Opatření děkana č. 24/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 24/2011


Název:

Harmonogram akademického roku 2011/2012


Účinnost:

Dnem vydáníV Praze dne 16. 5. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyAkademický rok začíná 1. 10. 2011 a končí 30. 9. 2012. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto harmonogramem.


Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat!PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ


(závěr akademického roku 2010/2011 a příprava aka­demického roku 2011/2012)3. 9. až 28. 9. 2011Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magis­terského studia (dle rozpisu studijního oddělení)5. 9. až  9. 9. 2011Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia12. 9. 2011Zkouškové období pro LS 2010/2011 (pokračování)3. 9. až 14. 9. 2011


(od 12. 9. do 16. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­ter­ského studia, kontrola studijních povinností23., 26., 27., 29. a 30. 9. 2011Zápis stávajících studentů doktorského studia, kon­trola studijních povinností (rozpis podle studijních pro­gramů bude vyvěšen na webu -


 www.fsv.cuni.cz)14. a 15. 9. 2011Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia18. 10. 2011Náhradní termín zápisu studentů doktorského stu­dia5. 10. 2011Imatrikulace13. 10. 2011Promoce absolventů magisterského studia20. a 21. 9. 2011Státní zkoušky doktorského studia19. 9. 2011 až 23. 9. 2011ZIMNÍ SEMESTR 2011/20121. 10. 11 až 19. 2. 2012Zahájení výuky v ZS3. 10. 2011

Výuka3. 10. 2011 až  22. 12. 2011

Zápis do předmětů v ZS


(výhradně prostřednictvím programu SIS)19. 9. od 10,00 hod.


až 14. 10. 2011 do 14,00 hod.Promoce absolventů bakalářského studia25. ,26. a 27. 10. 2011Děkanské volno18. 11. 2011Vánoční prázdniny23. 12. 2011 až 2. 1. 2012Odevzdání bakalářských prací a při­hlá­šek k SZK           do 3. 1. 2012Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti při­hlá­šení k SZK20. 1. 2012Odevzdání diplomových prací a při­hlášek k SZK           do 9. 1. 2012Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v magisterském studiu studenti při­hlášení k SZK27. 1. 2012Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentůmPrůběžně v ZS, nejpozději do 3. 1. 2012Odevzdání tezí diplomových prací a pro­jektů bakalářských diplomových prací (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci


 ZS 2012/2013)3. 2. 2012Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci


 ZS 2012/201317.2.2012Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušcedo 27. 7. 2011Odevzdání rigorózních pracído 12. 9. 2011Hodnocení výuky studenty za ZS 2011/2012 od 28. 11. 2011 do 16. 12. 2011Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny3. 1. 2012 až 6. 1. 2012Zkouškové období9. 1. 2012 až 17. 2. 2012Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek20. 2. až 2. 3. 2012Státní zkoušky    Bakalářské studium   od 23. 1. 2012Magisterské studium od 30. 1. 2012Doktorské studium23. 1. 2012 až 3. 2. 2012Rigorózní zkouškyod 17. 10. do 27. 10. 2011

LETNÍ SEMESTR 2011/201220. 2. 2012 až 1. 7. 2012Zahájení výuky v LS20. 2. 2012


Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS) 

13. 2. od 10,00 hod až 2. 3. 2012 do 14,00 hod

Výuka

20. 2. 2012 až 18. 5. 2012

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 30. 3. 2012

magisterské 29. 3. 2012

Děkanské volno

6. 4. 2012

Rektorský den

16. 5. 2012

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 18. 5. 2012

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

5. 6. 2012

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 8. 5. 2012


Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v ú­mys­lu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nej­dří­ve na konci  LS 2012/2013)

do 8. 6. 2012

Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci

 LS 2012/2013

do 22. 6. 2012


Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 6. 1. 2012

Odevzdání rigorózních prací

do 17. 2. 2012

Hodnocení výuky studenty za LS 2011/2012

od 16. 4. do 4. 5. 2012

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

21. 5. 2012 až 25. 5. 2012

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2012/2013          

28. 5. 2012 až  1. 7. 2012


3. 9. 2012 až 14. 9. 2012

Státní zkoušky

Bakalářské studium

 od 18. 6. 2012

Magisterské studium

 od 25. 6. 2012

Doktorské studium

21. 5. 2012 až 25.5. 2012

Rigorózní zkoušky

od 19. 3. do 30. 4. 2012

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2012

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu 

do 30. 4. 2012

Přijímací zkoušky     

Písemná část

6. 6. až 12. 6. 2012

Ústní část

14. 6. až 19. 6. 2012

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

18. 6. až 22. 6. 2012

Náhradní termín přijímací zkoušky

28. 6. až 4. 7. 2012


LETNÍ  PRÁZDNINY2. 7. 2012 až  2. 9. 2012Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2012; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)do 31. 7. 2012Presemestrální období akademického


roku 2012/2013


(Zkouškové období LS viz výše do 14. 9. 2012)3. 9. až 30. 9. 2012


(od 3. 9. do 14. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení
Opatření děkana č. 24/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 24/2011


Název:

Harmonogram akademického roku 2011/2012


Účinnost:

Dnem vydáníV Praze dne 16. 5. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyAkademický rok začíná 1. 10. 2011 a končí 30. 9. 2012. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního semestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto harmonogramem.


Zapsání do předmětu v termínu stanoveném harmonogramem je nutnou podmínkou pro možnost předmět absolvovat!PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ


(závěr akademického roku 2010/2011 a příprava aka­demického roku 2011/2012)3. 9. až 28. 9. 2011Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magis­terského studia (dle rozpisu studijního oddělení)5. 9. až  9. 9. 2011Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia12. 9. 2011Zkouškové období pro LS 2010/2011 (pokračování)3. 9. až 14. 9. 2011


(od 12. 9. do 16. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­ter­ského studia, kontrola studijních povinností23., 26., 27., 29. a 30. 9. 2011Zápis stávajících studentů doktorského studia, kon­trola studijních povinností (rozpis podle studijních pro­gramů bude vyvěšen na webu -


 www.fsv.cuni.cz)14. a 15. 9. 2011Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia18. 10. 2011Náhradní termín zápisu studentů doktorského stu­dia5. 10. 2011Imatrikulace13. 10. 2011Promoce absolventů magisterského studia20. a 21. 9. 2011Státní zkoušky doktorského studia19. 9. 2011 až 23. 9. 2011ZIMNÍ SEMESTR 2011/20121. 10. 11 až 19. 2. 2012Zahájení výuky v ZS3. 10. 2011

Výuka3. 10. 2011 až  22. 12. 2011

Zápis do předmětů v ZS


(výhradně prostřednictvím programu SIS)19. 9. od 10,00 hod.


až 14. 10. 2011 do 14,00 hod.Promoce absolventů bakalářského studia25. ,26. a 27. 10. 2011Děkanské volno18. 11. 2011Vánoční prázdniny23. 12. 2011 až 2. 1. 2012Odevzdání bakalářských prací a při­hlá­šek k SZK           do 3. 1. 2012Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti při­hlá­šení k SZK20. 1. 2012Odevzdání diplomových prací a při­hlášek k SZK           do 9. 1. 2012Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v magisterském studiu studenti při­hlášení k SZK27. 1. 2012Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentůmPrůběžně v ZS, nejpozději do 3. 1. 2012Odevzdání tezí diplomových prací a pro­jektů bakalářských diplomových prací (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci


 ZS 2012/2013)3. 2. 2012Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci


 ZS 2012/201317.2.2012Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušcedo 27. 7. 2011Odevzdání rigorózních pracído 12. 9. 2011Hodnocení výuky studenty za ZS 2011/2012 od 28. 11. 2011 do 16. 12. 2011Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny3. 1. 2012 až 6. 1. 2012Zkouškové období9. 1. 2012 až 17. 2. 2012Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek20. 2. až 2. 3. 2012Státní zkoušky    Bakalářské studium   od 23. 1. 2012Magisterské studium od 30. 1. 2012Doktorské studium23. 1. 2012 až 3. 2. 2012Rigorózní zkouškyod 17. 10. do 27. 10. 2011

LETNÍ SEMESTR 2011/201220. 2. 2012 až 1. 7. 2012Zahájení výuky v LS20. 2. 2012


Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS) 

13. 2. od 10,00 hod až 2. 3. 2012 do 14,00 hod

Výuka

20. 2. 2012 až 18. 5. 2012

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 30. 3. 2012

magisterské 29. 3. 2012

Děkanské volno

6. 4. 2012

Rektorský den

16. 5. 2012

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 18. 5. 2012

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

5. 6. 2012

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 8. 5. 2012


Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v ú­mys­lu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nej­dří­ve na konci  LS 2012/2013)

do 8. 6. 2012

Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro stu­denty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci

 LS 2012/2013

do 22. 6. 2012


Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 6. 1. 2012

Odevzdání rigorózních prací

do 17. 2. 2012

Hodnocení výuky studenty za LS 2011/2012

od 16. 4. do 4. 5. 2012

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

21. 5. 2012 až 25. 5. 2012

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2012/2013          

28. 5. 2012 až  1. 7. 2012


3. 9. 2012 až 14. 9. 2012

Státní zkoušky

Bakalářské studium

 od 18. 6. 2012

Magisterské studium

 od 25. 6. 2012

Doktorské studium

21. 5. 2012 až 25.5. 2012

Rigorózní zkoušky

od 19. 3. do 30. 4. 2012

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2012

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu 

do 30. 4. 2012

Přijímací zkoušky     

Písemná část

6. 6. až 12. 6. 2012

Ústní část

14. 6. až 19. 6. 2012

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

18. 6. až 22. 6. 2012

Náhradní termín přijímací zkoušky

28. 6. až 4. 7. 2012


LETNÍ  PRÁZDNINY2. 7. 2012 až  2. 9. 2012Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2012; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)do 31. 7. 2012Presemestrální období akademického


roku 2012/2013


(Zkouškové období LS viz výše do 14. 9. 2012)3. 9. až 30. 9. 2012


(od 3. 9. do 14. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení