijním informačním systému univerzity (dále jen „SIS UK“).

 4. Student, který byl zapsán do dalšího úseku studia, má právo registrovat se do jednotlivých předmětů vypsaných v rozvrhu na jednotlivé semestry daného akademického roku, “Registrací do předmětu” se rozumí potvrzená registrace do příslušného předmětu pomocí SIS UK. Student se může do předmětu zapsat, pokud je zapsán do daného úseku studia a splnil podmínky nutné k zapsání do příslušného předmětu. Registrace do jednotlivých předmětů se po uplynutí doby vyhrazené k registraci do předmětů ukládá do databáze fakultního počítačového systému a slouží jako doklad o tom, že se student skutečně do předmětu registroval.

 5. Registrace do předmětů pro jednotlivé semestry daného úseku studia probíhá zpravidla prvních deset pracovních dnů příslušného semestru.

 6. Bližší podrobnosti týkající se způsobu a časového průběhu zápisu (do studia a jednotlivých úseků) a registrace do předmětů jsou stanoveny harmonogramem.

 7. V případě, že student neprovede registraci do předmětů z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) může podat žádost děkanovi o úřední registraci předmětů. Tuto žádost je možné podat nejpozději do konce šestého týdne výuky příslušného semestru.

 8. Obdobně je možné žádat ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) děkana o výmaz registrace předmětů. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně nemocnicí.


Čl. 15

Průběh studia


 1. Studijní plány jsou na každý semestr upřesněny rozvrhem. Rozvrh musí být připraven nejpozději dvacet pracovních dní před zahájením výuky v příslušném semestru a deset pracovních dní před zahájením výuky v semestru zveřejněn v SIS UK.

 2. Všechny předměty na fakultě jsou jednosemestrální a jsou uzavřeny kontrolou studia předmětu (viz též čl. 10). Pro každý předmět vypsaný v daném semestru vyhotovuje příslušný vyučující sylabus. Sylabus musí obsahovat kód předmětu, název předmětu (v českém i anglickém jazyce), stručnou charakteristiku předmětu, kreditní ohodnocení, jméno, příp. jména vyučujících, rozsah a formu výuky, podmínky pro zapsání předmětu, stručný program po týdnech, formu kontroly studia a seznam povinné, resp. doporučené literatury k předmětu. Garanti studijních programů odpovídají za to, že sylaby všech předmětů vypisovaných v rámci studijního oboru v daném semestru jsou nej¬později první den výuky k dispozici studentům v SIS UK.

 3. Děkan může v souladu s čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu univerzity a na základě písemné žádosti a na doporučení garanta studentu uznat studijní povinnost splněnou v minulosti na fakultě nebo na jiné fakultě univerzity anebo jiné vysoké škole. Uznání studijní povinnosti splněné před více než třemi lety je možné jen ve zcela výjimečných případech. Takto uznaná splněná studijní povinnost se zpravidla započítává pouze do celkových studijních povinností a nikoliv do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia (tj. zpravidla bez přidělení kreditů).

 4. Volitelný předmět musí mít student registrován v SIS UK v příslušném semestru, aby mohl být automaticky započten do splněných studijních povinností. V případě volitelných předmětů absolvovaných v minulosti, které si student neregistroval v SIS UK, je možné tyto předměty uznat jen na základě žádosti. K žádosti dle předchozí věty je nutné stanovisko garanta příslušného studijního programu.Čl. 16

Zkouškové termíny, zapisování výsledků zápočtů a zkoušek

(K čl. 6 odst. 15 a 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Termíny (datum, čas a kapacitu) v minimálním počtu dle odst. 2 pro ukončení předmětů v příslušném semestru zveřejní zkoušející v SIS UK nejméně jeden týden před ukončením výuky (dle aktuálního harmonogramu).

 2. Počet vypsaných termínů dle odstavce 1 nesmí být menší než tři (čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK), počet termínů pro ukončení předmětu musí odpovídat typu kontroly studia, formě prověřování znalostí a dovedností a počtu zapsaných studentů.

 3. Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i do posledních dvou týdnů výuky. Student není povinen využít zkouškové termíny vypsané v posledních dvou týdnech výuky a musí mít umožněn ve zkouškovém období dostatečný počet termínů ve smyslu odstavce 2. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového období a prodlouženého zkouškového období. Podrobnosti upravuje harmonogram akademického roku.

 4. Zkoušející zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu (zápočet či zkouška) byl zaznamenán do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu konání zápočtu nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, může se student obrátit na vedoucího příslušné katedry, který neprodleně zajistí nápravu. V případě prodlení má student možnost obrátit se na děkana a ten zajistí nápravu

 5. Po marném uplynutí zkouškového období (včetně prodlouženého zkouškového období) bude studentovi předmět, u kterého neabsolvoval předepsané ukončení (zápočet nebo zkoušku), označen administrativně jako nesplněný. Tuto skutečnost zaznamená automaticky SIS UK.

 6. Student, vyučující nebo garant příslušného studijního programu mají právo požádat děkana fakulty, aby se druhá opravná zkouška konala před komisí. Složení minimálně tříčlenné komise stanoví děkan po dohodě s příslušným garantem.


Čl. 17

Povinnosti studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia studující v zahraničí v rámci programu Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS


 1. 1. Studenti, kteří jsou vysláni ke studiu do zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS, mají tyto další povinnosti:

  1. před odjezdem na pobyt nahlásit svůj odjezd na studijní oddělení a na oddělení zahraničních styků,

  2. při příjezdu z pobytu nahlásit svůj příjezd na oddělení zahraničních styků a dále předat k archivaci kopii protokolu o předmětech absolvovaných během studia v zahraničí (tzv. transkript),

  3. s garantem vyplnit formulář Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkanem pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK.

 2. Studenti, kteří odjíždějí na pobyt, na který nejsou vysláni fakultou, musí plnit všechny povinnosti uložené Pravidly, nebo přerušit studium.

 3. Pro uznání předmětů u studentů, kteří odjeli na pobyt, na který nebyli fakultou vysláni, je nutno do 1 měsíce po příjezdu si nechat uznat předměty dle postupu v odstavci 1 písmeno c) tohoto článku.

 4. Kredity přiznané v zahraničí dle odstavců 1 a 4 se započítávají do minimálních studijních povinností (čl. 4) a známky, které garant na základě výsledků v zahraničí stanoví, platí pro výpočet prospěchového stipendia za daný úsek studia.Čl. 18

Bakalářské, magisterské závěrečné práce


 1. Bakalářská, resp. magisterská závěrečná práce (dále jen „práce“), se zadává a předkládá v termínech stanovených v harmonogramu

 2. Téma si student zadává formou žádosti vedoucímu katedry, resp. pracovníkovi pověřenému správou prací. Žádost musí mít charakter tezí, tj. musí obsahovat (a) předpokládaný název práce, (b) stručnou charakteristiku tématu a stávající literatury k ní, (c) metody práce, (d) předpokládanou strukturu a (e) základní literaturu, musí být (e) podepsána navrhovaným vedoucím práce. Žádost musí být podána vždy nejméně jeden rok před předpokládaným termínem konání státních zkoušek. O přijetí tezí (včetně případných změn, navržení konzultanta apod.) rozhoduje stanoveným způsobem ředitel institutu, resp. vedoucí katedry.

 3. Práci je třeba předložit ve dvou tištěných kopiích v pevné vazbě v termínu stanoveném katedrou, jež zajišťuje realizaci příslušného studijního oboru. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným fakultou, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah (rozsah se počítá v normostranách, jež jsou definovány počtem 1800 znaků s mezerami na stranu). Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. V případě, že je magisterská práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 50 normostran (90 000 znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. Práce musí mít úpravu titulní strany předepsanou fakultou a obsahovat podepsané prohlášení autora potvrzující původnost textu, jeho rozsah a úplnost uvedených pramenů a literatury. Detaily stanoví opatření děkana.

 4. Zveřejňování prací dle čl. 18a Studijního a zkušebního řádu univerzity zajišťují jednotlivé instituty, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací v SIS UK.

 5. Každou předloženou práci musí písemně posoudit její vedoucí a jeden oponent. Oponenta práce určuje garant příslušného studijního programu po odevzdání práce. Posudky vedoucího práce a oponenta musí být autorovi práce k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem státní zkoušky. Detaily stanoví opatření děkana. Posudky musí obsahovat výslovné doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a také návrh klasifikace práce. V případě, že jsou oba posudky nedoporučující, student má možnost přihlášku ke státní zkoušce stáhnout.


Část III

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech


Čl. 19

Zápis do studia, individuální studijní plán


 1. Termín zápisu uchazečů přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem. Uchazeči, kteří obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia; nemohou-li se ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, sdělí tuto skutečnost nejpozději do posledního dne zápisu písemně studijnímu oddělení.

 2. Nejpozději dva měsíce po zápisu předloží student předsedovi oborové rady sestavený individuální studijní plán schválený školitelem, který musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu. Individuální studijní plán obsahuje:

  1. a) studijní povinnosti studenta doktorského studijního programu včetně časového rozpisu jejich plnění,

  2. b) podmínky umožňující konání státní doktorské zkoušky,

  3. c) harmonogram vypracování disertační práce,

  4. d) v případě prezenčního studia podíl studenta doktorského studijního programu na výuce např. ve formě výpomoci při kontrolách výuky, spoluúčasti na výuce,

  5. e) stanovení rámcového plánu publikační činnosti.

 3. Případné změny v předloženém individuálním studijním plánu lze provést na počátku každého akademického roku vždy pouze se souhlasem školitele a předsedy oborové rady do 30 dnů od zahájení akademického roku.Čl. 20

Průběh studia


 1. Student plní studijní povinnosti v souladu se schváleným individuálním studijním plánem a časovým rozpisem plnění povinností, který je jeho součástí.

 2. Student doktorského studijního programu v prezenční formě se zpravidla od třetího semestru svého studia podílí na výuce formou, kterou stanoví ředitel institutu resp. vedoucí katedry, a to zpravidla na bakalářském stupni. Student doktorského studijního programu může vést semináře a výjimečně také přednášky, a to pouze se souhlasem příslušného garanta bakalářského, eventuálně magisterského programu.

 3. Student doktorského studijního programu se podílí na publikační činnosti institutu resp. fakulty, a to v souladu s oborovými zvyklostmi a akreditací příslušného doktorského studijního programu.

 4. Přestup z jedné formy studia téhož studijního programu do druhé je ve výjimečných případech možný na základě zdůvodněné žádosti. Povolení přestupu je podmíněno doporučením oborové rady příslušného studijního programu. Další způsoby přestupu mezi jednotlivými formami studia téhož studijního programu upravuje Studijní a zkušební řád univerzity.


Čl. 21

Hodnocení průběhu studia


 1. Oborová rada dále v případě hodnocení podle čl. 8 odst. 3 písm. b) Studijního a zkušebního řádu univerzity stanoví, jakým způsobem se nedostatky napraví a stanoví k této nápravě termín; tyto náležitosti se považují za součást individuálního studijního plánu, která podléhá samostatnému hodnocení podle čl. 8 odst. 3 Studijní a zkušební řád univerzity.


Čl. 22

Státní zkouška a obhajoba disertační práce


 1. Státní doktorskou zkoušku je možné konat až po splnění podmínek stanovených schváleným individuálním studijním plánem. Individuální studijní plán je vždy koncipován tak, že se student hlásí ke státní doktorské zkoušce nejpozději do konce třetího roku studia a absolvuje státní doktorskou zkoušku nejpozději do konce čtvrtého ročníku studia.

 2. Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je úspěšné složení státní doktorské zkoušky.

 3. Disertační práce musí být odevzdávána k obhajobě ve třech vázaných exemplářích a v digitální verzi v jediném elektronickém dokumentu na CD či obdobném nosiči dat a musí obsahovat české a anglické shrnutí (summary). Student odevzdává s disertační prací rovněž 5 vytištěných exemplářů tezí a elektronické teze na CD či obdobném nosiči dat. Teze mají rozsah mezi 15 až 20 normostranami. Teze musí obsahovat anglické shrnutí (summary).

 4. Disertační práce prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo samostatné teoretické činnosti. Disertační práce je původní studií, která přináší nové teoretické či empirické poznatky nebo originální metodologické postupy. Disertační práce splňuje veškeré metodické a metodologické nároky kladené na vědecké texty. Její rozsah je minimálně 100 normostran bez abstraktu a příloh. Disertační práce je tematicky a metodologicky uceleným textem.

 5. Výsledky disertační práce musí být publikovány či přijaty k publikování. Výsledky disertační práce mohou být publikovány jako knižní monografie nebo v podobě dílčích studií v recenzovaných vědeckých časopisech.

 6. Zveřejňování disertačních prací dle čl. 18a Studijního a zkušebního řádu univerzity zajišťují jednotlivé instituty, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací v SIS UK.

 7. Student doktorského studijního programu podává přihlášku k obhajobě současně s disertační prací, a to nejméně šest měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejpozději 60 dní před vypsaným termínem pro obhajoby.

 8. Další podrobnosti studia v doktorských studijních programech stanoví opatření děkana.


Část IV

Přechodná a závěrečná ustanovení


Čl. 23

Přechodná ustanovení


 1. Na průběh a kontrolu studia v akademickém roce 2010/2011 se vztahují dosavadní Pravidla.

 2. Úprava studia v doktorských studijních programech dle části III. těchto Pravidel se použije pro studenty zapsané ke studiu po nabytí účinnosti tohoto předpisu, včetně studentů zapsaných ke studiu prvního ročníku začínajícího akademickým rokem 2011/2012. Pro ostatní studenty doktorských studijních programů zapsaných ke studiu před účinností tohoto předpisu se použijí dosavadní Pravidla.


Čl. 24

Závěrečná ustanovení 1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 8. 2. 2011.

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity 1).

 3. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2011/2012 s výjimkou čl. 17, který nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2012/2013.
..............................................................................Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.


předseda Akademického senátu UK FSVPhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan UK FSV 1)  § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne  …………………. .PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚDPRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Akademický senát Fakulty sociálních věd

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,

a podle čl.15 a 19 Statutu Fakulty sociálních věd

usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Pravidla“) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) požadavky studijních programů, resp. studijních oborů uskutečňovaných na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.


Část I.

Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů

podle Studijního a zkušebního řádu univerzity


Čl. 2

Úseky studijních programů

(K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Úseky studia všech studijních oborů realizovaných na fakultě v rámci studijních programů jsou ročníky.
Čl. 3

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia

(K čl. 4 odst. 7 a 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Pro účely aktuální průběžné kontroly se vždy započítávají všechny kredity získané absolvováním předmětů v daném úseku studia, u volitelných předmětů se jejich výše řídí čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity.


Čl. 4

Minimální počty kreditů

(K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia studijních programů jsou:


  1. v bakalářských studijních programech:


   1. 30 kreditů pro zápis do druhého úseku studia

   2. 60 kreditů pro zápis do třetího úseku studia

   3. 90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

   4. 150 kreditů pro zápis do pátého úseku studia

   5. 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia


  2. v magisterských studijních programech:


   • 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia

   • 40 kreditů pro zápis do třetího úseku studia

   • 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

   • 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia.


 2. V případě přerušení na semestr se snižuje povinnost minimálního počtu kreditů stanovená pro zápis do příslušného úseku studia o jednu polovinu rozdílu minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do předchozího a příslušného úseku studia.


 3. V kombinované formě studia se minimální počet kreditů nestanoví. S tím, že Student kombinované formy studia se může do dalšího úseku studia (ročníku) podle čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK zapsat:


  1. pokud získá normální počet kreditů (čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK), nebo

  2. pokud neabsolvuje zapsaný povinný nebo povinně volitelný předmět a získá normální počet kreditů snížený o počet kreditů z předmětů, v nichž za výše uvedených podmínek neuspěl.

 4. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia není v prezenční formě studia nijak omezen.


Čl. 5

Individuální studijní plán

(K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví. Individuální studijní plán dle čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity může děkan povolit jen ve zcela výjimečných zdůvodněných případech. Individuální studijní plán může děkan studentu v kombinované formě studia povolit též v situaci, kdy student nezíská při nadcházející průběžné kontrole studia počet kreditů předepsaný studijním plánem, jde-li o důvodný případ; tento postup lze během studia uplatnit nejvýše dvakrát.

Čl. 6

Formy studia, přestupy

(K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Studenti v kombinované formě studia v studijních programech uskutečňovaných na fakultě studují podle studijního plánu složeného z povinných, případně povinně volitelných předmětů.

 2. Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu je možný na základě odůvodněné žádosti. Při rozhodování o žádosti se berou v úvahu nejen uvedené důvody, ale i studijní výsledky žadatele. Přestup je možný vždy jen po úspěšném absolvování průběžné kontroly studia (viz čl. 14).


Čl. 7

Přerušení studia a změna studijního plánu během přerušení studia

(K čl. 5 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Podat žádost o přerušení studia z jiných důvodů než těch, které nesouvisí s dosavadním plněním studijních povinností, je možné vždy jen ve třech týdnech před zahájením výuky v příslušném semestru, tímto se upřesňuje ustanovení čl. 5 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity. V případě žádosti o přerušení studia před počátkem výuky v zimním semestru je nutné nejdříve absolvovat kontrolu studijních povinností za uplynulý úsek studia (viz Čl. 14 odst. 2 a 3 a čl. 4)

 2. Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví garant příslušného studijního programu na základě žádosti studenta.


Čl. 8

Právo na zápis předmětu

(K čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity)
Čl. 9

Opakovaný zápis předmětu

(K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát. Rozdělení předmětů na povinné, povinně volitelné a volitelné stanoví příslušný studijní plán studijního programu, tento plán se zveřejňuje každý rok na internetových stránkách fakulty (Karolinka FSV UK).

 2. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno.


Čl. 10

Kolokvium, zápočet a klauzurní práce

(K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


U předmětů vyučovaných na fakultě je kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce vždy samostatnou kontrolou studia předmětu.

Čl. 11

Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek

(K čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky se nestanoví. Státní závěrečná zkouška je složena ze dvou nebo více částí; první částí je vždy obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, další částí (dalšími částmi) zkouška z diplomního oboru (zkoušky z diplomních oborů). Obhájení bakalářské nebo diplomové práce je podmínkou pro konání druhé a případných dalších částí státní zkoušky.Čl. 12

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty

(K čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu stanovenému v čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu univerzity nestanoví.


Čl. 13

Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním

(K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

 1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním v bakalářském studijním programu je řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok.

 2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním v magisterském studijním programu se nestanoví.Část II

Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech


Čl. 14

Zápis ke studiu, zápis do dalšího úseku studia, odevzdávání přehledu splněných povinností a registrace předmětů


 1. Termín zápisu uchazečů o studium přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem akademického roku, který stanoví svým opatřením děkan v souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu univerzity (dále jen „harmonogram“). Uchazeči, kteří obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia; nemohou-li se ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, sdělí tuto skutečnost nejpozději do posledního dne zápisu uchazečů o studium písemně studijnímu oddělení a požádají o stanovení náhradního termínu zápisu.

 2. Termín zápisu do dalšího úseku studia je stanoven harmonogramem. Zápisu do dalšího úseku studia předchází kontrola studijních povinností, která probíhá zpravidla v týdnu před zahájením výuky v zimním semestru, přesný termín stanoví harmonogram.

 3. Při kontrole studijních povinností musí student předložit vlastnoručně podepsaný výpis splněných studijních povinností z předchozího úseku studia (viz čl. 2) dokladující počet kreditů získaných v předchozím úseku studia a výsledek kontroly studia u jednotlivých předmětů (zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška). Předložení výpisu z předchozí věty je součástí kontroly studia ve smyslu čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity. Předložení výpisu dle první věty tohoto odstavce může být nahrazeno elektronickou kontrolou studijních povinností ve Studijním informačním systému univerzity (dále jen „SIS UK“).

 4. Student, který byl zapsán do dalšího úseku studia, má právo registrovat se do jednotlivých předmětů vypsaných v rozvrhu na jednotlivé semestry daného akademického roku, “Registrací do předmětu” se rozumí potvrzená registrace do příslušného předmětu pomocí SIS UK. Student se může do předmětu zapsat, pokud je zapsán do daného úseku studia a splnil podmínky nutné k zapsání do příslušného předmětu. Registrace do jednotlivých předmětů se po uplynutí doby vyhrazené k registraci do předmětů ukládá do databáze fakultního počítačového systému a slouží jako doklad o tom, že se student skutečně do předmětu registroval.

 5. Registrace do předmětů pro jednotlivé semestry daného úseku studia probíhá zpravidla prvních deset pracovních dnů příslušného semestru.

 6. Bližší podrobnosti týkající se způsobu a časového průběhu zápisu (do studia a jednotlivých úseků) a registrace do předmětů jsou stanoveny harmonogramem.

 7. V případě, že student neprovede registraci do předmětů z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) může podat žádost děkanovi o úřední registraci předmětů. Tuto žádost je možné podat nejpozději do konce šestého týdne výuky příslušného semestru.

 8. Obdobně je možné žádat ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) děkana o výmaz registrace předmětů. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně nemocnicí.


Čl. 15

Průběh studia


 1. Studijní plány jsou na každý semestr upřesněny rozvrhem. Rozvrh musí být připraven nejpozději dvacet pracovních dní před zahájením výuky v příslušném semestru a deset pracovních dní před zahájením výuky v semestru zveřejněn v SIS UK.

 2. Všechny předměty na fakultě jsou jednosemestrální a jsou uzavřeny kontrolou studia předmětu (viz též čl. 10). Pro každý předmět vypsaný v daném semestru vyhotovuje příslušný vyučující sylabus. Sylabus musí obsahovat kód předmětu, název předmětu (v českém i anglickém jazyce), stručnou charakteristiku předmětu, kreditní ohodnocení, jméno, příp. jména vyučujících, rozsah a formu výuky, podmínky pro zapsání předmětu, stručný program po týdnech, formu kontroly studia a seznam povinné, resp. doporučené literatury k předmětu. Garanti studijních programů odpovídají za to, že sylaby všech předmětů vypisovaných v rámci studijního oboru v daném semestru jsou nej¬později první den výuky k dispozici studentům v SIS UK.

 3. Děkan může v souladu s čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu univerzity a na základě písemné žádosti a na doporučení garanta studentu uznat studijní povinnost splněnou v minulosti na fakultě nebo na jiné fakultě univerzity anebo jiné vysoké škole. Uznání studijní povinnosti splněné před více než třemi lety je možné jen ve zcela výjimečných případech. Takto uznaná splněná studijní povinnost se zpravidla započítává pouze do celkových studijních povinností a nikoliv do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia (tj. zpravidla bez přidělení kreditů).

 4. Volitelný předmět musí mít student registrován v SIS UK v příslušném semestru, aby mohl být automaticky započten do splněných studijních povinností. V případě volitelných předmětů absolvovaných v minulosti, které si student neregistroval v SIS UK, je možné tyto předměty uznat jen na základě žádosti. K žádosti dle předchozí věty je nutné stanovisko garanta příslušného studijního programu.Čl. 16

Zkouškové termíny, zapisování výsledků zápočtů a zkoušek

(K čl. 6 odst. 15 a 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity)


 1. Termíny (datum, čas a kapacitu) v minimálním počtu dle odst. 2 pro ukončení předmětů v příslušném semestru zveřejní zkoušející v SIS UK nejméně jeden týden před ukončením výuky (dle aktuálního harmonogramu).

 2. Počet vypsaných termínů dle odstavce 1 nesmí být menší než tři (čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK), počet termínů pro ukončení předmětu musí odpovídat typu kontroly studia, formě prověřování znalostí a dovedností a počtu zapsaných studentů.

 3. Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i do posledních dvou týdnů výuky. Student není povinen využít zkouškové termíny vypsané v posledních dvou týdnech výuky a musí mít umožněn ve zkouškovém období dostatečný počet termínů ve smyslu odstavce 2. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového období a prodlouženého zkouškového období. Podrobnosti upravuje harmonogram akademického roku.

 4. Zkoušející zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu (zápočet či zkouška) byl zaznamenán do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu konání zápočtu nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, může se student obrátit na vedoucího příslušné katedry, který neprodleně zajistí nápravu. V případě prodlení má student možnost obrátit se na děkana a ten zajistí nápravu

 5. Po marném uplynutí zkouškového období (včetně prodlouženého zkouškového období) bude studentovi předmět, u kterého neabsolvoval předepsané ukončení (zápočet nebo zkoušku), označen administrativně jako nesplněný. Tuto skutečnost zaznamená automaticky SIS UK.

 6. Student, vyučující nebo garant příslušného studijního programu mají právo požádat děkana fakulty, aby se druhá opravná zkouška konala před komisí. Složení minimálně tříčlenné komise stanoví děkan po dohodě s příslušným garantem.


Čl. 17

Povinnosti studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia studující v zahraničí v rámci programu Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS


 1. 1. Studenti, kteří jsou vysláni ke studiu do zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS, mají tyto další povinnosti:

  1. před odjezdem na pobyt nahlásit svůj odjezd na studijní oddělení a na oddělení zahraničních styků,

  2. při příjezdu z pobytu nahlásit svůj příjezd na oddělení zahraničních styků a dále předat k archivaci kopii protokolu o předmětech absolvovaných během studia v zahraničí (tzv. transkript),

  3. s garantem vyplnit formulář Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkanem pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK.

 2. Studenti, kteří odjíždějí na pobyt, na který nejsou vysláni fakultou, musí plnit všechny povinnosti uložené Pravidly, nebo přerušit studium.

 3. Pro uznání předmětů u studentů, kteří odjeli na pobyt, na který nebyli fakultou vysláni, je nutno do 1 měsíce po příjezdu si nechat uznat předměty dle postupu v odstavci 1 písmeno c) tohoto článku.

 4. Kredity přiznané v zahraničí dle odstavců 1 a 4 se započítávají do minimálních studijních povinností (čl. 4) a známky, které garant na základě výsledků v zahraničí stanoví, platí pro výpočet prospěchového stipendia za daný úsek studia.Čl. 18

Bakalářské, magisterské závěrečné práce


 1. Bakalářská, resp. magisterská závěrečná práce (dále jen „práce“), se zadává a předkládá v termínech stanovených v harmonogramu

 2. Téma si student zadává formou žádosti vedoucímu katedry, resp. pracovníkovi pověřenému správou prací. Žádost musí mít charakter tezí, tj. musí obsahovat (a) předpokládaný název práce, (b) stručnou charakteristiku tématu a stávající literatury k ní, (c) metody práce, (d) předpokládanou strukturu a (e) základní literaturu, musí být (e) podepsána navrhovaným vedoucím práce. Žádost musí být podána vždy nejméně jeden rok před předpokládaným termínem konání státních zkoušek. O přijetí tezí (včetně případných změn, navržení konzultanta apod.) rozhoduje stanoveným způsobem ředitel institutu, resp. vedoucí katedry.

 3. Práci je třeba předložit ve dvou tištěných kopiích v pevné vazbě v termínu stanoveném katedrou, jež zajišťuje realizaci příslušného studijního oboru. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným fakultou, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah (rozsah se počítá v normostranách, jež jsou definovány počtem 1800 znaků s mezerami na stranu). Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. V případě, že je magisterská práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 50 normostran (90 000 znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. Práce musí mít úpravu titulní strany předepsanou fakultou a obsahovat podepsané prohlášení autora potvrzující původnost textu, jeho rozsah a úplnost uvedených pramenů a literatury. Detaily stanoví opatření děkana.

 4. Zveřejňování prací dle čl. 18a Studijního a zkušebního řádu univerzity zajišťují jednotlivé instituty, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací v SIS UK.

 5. Každou předloženou práci musí písemně posoudit její vedoucí a jeden oponent. Oponenta práce určuje garant příslušného studijního programu po odevzdání práce. Posudky vedoucího práce a oponenta musí být autorovi práce k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem státní zkoušky. Detaily stanoví opatření děkana. Posudky musí obsahovat výslovné doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a také návrh klasifikace práce. V případě, že jsou oba posudky nedoporučující, student má možnost přihlášku ke státní zkoušce stáhnout.


Část III

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech


Čl. 19

Zápis do studia, individuální studijní plán


 1. Termín zápisu uchazečů přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem. Uchazeči, kteří obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia; nemohou-li se ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, sdělí tuto skutečnost nejpozději do posledního dne zápisu písemně studijnímu oddělení.

 2. Nejpozději dva měsíce po zápisu předloží student předsedovi oborové rady sestavený individuální studijní plán schválený školitelem, který musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu. Individuální studijní plán obsahuje:

  1. a) studijní povinnosti studenta doktorského studijního programu včetně časového rozpisu jejich plnění,

  2. b) podmínky umožňující konání státní doktorské zkoušky,

  3. c) harmonogram vypracování disertační práce,

  4. d) v případě prezenčního studia podíl studenta doktorského studijního programu na výuce např. ve formě výpomoci při kontrolách výuky, spoluúčasti na výuce,

  5. e) stanovení rámcového plánu publikační činnosti.

 3. Případné změny v předloženém individuálním studijním plánu lze provést na počátku každého akademického roku vždy pouze se souhlasem školitele a předsedy oborové rady do 30 dnů od zahájení akademického roku.Čl. 20

Průběh studia


 1. Student plní studijní povinnosti v souladu se schváleným individuálním studijním plánem a časovým rozpisem plnění povinností, který je jeho součástí.

 2. Student doktorského studijního programu v prezenční formě se zpravidla od třetího semestru svého studia podílí na výuce formou, kterou stanoví ředitel institutu resp. vedoucí katedry, a to zpravidla na bakalářském stupni. Student doktorského studijního programu může vést semináře a výjimečně také přednášky, a to pouze se souhlasem příslušného garanta bakalářského, eventuálně magisterského programu.

 3. Student doktorského studijního programu se podílí na publikační činnosti institutu resp. fakulty, a to v souladu s oborovými zvyklostmi a akreditací příslušného doktorského studijního programu.

 4. Přestup z jedné formy studia téhož studijního programu do druhé je ve výjimečných případech možný na základě zdůvodněné žádosti. Povolení přestupu je podmíněno doporučením oborové rady příslušného studijního programu. Další způsoby přestupu mezi jednotlivými formami studia téhož studijního programu upravuje Studijní a zkušební řád univerzity.


Čl. 21

Hodnocení průběhu studia


 1. Oborová rada dále v případě hodnocení podle čl. 8 odst. 3 písm. b) Studijního a zkušebního řádu univerzity stanoví, jakým způsobem se nedostatky napraví a stanoví k této nápravě termín; tyto náležitosti se považují za součást individuálního studijního plánu, která podléhá samostatnému hodnocení podle čl. 8 odst. 3 Studijní a zkušební řád univerzity.


Čl. 22

Státní zkouška a obhajoba disertační práce


 1. Státní doktorskou zkoušku je možné konat až po splnění podmínek stanovených schváleným individuálním studijním plánem. Individuální studijní plán je vždy koncipován tak, že se student hlásí ke státní doktorské zkoušce nejpozději do konce třetího roku studia a absolvuje státní doktorskou zkoušku nejpozději do konce čtvrtého ročníku studia.

 2. Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je úspěšné složení státní doktorské zkoušky.

 3. Disertační práce musí být odevzdávána k obhajobě ve třech vázaných exemplářích a v digitální verzi v jediném elektronickém dokumentu na CD či obdobném nosiči dat a musí obsahovat české a anglické shrnutí (summary). Student odevzdává s disertační prací rovněž 5 vytištěných exemplářů tezí a elektronické teze na CD či obdobném nosiči dat. Teze mají rozsah mezi 15 až 20 normostranami. Teze musí obsahovat anglické shrnutí (summary).

 4. Disertační práce prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo samostatné teoretické činnosti. Disertační práce je původní studií, která přináší nové teoretické či empirické poznatky nebo originální metodologické postupy. Disertační práce splňuje veškeré metodické a metodologické nároky kladené na vědecké texty. Její rozsah je minimálně 100 normostran bez abstraktu a příloh. Disertační práce je tematicky a metodologicky uceleným textem.

 5. Výsledky disertační práce musí být publikovány či přijaty k publikování. Výsledky disertační práce mohou být publikovány jako knižní monografie nebo v podobě dílčích studií v recenzovaných vědeckých časopisech.

 6. Zveřejňování disertačních prací dle čl. 18a Studijního a zkušebního řádu univerzity zajišťují jednotlivé instituty, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací v SIS UK.

 7. Student doktorského studijního programu podává přihlášku k obhajobě současně s disertační prací, a to nejméně šest měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejpozději 60 dní před vypsaným termínem pro obhajoby.

 8. Další podrobnosti studia v doktorských studijních programech stanoví opatření děkana.


Část IV

Přechodná a závěrečná ustanovení


Čl. 23

Přechodná ustanovení


 1. Na průběh a kontrolu studia v akademickém roce 2010/2011 se vztahují dosavadní Pravidla.

 2. Úprava studia v doktorských studijních programech dle části III. těchto Pravidel se použije pro studenty zapsané ke studiu po nabytí účinnosti tohoto předpisu, včetně studentů zapsaných ke studiu prvního ročníku začínajícího akademickým rokem 2011/2012. Pro ostatní studenty doktorských studijních programů zapsaných ke studiu před účinností tohoto předpisu se použijí dosavadní Pravidla.


Čl. 24

Závěrečná ustanovení 1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 8. 2. 2011.

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity 1).

 3. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2011/2012 s výjimkou čl. 17, který nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2012/2013.
..............................................................................Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.


předseda Akademického senátu UK FSVPhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan UK FSV 1)  § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne  …………………. .