Pokyn děkana č. 28/2007
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 28/2007


Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských

kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSVPodle § 47b novely zákona 111/1998 Sb. O vysokých školách (dále jen zákon) a navazujících předpisů Univerzity Karlovy v Praze, stanovím tímto opatřením závazná pravidla pro odevzdání, uložení a zpřístupnění kvalifikačních prací na UK FSV.


Kvalifikačními písemnými pracemi (dále jen kvalifikační práce) se rozumí práce bakalářské, magisterské, rigorózní a disertační ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5, § 47 odst. 4 zákona.
 1. Pro přijetí práce k obhajobě je třeba, aby student splnil následující náležitosti (kontrolují pověření pracovníci kateder):


  1. pověřenému pracovníkovi katedry předal dva tištěné exempláře práce v předepsané úpravě,

  2. pověřenému pracovníkovi katedry předal elektronický záznam práce na srozumitelně označeném CD ROMU (obsah musí být totožný s tištěnou verzí).


 2. Pět pracovních dnů před termínem obhajoby je kvalifikační práce dle § 47 b odst. 2 zpřístupněna k nahlédnutí veřejnosti na příslušném pracovišti.

 3. Po obhajobě předá studijní oddělení kvalifikační práce Středisku vědeckých informací UK FSV.

 4. Uchováním, zpracováním a zpřístupňováním kvalifikačních prací je pověřeno Středisko vědeckých informací  UK FSV.

 5. Všechny kvalifikační práce budou:


  1. evidovány v elektronickém katalogu knihoven UK (CKIS),

  2. plnotextově vloženy do univerzitního repozitáře kvalifikačních prací, nebudou-li tomu bránit jiné okolnosti.


 6. Tištěné verze budou uchovávány po jednom exempláři :


  1. v depozitáři SVI UK FSV (IES, IKSŽ) a Knihovny TGM v Jinonicích (IMS, IPS a ISS),

  2. v Archivu UK.


 7. Archivaci digitálních verzí kvalifikačních prací bude zajišťovat Středisko vědeckých informací UK FSV a Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích.

 8. V elektronické podobě bude UK FSV zpřístupňovat všechny obhájené práce, které budou uloženy v plnotextové podobě.

 9. Tento pokyn nabývá platnosti k 1. 1. 2008.


V Praze 16. 11. 2007   ……………………………..

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
Pokyn děkana č. 28/2007

Pokyn děkana č. 28/2007


Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských

kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSVPodle § 47b novely zákona 111/1998 Sb. O vysokých školách (dále jen zákon) a navazujících předpisů Univerzity Karlovy v Praze, stanovím tímto opatřením závazná pravidla pro odevzdání, uložení a zpřístupnění kvalifikačních prací na UK FSV.


Kvalifikačními písemnými pracemi (dále jen kvalifikační práce) se rozumí práce bakalářské, magisterské, rigorózní a disertační ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5, § 47 odst. 4 zákona.
 1. Pro přijetí práce k obhajobě je třeba, aby student splnil následující náležitosti (kontrolují pověření pracovníci kateder):


  1. pověřenému pracovníkovi katedry předal dva tištěné exempláře práce v předepsané úpravě,

  2. pověřenému pracovníkovi katedry předal elektronický záznam práce na srozumitelně označeném CD ROMU (obsah musí být totožný s tištěnou verzí).


 2. Pět pracovních dnů před termínem obhajoby je kvalifikační práce dle § 47 b odst. 2 zpřístupněna k nahlédnutí veřejnosti na příslušném pracovišti.

 3. Po obhajobě předá studijní oddělení kvalifikační práce Středisku vědeckých informací UK FSV.

 4. Uchováním, zpracováním a zpřístupňováním kvalifikačních prací je pověřeno Středisko vědeckých informací  UK FSV.

 5. Všechny kvalifikační práce budou:


  1. evidovány v elektronickém katalogu knihoven UK (CKIS),

  2. plnotextově vloženy do univerzitního repozitáře kvalifikačních prací, nebudou-li tomu bránit jiné okolnosti.


 6. Tištěné verze budou uchovávány po jednom exempláři :


  1. v depozitáři SVI UK FSV (IES, IKSŽ) a Knihovny TGM v Jinonicích (IMS, IPS a ISS),

  2. v Archivu UK.


 7. Archivaci digitálních verzí kvalifikačních prací bude zajišťovat Středisko vědeckých informací UK FSV a Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích.

 8. V elektronické podobě bude UK FSV zpřístupňovat všechny obhájené práce, které budou uloženy v plnotextové podobě.

 9. Tento pokyn nabývá platnosti k 1. 1. 2008.


V Praze 16. 11. 2007   ……………………………..

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty